Huishoudelijk reglementDovnload 57.33 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte57.33 Kb.

Huishoudelijk reglement PHCC-G

PHILIPS HOBBY COMPUTER CLUB ’T GOOI

HILVERSUM
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

15 juni 1987

Gewijzigd tijdens de Jaarvergadering op 10-03-2008

Huishoudelijk reglement 3

1. Doel 3

2. Definities 3

3. Lidmaatschap 3

4. Ledenadministratie 4

5. Contributie 4

6. Financiële verplichtingen, et cetera. 5

7. Bevoegdheden en verplichtingen van de leden 5

8. Gedragsregels 5

9. Aansprakelijkheid 6

10. Schade aan zaken der PHCC-G 6

11. Sancties 6

12. Evenementen en diensten 7

13. Deelneming door introducés 8

14. De Algemene Vergadering (AV) (Jaarvergadering en Buitengewone vergadering) 8

15. HET BESTUUR 11

16. Beroep tegen beslissingen van het bestuur 13

17. Einde bestuurslidmaatschap 13

18. Wijzigingen 13

Huishoudelijk reglement

1.Doel


Het doel van dit huishoudelijk reglement (HHR) is het geven van nadere bepalingen of aanvullende richtlijnen met een langlopend karakter op de statuten.

In het huishoudelijk reglement en in de eventueel daarbij behorende reglementen, is neergelegd:

a. al hetgeen in de statuten van de vereniging Philips Hobby Computer Club ‘t Gooi (hierna te noemen: PHCC-G) ter nadere regeling is aangeduid;

b. alle overige onderwerpen die een algemene dan wel bijzondere regeling behoeven.2.Definities


 • De vereniging “PHILIPS HOBBY COMPUTER CLUB ’T GOOI” (PHCC-G) is opgericht op 15 juni 1987 en statutair gevestigd te Hilversum.
  De PHCC-G heeft notarieel vastgelegde statuten en is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Hilversum onder dossiernummer 40517352.

 • De STATUTEN van de PHCC-G zijn gewijzigd op 29 december 1997 en zijn vastgesteld door Mr. F.L.M. van de Graaf van notariskantoor Derks . Star Busmann . Hanotiau, Oude Enghweg 4, 1217 JC Hilversum onder nummer TK/97.1734.

 • In dit Huishoudelijk Reglement (HHR), voor het eerst uitgegeven op 15 juni 1987, worden delen van de statuten aangehaald of weergegeven. Indien het in dit HHR bepaalde in strijd is met de statuten (of hogere wetgeving) prevaleren deze laatstgenoemde.

 • Bepalingen in het kader van de dagelijkse gang van zaken (bijv. aantal en soort evenementen, hoogte contributie etc.) worden vastgelegd in de verslagen, de Nieuwsbrief en eventueel op de PHCC-G website. Deze bepalingen worden vastgesteld en gewijzigd door het bestuur na, al dan niet vooraf, raadpleging van de leden tijdens een Algemene Vergadering (AV).

 • De statuten en het HHR zijn te allen tijde ter inzage in de PHCC-G clubruimte(s) en bij de secretaris aanwezig. Op verzoek wordt een kopie aan een lid ter beschikking gesteld.

 • Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zal de PHCC-G geen persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.3.Lidmaatschap

3.1.Toelatingsprocedure


1. Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk, via de PHCC-G website of bij een lid van het bestuur.

Het bestuur beslist over toelating conform Artikel 7 lid 2 van de statuten. Over het wel of niet toelaten van nieuwe leden legt het bestuur verantwoording af; schriftelijk aan het aspirant lid en aan de leden tijdens de ALV. In bijzondere gevallen bekrachtigt de AV dit besluit zoals bedoeld in Art. 7 lid 2 van de statuten.

2. Wordt het verzoek tot toelating geaccepteerd, dan zal zo spoedig mogelijk na het indienen van het aanmeldingsformulier de aanvrager een exemplaar van de statuten en reglementen van de PHCC-G alsmede een verzoek tot contributiebetaling worden toegestuurd.

3. Het lidmaatschap vangt aan na ontvangst van de contributie, mits het ingevulde en ondertekende ledenregistratieformulier bij het bestuur is ingeleverd.3.2.Einde lidmaatschap


Het lidmaatschap eindigt door:

 • Opzeggen; opzeggen dient schriftelijk per post of e-mail gericht aan de secretaris voor 1 november van een jaar gedaan te zijn. Zo niet dan wordt het lid geacht nog een jaar lid te zijn.

 • Overlijden;

 • Royering.3.3.Lidmaatschapsbewijs


1. Na aanvang van het lidmaatschap ontvangt het lid een lidmaatschapsbewijs.

2. Het lidmaatschapsbewijs bevat ten minste de volgende gegevens: 1. de naam, voorletters en het volledig adres van het lid;

 2. het lidmaatschapnummer van het lid.

3. Deelname aan PHCC-G activiteiten kan alleen op vertoon van dit PHCC-G lidmaatschapsbewijs

4.Ledenadministratie


1. De secretaris is verantwoordelijk voor een goede ledenadministratie.

2. Van ieder lid dienen de volgende gegevens aanwezig te zijn: 1. de naam, voorletters en volledig adres;

 2. de datum waarop het lidmaatschap is ingegaan;

 3. indien de betrokkene tot lid van verdienste of erelid is benoemd, de vermelding daarvan;

 4. eventuele sancties die betrokkene zijn opgelegd;

 5. andere gegevens waarvan het bestuur acht dat vermelding blijvend van belang is, voorzover deze betrekking hebben op het doel van de PHCC-G.

3. De ledenadministratie is te allen tijde voor de leden der PHCC-G ter inzage, voorzover het hun eigen gegevens betreft. Eventuele onjuiste vermeldingen zullen worden gewijzigd.

5.Contributie


1. De leden zijn gehouden tot het bij vooruitbetaling voldoen van de jaarlijkse contributie die door de AV wordt vastgesteld.

2. De contributie kan betaald worden door automatische overmaking of storting op de bankgirorekening van de PHCC-G.

3. Indien een lid kiest voor niet automatische betaling dan dient hij ervoor te zorgen dat betaling geschiedt binnen 4 weken na ontvangst van de uitnodiging tot betaling van de penningmeester.

Deze uitnodiging tot betaling kan een lid bereiken via de Nieuwsbrief, per email, per post of anderszins naar keuze van de penningmeester.

Om de kosten voor het niet automatisch betalen te dekken wordt voor deze groep een verhoogde contributie in rekening gebracht.

4. Indien een lid na aanmaning zijn contributie niet voldoet, wordt dit lid namens de PHCC-G uit het lidmaatschap ontzet (geroyeerd).

5. Hernieuwen van het lidmaatschap is alleen mogelijk na toestemming van het bestuur en na het voldoen van achterstallige contributie en administratiekosten;

6. Leden van verdienste en ereleden, zie de Statuten Art. 7.4 resp. Art. 7.5, zijn vrijgesteld van contributie.6.Financiële verplichtingen, et cetera.


Het eindigen van het lidmaatschap van de PHCC-G ontslaat het lid geenszins van zijn lopende financiële dan wel andere verplichtingen jegens de PHCC-G.

7.Bevoegdheden en verplichtingen van de leden


Naast de bevoegdheden en verplichtingen in de overige artikelen genoemd gelden de volgende bepalingen:

1. De leden hebben, behalve de overige rechten krachtens de statuten toegekend, het recht gebruik te maken van alle door de PHCC-G geboden evenementen en diensten.

2. De leden hebben het recht om schriftelijk vragen te stellen aan het bestuur van de PHCC-G, op welke vragen binnen 6 weken schriftelijk dient te zijn geantwoord.

3. De leden hebben, behalve de overige rechten krachtens de statuten toegekend, het recht gevraagd of ongevraagd voorstellen te doen die beantwoorden aan het doel van de PHCC-G.

4. De leden zijn verplicht direct wijzigingen van adres, bank- en/of rekeningnummer, e-mail adres, e.d. door te geven aan de secretaris.

8.Gedragsregels

8.1.Gedragsregels van de leden:


De leden dienen zich naar behoren fatsoenlijk te gedragen in overeenstemming met de statuten, dit HHR en de gemaakte afspraken en gewoontes binnen de PHCC-G. De leden onthouden zich in hun doen en laten van al hetgeen waarmee zij schade zouden kunnen toebrengen aan de belangen van de PHCC-G.
Leden zullen zich als goed verenigingslid gedragen en zich onthouden van:

 1. het overtreden van de statuten, reglementen en besluiten van de PHCC-G;

 2. handelingen in strijd met de binnen de PHCC-G geldende regels;

 3. handelingen in strijd met de wezenlijke belangen van de PHCC-G;

 4. het onbehoorlijk behandelen in woord of daad van leden van de PHCC-G;

 5. het gelegenheid bieden, aansporen of behulpzaam zijn bij strafbare handelingen.


8.2.Algemene gedragsregels van de bestuurders:


De bestuurders leven de voorschriften, aanwijzingen en wensen die hen vanwege de AV kenbaar zijn gemaakt stipt na, voorzover deze in overeenstemming zijn met de in het algemeen rechtsbewustzijn levende beginselen van behoorlijk bestuur.

9.Aansprakelijkheid


Tenzij hier schriftelijke afspraken over gemaakt zijn door de AV of het bestuur, is de PHCC-G niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor:

1. eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de door de PHCC-G gebezigde accommodaties;

2. schade van welke aard ook, welke is veroorzaakt door leden en/of derden tijdens de door de PHCC-G georganiseerde activiteiten.

10.Schade aan zaken der PHCC-G


Elke geconstateerde vermissing of beschadiging van enige zaak bij de PHCC-G in gebruik, wordt geacht veroorzaakt te zijn door het lid dat de zaak het laatst heeft gebruikt of onder zijn berusting had, behoudens tegenbewijs.

De leden dienen de schade die door hun toedoen is ontstaan aan enig eigendom aan de PHCC-G te vergoeden.11.Sancties


Indien leden zich niet houden aan het voorgaande dan kan het bestuur van de PHCC-G de volgende sancties opleggen:

 1. waarschuwing;

 2. berisping;

 3. geldboete van ten hoogste € 100,-;

 4. schorsing voor een daarbij te bepalen periode van ten hoogste zes (6) maanden;

 5. ontheffing uit functies of beëindiging bevoegdheden, voorzover het bestuur het recht heeft in die functies te benoemen of die bevoegdheden te verlenen;

 6. ontzetten uit het lidmaatschap;

 7. Aangifte bij de politie.

11.1.Schorsen van een lid


Indien een lid van de PHCC-G naar het oordeel van het bestuur in ernstige mate handelt in strijd met de statuten, het HHR, de besluiten van de PHCC-G en/of de belangen van de PHCC-G, is het bestuur bevoegd dit lid te schorsen eventueel gevolgd door ontzetting (royement) uit het lidmaatschap.

In geval van een dergelijke ontzetting wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgaaf van redenen in kennis gesteld.

Zie de statuten Art. 9 voor de rechten en plichten van een geschorst lid.

11.1.1.Schorsen van een bestuurslid


Indien een lid van het bestuur naar het oordeel van het bestuur in ernstige mate handelt in strijd met de statuten, het HHR en/of de belangen van de PHCC-G, is het bestuur bevoegd dit lid in zijn functie te schorsen.

Het besluit tot schorsing van een bestuurslid dient te worden genomen met ten minste twee derde van het aantal stemmen (het betrokken bestuurslid niet meegerekend).

Het besluit wordt onmiddellijk schriftelijk, eventueel per aangetekend schrijven, aan het bestuurslid medegedeeld.

11.2.Beroep


Tegen een besluit tot opleggen van een sanctie staat het betrokken lid binnen één maand beroep open bij het bestuur en in het uiterste geval tijdens de AV.

Indien een lid van het bestuur is geschorst, is beroep mogelijk bij de AV.


Bij ontzetting staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de ALV; gedurende die beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid geschorst.

12.Evenementen en diensten


Door de PHCC-G worden allerlei activiteiten ontplooid.

Voor deze activiteiten worden afspraken gemaakt en worden verantwoordelijken aangesteld.

Het bestuur toetst het nakomen van de gemaakte afspraken; de verantwoordelijken leggen verantwoording af aan het bestuur al of niet tijdens de ALV.
Enkele door de PHCC-G ontplooide evenementen en diensten zijn:

* Het houden van clubavonden volgens rooster,

* Het houden van de jaarlijkse Open Dag,

* Bij voldoende aanmeldingen het formeren en ondersteunen van Werkgroepen; bijv. voor Fotobewerking, Videobewerking, Flight Simulator, Treinsimulator

* Bij voldoende aanmeldingen het organiseren van Walk-Ins ter uitwisseling van PC-activiteiten en kennis,

* Bij voldoende aanmeldingen het organiseren van Work-Outs c.q. Work Shops ter bevordering van vaardigheden op PC-gebied,

* Bij voldoende aanmeldingen het bijeenbrengen van leden in Leden voor Leden werkgroepen om PC-wensen verder te onderzoeken en uit te werken,

* Bij voldoende aanmeldingen het organiseren van cursussen,

* Het bieden van een onderhoudscontract/reparatiefonds, geregeld volgens een eigen reglement,

* Het bemiddelen/ondersteunen van leden bij het aanschaffen van PC apparatuur en/of software,

* Het onder voorwaarden uitlenen van beschikbare boeken, tijdschriften, software, apparaten e.d.

13.Deelneming door introducés


1. Het bestuur is bevoegd tot introductie van niet-leden. Introducés, die deelnemen aan de door de PHCC-G georganiseerde activiteiten, worden door het bestuur onderworpen aan voor die activiteiten geldende regels en gebruiken.

2. De leden zijn niet bevoegd niet-leden te introduceren, tenzij zij daarvoor van het bestuur voorafgaand toestemming hebben verkregen. Het bestuur kan zijn bevoegdheid tot het verlenen van toestemming delegeren aan één of meer leden.

3. De bevoegdheid om introducés tot de PHCC-G clubruimtes toe te laten heeft het bestuur gedelegeerd aan haar ruimtecoördinator.

14.De Algemene Vergadering (AV) (Jaarvergadering en Buitengewone vergadering)

14.1.Voorstellen van leden


1. De stemgerechtigde leden kunnen voorstellen ter behandeling aan de AV voorleggen.

2. Zodanige voorstellen moeten schriftelijk worden ingediend bij het bestuur, uiterlijk vier weken vóór de vergadering.

3. Het bestuur voegt de voorstellen, die voldoen aan de in lid 2 gestelde voorwaarden aan de agenda toe.

4. Indien een voorstel niet aan de in lid 2 gestelde voorwaarden voldoet, is het bestuur bevoegd maar geenszins gehouden het aan de agenda toe te voegen.


14.2.Agenda van de Jaarvergadering


Op de Jaarvergadering worden in ieder geval aan de orde gesteld:

a. goedkeuring van de notulen van de vorige Jaarvergadering en eventueel van de laatst gehouden Buitengewone vergadering;

b. het jaarverslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar;

c. de balans en de staat van baten en lasten betreffende het afgelopen boekjaar, met het verslag van de kascommissie en van de deskundige, indien deze is aangewezen;

d. decharge van het bestuur voor het door de penningmeester gevoerde financiële beleid;

e. verantwoording toelating nieuwe leden;

f. benoeming ereleden of leden van verdienste;

g. verantwoording i.v.m. eventuele schorsing of ontzetting;

h. vaststellen contributie(s) voor het volgende boekjaar;

i. verantwoording Reparatiefonds;

j. decharge van het bestuur v.w.b. het gevoerde beleid;

k. de begroting van het lopende boekjaar;

l. de vervulling van openstaande of in de vergadering openvallende vacatures in het bestuur of door de AV ingestelde commissies, een en ander voorzover in die vacatures niet reeds door een Buitengewone vergadering is voorzien;

m. de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;

n. de voorstellen die het bestuur op de agenda plaatst;

o. de eventuele voorstellen van de leden en

p. de rondvraag.

14.3.Recht van onderzoek


1. De AV heeft het recht van onderzoek en kan daartoe een commissie benoemen.

2. Indien daarvoor uitgenodigd, zijn de leden van de PHCC-G gehouden de zittingen van de in het vorige lid bedoelde commissie bij te wonen, behoudens absolute verhindering. De leden dienen de door de commissie gestelde vragen mondeling of schriftelijk naar waarheid te beantwoorden.


14.4.Kascommissie


1. De kascommissie wordt tijdens de AV benoemd zoals bedoeld in artikel 11 lid 2 of artikel 11 lid 4 van de statuten; zij onderzoekt de berekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de AV verslag uit van haar bevindingen.

2. De kascommissie heeft tot taak te verifiëren dat de aan de jaarvergadering aangeboden balans en de staat van kosten en baten in overeenstemming zijn met de werkelijkheid.

3. De kascommissie voert haar werk uit naar eigen inzicht, en is bevoegd de kas ook tussentijds te controleren. Zij verricht haar werk in elk geval zo tijdig dat op de volgende jaarvergadering het gevraagde verslag kan worden uitgebracht

4. Vereist het onderzoek van de jaarrekening bijzondere boekhoudkundige kennis waarover de commissie zelf niet beschikt, dan kan zij zich door een deskundige doen bijstaan.

5. Het bestuur is verplicht ten behoeve van het onderzoek de commissie en de eventueel aangewezen deskundige, inzage van de boeken en bescheiden van de PHCC-G te geven, op verzoek de kas en de waarden te tonen en alle gewenste inlichtingen te verschaffen.

14.5.Wijze van oproeping van de AV


1. Buitengewone vergaderingen worden in de PHCC-G Nieuwsbrief of per post aangekondigd.

2. De aankondiging vermeldt het doel en de voorgestelde agenda; daar waar van toepassing aangevuld met nadere informatie.

3. Besluiten kunnen door een vergadering alleen worden genomen over onderwerpen die bij de oproep zijn vermeld.

4. Ingeval het bestuur niet voldoet aan het in Artikel 12 lid 2 BUITENGEWONE VERGADERING van de statuten gestelde, hebben de aanvragers het recht over de ledenlijst van de PHCC-G te beschikken en hebben zij toegang tot die delen van de PHCC-G website en e-mail om hun aankondiging voor de gewenste buitengewone vergadering te doen


14.6.Termijn van oproeping van de AV


1. De oproep tot een AV dient ten minste tien dagen tevoren plaats te vinden.

2. Bij een vergadering die op verzoek van leden wordt gehouden dient de oproep daartoe plaats te vinden niet langer dan vier weken nadat besloten is deze vergadering te houden.

3. Een vergadering die op verzoek van de leden wordt gehouden, alsmede een volgens artikel 11 lid 4 der statuten uitgeschreven vergadering dient plaats te vinden uiterlijk vier weken na het uitgaan van de betreffende oproep

4. Een door de leden in overeenstemming met het bepaalde bij artikel 12 lid 2 der statuten bijeengeroepen buitengewone vergadering kiest zelf haar voorzitter en secretaris.

5. Indien iemand tijdens de vergadering de hoedanigheid verliest op grond waarvan hij voorzitter of secretaris van de AV is, blijft hij niettemin die functie uitoefenen tot na afloop van de vergadering, tenzij hij anders verkiest of de vergadering anders beslist.

14.7.Besluitvorming


In de AV heeft elk betalend lid één stem.

14.8.Volmacht


Volmachten dienen schriftelijk en door de volmachtgever en volmachtnemer leesbaar ondertekend vóór aanvang van de AV aan het bestuur te zijn overhandigd.

14.9.Wijze van stemmen


1. De stemming geschiedt in beginsel hoofdelijk en mondeling.

2. Indien niemand zich daartegen verzet, kunnen voorstellen ook zonder hoofdelijke stemming worden aangenomen.

3. Indien de voorzitter dit bepaalt, of tenminste één tiende gedeelte van de aanwezige leden dit verlangt, wordt schriftelijk, met ongetekende en gesloten briefjes gestemd. In zo’n geval wijst de voorzitter twee leden aan om de stemmen op te nemen.

4. Het bestuur is bevoegd een stemming te doen begeleiden door een stemcommissie bestaande uit minimaal twee leden.

5. Blanco stemmen of ongeldig uitgebrachte stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

6. De besluiten worden in de AV genomen met volstrekte meerderheid (de helft plus één) der door de aanwezige leden uitgebrachte stemmen; staken de stemmen over een voorstel niet rakende keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

7. Heeft bij stemming over keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een nieuwe vrije stemming plaats.

Wordt dan wederom geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen die de meeste stemmen hebben gekregen.

Zouden door gelijkheid van stemmen meer dan twee personen voor herstemming in aanmerking komen, dan wordt door loten uitgemaakt tussen welke twee personen herstemming zal plaats hebben.

Bij herstemming is hij gekozen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken bij herstemming de stemmen, dan beslist het lot.

8. Heeft er met het oog op de keuze, voordracht of aanbeveling van een persoon kandidaatstelling plaats gehad en is er niet meer dan één kandidaat gesteld, dan wordt die als gekozen beschouwd.

9. Besluiten tot: 1. schorsing of ontslag van een lid van het bestuur, of

 2. het aanvaarden van schenkingen of makingen onder last of voorwaarde, of wanneer de geschonken of vermaakte goederen met hypotheek of pand anderszins bezwaard zijn,

kunnen alleen worden genomen:

in een buitengewone vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is en

met een meerderheid van ten minste twee derde der uitgebrachte stemmen.

14.10.Stemmen van onwaarde


Van onwaarde is een stembiljet, dat:

a. niet is ingevuld;

b. is ondertekend;

c. onleesbaar is;

d. een persoon of zaak niet duidelijk aanwijst;

e. de naam vermeldt van een persoon die niet verkiesbaar is;

f. méér bevat dan de duidelijke aanwijzing van de persoon, de personen, de zaak of de zaken waarop gestemd wordt.

14.11.Besluiten over ontbinding etc.


Indien minder dan de helft van de leden ter vergadering aanwezig is kan in een volgende vergadering, te houden op een termijn van niet langer dan vier weken, een besluit over het voorstel worden genomen ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal leden, mits met een meerderheid van ten minste drie vierde der uitgebrachte geldige stemmen.

14.12.Vaststelling besluit


1. Het ter AV uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de AV een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in vorig lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, of één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

15.HET BESTUUR

15.1.Inrichting van het Bestuur


Het bestuur bestaat uit minimaal drie of maximaal zeven leden zoals bepaald door de ALV. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. De bestuursleden zijn als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

15.2.De taken van de bestuursleden zijn als volgt:


a. De voorzitter heeft de algemene leiding en coördineert de activiteiten van het bestuur en de leden, behoudens het recht van de AV daarin wijzigingen aan te brengen..

Hij leidt de algemene, de buitengewone en de bestuursvergaderingen.

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen.

Hij heeft het recht de beraadslagingen te sluiten, indien hij in overleg met de overige bestuursleden meent dat de AV voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te openen, indien een derde van de aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.

Bij de afwezigheid van de voorzitter neemt een door en uit het bestuur gekozen tweede voorzitter zijn functie waar. Deze treedt, zolang de waarneming duurt, in alle rechten en plichten van de voorzitter.

b. De secretaris is belast met de correspondentie en de algemene administratieve werkzaamheden

Hij maakt de notulen van de AV op. De notulen van de bestuursvergaderingen worden door een binnen het bestuur gekozen bestuurslid opgemaakt.

Hij is verantwoordelijk voor het bijhouden van het archief.

Hij maakt presentielijsten en stembriefjes op bij de AV voor de leden.

Hij is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van dit HHR.

Hij verzorgt de nodige aankondigingen en mededelingen.

c. De penningmeester is belast met het financiële beheer van de PHCC-G.

Hij is verantwoordelijk voor een goede ledenadministratie.

Hij ontvangt gelden en verricht betalingen.

Hij beheert de bankrekeningen.

Hij maakt de jaarrekening op.

Hij maakt, indien noodzakelijk, financiële overzichten en verslagen op.
Voor de overige bestuursleden wordt binnen het bestuur bepaald welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zij hebben. Dit besluit wordt in het bijbehorende bestuursvergaderingverslag opgenomen en waar van toepassing aan de leden bekend gemaakt.

15.3.Het laten bijstaan


Het bestuur kan zich in de uitvoering van haar taken doen bijstaan door commissies of personen. Zij worden door het bestuur aangesteld of benoemd en verrichten hun werkzaamheden in die functie onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

15.4.Aangaan financiële verplichtingen


Bij het aangaan van financiële verplichtingen groter dan 2500 Euro is het bestuur verplicht de toestemming van de AV te vragen.

15.5.Deelname niet leden


Het bestuur kan de deelname aan een activiteit openstellen voor niet-leden van de PHCC-G. Aan niet-leden die willen deelnemen aan een PHCC-G activiteit, kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.

15.6.Kandidaatstelling


1. Kandidaten voor de functie van voorzitter of bestuurslid worden voorgedragen door het bestuur.

2. Tevens zijn telkens vijf stemgerechtigde leden bevoegd om een kandidaat voor de functie van voorzitter of bestuurslid voor te dragen.

Zij zijn gehouden de voordracht hiertoe schriftelijk en leesbaar ondertekend bij het bestuur in te dienen, uiterlijk op de dag die aan de AV in kwestie voorafgaat.

3. Bestuursleden kunnen alleen worden gekozen als het onderwerp “verkiezing bestuursleden” als agendapunt bij de oproep is vermeld.


15.7.Tussentijdse benoeming/verkiezing van bestuursleden


1. Het bestuur is bevoegd een bestuurslid a.i. te benoemen.

2. Het bestuurslid a.i. treedt af aan het einde van de dag waarop de eerstvolgende AV plaatsvindt, waarvan de oproep is verzonden na het moment van deze benoeming.

3. Het in lid 2 genoemde is niet van toepassing indien het bestuurslid a.i. op de genoemde AV is gekozen met de hiervoor beschreven reglementaire kandidaatstelling.

15.8.Besluitvorming bestuur


Het bestuur neemt zijn beslissingen met gewone meerderheid van stemmen, te weten de helft + 1, de voorzitter of diens plaatsvervanger daarbij inbegrepen.

16.Beroep tegen beslissingen van het bestuur


Zie Artikel 21 van de Statuten.

Een lid kan een beroep tegen een beslissing van het bestuur instellen door dit schriftelijk, met redenen omkleed aan een bestuurslid mede te delen.

Dit beroep dient binnen 1 maand na het definitief worden van een bestuursbeslissing bij het bestuur aangemeld te worden.

Binnen 1 maand na het aanmelden van een beroep komt het bestuur met een met redenen omkleed standpunt. In het uiterste geval kan een buitengewone vergadering belegd worden waarin het beroep agendapunt is.17.Einde bestuurslidmaatschap


De zittingsperiode van een lid van het bestuur is 3 jaar. Hierna dient hij te worden herkozen.

De 3-jaar periode voor tussentijds gekozen bestuursleden start op het moment van verkiezing.

Getracht dient te worden de momenten waarop bestuursleden aftreden zodanig te kiezen dat ze zo goed mogelijk over de jaren verspreid liggen.

Het bestuurslidmaatschap eindigt ook bij overlijden, na opzeggen lidmaatschap van de vereniging, bij royement en bij schorsing.18.Wijzigingen


Besluiten tot wijziging van dit reglement worden genomen in een AV met ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen.


Pagina van
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina