Huishoudelijk reglement van de politieke verenigingDovnload 38.55 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte38.55 Kb.


GEMEENTEBELANGEN SLOCHTERENHuishoudelijk reglement van de

politieke vereniging


Inhoudsopgave:

Hoofdstuk 1, artikel 1

Lidmaatschap bladzijde 3


 • Lid 1.1 Algemeen;

 • Lid 1.2 Toelating;

 • Lid 1.3 Functies;

 • Lid 1.4 Beëindiging lidmaatschap;Hoofdstuk 2, artikel 2

Algemene Ledenvergadering bladzijde 3,4 en 5


 • Lid 2.1 Reglement van orde, onderdelen, a t/m k;

 • Lid 2.2 Stemming door de leden, a t/m d;

 • Lid 2.3 Verkiezing van kandidaten, a t/m f;Hoofdstuk 3, artikel 3

Het bestuur bladzijde 5

 • Lid 3.1 Algemeen, a t/m g;

 • Lid 3.2 Taken van de bestuursleden, a t/m c;Hoofdstuk 4, artikel 4

De fractie in de gemeenteraad bladzijde 6


 • Lid 4.1 Kandidaatstelling gemeenteraad, a t/m c;

 • Lid 4.2 Regelgeving, a t/m i;


Hoofdstuk 5. artikel 5

De financiën bladzijde 7
Hoofdstuk 6, artikel 6

Aantal artikelen bladzijde 7

 • Lid 6.1 Het aantal artikelen;Hoofdstuk 1 Lidmaatschap

Artikel 1
Lid 1.1 Algemeen


Degene die als lid van de vereniging wenst te worden ingeschreven dient zich mondeling of schriftelijk aan te melden bij de secretaris. Tenzij hiertegen door het bestuur schriftelijk bezwaar wordt gemaakt

( zie lid 1.2), wordt verzoeker met ingang van de eerstvolgende kalandermaand na de dag van aanmelding ingeschreven als lid van de vereniging.


Lid 1.2 Toelating

Indien door het bestuur bezwaren tegen het verkrijgen van het lidmaatschap van de vereniging door c.q een natuurlijk of een rechtspersoon worden gemaakt, zullen deze bezwaren binnen 14 dagen na aanmelding schriftelijk aan verzoeker worden meegedeeld.

Het afgewezen lid kan tegen de afwijzing in beroep gaan bij een “Commissie van Beroep”. Deze commissie wordt ingesteld door de ALV; in de commissie mogen geen bestuursleden van de vereniging worden benoemd. De commissie neemt binnen twee maanden na indiening van het beroepschrift een beslissing. De uitspraak van de commissie is bindend en niet voor enig beroep vatbaar.

Lid 1.3 Functies


Elk lid kan zich voor een functie in de verenging verkiesbaar stellen. Vereist voor een benoeming is echter dat er geen achterstand in de contributiebetaling bestaat. Het bekleden van een functie in het bestuur waarbij voor de vereniging tevens zitting is genomen in de gemeenteraad, is slechts toegestaan na goedkeuring hiervan door het bestuur.

Lid 1.4 Beëindiging lidmaatschap


Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de vereniging. De contributie over het lopende verenigingsjaar blijft verschuldigd.

Het bestuur is bevoegd initiatieven te nemen ter royering van het lidmaatschap van zowel natuurlijke als rechtspersonen. Het bestuur dient een voorstel tot royement bij de eerstvolgende ALV te agenderen. In afwachting van de behandeling door de ALV kan het bestuur het betreffende lid met onmiddellijke ingang schorsen als lid. Deze schorsing dient, te zijn voorzien van de motivering, middels aangetekend schrijven aan het betreffende lid ter kennis te worden gebracht. Het lid krijgt, tenminste 14 dagen alvorens zijn/haar royement door de ALV zal worden behandeld, schriftelijk een convocatie waarbij de redenen van het voorstel tot royement zijn vermeld. Voor de behandeling van het agendapunt worden de redenen van het royement aan de ALV medegedeeld. Aan het lid wordt ter vergadering de mogelijkheid geboden zich in persoon of vertegenwoordigd door een raadsman op het tijdstip van behandeling door de ALV, tegen voornoemd voorstel bezwaar te maken. De beslissing op het voorstel tot royement door de ALV is bindend en niet voor enig beroep vatbaar.Hoofdstuk 2 Algemene Leden Vergadering
Artikel 2


Lid 2.1 Reglement van orde van de Algemene Leden Vergadering (ALV)

 1. De ALV zal worden gehouden in overeenstemming van het bepaalde in de statuten van de vereniging onder artikel 8, de leden 4, 5 en 6.

 2. Het bijeenroepen van de ALV geschiedt op de wijze zoals gesteld in artikel 8, lid 3 van de statuten. Bij de convocatie voor de vergadering, die door de secretaris aan de leden zal worden verzonden, is bijgevoegd de agenda.

 3. De ALV kan besluiten nemen conform hetgeen hierover in de statuten is vermeld, met dien verstande dat tenminste de helft van de aanwezige, stemgerechtigde leden en gemachtigden, ter vergadering zijn/ haar stem heeft uitgebracht.

 4. Indien niet is voldaan aan hetgeen in het vorig lid is vermeld, kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen en dient het bestuur binnen drie weken opnieuw een ALV bijeen te roepen. Hierbij worden alleen de punten, waarop bij de vorig ALV geen beslissing kon worden genomen, geagendeerd. Ten aanzien van de beslissingen geldt de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen in de vorm van de helft plus één. Bij staking van stemmen wordt opnieuw gestemd, zolang tot de stemming een beslissing van het onderhavige voorstel mogelijk maakt.

 5. Ingebrachte voorstellen, amendementen, moties en resoluties inzake de te bespreken agendapunten door de ALV, dienen door het lid (de leden) voor de vergadering bij de secretaris te zijn ingediend. De voorzitter is, in afwijking hiervan, bevoegd te beslissen of alle voorstellen, amendementen moties en resoluties tijdens de vergadering zullen worden behandeld

 6. De voorzitter leidt en regelt de vergadering en zorgt voor een ordentelijk verloop van de vergadering, hij/zij is gehouden dat de vergadering in overeenstemming met het gestelde in de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging verloopt.

 7. Hij/zij kan bepalen of een niet-lid kan worden toegelaten tot de vergadering en eveneens of deze het recht van spreken in de vergadering wordt toegekend.

 8. Ieder lid (of diens gemachtigde) is toegestaan tijdens de ALV het woord te voeren indien zulks relevant is voor het te behandelen agendapunt en eveneens als het een zgn voorstel van orde betreft.

 9. Van elke ALV dient, conform het bepaalde in de statuten, een vastlegging van hetgeen is besproken te worden gemaakt. De secretaris is verantwoordelijk voor de juiste vastlegging inzake de inhoud van de vergaderingen.

 10. Ter vergadering dienen de notulen van het voorafgaande ALV door de ALV te worden goedgekeurd. Onmiddellijk na goedkeuring tekenen de voorzitter en de secretaris de notulen en wordt de datum van ondertekening vermeld.

 11. Ten aanzien van respectievelijk bestuursvergaderingen en vergaderingen van werkgroepen/commissies is een besluitenlijst alsmede het opstellen van een actiepuntenlijst voldoende.Lid 2.2. Stemming door de leden

 1. Het stemmen over personen dient met in acht neming van het gestelde onder lid 2.3 onder a, schriftelijk te geschieden. Over zaken kan mondeling of schriftelijk worden gestemd. Indien door één van de leden wordt verzocht om schriftelijke stemming dan dient hieraan gevolg te worden gegeven.

 2. Bij elke schriftelijke stemming wordt door de voorzitter uit de leden een stembureau gevormd bestaande drie leden, niet zijnde bestuurslid van de vereniging. Dit stembureau is belast met de telling en de registratie van het aantal uitgebrachte stemmen, welke dienen te worden onderverdeeld in geldige, ongeldige en blanco stemmen

 3. Onder ongeldige stemmen wordt verstaan a. stembriefjes, waarop meer dan één naam voorkomen. b. stembriefjes, waaruit niet overduidelijk blijkt wat wordt bedoeld. c. stembriefjes, waarop namen voorkomen van personen die zich voor de stemming niet als kandidaat voor de onderhavige functie hebben aangemeld.

 4. Blanco stemmen worden niet meegeteld bij de besluitvorming, zij worden echter bij de vaststelling van het quorum wel als geldig uitgebrachte stem geregistreerd.Lid 2.3 Verkiezing van kandidaten

 1. Indien het getal van de kandidaten het getal van de openstaande vacatures niet overtreft, kan de voorzitter de verkiezing van kandidaten bij acclamatie doen geschieden, echter slechts dan als de gehele vergadering hiermee instemt. Indien dit niet het geval is geldt art. 2.2 lid a onverkort.

 2. Bij een tussentijdse vacature kan het bestuur een daartoe geschikt lid verzoeken deze vacature waar te nemen. tot het tijdstip van de invulling der vacature door middel van verkiezing door de eerstvolgende ALV.

 3. Bij de aanmelding van meerdere kandidaten voor één functie vindt de benoeming plaats op volgorde van het aantal op de kandidaat uitgebrachte stemmen. Indien bij een vacature meerdere kandidaten hetzelfde aantal stemmen hebben gekregen wordt tussen deze kandidaten opnieuw gestemd, mochten vervolgens de stemmen staken dan zal het lot beslissen.

 4. Bij verkiezing van kandidaten voor de gemeenteraad kan uitsluitend worden gestemd op personen die zich voor een raadszetel beschikbaar hebben gesteld. De definitieve lijst volgorde zal worden vastgesteld door het bestuur van de vereniging. waarbij met de 1e op de lijst wordt begonnen. Het bestuur zal, in samenwerking met de fractie, een stemadvies inzake de volgorde opstellen. De ALV zal worden gevraagd in te stemmen met de aldus door het bestuur uitgebrachte lijstvolgorde.

 5. Het initiatief tot het uitroepen van een ALV kan worden genomen door het bestuur van de

vereniging en door de leden indien tenminste 10% van het aantal stemgerechtigde leden

hiervoor een verzoek indient bij het bestuur. Het bestuur dient, na vaststelling van het

juiste aantal van de ondertekenaars voor het verzoek, binnen een maand nadat zij het

verzoek heeft ontvangen, de vergadering uit te schrijven. 1. Het bestuur kan het verzoek naast zich neerleggen als zij van mening is dat het te

behandelen onderwerp vervat in het verzoek in strijd is met de statuten en het

huishoudelijk reglement van de vereniging. De ondertekenaars van het verzoek dienen bij

afwijzing van hun verzoek door het bestuur onverwijld op de hoogte worden gesteld van

de redenen.
Hoofdstuk 3 Het bestuur
Artikel 3artikel 3.1 Algemeen


 1. Door het bestuur wordt aan het begin van het verenigingsjaar een vergaderschema opgesteld ten aanzien van te houden algemene ledenvergaderingen. Tevens zullen data en plaats van de openbare fractievergaderingen worden vastgesteld.

 2. Een persverklaring kan slechts met goedkeuring van de voorzitter van de vereniging worden gegeven. Indien de verklaring een politieke strekking heeft, dient deze de goedkeuring te hebben van de fractievoorzitter van de fractie van de vereniging.

 3. Handelingen welke rechtsgevolgen voor de vereniging met zich mee (kunnen) brengen, kunnen alleen worden uitgevoerd indien zij worden gesanctioneerd door het bestuur.

 4. De bestuursleden zijn bij het aanvaarden van een functie in het bestuur gehouden tot geheimhouding over zaken welke het beleid en de koers van de vereniging betreffen. Deze bepaling blijft van kracht tot en met een half jaar na de beëindiging van het lidmaatschap in het bestuur.

 5. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en kan zich voor nog een periode van drie jaar herkiesbaar stellen. Indien zulks in het belang van de vereniging noodzakelijk is, kan de ALV tot een benoeming van nog een periode van drie jaar besluiten.

 6. De voorzitter dient te worden gekozen en benoemd door de ALV, de rest van het bestuur wordt aangesteld als bestuurslid, met dien verstande dat het bestuur onderling de functies verdeelt. Mocht er onderling geen overeenstemming worden gevonden dan dient de ALV alsnog te stemmen over de verdeling van de resterende functies in het bestuur.

 7. Er zal door het bestuur een rooster van aftreden worden opgesteld zodanig, dat de continuïteit van besturen van de vereniging is gewaarborgdArtikel 3.2 Taken van de bestuursleden


 1. De taken van de voorzitter, met betrekking tot de vergaderingen, zijn vermeld in artikel 2, lid 2.1 onder f. Hij/zij vertegenwoordigt de vereniging tezamen met de secretaris in rechte. Hij/zij stelt zich met regelmaat op de hoogte omtrent de voortgang van de werkzaamheden van de aanwezige werkgroepen en/of commissies.

 2. De secretaris vertegenwoordigt de vereniging tezamen met de voorzitter in rechte. Hij/zij is belast met het adequaat voeren van de ledenadministratie. Hij/zij draagt zorg voor een juiste verslaglegging van de besluitvorming tijdens de bestuursvergaderingen en de ALV.

 3. De penningmeester is belast met de juiste vastlegging van de financiën van de vereniging, Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor de inning van de contributies en de donaties van de vereniging. De ALV kiest jaarlijks uit haar midden een kascommissie die de saldi van de liquide middelen alsmede de aansluitende financiële verantwoording tenminste eens per verenigingsjaar dient te controleren. De kascommissie bestaat uit tenminste twee personen die voor een periode van twee jaar worden gekozen. Omwille van de continuïteit zal bij de allereerste verkiezing van de kascommissie door de ALV één lid voor een periode van drie jaar worden benoemd.


Hoofdstuk 4 De fractie in de gemeenteraad
Artikel 4


artikel 4.1 Kandidaatstelling gemeenteraad

 1. Tenminste een half jaar voor de eerstvolgende verkiezingen doet het bestuur de leden van de vereniging mededeling omtrent de wijze waarop aanmelding als kandidaat zal kunnen geschieden.

 2. De kandidaatstelling dient persoonlijk te geschieden en kan alleen schriftelijk plaatsvinden. Men dient de Nederlandse nationaliteit te bezitten, te zijn ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsadministratie van de gemeente Slochteren en van onbesproken gedrag te zijn. De kandidaatstelling dient vergezeld te zijn van een motivering inzake de redenen welke geleid hebben tot de aanmelding.

 3. Het bestuur stelt de voorlopige verkiezingslijst samen, omtrent de volgorde zal zij zich laten adviseren door de fractie, waarbij ervaring in bestuursfuncties, deskundigheid en sociale vaardigheden van een kandidaat een belangrijk punt zullen zijn. Het bestuur kan, indien zij dit wenselijk acht, hierover een aanvullend gesprek met het (kandidaat) gemeenteraadslid arrangeren. De aldus verkregen volgorde wordt met een advies van het bestuur ter definitieve besluitvorming voorgelegd aan de ALV.


artikel 4.2 de regelgeving

 1. De fractie van de vereniging in de gemeenteraad dient, over de te volgen politieke koers van de vereniging, regelmatig te overleggen met het bestuur. De adviezen van het bestuur dienen door de fractie in welwillende overweging te worden genomen.

 2. Bij elke ALV dient de fractie, na een daartoe gedaan verzoek door de voorzitter, uitleg te geven omtrent de politieke besluitvorming. Indien gewenst zal naar de mening van de vergadering over toekomstige, naar de mening van de fractie, politiek belangrijke onderwerpen worden gevraagd.

 3. Een lid van de fractie kan besluiten nemen zonder last of ruggespraak hetgeen impliceert dat ieder gemeenteraadslid verantwoordelijk is voor eigen daden.

 4. Er dient door een (toekomstig) raadslid een door hem/haar ondertekende verklaring te worden afgegeven waarin wordt verklaard dat hij/zij het stemgedrag van de fractie zal volgen. Indien blijkt dat zulks bij een bepaald onderwerp ernstige persoonlijke bezwaren mee zich meebrengt kan in overleg met de fractievoorzitter worden gekomen tot een ander stemgedrag.

 5. Het ALV kan het vertrouwen in een fractielid op zeggen indien hij/ zij naar het oordeel van de fractie en het bestuur van de vereniging heeft gehandeld in strijd met de regelgeving welke in de statuten en het huishoudlijk reglement is vermeld. Een veroordeling, wegens een misdrijf, is in principe een reden om het vertrouwen in een lid van de fractie met onmiddellijke ingang op te zeggen. In afwachting van een beslissing door de ALV kan het betreffende fractielid door het bestuur van de vereniging met onmiddellijke ingang de toegang tor de fractie worden ontzegd. Indien het gedrag van een lid van de fractie zodanig is dat schade aan de partij wordt gedaan bijvoorbeeld door verslaving, gokzucht, ontucht c.q. seksuele intimidatie, kan hem/haar eveneens met onmiddellijke ingang door het bestuur de toegang tot de fractie worden ontzegd.

 6. De fractie kiest uit haar midden de fractievoorzitter, de plaatsvervangend fractievoorzitter en de secretaris. Binnen de gemeenteraad treedt de fractievoorzitter als woordvoerder op. Hij/zij kan echter in overleg met een raadslid/fractiegenoot besluiten dat deze over het onderhavige specifieke onderwerp zelf het woord zal voeren.

 7. In overleg worden de taken verdeeld, bij het niet tot overeenstemming komen van de fractieleden beslist de fractievoorzitter.

 8. De correspondentie, specifiek de fractie betreffende, zal worden verzorgd door de secretaris van de fractie in samenspraak met de fractievoorzitter en met het betreffende raadscommissielid.

 9. De fractievergaderingen worden tevens bijgewoond door de drie leden volgende op de gekozen leden van de kandidatenlijst van de gemeenteraad. Zij hebben terzake van de besluitvorming van elk onderwerp een belangrijke adviserende stem in de fractie. De andere, bij een fractievergadering, aanwezige leden kunnen hun advies ter zake de besluitvorming in de fractie over een onderwerp kenbaar maken.


Hoofdstuk 5 De financiën
Artikel 5


artikel 5.1 De financiën van de vereniging

 1. De contributie wordt voor ieder verenigingsjaar vastgesteld door de ALV nadat een voorstel omtrent de hoogte is gedaan door het bestuur.

 2. De verenigingsleden, welke zitting nemen voor de vereniging in de gemeenteraad, dragen een gedeelte van de vergoeding, welke zij ontvangen, af aan de kas van de vereniging. Daarbij blijft de door hen ontvangen kostenvergoeding buiten beschouwing. De hoogte van het af te dragen bedrag wordt jaarlijks in overleg met het bestuur vastgesteld.

 3. Giften, donaties, erfstellingen of anderszins welke door de schenker van een bestemming zijn voorzien zullen deze bestemming verkrijgen tenzij het bestuur om moverende redenen anders meent te moeten beslissen.


Hoofdstuk 6 Aantal artikelen
Artikel 6


Artikel 6.1 Het aantal artikelen

Het aantal artikelen in het huishoudelijk reglement bestaat uit 6 artikelen


----------------------------------------------------.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina