I iaën balken iamatologie acognosie, geneesmiddelkunde iatriceDovnload 0.63 Mb.
Pagina3/8
Datum22.07.2016
Grootte0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

immaterieel   geestelijk, onstoffelijk

immaturiteit   onrijpheid

immatuur - onrijp, ontijdig

imme - bij, honingbij, ieme,

immeditaat   onmiddellijk, rechtstreeks

immenkorf   bijenkorf

immens - enorm, geweldig, groots, oneindig, onmeetbaar, onmetelijk, ontzaglijk, reusachtig,

immensiteit - oneindigheid, onmetelijkheid

inmensurabel   onmeetbaar

immer   aanhoudend, almaar, altijd, altoos, blijvend, eeuwig, ooit, semper, steeds, voortdurend, voorgoed

immer (Lat.) - semper

immermeer - ooit

immers   althans, namelijk, stellig, toch, tenminste, trouwens, voorzeker, want, zeker

immersie   indompeling, onderdompeling

immigrant   inkomeling, landverhuizer, tramp

immigreren - intrekken

imminent   dreigend, naderend, nakend

immobiel - onbeweeglijk, star

immobilisme - onbeweeglijkheid, onwrikbaarheid

immoderaat -buitensporig, excessief, onmatig, overdreven

immodest - lomp, onbescheiden, onwelvoeglijk

immolatie - opoffering, slachting

immoleren - opofferen

immoraliteit - onzedelijkheid, zedeloosheid

immoreel - ondeugdzaam, onzedelijk, slecht, verdorven

immortaliteit - onsterfelijkheid

immortellen - droogbloemen

immuniteit   onvatbaarheid

immuniteitsleer - immunologie

immuun   onschendbaar, ontheven, onvatbaar

impair   oneven

impala - rooibok

impartiaal - onpartijdig

impasse - moeilijkheid, slop

impedantie - (stroom)weerstand

impediëren - belemmeren, verhinderen, verwarren

impediment - beletsel, hinderpaal

impenetrabel - ondoordringbaar, waterdicht

impensen   onkosten

imperatief   bevelend, ga, gebiedend, gelastend, halt, loop, stop

imp - ga, halt, loop, sta, stop

imperator   gebieder, heerser, i, imp. keizer

imperceptibel - onmerkbaar, verborgen

imperfect   gebrekkig, onvolmaakt

imperfectie   onvolkomenheid, gebrek

imperiaal - bagagerek

imperialisme - expansiedrift

imperium   keizerrijk, oppermacht, wereldrijk

impermeabel   ondoordringbaar, ondoorlaatbaar, waterdicht

impertinent   brutaal, onbehoorlijk, onbeschaamd,

imperturbabel - onverstoorbaar

impetrant - eiser, verzoeker

impetueus - luidruchtig, onstuimig

impiëteit - goddeloosheid, snoodheid

impitoyabel - onmeedogend

implacabel - onverzoenlijk

implantatie - inplanting

implicatie - verwikkeling, verwarring

impliceren   bevatten, inhouden, meebrengen, omsluiten, vervatten

impliciet   inbegrepen, middellijk

implorant - klager

imploreren - afsmeken, verzoeken

imponderabel - onweegbaar

impopulair - onbemind

import - invoer

important - belangrijk, gewichtig

importeren - invoeren

importeur - invoerder

importuniteit - overlast

importuun - lastig

imposant   indrukwekkend, groot, machtig, ontzagwekkend

impotentie - onbekwaamheid, onmacht

impracticabel - ondoenlijk, onuitvoerbaar

imprecatie - bezwering, verwensing, vloek

imprescriptibel - onverjaarbaar

impregnatie - bevruchting, doordrenking

impressario - manager, ondernemer

impressie   indruk, schets

impressief - krachtig

impressionabel - ontvankelijk

impressum - colofon

improbabel - onwaarschijnlijk

improbatie - afkeuring

imprimatur   impr.

improbiteit - goddeloosheid, oneerlijkheid, slechtheid

improductief - onvruchtbaar, schraal

improfitabel - onvoordelig

improvisatie   cadans, extempore, fantasie, rede, redevoering, toespraak, voordracht

improviserend (muz.) - et (et tempore)

imprudent - onvoorzichtig

impudentie - onbeschaamdheid

impugnatie - aantasting, aanvechting, bestrijding, weerstreving

impuls   aandrift, aansporing, bezieling, beweeggrond, drang, gril, instinct, neiging, opwekking, opwelling, prikkel, stoot, stroomstoot, vlaag

impulsief - aandrijvend, opwekkend, prikkelend

imputatie - aantijging, beschuldiging, toerekening

impuur   onrein, onzuiver, troebel

in   alree, binnen, gedurende, intra, oraal

in aanbidding verzinken - aanbidding

in aanleg aanwezig - potentieel

in aanmerking komende - relevant

in aanmerking nemen - meetellen, regarderen

in aanraking komen met - coudoyeren

in aantal - kwantitatief, numeriek

in aantal doen toenemen - vermenigvuldigen

in aantocht - onderweg

in aantocht zijn   naderen, onderweg

in aanzien - aangezien, tel, getapt, gezien

in achtingzijn – meetellen

in acht nemen - betrachten, nakomen, naleven, observeren

opvolgen


in actie komen - handelen, reageren

in adelstand verheven - adelen

in Afrika levende zwarte raaf - aasraaf

in alle opzichten - alleszins

in alle opzichten betrouwbaar - patent

in alle richtingen - kriskras, schots en scheef, wirwar

in alle richtingen dezelfde eigenschappen hebben - isotoop, isotroop

in alle talen ervaren - omniglot

in allen dele geheel en al - gans(e)lijk

in allerlei kleuren - bontgekleurd

in alles de leiding willen hebben - bazig

in alles toegeven - verwennen

in allerijl - holderdebolder, inderhaast, spoorslags, ijlings

in andere richting - andersom

in angst verkeren - gat

in armoede vervallen - verpauperen

in arren moede - euvel, evel, gebrek, kwaal, ziekte

in ar rijden - arren

in azijn en kruiden inmaken - marineren

in azijn met kruiden en uien gelegd - gemarineerd

in ballingschap leven - exileren, exuleren

in ballingschap zenden - verbannen

in bed vertoeven - liggen, rusten, slapen

in bedwang houden - bedwingen, beheersen, coërcitie, ringeloren

in beeldspraak - fig(uurlijk), metaforisch, overdrachtelijk

in beeltenis - in etfigie

in beginsel - principieel

in beginsel aanwezig   rudimentair

in behandeling   aanhangig

in behoorlijke staat - wel

in beoefening brengen - professeren

in bepaalde stemming verkeren - geluimd

in bepaalde volgorde - achterelkaar, alfabetisch, beurtelings, opeenvolgend

in bepaalde verhouding - afnemend, degressief

in beroering brengen - storen, verwarren

in bescherming nemen - patrocinatie, patrocineren

in beslag houden - loslaten

in beslag nemen - confisqueren, eigenen, enteren, naasten,

saississerenin betekenis tegengesteld - antoniem

in beterschap toenemen - aanbeteren

in betrekking tot de tijd - eerst

in bewaring - endepot

in bewaring gegeven geld - disposito

in bewaring geven   consignatie, consigneren, deponeren, opbergen

in bewaring stellen - sequestreren

in beweging - gaande

in beweging brengen - moveren

in beweging komen - lopen, loskomen

in beweging zetten - moveren

in bezit krijgen - verkrijgen

in bezit nemen -bezetten, naasten, occupatie, occuperen, toeëigenen, verovering

in bijzonderheden - gedetailleerd

in bochten wringen - kronkelen

in boeien slaan - knevelen, paternoster

in bonis - gegoed

in bordpapier binden - kartonneren

in bruikleen afstaan - lenen

in bruikleen ontvangen goed - leen

in buitengewone dienst - b.d., i.b.d.

in bijzonderheden - gedetailleerd, speciatim

in casu   als, indien, ingeval, i.c.

in cellen verdeeld - cellulair

in circulatie brengen - introduceren

in citeren   aanvuren, aanzetten, opruien, prikkelen

in conditie

in dat - daar, in

in dat geval - alsdan, dan, i.c,

in de adelstand verheffen - adelen

in de armen sluiten - omarmen

in de arm nemen - inhaken

in de auto een signaal geven - toeteren

in de benauwdheid - transes

in de benedenste lagen - onderin

in de beste kleren - paasbest

in de bloedvaten - intravasculair, intraveneus

in de bodem - basaal

in de breedte - overdwars

in de bres springen voor - porteren

in de buurt   naastgelegennabijgelegen, omtrent, ongeveer, omstreeks, rond, nabij, vlakbij

in de contramine - tegendraads

in de echt geboren - legitiem

in de derde plaats komend   tertiar

in de eerste plaats - allereerst, bovenaan, bovenal, eerst, oorspronkelijk, primair, vooraan, vooral, voorop

in de eerste rij - vooraan, voorin

in de eerste tijd - vooreerst

in de eerstvolgende maand - proximo

in de endeldarm - rectaal

in de gauwigheid - inderhaast, terloops, vluchtig

in de gedachte - geestelijk, ideëel, in de geest, mentaal

in de geest   mentaal

in de geest levende voorstelling   idee

in de geest voorstellen - begrijpen

in de gespreksvorm inkleden - dialogiseren

in de gevangenis doen - opsluiten

in de gevangenis gooien - kerkeren, opsluiten

in de grond bedorven - pervers, tegennatuurlijk

in de grond boren - afmaken, torpederen

in de grond brengen - indoen

in de grond gegraven gang met borstwering   loopgraaf

in de grond levend zoogdier - mol

in de grond zetten - planten, poten

in de handel - commercieel

in de hersenen achtergebleven indrukken - engram

in de hoedanigheid van - q.q. (qualitate qua)

in de hoogste graad - uiterst

in de hoogste mate   extreem, meest, uiterst,

in de hoogste mate goed - allerbest

in de hoogte brengen - grootbrengen, meevoeren, opbrengen, opleveren, opmalen, voortbrengen

in de hoogte geven - opgeven

in de hoogte halen - hijsen

in de hoogte steken - ophemelen, roemen

in de huid - intracutaan, intradermaal

in de juiste mate - afgepast

in de juiste stand brengen - bijstellen

in de kerkelijke ban doen - anatematiseren

in de kiem aanwezig - embryonaal

in de knoei - klem, wanhopig

in de leeftijd van (op portretten) - aet

in de lengte - horizontaal, longitudinaal, lijnvormig, overlangs

in de loop van de tijd   mettertijd

in de lopende maand   c.m. (currente mense)

in de mond   oraal

in de naam van God   l.N.D. (In nomine Dei)

in de naam van Jezus   I.N.I. (In nomine Jesu)

in de nabije toekomt   binnenkort, eerlang, straks

in de nabijheid - dichtbij

in de narigheid zijn - lijden

in de olie - dronken, teut, zat

in de open lucht   buiten

in de plaats stellen   substitueren, vervangen

in de plaats van   in loco

in de puntjes - keurig, perfect, volmaakt

in de put - verdrietig

in de rats zitten – knijpen

in de rechte tijdmaat - a tempo

in de regel   dikwijls, doorgaans, gewoonlijk, meest, meestal, normaal, vaak, veelal

in de rimboe - achteraf, afgelegen, ver

in de rondte gaan - rondgaan

in de stad   e.v. alhier

in de strijd omkomen - sneuvelen

in de toekomst - dan, eens, later, ooit, straks, voortaan

in de tuin werken - tuinen, tuinieren

in de volle lengte   languit

in de war - confuus, geschokt, overstuur

in de war raken - ontstellen, verwarren

in de war maken   ontstellen, verwarren

in de weer zijn - vlijtig

in de weg staan - hinderen, obstrueren

in de wolken - opgetogen

in de wolken zijn - vrolijk

in de zin van   a la, sensu

in de zon gedroogde repen vlees - biltong

in de zijlinie - lateraal

in delen doen - indelen, ontleden

in delen scheiden - indelen, verdelen

in der haast gereed gemaakt   impromptu

in dezelfde mate - evenzeer, gelijkmatig, ook

in dezelfde plaats   alhier

in dezelfde toestand blijven - constant, stabiel, stationair

in dezelfde tijd   simultaan, tegelijk

in deze tijd - als, huidig, nu, ook, tegenwoordig, samen, simultaan, tegelijk, thans

in deze tijd geldend   vigerend

in deze zin   h.s.

in dichtmaat berijmen - versificeren

in die mate   dermate, derwijze, indertijd, onderwijl, terwijl, toentertijd, toenmaals, zodanig, zozeer

in die tijd - destijds, toen

in die zin - eosenu (Lat.), zo, zodanig

in dienst - actief

in dienst nemen - aanwerven

in diepe slaap leggen   ronken

in dier voege   dermate, derwijze, weshalve, zodanig, zodat, zozeer

in dit geval   in casu l.c.

in dit jaar   h.a. (hoc anno)

in dit teken   i.h.s.

in doodstrijd zijn - agoniseren

in drie soorten   drieërhande, drieërlei

in drievoud - triplo

in dubio zijn - weifelen

in een ader geschiedend   intraveneus

in een ar rijden   arren

in een bepaalde stemming verkerend - geluimd

in een bespottelijk daglicht stellen - karikaluriseren

in een blijde stemming - vrolijk

in een boek opzoeken - naslaan

in een code brengen - coderen, koderen

in een dagboek schrijven - journaliseren

in een dos steken - dossen

in een eest drogen - eesten

in een gelid scharen - rijen

in een gestalte belichaamd - personificatie

in een groot aantal - legio

in een groter geheel opnemen - inlijven

in een kale stemming - gerust

in een kamp onderbrengen - legeren

in een hoekje - stilletjes

in een klap - alles, ineens, tegelijk

in een kolonie onderbrengen - koloniseren

in een koopmansboek bijschrijven - aanboeken

in een kwaad humeur zijnde - slechtgehumeurd

in een lichte slaap vallen - insluimeren

in een lijst zetten - intabuleren, inlijsten, omranden

in een molen fijn malen - malen

in een moutoven drogen - eesten

in een munt geslagen merk - klop

in een muur gerammelde opening - bres

in een of ander standaardwerk opzoeken - naslaan

in een ogenblik - mum, tel, wip

in een opwelling   impulsief

in één opzicht - enerzijde

in een oven drogen - eesten

in een park opstellen - parkeren

in een passende verhouding - evenredig

in een rechtsgeding gewikkeld zijn - procederen

in een register opgetekend - aangetekend

in een richting doen gaan - leiden

in een slede rijden - arren

in een soort vocht dopen - insoppen

in een sop dopen - insoppen

in een stok verborgen wapen   steekdegen, stekade

in een strijd zegevieren - winnen

in een strik vangen - strikken

in een strop vangen - strikken, stroppen

in een tent verblijven - kamperen

in een toestand komen - geraken

in een vereniging aaneensluiten - aggregeren

in een vloeistof opgaan - oplossen

in een voertuig laden - inladen

in een vorm gieten - mouleren

in een vroegere tijd - tevoren

in een wieg schommelen - wiegen

in een wip   even, meteen, zo

in één woord - enfin

in een zaak betrekken - verwikkelen

in een zekere toestand zijn - liggen

in eer herstellen - rehabiliteren

in eerste aanleg - primordiaal

in eigen handen - a. m. p., zelf

in eigen land - binnenlands-

in eigen persoon   ep (en personne), persoonlijk, zelf

in eigendom hebben - possederen

in elkaar - compact, ineen

in elkaar gevouwen vellen - katern

in elkaar gewonden touw - dral

in elkaar gezet - hecht

in elkaar slaan - aftuigen

in elkaar vallen - instorten, invallen, neerstorten, neervallen

in elkaar zetten - ensceneren, monteren, redigeren

in eikaars gezelschap - samengaan

in elk geval - absoluut, althans, altijd, beslist, ingetwijfeld, pertinent, sowieso, stellig, tenminste

in elk opzicht - alleszins, gans,volkomen

iin ellende verkeren - lijden

in ellendige omstandigheid verkeren – beroerd

in Engeland iemand die op kamers woont   lodger

in ere houden - gedenken

in erge mate   aarts, bijzonder, danig, deerlijk, fel, geweldig, grotelijks, hevig, ruimschoots, sterk, stierlijk, ultra, verdraaid, verreweg, zeer, zo

in ergere zin - s.st., eigenlijk

in ernst - serieus

in ernst bedoeld - menens, serieus

in ernst bedoelen - menen

in even sterke mate - evenzeer

in evenwicht - evenwichtig, stabiel

in evenwicht houden - balanceren

in feite - eigenlijk

in flessen over tappen - bottelen

in functie - actief

in functie zijnde - F.G., tegenwoordig

in galop rijden - rekken

in gebreke   nalatig, schuldig

in gebreke (Lat.) - im (in mora)

in gebreken blijven - falen

in gebruik   bezet, gangbaar, gebruikelijk, gevraagd, gewild, in usu, omloop, usueel

in gebruik afstaan - lenen, uitlenen

in gebruik brengen - toepassen

in gebruik gegeven goed - leen

in gebruik geven - lenen, uitlenen

in gebruik nemen - openen

in gebruik van   in usu

in gedachte afzonderen - abstraheren

in gedachten houden - aandenken

in gedachten houden van iets - aandenken

in gedachten verdiept - afgetrokken, verstrooid

in gedachten verzonken zijn - mijmeren, soezen, suffen

in geding brengen - moveren

in geen geval - niet, nimmer, nooit, stellig

in geen plaats - nergens

in geestdrift - lorum

in geestdrift brengen - aansteken, enthousiasmeren, inspireren

in geheim - stiekem

in geheim beraden - broeden, peinzen, uitdenken

in geheime zitting   i. g. z.

in geheimschrift overzetten - coderen, koderen

in geld omzetbaar - negotiabel, verhandelbaar

in geldelijk opzicht bestaan - leven

in gelijke delen - partim

in gelijke mate - even, evenredig, evenveel, evenzeer

in gelijkmatige verhouding - evenredig

in genen dele - geenszins

in gereed geld - cash, contant

in gereedheid - klaar

in gereedheid brengen - inrichten, klaarmaken

in geringe mate - beetje, iets, klein, luttel, weinig

in gespannen aandacht - ademloos

in gesprek - bezet

in gestrekte galop rijden - rekken

in getallen uitgedrukt   numeriek

in getallen uitgedrukte gegevens - statistiek

in gevaar zijn - pericliteren

in geval - als, indien

in geval van - c. q.

in gevecht   slaags

in gewoon schrift overbrengen - decoderen

in gezelschap - samen

in gezelschap ontmoeten - coudoyeren

in gezelschap van - met

in goede conditie   fit

in goede doen   in bonis, rijk

in goede staat - deugdelijk, prima, puik

in goede stijl opzetten - stileren

in graden afgedeelde boog van een meetinstrument - limbus

in groepen afdelen - groeperen

in grondverf zetten   menieën

in grote angst - transes

in grote blijdschap - bekoord, geëxalteerd, opgetogen, opgewonden, verrukt

in grote haast - ijlings

in grote hoeveelheid - legio, massaal, meer

in grote massa neervallen - regenen

in grote mate - ernstig, overvloedig, overvoerd, volop

in grote ongelegenheid - branding, impasse, moeilijkheid

in grote pracht - luxueus, opulent, weelderig

in grote verlegenheid - labberente

in grote verwondering brengen - verbazen

in groten getale - massaal, menigte

in grotere hoeveelheid   meer

in grove trekken - grofweg, lompweg, ruw, ruwweg

in haast opgeworpen verschansing   barricade, rideau

in het afgelopen jaar   a.p.

in het aangehaalde werk   op. cit., o.c.

in het algemeen   i.h.a., doorgaans, meestal

in het begin - aanvankelijk, eerst

in het bijzonder   inzonderheid, vooral

in het buitenland   buitenslands

in het gebied der ongelovige - i.p.i.

in gebreke - nalatig

in gebreke(Lat.) - i.m.

in gebruik - bezet

in gebruik afstaan - lenen, uitlenen

in het geding - processueel

in het geding brengen - moveren

in het gegeven geval   c.q. (casu quo)

in het geheel - a.s., (ad summam), helemaal, totaal

in het geheel geen beweging maken - bewegingloos, geen vin verroeren, immobiel, roerloos

in het geheel niets   generlei, niemendal, niks, nihil, snars,

in het geheim   clandestien, crypto, heimelijk, latent, ondershands, privatim, rosa, steels, stiekem, sub, tersluiks, verborgen, tersluiks, verholen, verstolen

in het gelid stellen - aantreden

in het gemoed treffen - ontroeren

in het geniep - stiekem

in het genoemde jaar   d. a.

in het gras weiden - grazen

in het geval dat   c.q., casu quo

in het heilige jaar - a.s.

in het hoogste gedeelte - bovenin

in het jaar   anno, a. o.

in het jaar des Heren   Anno Domini, a.d.

in het jaar der wereld   anno mundi, a.m.

in het jaar voor Christus geboorte   a. a. C.

in het klein - miniatuur

in het komende jaar   a.f. (anno futuro

in het kort - summier

in het lopende jaar   a.c. (anno currente)

in het middelpunt   centraal

in het midden   centraal, halverwege, medio, misogaam

in het midden brengen - opperen

in het midden gelegen – centraal

in het nauw - klem

in het nauw gebracht   benard

in het onderhavige geval   c.q. (casu quo)

in het ongerede   onklaar

in het oog lopend   duidelijk, evident, opvallend

in het oog vallend   frappant, markant, opvallend, treffend

in het openbaar - openlijk, publiek

in het slop - wanhopig

in het vaderland (Lat.) - i.p.

in het verleden   eertijds, vroeger, weleer

in het verleden noch in de toekomst   nimmer, nooit

in het vervolg   later, naderhand, voortaan

in het volgende jaar   a.f. (anno futuro)

in het vuur verguld zilver - vermeil

in het water levende dieren - hydrozoa

in het water levend knaagdier - bever

in het water levend zoogdier - narwal

in het water plonzen - duiken

in het water uitstekende grond - landtong

in het water vooruitspringend hoektand - horn

in het water zwevende micro-organismen - plankton

in het wild groeiende plant - weegbree

in het wilde - lukraak

in het wilde weg   los(weg), lukraak, onvoorbedacht, pardoes, plompverloren, plotseling, roes, voetstoots, zomaar

in het wilde weg verspreiden - verstrooien

in hevigheid afnemen   luwen

in hinderlaag - onzichtbaar, verdekt

in hoge mate   danig, erg, hevig, hooglijk, zeer

in hoge mate gelukkig - zalig

in hoge mate stevig - sterk

in hogere mate - meer, sterk

in hoedanigheid van   qua

in hope - in spe

in hoedanigheid van - qua

in hoekige vorm buigen - knikken

in hoeveelheid toenemen - meerderen

in hoge mate - aanzienlijk, brandend, bijzonder, danig, deerlijk, dermate, dubbel(sterk), erg, gruwzaam, hevig, hooglijk, innig, meest, nijpend, schandelijk, schromelijk, supra, stierlijk,ultra, verreweg, zeer

in hoge mate boeien - betoveren

in hoge mate boeiend - betoveren

in hoge mate ergerlijk - schandalig, schandelijk

in hoge mate geboeid - betoverd,verrukt

in hoge mate onbezonnen - driest, roekeloos

in hoge mate stout - vermetel

in hoger beroep gaan - appelleren

in hoger sferen - opgetogen, verrukt

in hogere mate - meer, veeleer

in huis   binnen(shuis), thuis

in huis gebleven - thuis

in huis rondbeuzelen - kissebissen

in ieder geval - altijd, beslist, licht, per see, stellig, zeker

in ieder opzicht - alleszins, gans, volkomen,

in iemands afwezigheid - achterbaks, stiekem, verborgen,

in iemands handen stellen - leveren

in iets rondgrijpen - graaien

in Indië geboren Chinees van zekere stand - Bata

in Indonesië geboren Chinees - baba

in Indonesië groeiende boom - teak

in ionen splitsen - ioniseren

in Israël geboren jood - sabra

in je eentje - uppie

in je woning - thuis

in kaart brengen - cateren, mapperen

in kampen onderbrengen - legeren

in kartels aftekenen - kartelen

in kavels verdelen - verkavelen

in kegelvorm geperste klomp - brood

in kleine stukjes snijden - kerven

in kleine stukjes - kruimelig, uiteenvallend

in kleine stukken verdelen   verhakken, versnipperen, versplinteren

in kleur afstekend - stip

in klinker gelijk zijn - assoneren

in koffie gedoopt suikerklontje - canard

in kokend vet gebakken spijs - frituur

in koor dansen   reien

in koortstoestand praten - ijlen

in koor zingen - reien

in korrelvorm - korrelvormig

in korte tijd - aldra, dra, gauw, spoedig, vlug, weldra

in kracht afnemend   (muz.) decrescendo, deer.

in kracht toenemen - opsteken, wakkeren

in kracht toenemend   (muz.) crescendo, cresc.

in kristal bevroren waterdamp - sneeuw

in kwade luim - balorig, gemelijk, kregelig, neetorig, onwillig

in laatste instantie - uiteindelijk

in leden verdeeld - geleed

in leeftijd gevorderden   ouderen

in leen gegeven - lenen

in leen gegeven geldsom - lening

in leen geven - belenen

in lengterichting - longitudinaal, strekkend

in letters of cijfers uitgedrukte waarde   formule

in leven zijnde - levend

in lichte graad ziek - ongesteld

in liggende positie - gelegen, horizontaal

in loco - il

in lood zetten   loden

in lijnen uitbeelden   tekenen

in maatverzen - metrisch

in margine   i.m., marginaal

in massa - massaal

in memoriam - im

in menigte voorkomen - pulluleren

in metaal geëtste voorstelling om te drukken - cliché

in metaal graveren met niëllo - niëlleren, zwartsel vullen

in mindering - aftrek

in naam van - namens

in nauwe betrekking tot de hemellichamen staand - astraal

in noodzakelijkheid brengen - necessiteren

in of met ijs afkoelen - frapperen

in- of toevoegen - aanbrengen, maken, plaatsen

in ogenschouw nemen - monsteren

in omgekeerde richting   achterstevoren, averechts, tegen

in omgekeerde volgorde - andersom, retro

in omloop - courant, gangbaar

in omloop of gangbaar zijn - omlopen, rouleren

in omloop zijn - circuleren, rouleren

in omloop zijnd geld - numerair

in omtrek - perimetrisch

in omvang afnemen - slinken, vermageren

in omvang toenemen - opzwellen, groeien

in onbruik geraakt - antiek, obsoleet, vergeten, verouderd, versleten

in onderhavig geval   l.c.
in ondertrouw gaan   aantekenen

in ontredderde toestand   desolaat

in ontvangst nemen   incasseren, innen, ontvangen

in ontwikkeling   embryonaal, evoluerend

in ontwikkeling achtergebleven – rudimentair

in onze dagen – heden, nuthans

in opdracht van   namens

in opgesloten - inpliciet

in opspraak brengen - compromitteren

in optima forma   volkomen

in orde – af, afgesproken, fiat, gereed, gewettigd, goed, i.o., juist, kits, klaar, legitiem, oké, o.k., okido, terecht, toegestaan

in orde brengen   beredderen, gereedmaken, klaarmaken, regelen

in overvloed – genoeg, zat

in parenthesi   terloops

in persoon   e.p., en personne

in plaats van   namens, vanwege, wegens, i.p.v.

in plaats van het zegel – l.s.

in plooien schikken - draperen

in poedervorm   melig, pulverachtig

in puin slaan - afbreken

in rang verhoogd   bevorderd,gepromoveerd

in rang verlaagd – gedegradeerd

in rang verlagen – degraderen

in reepjes snijden – kerven

in rijen feestelijk dansen - hossen

in rubrieken splitsen – specialiseren

in ruil voor - tegen

in ruime mate   overvloedig

in samenwerking – gezamenlijk

in scène zetten - ensceneren

in schijn - pseudo

in sieraden gebruikt mineraal – maansteen

in snippers snijden - snipperen

in spe.   toekomstig

in staat   bekwaam, geschikt, goed

in staat te betalen   solvent

in staat tot   capabel, kunnende

in staat tot betalen - solvabel

in staat van wording   l.s.n.

in staat zijn - kunnen

in stand houden   behouden, conserverenhandhaven

in stand houder - steunpilaar, stut

in sterke afnemend   (muz.) diluendo, diminuendo

in stijlvorm brengen - stileren

in stilte - geheim, ongemerkt

in strijd met   anti, contra, strijdigtegen

in strijd met de rede – irrationeel

in stukken – kapot

in stukken delen - scheuren

in suspenso   hangende

in teerlingvorm   kubus

in tegengestelde richting - andersomtegenin

in tegengestelde stand – omgekeerd

in tegenspraak - strijdig

in het geheim – steels

in te grote mate - overtollig

in tijdnood verkerend   gehaast, haastig

in toom houden – beheersen, beteugelen

in toorn ontstoken – toornig

in touw - bezig

in trek – begeerd, getapt, gewild, gezien, gezocht, veelgevraagd

in trek zijn – getapt, gewild, gezien

in tweeën   doormidden, gehalveerd, middendoor

in tweeën gevouwen vel papier   folio

in twee gelijke stukken verdelen   halveren

in twee vormen voorkomend – dimorf

in tweevoud - duplo

in verband met   i.v.m.

in verhouding   evenredig

in 1296 vermoorde graaf – Floris

in vaten doen – fusten, tonnen

in veiligheid - gered

in vertrouwen   sub rosa

in verval - decadent

in verwachting – pregnant, zwanger

in verzet komen - opsteken

in vieren gedeeld (herald.)   ecarelé

in voice - i.v.

in volgorde   resp. (respectievelijk)

in volkomen gezondheid - blakend

in volle vergadering - in pleno

in volle zee   buitengaat

in voorkomend geval   eventueel, evt., gebeurlijk

in voorraad – reserve, voorhanden, voorradig

in vorm gegoten metaal - afgietsel

in vrede   i.p. (in pace)

in vrijheid stellen - loslaten

in vroeger tijden   eertijds olim, ooit, weleer, voorheen

in vuur en vlam staan - branden

in vuur verguld zilver – vermeil

in waarde gelijk zijn - opwegen

in water dompelen   dopen

in water zwevende organisme   nekton, plankton

in weerwil van – (des)ondanks

in welk geval   c.q. (casu quo)

in wezen samenvallend – identiek

in wezen zijn - bestaan

in wijde plooien schikken – draperen

in wilde vaart naderen – aanstormen

in woede geraken – opsteken

in woede razen - tieren

in zee liggende ondiepte   plaat, strandwal, zandbank

in zee uitstekend gebergte   kaap

in zee uitstekende dam   pier, wandelhoofd

in zee uitstekende landpunt   landtong, tong

in zee uitstekende landpunt tussen twee riviermonden – plei

in (zeer) hoge mate - dermate, dodeljjk, nameloos

in zekere mate – nogal

in zekere toestand komen - geraken

in zich opnemen   inademen, inhaleren

in zichzelf gekeerd - eenzelvig

in zijn geheel   en bloc, integraal

in zijn huis - thuis

in zijn sas - tevreden

in zijn sas zijn - vrolijk

in zijn schik - ingenomen

in zijn uppie - afgezonderd, alleen, eenzaam

in zijn vaart belemmeren - remmen, stuiten, vertragen

in zijn vuistje lachen - gnuiven, gniffelen, ginnegappen

in zo hoge graad - dermate

in Zuid Amerika voorkomende vogel   agami. kolibrie

in zwang - levend

inactief – schizoï

d, werkloosinachtneming   betrachting, nakoming, observantie, opvolging, waarneming

inadembaar - respirabel

inademen - inhaleren,

inademing   aspiratie, inhalatie

inaliënabel - onvervreemdbaar

inalterabel - onbederflijk, onveranderlijk, stabiel

inamovibiliteit - onafzetbaarheid

inaniteit - nietigheid

inanitie - afmatting, hongering, ondervoeding, ontbering, uitputting

Inanna - Esjtar, Isjtar

inattentie - achteloosheid, onachtzaamheid, onoplettendheid

inauguratie   intrede, intreerede, inwijding

inauguratierede   oratie

inaugurele rede - oratie

inbaar - invorderbaar

inbakken - inkrimpen, slinken

inbannen - introeven, troeven

inbeelding   hersenschim, imaginatie, imagineren, presumptie, trots, trotsheid, verbeelding, verwaandheid, visioen, waan

inbegrepen   impliciet, inclusief, incluis, incl., meegerekend, inbegrijpen - subsumeren meegeteld, met

inbeslagneming   beslaglegging, confiscatie, saisie

inbeuren - intillen, ontvangen

inbewaringstelling - detentie, hechtenis

inbezitneming   occupatie

inbezitneming (wederrecht.) - diefstal, embargo, occupatie, toeëigening, verovering, usurpatie

inbezitstelling - immissie

inbinden - bedwingen, innemen, matigen, ophalen

inblazen - souffleren

inblazing - inspiratie, insuffatie

inblikken - conserveren

inboedel - ameublement, boedel, boel, huisgoed, huisraad, inventaris, meubelement, meubels, meubilair

inboegen - instevenen, invaren

inboeken - registreren

inboeten - verliezen, verspelen

inboezemen - ingeven, inspireren

inboorling   inheemse, inlander, inwoner, kreool, landzaat, native, naturel

inboorlingen - natives

inboorlingendorp - kraal, nederzetting

inboorling van Afrika   Bantoe, Bosjesman, Hottentot, Kaffer, neger, pygmee, Zoeloe

inboorling van Arabië   Arabier

inboorling van Groenland   Eskimo

inboorling van Madagascar - hova

inboorling van de Filippijnen - Negrito

inboorling van Nieuw Zeeland   Maori

inboorling van Sandwicheilanden - kanaka

inboorling van Savooie - Savooiaard

inboorling van Sumatra - Batak

inboorling van Suriname - Marron

inboorling van West Irian   Papoea

inboorling van Zuid Afrika   Hottentot, Naturel

inborst   aard, geaardheid, gemoed, gemoedsaard, gestel, innerlijk, karakter, natuur, tuk

inbouwen - omringen

inbraak - diefstal, inbreking, kraak

inbraakvrije kast - brandkast

inbraakvrije ruimte - kluis

inbraak doen - inbreken

inbreken - kraken, sabberen (barg.)

inbreker   dief, geveltoerist, indringer, insluiper, kraker, rover

inbreker (Fr.) - cambrioleur

inbrekerswerktuig met haken - krombek

inbreng - inleg, bijdrage

inbrenging   aandeel, immissie

inbreuk - aanranding, aantasting, derogatie, infractie, krenking, ontheiliging, overtreding, schending, schennis, verkrachting, violatie

inbreuk op rechten van een verkoper - retract

in bruikleen afstaan - lenen

inbijting - maceratie

incantatie - betovering, toverspreuk, toverij

incapabel   onbekwaam, ongeschikt

incapaciteit - onbekwaamheid, ongeschiktheid

incarceratie - kerkering, opsluiting

incarnatie   menswording, vleeswording

incarnatie van Vishnoe   Rama

incarneren - belichamen, verpersoonlijken

incasseerder - inner, kassier

incasseren - innen, ontvangen

incasso   kassiersloon

incest - bloedschande

incident   gebeurtenis, geschil, geval, hindernis, rel, stoornis, voorval

incidenteel   bijkomstig, casueel, occasioneel, terloops, toevallig

incideren - insnijden

incipiëren - aanvangen, beginnen

incisie   insnijding, snede

incisief - bijtend, scherp, snijdend

incitabiliteit - prikkelbaarheid

incitatie - aansporing, aanvuren, aaanzetten, aanzetting, ophitsing, opruiing, prikkeling, vermaning

inciteren - opruien, prikkelen

inclinatie   genegenheid, geneigdheid, helling, neiging, verbuiging

includeren   insluiten, bevatten

incluis - hinderen, inclusief, inbegrepen

inclusief   inbegrepen, incluis, incl., medegerekend, meegerekend

incompatibel - incompetent, onbekwaam, onbevoegd, onverenigbaar

incompetent   onbekwaam, onbevoegd

incompleet   onaf, onvolledig, onvoltallig

inconciliabel - onverenigbaar, onverzoenbaar

inconsequent - onlogisch

inconsequentie in de versbouw - nakoloet

inconsistentie - onbestendigheid, onvastheid

inconstitutioneel - ongrondwettig

incontestabel - onbetwistbaar, onwedersprekelijk

incontinentie - bedwateren

inconveniënt - bezwaar, ongemak, ongerief

incorporatie - inlijving, menswording

incorrect - gebrekkig, onbehoorlijk, onjuist, onnauwkeurig

incourant - onverkoopbaar

increduliteit - ongelovigheid, twijfelzucht

increment - aangroeiing, toeneming

incriminatie - beschuldiging

incrustatie - invatting, omkorsting, verharding, verkalking

incubatie - broeiing

incubator - broedmachine, broedstoof

inculpatie - aanklacht

inculperen - aantijgen, beschuldigen

incunabel   wiegendruk

incurabel   ongeneeslijk, onheelbaar

indachtigmaking - herinnering

indagen - dagvaarden

indaging - bevelschrift, dagvaarding

indammen - bedijken

indecent   aanstotelijk, onbetamelijk, onzedelijk onwelvoeglijk

indecisie - besluiteloosheid, onbeslistheid

indeclinabel - onverbuigbaar

indelen - classificeren, klasseren, rangschikken, rubriceren,

indelen in versvoeten - scanderen

indeling   classificatie, divisie, plaatsing, rooster, splitsing, verdeling, partitie

indeling bij teamsport - opstelling

indeling van de bevolking in lagen - stratificatie

indeling van de lessen   rooster

indeling van de yoga - bhakjyoga, gnanayoga, hathayoga, radjayoga

indeling van het plantenrijk - sporeplanten, zaadplanten

indeling van loofplanten - korstmossen, wieren, zwammen

indeling van sporeplanten - loofplanten, varens

indeling van zwammen - hifomyceten, schizomyceten

indelingsraad - keuringsraad

indemnisatie - vergoeding

indemniseren - vrijwaren

indemniteit - schadevergoeding

indenken - begrijpen, voorstellen

independent - onafhankelijk, zelfstandig

indeponeren - indoen

inderdaad   (Ind.) betoel, daadwerkelijk, desondanks, echt, effectief, eigenlijk, feitelijk, fijn, immers, juist, leuk, maar, metterdaad, nauwlettend, ongetwijfeld, prettig, realiter, stellig, toch, waarachtig, waarlijk, warempel, wel, welbeschouwd welles, werkelijk, wezenlijk, zeker, zowaar

inderhaast   haastig, raptim, terloops, tussendoor, vluchtig, ijlings,

indeterminabel - onbepaalbaar, onmeetbaar

indertijd - destijds, eens, eertijds, toen, toenmaals, voormalig, voorheen, vroeger, weleer

indeuken - blutsen

indeuking   bluts, deuk, holligheid, put

index   aanwijzer, afbeelding, bladwijzer, boekenlijst, inhoudsopgave, klapper, lijst, naamlijst, register, wijsvinger

India   Bharat

India, berg in - Abu

India, deelstaat in - Assam, Bihar,Gujarat,Haryana,

Jammoe, Kasjmir, Kerala, Madras, Maharasjtra, Mysore, Nagaland, Orissa, Punjab, RajasthanIndia, epos van - Mahabharata

India, eretitel in - begam, begum

India, gebergteketen in - Ghats

India, gebied in - Doab

India, hoofdstad van - Delhi

India, munt in - Paisa, rupee

India, officiële schrift van - danagari

India, officiële taal van - Hindi

India, parlement van - Lok, Sabha

India, politicus in - Gandhi, Nehroe, Sjastri

India, protectoraat van - Sikkim

India, provincie van -

5 Assam, Bihar, Delhi

6 Kerala, Mysore, Orissa, Punjab

7 Gujarat, Haryana, Manipur, Tripura, Mizoram

8 Nagaland

9 Meghalaya, Rajasthan

10 Chandigarh

11 Maharashtra, PondicherryIndia, provinciehoofdstad in -

4 Aijal, Ziro

5 Patna, Simba

6 Bhopal, Bombay, Inphal, Jaipur, Kohima, Madras,

Panjim

7 Lucknow8 Agartala, Calcutta, Shilong, Silvasa, Srinagar

9 Ahnadabat, Bangalore, Hyderabad, Kavaratti

10 Chandigarh, Trivandrum

11 Bhubaneswar, PondicherryIndia, rivier in - Beas, Bhima, Bias, Brahmapoetra,

Domadar, Ganges, Godavari, Gogra, Jumma, Histwa,

Mahanaci, Narbada, Yamuna

India, staat in Noord - Bihar

India, stad in - Bharata, Bhils, Nagas

India, stand in - brahmanen, ksatriyas, parias, sjudras, vaisyas

India, taal, gesproken in - Asamees, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kasjmiri, Malayalam, Marathi, Oerdoe, Oriya, Punjabi, Rajasthai, Tamil, Telegu

India, weefsel uit - adatis

Indiaan - apache, Chirihoea, choctau, chunco, comanche, creek, Inca, mohikaan, Roodhuid, Sioux, Yoema, zwartvoet

Indiaan in Argentinië - Luie

Indiaan uit Bolivia - Arawak, Charca, Chica, Chriguano, Iten, Moxo, Sirione, acana, Uro

Indiaan uit Brazilië - Acroa, Amiranha, Anta, Arana, Arara, Arawak, Caraja, Birana, Bravo, Guana, Hauri, tariana

Indiaan uit Equador - Canelo, Cara, Jivaro, Palta

Indiaans dorp   pueblo

Indiaans hoofdman uit Mexico   Kazike

Indiaans opperhoofd   cacique, chief, sachem

Indiaans scheepje - navette, tonie

Indiaans schoeisel - mocassin (riemschoen)

Indiaans symbool   totem

Indiaans voedingsmiddel - pemmikan

Indiaans voedsel - pemmikan, Yuca

Indiaans volk - mixteken

Indiaans wapen - boetoe, bola, tomahawk

Indiaans werptouw   bola

Indiaanse - squaw

Indiaanse beschermgeest - totem

Indiaanse bijl   tomahawk

Indiaanse boer - peon

Indiaanse dame van hogere rang - begum

Indiaanse godheid - Manitou

Indiaanse hoofdman uit Mexico - kazike

indiaanse hut - tent, wigwam

Indiaanse knots - boetoe

Indiaanse kreet   ugh

Indiaanse lasso - bola

Indiaanse nederzetting   pueblo

Indiaanse schoen - mocassin

Indiaanse schuit - tonie

Indiaanse slang - naga, naja

Indiaanse slee   tobogan

Indiaanse stamhoofd - sachem

Indiaanse strijdbijl   tomahawk

Indiaanse taal - Algonkin, Athabaskisch, Caddo, Chinook, Hokan-Sioux, Irokees, Keres, mixteeks, Muskogee, Pemutisah, Salish, Shoshome, Tanoa

Indiaanse tent   tipi, wigwam

Indiaanse vredespijp - calumet, kalumet

Indiaanse vrouw   squaw

Indiaas   zie: Indisch

Indiaas persbureau - PTI

Indiana, hoofdstad van - Indianapolis

Indianen hut - wigwam

Indianenschoen - mocassin

Indianenstam -

3 Ona, Oto, Uru, Ute, Yuk

4 Chol, Cora, Cree, Creek, Crow, Cuna, Hare, Hopi, Inca, Kato, Kusc,

Maya, Mono, Pima, Pomo, Tupi, Yuma, Utah, Zumi

5 Alsea, Campa, Chono, Creek, Haïida, Inca's, Nahua, Kiowa,

Maidu, Modoc, Otomi, Pipil, Sioux, Suka's, Supai, Turok,

Wappo, Wiyot, Xingu, Yaqui

6 Ahtena, Atsina, Aymara, Beaver, Bororo, Caraja, Cayuse,

Dakota, Dog rib, Eskimo, Jivaro, Lengwa, Micmac,

Nahane, Navajo, Nayaho, Nootka, Ojibwa, Osagen,

Papago, Pawnee, Pueblo, Slavey, Tucano, Tungas, Queché,

Warran, Wintum, Yakima

7 Apachen, Azteken, Bakairi, Beothuk, Chibcha,

Chinook, Choctaw, Guarani, Huichhol, Huronen,

Khotana, Kutehin, Naskapi, Natehez, Navahos,

Ojibwam, Potomac, Puelehe, Shawnee, Tahltan, Takelma,

Tlingit, Walapai

8 Abiponen, Aigonkin, Alaealaf, Algonkin, Arowaken, Botocudo, Caraïben, Caquetio, Carriers, Cherokee, Cheyenne, Chuckchi, Comanche, Delaware, Irokezen,

Kwakiutl, Louehoux, Malecite, Mixteken, Misquito, Muskogee, Sekanais, Seminole, Shoshone, Shoshwap, Tarasken, Tolteken, Tsimhian

9 Araueanen, Ashluslay, Bfackfoot, Chickasaw,

Chimakuan, Chipewyan, Comanchen, Kalapooia,

Mesealèro, Mohikanen, mundurucu, Saulteaux, Seminolen,

Tehuelche, Tonowaken, Tupinambe, Zapoteken

10 Bella bella, Chimmesayan, Chiriguano, Montaignes,

Moskekowug, Plains eree, Swampy cree, Tarahumara

11 Patagoniërs, Zwartvoeten

12 Patagoniërs, Plains ojibwa, Yellow knives

13 Carlbou eatersIndianenstamhoofd in Amerika - cacique

Indianentrompet - kerrena

Indianenvoedsel - pemmikaan

Indiase tempel - yali

Indiase titel voor een vorstin - begum

Indiase tokkelluit - sitar

Indiase vorstin - rani

indicator   aanwijzer

indiceren - aanduiden, aanwijzen

indicie - aanwijzing, kenteken

Indië   Indonesië, Insulinde

Indiër - Indonesiër

indien   als,(Eng.) If, bijgeval, ingeval, mits, tenzij, wanneer, zo

indien nodig te vervangen door  subs(idair)

indienen - aanbieden, inleveren, inzenden, presenteren, voorleggen

indiener - presentant

indiener van een adres - adressant

indiener van een request   adressant

indiener van een verzoek schrift   adressant, suppliant

indiening   inlevering, offerte, presentatie, voorlegging

indiening van bezwaren - reclamatie

indienne   sits

indien nodig te vervangen door - subsidiair

indienstneming - lichting

indifferent   lauw, ongevoelig, onverschillig,

indigent   arm, behoeftig, nooddruftig

indigestie - spijsverteringsstoornis

indignatie   misnoegen, verontwaardiging

indigo - blauw, donkerblauw

indigobloem - amorpha, indigotine

indigoplant   anyl

indikken - condenseren

indiquiteil - onwaardigheid

indirect   getrapt, middellijk, zijdelings

indirect verzekerde - meeverzekerde

indirecte belastingen - accijns, BTW, invoerrechten, omzetbelasting

indirecte celdeling - mitose

indirecte kerndeling - mitose

Indisch - Indiaas, Indonesisch

Indisch arbeider   koelie

Indisch asceet - yogi

Indisch bedehuisje - langgar

Indisch bestuursambtenaar   resident

Indisch bloempje   melati

Indisch boek van de liefde - kamasutra

Indisch dichter - Bhartrhari, Bhatti, Dandin

Indisch bouwwerk   boroboedoer, radode, stoepa

Indisch districthoofd - resident, wedana, wedano

Indisch dorp - desa, kampong

Indisch dorpshoofd - loerah, petinggi

Indisch draaikanon - lilla

Indisch een en al - atman

indisch edelman   raden

Indisch eiland   Amboina, Bali, Banka, Billiton, Boeroe Borneo, Celebos Ceram, Flores, Java, Lombok, Madoera Nias, Soemba, Soembawa, Sumatra, Ternate, Timor

Indisch geel - pioeri

Indisch gerecht   ba(h)mi, ketoepat, lontong, nas(s)i(gorang), nasirames, roedjak

Indisch gewicht   almene, candy, gantang, kati, kendi, likal, pikol

Indisch graangewas   mais, rijst

Indisch grootvorst   maharadja

Indisch handelsgewicht - pikol

Indisch heilig graf - kramat

Indisch hoofddeksel - hoofddoek, koepia , sarongkapalla

Indisch hert - muntjak

Indisch huurrijtuig - sado

Indisch inlands soldaat - sipoy

Indisch kapmes - golok

Indisch kledingstuk - badjoe, kabaja, sari, sarong

Indisch koninkrijk - Andhra

Indisch koord - tali

Indisch krijgsoverste - panglima

Indisch kwartje - stalie

Indisch landbouwer - tani

Indisch lang baadje - kabaai, kabaja

Indisch leger - K.N.I.L., N.T.L.,

Indisch levenselixer - amrita

Indisch magisch offer - pribihan

Indisch masseren - pidjitten

Indisch matje - tikar

Indisch matroos - laskaar, laskur

Indisch meisje - nonna

Indisch muiter - brandal

Indisch muziekinstrument   ankloeng, anklong, bonang, demoeng, gambang, gender, ketoek, gong, kempoel, kendang, rebab, saron, soeling, tjalempoeng

Indisch mythologisch wezen - Garuda

Indisch nachtlampje - pelita

Indisch officier van justitie - djaksa

Indisch opzichter   mandoer

Indisch orkest   gamelan

Indisch paleis   kraton

Indisch protectoraat - Sikkim

Indisch riet - glaga(h)

Indisch raadslid - edeleer

Indisch rolgordijn - kree

Indisch (of Perz.) rood - almagra

Indisch rijstveld - ladang, sawah, sawa

Indisch rijtuig - deleman, sado

Indisch rood - almagra

Indisch rund   anoa, banteng, buffel, karbouw , lemboe, sapi

Indisch sabel - klewang

Indisch saffraan - geelwortel, koenir, koenjit, kurkuma

Indisch schaker   tan

Indisch schepenemmertje - gajoeng

Indisch schiereiland - Malakka

Indisch schoonheidsmiddel - bedak

Indisch schrijver - Bana

Indisch slaginstrument   kendang

Indisch smeersel - boreh

Indisch snaarinstrument   dilruba, esraj, krontjong, sarangi, sarod, sitar, tamburi, vms, vina

Indisch toneel - stamboel, wajanggoleh, wajangwong

Indisch touw   sero, tali

Indisch tovermiddel - Goenagoena

Indisch vaartuig - korakora, palma

Indisch visnet - sero

Indisch vlas   jute

Indisch voedsel - maniok, nasi, rijst, sago

Indisch voertuig   korakora, ossekar, sado, tani, toekang

Indisch vorst   mogol mochol, nizam, radja

Indisch vorstenverblijf - puri

Indisch vrouwenkleed - sari

Indisch wapen   klewang, kris

Indisch wijsgerig dichter - Tagaze

Indische aanplant - kebon

Indische adellijke dame - raden, radenajoe, radenadjen, sri

indische antilope - sasin

Indische arbeider - koelie

Indische archipel, behoort tot de - Filippijnen, Indonesië, Nieuw Zeeland, Irian

Indische asceet   yogi

Indische ascetische mystiek - yoga

Indische bard - alvar

Indische been- en lendebekleding - kain

Indische bergketen - barisan, boekit, kendang

Indische boom   alkanna, arenpalm, broodboom, castrorolieboom, djamboe, djati, doekoe, kemiri, kenari, klapper, koningspalm, lontar, mangistan, meelboom, nangkaboom, nipapalm, papajaboom, pisangboom, rasamala, sagopalm, sawoeboom, tamarinde, waringin, wonderolieboom, zuurzakboom

Indische boomsoort   djati, doerian, sapan, waringin

Indische dadel   tamarinde

Indische dakbedekking - atap

Indische dans - nrtya

Indische danseres   bajadère

Indische demon - Bhoeta

Indische dodengod - Jama

Indische doodsgod - jama, yama

Indische draagdoek - slendang

Indische draaglast   pikol

Indische draagstoel  tandoe

Indische edelman - raden

Indische eenheidsstaat   Hindi

Indische eretitel   mahatma

Indische gedroogde stukjes vlees - dending

Indische geleerdentitel   sjastri, pandit

Indische geluksgodin - Lakshmi, Shri

Indische geneeskundige - doekoen

Indische gitaar   krontjong

Indische godheid   Ardjoena, Boeddha Deva, Devi, Ganapati, Ganesja, Indra, Nandi, Vishnoe

Indische godin - Aditi, Hira, Laksmi, Lola, Sri

Indische god van de dood - Jama

Indische god van de liefde - Kama

Indische grensstaat - Assam, Maghalaya, Nagaland, Tripoera, West-Bengalen

Indische groet - slamat

Indische haardracht - kondée

Indische hanenklopbaan - wantilan

Indische heer - toean

Indische hennep - gonje, hasj(isj), jute

Indische houtskool - baseng

Indische huismeid - baboe

Indische instrumentale muziek - vadya

Indische kaste van sprookjesvertellers - bhat

Indische keizer - akbar

Indische kindermeid   baboe

Indische klipzwaluw - salangaan

Indische koe   sapi

Indische koning   Asoka

Indische krokodil   gaviaal

Indische lagere ambtenaar - mantri(e)

Indische lagere godheid - Gandharva

Indische landbouwer - tani

Indische leer - bhakti

Indische lengtemaat   cubit

Indische ligmat   tikar

Indische maat   paal

Indische mand - krandjang

Indische markt   passar

Indische matrozen   laskaren

Indische munt  paisa, roepia, rupee, sen

Indische muziek - gita, sangita, vadya

Indische mystiek - yoga

Indische mythologie - Ragveda

Indische Oceaan, eiland in de - Ambre, Anjouan, Madagascar

Indische palmsoort   lontar

Indische plant   rotan, rottan

Indische ploegbaas - mandoer

Indische prinses   rani

Indische rivier   kali

Indische rijksdaalder - ringgit

Indische schouderdoek   slendang

Indische sierplant   aloë

Indische soldaat   g(h)urka

Indische spook - preta

Indische staat   Assam, Bihar, Dardistani, Goedzjaraat, Harasjitra, Kerala, Madras, Maisoer, Orissa, Pendsjaab, Radsjastan

Indische taal   Assami, Bengali, Gujaratti, Hindi, Kacchi, Kashmiri, Marathi, Nepali, Oriya, Pali, Pashtu, Punjabi, Sindhi, Tamil, Urdu, Vedi

Indische tempel   pura, vali

Indische tempeltrom - padmasana

Indische titel   Adipati, belhar, Mahatma, Pandit, r.m.

Indische toneelvorm - bhana

Indische trommel - tabla

Indische universele liefde - ahimsa

Indische vastendag - hartal

Indische vorst - cid, maharadja, mogol, nizam, radja, soesoehoenan, sultan

Indische vijgenboom   waringin

Indische visfuik   sero

Indische vismeelkoek - kroepoek

Indische vocale muziek - gita

Indische vogel   beo

Indische volksleider - Gandhi

Indische vorst - maharadja, mogol, radja

Indische vrucht   doekoe, doerian, manga, mango, nangka, papaja, zuurzak, doerian, zuurzak

Indische weduwe   sutti

Indische wijn   tari

Indische wijnsteen - cachou

Indische winkel   toko, warong

Indiscreet - loslippig, onbescheiden, onkies

indispensabel   loslippig, noodzakelijk, onmisbaar

indisponeren   vertoornen

indisponibel   onbeschikbaar

indium   in.

individu   eenling, enkeling, figuur, iemand, kerel, man, mens, persoon, solitair, sujet, vent

individualiseren - afzonderen

individualist - solitair

individualiteit - afzondering, ik, ikheid, persoonlijkheid

individuatie   verbijzondering

individueel   afzonderlijk, eigenaardig, op zichzelf, persoonlijk

indo   creool, halfbloed, kleuring, mesties, mulat

Indo-China, deel van - Cambodja, Laos, Vietnam

Indo-Chinese taal - Birmees, Burmaans, Chinees, Dioi, Karen, Khamti, Lao, Li, Shan, Siamees, Thai, Tibetaans

Indoen - inslaan

indociel   lastig, onhandelbaar

Indo-Europeaan - Ariër

Indo-Europeaan - Indogermaan

Indo-europese taal -

4 Iers, Lets, Pali, Saka

5 Brits, Deens, Duits, Frans, Fries, Hindi, Noors, Pools

6 Engels, Grieks, Iraans, Spaans, Zweeds

7 Albaans, Armeens, Bengali, Bretons, Faeroes,

Gotisch, Indisch, LitouwsLydisch, Lykisch, Pahlavi,

IJslands

8 Afghaans, Bulgaars, Gaelisch, Gallisch, Germaans,

Italisch, Keltisch, Kornisch, Perzisch, Prakrits,

Roemeens, Saksisch, Sanskriet, Slavisch, Slowaaks,

Sloweens, Sogdisch, Toehaars, Wallisch

9 Avestisch, Catalaans, Frankisch, Italiaans, Koerdisch,

Oekraïens, Portugees, Singalees

10 Anatolisch, Hettitisch, Nederlands, Sardinisch,

Tsjechisch

11 Dalmatiaans, Reto-romaans, Wit-Russisch

12 Servo-Kroaaks

Indo-europese volkeren groep - Germanen

Indo Germaan   Ariër, Kelt

Indo Germaanse stam   Kelten

Indo-Germaanse nomadenstam - Alanen1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina