Hulpverleningszone IV west-Vlaanderen Administratief en Geldelijk Statuut van het administratief personeelDovnload 1.07 Mb.
Pagina1/25
Datum18.08.2016
Grootte1.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Hulpverleningszone IV West-Vlaanderen


Administratief
en
Geldelijk Statuut


van het administratief personeel

Aangenomen door de raad op
INHOUDSTABEL
INHOUDSTABEL I

BOEK I.
ALGEMENE BEPALINGEN 1

TITEL I.
TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN
1

Afdeling I. Toepassingsgebied 1

Afdeling II. Algemene bepalingen 1

TITEL II.


DE PERSONEELSFORMATIE 1

TITEL III.


RECHTEN EN PLICHTEN 2

BOEK II.


HET ADMINISTRATIEF STATUUT 3

TITEL I.


DE LOOPBAAN 3

Hoofdstuk I.


De indeling van de graden en
de procedures voor de invulling van de betrekkingen 3

Hoofdstuk II. De aanwerving 5

Afdeling I. De algemene toelatingsvoorwaarden en de algemene
aanwervingsvoorwaarden 5

Afdeling II. De specifieke aanwervingsvoorwaarden 6

Afdeling III. De aanwervingsprocedure 6

Hoofdstuk III. De selectieprocedure 9

Afdeling I. Algemene regels voor de selecties 9

Afdeling II. Het verloop van de selectie 10

Afdeling III. Wervingsreserves 11

Afdeling IV. Specifieke bepalingen voor de aanwerving van de zonecommandant en de bijzondere rekenplichtige van de zone 12

Hoofdstuk IV. Optioneel vereenvoudigde selectieprocedure voor
de aanwerving in de betrekkingen die ingesteld werden ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheid
en in sommige tijdelijke betrekkingen 13

Afdeling I. De aanwervingsprocedure en de selectieprocedure voor aanwerving in


sommige betrekkingen die ingesteld worden ter uitvoering van werkgelegenheids­maatregelen van de hogere overheden 13

Afdeling II. De aanwervingsprocedure en de selectieprocedure voor vervangers 13

Afdeling III. De aanwervingsprocedure en de selectieprocedure voor de aanwerving in
contractuele betrekkingen, al dan niet in een tewerkstellingsmaatregel van de hogere overheid, waarvan de tewerkstellingsduur tot maximaal twee jaar beperkt is 14

Hoofdstuk V. De indiensttreding 15

Hoofdstuk VI. De proeftijd met het oog op de vaste aanstelling in statutair verband 16

Afdeling I. Algemene bepalingen 16

Afdeling II. De duur van de proeftijd en de evaluatie tijdens de proeftijd 16

Afdeling III. De vaste aanstelling in statutair verband 16

Hoofdstuk VII. De evaluatie tijdens de loopbaan 17

Hoofdstuk VIII. Specifieke bepalingen voor de evaluatie van de zonecommandant en de bijzondere rekenplichtige van de zone 18

Afdeling I. Evaluatie tijdens de proeftijd 18

Afdeling II. Evaluatie tijdens de loopbaan en de evaluatiecriteria 18

Afdeling III. De evaluatieresultaten en de gevolgen van de evaluatie 18

Hoofdstuk IX. Het vormingsreglement 19

Afdeling I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen 19

Afdeling II. Vormingsrecht en vormingsplicht 19

Afdeling III. Vorming tijdens de proeftijd 19

Afdeling IV. Opgelegde vorming tijdens de loopbaan 20

Afdeling V. Vorming voor de hiërarchische loopbaan 20

Afdeling VI. Procedure voor de concrete invulling van de vorming 20

Onderafdeling I. Aanvraag en beslissing 20

Onderafdeling II. Kennisgeving en algemene criteria voor weigering vormingsaanvraag 21

Onderafdeling III. Voorrangsregeling 21

Onderafdeling IV. Vrijstelling 22

Afdeling VII. Vormingsverlof 22

Afdeling VIII. Vormingskosten 22

Afdeling IX. De verplichtingen in hoofde van het personeelslid 23

Afdeling X. Verhalen van de vormingskosten 23

Hoofdstuk X. De administratieve anciënniteiten 24

Hoofdstuk XI. De functionele loopbaan 26

Afdeling I. Algemene bepalingen 26

Afdeling II. De functionele loopbanen per niveau 26

Hoofdstuk XII. De bevordering 28

Afdeling I. Algemene bepalingen 28

Afdeling II. De selectie 29

Afdeling III. De algemene (als niet geïntegreerd met specifieke)


bevorderingsvoorwaarden per niveau en per rang 29

Afdeling IV. De proeftijd van het personeelslid na bevordering 31

Hoofdstuk XIII. De interne personeelsmobiliteit 32

Afdeling I. Algemene bepalingen 32

Afdeling II. De voorwaarden en de procedures voor de interne personeelsmobiliteit 32

Hoofdstuk XIV. De heraanstelling en/of bevordering ingevolge de herwaardering van functies van het niveau E naar het niveau D 34

Afdeling I. Algemene bepalingen 34

Afdeling II. De voorwaarden en de procedures voor de heraanstelling en/of bevordering ingevolge de herwaardering van functies van niveau E naar het niveau D 34

TITEL II.
HET OPDRACHTHOUDERSCHAP EN DE WAARNEMING VAN EEN HOGERE FUNCTIE 35

Hoofdstuk I. Het opdrachthouderschap 35

Hoofdstuk II. De waarneming van een hogere functie 37

TITEL III. DE AMBTSHALVE HERPLAATSING 38

Hoofdstuk I. De ambtshalve herplaatsing van het vast aangestelde statutaire personeelslid in een functie van dezelfde rang 38

Hoofdstuk II. De ambtshalve herplaatsing van het vast aangestelde statutaire personeelslid in een functie van een lagere graad 39

Hoofdstuk III. De herplaatsing van het contractuele personeelslid 40

TITEL IV.


HET VERLIES VAN DE HOEDANIGHEID VAN STATUTAIR PERSONEELSLID EN DE DEFINITIEVE AMBTSNEERLEGGING 41

Hoofdstuk I. Het verlies van de hoedanigheid van statutair personeelslid 41

Hoofdstuk II. De definitieve ambtsneerlegging van het statutaire personeelslid 42

TITEL V.


ONVERENIGBAARHEDEN EN
CUMULATIE VAN BEROEPSACTIVITEITEN 44

TITEL VI.


TUCHTREGELING 45

TITEL VII.


UITVOEREN VAN EEN ALCOHOL- OF DRUGTEST 46

TITEL VIII.


VERLOVEN EN AFWEZIGHEDEN 47

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 47

Hoofdstuk II. De jaarlijkse vakantiedagen 48

Hoofdstuk III. De feestdagen 50

Hoofdstuk IV. Het omstandigheidverlof 51

Hoofdstuk V Het verlof wegens dwingende redenen van familiaal belang 51

Hoofdstuk VI. De dienstvrijstellingen en
het uitzonderlijk verlof 51

Hoofdstuk VII. Verlof om een ambt uit te oefenen bij een secretariaat, een beleidscel, de cel algemene beleidscoördinatie, een cel algemeen beleid, bij het kabinet van een federaal, gemeenschaps-, gewestelijk, provinciaal, of lokaal kabinet van een politiek mandataris van de wetgevende macht, verlof voor stage en verlof voor opdracht van algemeen belang 51

Hoofdstuk VIII. Verloven toegekend aan de reservisten van het leger 51

Hoofdstuk IX. Moederschapsbescherming 52

Hoofdstuk X. Profylactisch verlof 52

Hoofdstuk XI. Verlof voor loopbaanonderbreking 53

Hoofdstuk XII. Adoptie- en opvangverlof 53

Hoofdstuk XIII. Afwezigheden wegens ziekte 53

Hoofdstuk XIV. De disponibiliteit 54

Afdeling I. Algemene bepalingen 54

Afdeling II. De disponibiliteit wegens ziekte of invaliditeit 55

Afdeling III. De disponibiliteit wegens ambtsopheffing 55

Hoofdstuk XV. Afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden 56

Hoofdstuk XVI. Het verlof voor deeltijdse prestaties 56

Hoofdstuk XVII. Het onbetaalde verlof 57

Hoofdstuk XVIII. Politiek verlof 58

Hoofdstuk XIX. Verlof voor vakbondsactiviteiten 61

Hoofdstuk XXI. Schorsing in het belang van de dienst 62

BOEK III.
HET GELDELIJK STATUUT 63

TITEL I.


HET SALARIS 63

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 63

Hoofdstuk II. De toekenning van periodieke salarisverhogingen door de opbouw van geldelijke anciënniteit 64

Afdeling I. Diensten bij een overheid 64

Afdeling II. De valorisatie van de diensten 64

Hoofdstuk III. Bijzondere bepalingen 66

TITEL II.
DE TOELAGEN, VERGOEDINGEN EN SOCIALE VOORDELEN 68

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 68

Hoofdstuk II. De verplichte toelagen 68

Afdeling I. De haard- en standplaatstoelage 68

Afdeling II. Het vakantiegeld 68

Afdeling III. De eindejaarstoelage 69

Hoofdstuk III. De onregelmatige prestaties 70

Afdeling I. Nachtprestaties en prestaties op zaterdagen, zondagen en feestdagen 70

Afdeling II. De overuren 70

Hoofdstuk IV. De andere toelagen 72

Afdeling I. De toelage voor het waarnemen van een hogere functie 72

Afdeling II. De toelage voor opdrachthouderschap 72

Afdeling III. De permanentietoelage 72

Hoofdstuk V. De vergoeding voor reis- en verblijfskosten 73

Afdeling I. Algemene bepalingen 73

Afdeling II. De vergoeding voor reiskosten 73

Afdeling III. De hotel- en dagvergoeding 73

Hoofdstuk VII. De sociale voordelen 74

Afdeling I. De maaltijdcheques 74

Afdeling II. De hospitalisatieverzekering 74

Afdeling III. Vergoeding kosten voor woon-werkverkeer 75

Onderafdeling I. Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 75

Onderafdeling II. Woon-werkverkeer met de wagen voor mindervalide personeelsleden 75

Onderafdeling III. Fietsvergoeding 75

Afdeling IV. De begrafenisvergoeding 77

BOEK IV.


OVERGANGSBEPALINGEN EN
INWERKINGTREDING 78

Hoofdstuk I. Overgangsbepalingen 78

Afdeling I. Waarborgen 78

Afdeling II. Overgangsbepalingen over diverse lopende procedures en lopende periodes 79

Hoofdstuk II. Inwerkingtredingsbepalingen. 80

Bijlagen 81

BIJLAGE I.
UITGEWERKTE SALARISSCHALEN 81

BIJLAGE II.


INDIVIDUELE GRADEN MET SALARISSCHALEN EN FUNCTIONELE LOOPBANEN 87

BIJLAGE III.


OVERZICHT VAN DE VERLOVEN EN AFWEZIGHEDEN,
DE ADMINISTRATIEVE TOESTAND EN
DE GELDELIJKE EN ADMINISTRATIEVE GEVOLGEN 89

BIJLAGE IV.


BIJZONDERE AANWERVINGS- EN BEVORDERINGSVOORWAARDEN 93
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina