I. moral dilemmas in english and dutchDovnload 46.55 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte46.55 Kb.
Supplementary Information
Cima, Tonnaer & Hauser
Psychopaths know right from wrong but don’t care

I. MORAL DILEMMAS IN ENGLISH AND DUTCH

1. Country Road; You are driving along a country road when you hear a plea for help coming from some roadside bushes. You pull over and encounter a man whose legs are covered with blood. The man explains that he has had an accident while hiking and asks you to take him to a nearby hospital. Your initial inclination is to help this man, who will probably lose his leg if he does not get to the hospital soon. However, if you give this man a lift, his blood will ruin the leather upholstery of your car. Would you leave this man by the side of the road in order to preserve your leather upholstery? [Personal]


Je rijdt met een landweg mee als je een hulproep vanuit enkele langs de weg gelegen bosjes hoort. Je keert je om en nadert een man, wiens benen bebloed zijn. De man legt uit dat hij een ongeluk heeft gehad tijdens het liften en vraagt of je hem naar een nabijgelegen ziekenhuis brengt. Je eerste neiging is het helpen van deze man, die waarschijnlijk zijn benen zal verliezen als hij niet snel bij het ziekenhuis is. Maar, als je deze man een lift geeft zal zijn bloed je leren autostoelen vernielen. Is het voor jou moreel toegelaten om deze man aan de kant van de weg achter te laten, met het doel je leren autostoelen te sparen?
2. Student; You are a young student on a field trip with the rest of your class and your teacher. Your teacher is a mean person who makes everyone around him miserable including you. It occurs to you that if you were to push your teacher off a very high bridge he would fall to his death and everyone would think it was an accident. Is it morally permissible for you to push your teacher off of the bridge in order to get him out of your life? [Personal]
Je bent een jonge student die een excursie naar het platteland maakt met de rest van je klas en je leraar. Je leraar is een gemene persoon die iedereen om hem heen ellendig maakt, inclusief jezelf. Je bedenkt dat als jij je leraar van een hele hoge brug zou duwen, hij dood zou vallen en iedereen zou denken dat het een ongeluk was.Is het voor jou moreel toegelaten om je leraar van de brug te duwen zodat hij uit je leven verdwijnt?
3. Smother for dollars; You are in hospital lounge waiting to visit a sick friend. A young man sitting next to you explains that his father is very ill. The doctors believe that he has a week to live at most. He explains further that his father has a substantial life insurance policy that expires at midnight. If his father dies before midnight, this young man will receive a very large sum of money. He says that the money would mean a great deal to him and that no good will come from his father’s living a few more days. He offers you half a million dollars to go up to his father’s room and smother his father with a pillow. Would you kill this man’s father in order to get money for yourself and this young man? [Personal]
Je wacht in een ziekenhuis om een zieke vriend te bezoeken. Een jongeman die naast je zit vertelt je dat zijn vader erg ziek is. De doktoren denken dat hij op z`n best nog maar een week te leven heeft. Hij legt je uit dat zijn vader een levensverzekering heeft die om middernacht verloopt. Als zijn vader voor middernacht sterft zal de jongeman een heel groot geldbedrag ontvangen. Hij zegt dat het geld veel voor hem zou betekenen en dat nog een paar dagen meer leven voor zijn vader niets goeds zal opleveren. Hij bied je een half miljoen euro aan om naar zijn vaders kamer te gaan en zijn vader te smoren met een kussen. Is het voor jou moreel toegelaten om de vader te doden met het doel geld te krijgen voor jezelf en deze jongen?
4. Plane Crash; Your plane has crashed in the Himalayas. The only survivors are yourself, another man, and a young boy. The three of you travel for days, battling extreme cold and wind. Your only chance at survival is to find your way to small a village on the other side of the mountain, several days away. The boy has a broken leg and cannot move very quickly. His chances of surviving the journey are essentially zero. Without food, you and the other man will probably die as well. The other man suggests that you sacrifice the boy and eat his remains over the next few days. Would you kill this boy so that you and the other man may survive your journey to safety? [Personal]
Je vliegtuig is neergestort in de bergen. De enige levende personen zijn jij, een andere man en een jong jongetje. Jullie drieën reizen al dagen, strijdend tegen extreme koude en wind. Overleven is alleen mogelijk door het vinden van de weg naar een klein dorpje aan de andere kant van de berg, enkele dagen verderop gelegen. De jongen heeft een gebroken been en kan niet erg snel lopen. De kans dat hij deze tocht overleeft is nagenoeg nihil. Zonder eten zullen jij en de andere man het waarschijnlijk ook sterven. De andere man stelt voor dat je de jongen opoffert en de volgende dagen zijn restanten eet. Is het moreel toegelaten om deze jonge jongen te doden, zodat jij en de andere man de reis veilig kunnen overleven?
5. Trolley fat stranger; A runaway trolley is heading down the tracks toward five workmen who will be killed if the trolley proceeds on its present course. You are on a footbridge over the tracks, in between the approaching trolley and the five workmen. Next to you on this footbridge is a stranger who happens to be very large. The only way to save the lives of the five workmen is to push this stranger off the bridge and onto the tracks below where his large body will stop the trolley. The stranger will die if you do this, but the five workmen will be saved. Would you push the stranger on to the tracks in order to save the five workmen? [Personal]
Een op hol geslagen trolley begeeft zich op een spoorlijn richting vijf werklieden, die gedood zullen worden als de trolley doorrijdt in de huidige richting. Jij bent op een loopbrug boven het spoor, tussen de naderende trolley en de vijf werklieden. Naast je op de loopbrug staat een vreemde die toevallig erg groot is. De enige manier waarop de levens van deze vijf werklieden gespaard kunnen worden, is door deze vreemde van de brug af te duwen op het beneden gelegen spoor waar zijn grote lichaam de trolley kan stoppen. Als je dit doet, dood je de vreemde, maar de vijf werklieden zullen gered worden. Is het voor jou moreel toegelaten om de vreemde op het spoor te duwen, met het doel de vijf werklieden te redden?
6. Crying Baby; Enemy soldiers have taken over your village. They have orders to kill all remaining civilians. You and some of your townspeople have sought refuge in the cellar of a large house. Outside you hear the voices of soldiers who have come to search the house for valuables. Your newborn brother begins to cry loudly. You cover his mouth to block the sound. If you remove your hand from his mouth his crying will summon the attention of the soldiers who will kill you, your child, and the others hiding out in the cellar. To save yourself and the others you must smother your child to death. Would you smother your child in order to save yourself and the other townspeople? [Personal]
Vijandige soldaten hebben je dorp overgenomen. Ze hebben orders gekregen om alle overgebleven dorpsgenoten te doden. Jij en sommige andere stadsgenoten verbergen zich in de kelder van een groot huis. Buiten hoor je de stemmen van soldaten die het huis in zijn gekomen om het te doorzoeken. Je pas geboren broertje begint hard te huilen. Je denkt zijn mond af om het geluid te dempen. Als je je hand van zijn mond afhaalt zal zijn huilen de aandacht van de soldaten trekken die jij, je broertje en de anderen die zich in de kelder verschuilen in de kelder zullen doden. Om jezelf en de anderen te redden, moet je je broertje stillen tot de dood. Is het voor jou moreel toegelaten om je broertje te stillen met het doel jezelf en de andere inwoners te redden?
7. Lifeboat; You are on a cruise ship when there is a fire on board, and the ship has to be abandoned. The lifeboats are carrying many more people than they were designed to carry. The lifeboat you’re in is sitting dangerously low in the water—a few inches lower and it will sink. The seas start to get rough, and the boat begins to fill with water. If nothing is done it will sink before the rescue boats arrive and everyone on board will die. However, there is an injured person who will not survive in any case. If you throw that person overboard the boat will stay afloat and the remaining passengers will be saved. Would you throw this person overboard in order to save the lives of the remaining passengers? [Personal]
Je bent op een schip als er brand is aan boord en iedereen moet het schip verlaten. De reddingsboten dragen meer mensen dan waar ze voor zijn ontworpen om te dragen. Op jouw reddingsboot zitten te veel mensen en hij zal weldra zinken. De zee begint ruw te worden en de boot vult zich met water. Als er niets gebeurt, zal hij zinken voor de reddingsboten arriveert en iedereen aan boord zal sterven. Maar er is een gewonde persoon die in geen enkele omstandigheid zal overleven. Als je de persoon overboord gooit, zal de boot blijven drijven en de andere personen op de boot zullen worden gered. Is het voor jou moreel toegelaten om deze persoon overboord te gooien om de levens van de andere personen in de boot te redden?
8. Ecologists; You are part of a group of ecologists who live in a remote stretch of jungle. The entire group, which includes eight children, has been taken hostage by a group of paramilitary terrorists. One of the terrorists takes a liking to you. He informs you that his leader intends to kill you and the rest of the hostages the following morning. He is willing to help you and the children escape, but as an act of good faith he wants you to kill one of your fellow hostages whom he does not like. If you refuse his offer all the hostages including the children and yourself will die. If you accept his offer then the others will die in the morning but you and the eight children will escape. Would you kill one of your fellow hostages in order to escape from the terrorists and save the lives of the eight children? [Personal]
Je maakt deel uit van een groep toeristen op vakantie die een jungle bezoeken. De gehele groep, inclusief acht kinderen is gegijzeld door een groep terroristen. Een van de terroristen geeft je een keuze. Hij informeert je dat zijn leider van plan is om jou en de rest van de gegijzelden de volgende morgen te doden. Hij is bereid jou en de kinderen te helpen ontsnappen, maar hij wil dan dat jij een van je medegegijzelden die hij niet mag doodt. Als je weigert dit te doen, zullen allen gegijzelden, inclusief de kinderen en jezelf gedood worden. Als je zijn aanbod accepteert, zullen de anderen in de morgen sterven, maar jij en de acht kinderen zullen ontsnappen. Is het voor jou moreel toegelaten om een van je mede gegijzelden te doden met het doel te ontsnappen van de terroristen en de levens van de acht kinderen te redden?
9. Bomb;You are negotiating with a powerful and determined terrorist who is about to set off a bomb in a crowded area. Your one advantage is that you have his teen-age son in your custody. There is only one thing that you can do to stop him from detonating his bomb, which will kill thousands of people if detonated. To stop him, you must contact him over the satellite hook-up that he has established and, in front of the camera, break one of his son’s arms and then threaten to break the other one if he does not give himself up. Would you break the terrorist’s son’s arm in order to prevent the terrorist from killing thousands of people with his bomb? [Personal]
Jij bent aan het onderhandelen met een krachtige en vastberaden terrorist die op het punt staat een bom af te laten gaan in een gebied met veel mensen. Je enige voordeel is, dat je zijn tienerzoon tot je beschikking hebt. Er is maar een ding dat je kunt doen om hem te stoppen de bom te laten ontploffen die duizenden mensen zal doden. Om hem te stoppen moet je hem contacteren via de satelliet-tv die hij op heeft gezet en recht voor de camera een van zijn zoons armen breken en dreigen de andere arm ook te breken als hij zichzelf niet opgeeft. Is het voor jou moreel toegelaten om de arm van de zoon van de terrorist te breken, met het doel de terrorist te weerhouden van het doden van duizenden mensen met zijn bom?
10. Lawrence of Arabia; You are the leader of a small army that consists of warriors from two tribes, the hill tribe and the river tribe. You belong to neither tribe. During the night a hill tribesman got into an argument with a river tribesman and murdered him. The river tribe will attack the hill tribe unless the murderer is put to death, but the hill tribe refuses to kill one of its own warriors. The only way for you to avoid a war between the two tribes that will costs hundreds of lives is to publicly execute the murderer by cutting off is head with your sword. Would you cut off this man’s head in order to prevent the two tribes from fighting a war that will cost hundreds of lives? [Personal]
Je hebt de leiding over een klein leger bestaande uit strijders van twee stammen, de heuvelstam en de rivierstam. Jij behoort tot geen van de stammen. Tijdens de nacht is een man van de heuvelstam in een argument geraakt met iemand van de rivierstam en heeft hem vermoord. De rivierstam zal de heuvelstam aanvallen, tenzij de moordenaar wordt gedood, maar de heuvelstam weigert een van zijn eigen strijders te doden. De enige manier om de oorlog tussen beide stammen te voorkomen die honderden levens zal kosten, is het openbaar executeren van de moordenaar door zijn hoofd af te snijden met je zwaard. Is het voor jou moreel toegelaten om deze man het hoofd af te snijden om te voorkomen dat de twee stammen een oorlog uitvechten die honderden levens zal kosten?
11. Sophie’s Choice; It is wartime and you and your two younger sisters, ages eight and five, are living in a territory that has been occupied by the enemy. At the enemy’s headquarters is a doctor who performs painful experiments on humans that lead to death. He intends to perform experiments on one of your sisters, but he will allow you to choose which of your sisters will be experimented upon. You have twenty-four hours to bring one of your sisters to his laboratory. If you refuse to bring one of your sisters to his laboratory he will find them both and experiment on both of them. Is it morally permissible for you to bring one of your sisters to the laboratory in order to avoid having them both die? [Personal]
Het is oorlogstijd en jij en je twee jongere zusjes van acht en vijf leven in een gebied dat bezet is door de vijand. In het hoofdkantoor van de vijand bevindt zich een dokter die pijnlijke experimenten uitvoert op mensen, die tot de dood leiden. Hij is van plan een experiment op een van je zusjes uit te voeren, maar geeft je de mogelijkheid om te kiezen op welk zusje hij het experiment uit zal voeren. Je hebt 24 uur de tijd om een van je zusjes naar zijn laboratorium te brengen. Als je weigert een van je zusjes naar zijn laboratorium te brengen zal hij ze beiden vinden. s het voor jou moreel toegelaten om een van je zusjes naar het laboratorium te brengen om te voorkomen dat ze beiden gedood worden?
12. Sacrifice: You and your 4 brothers are crossing a mountain range on your return journey to your homeland. You have inadvertently set up camp on a local clan’s sacred burial ground. The leader of the clan says that according to the local laws, you and your family must be put to death. However, he will let yourself, your husband, and your three other children live if you yourself will kill your oldest son. Would you kill your oldest son in order to save your husband and your other three children? [Personal]
Jij en je vier oudere broers doorkruisen een berg op de terugweg van een tocht naar je vaderland. Zonder het te weten heb je een kamp opgezet op de heilige grafgrond van een lokale bende. De leider van de bende zegt dat jij en je broers volgens de lokale wetten gedood moeten worden. Maar, hij wil jou en de drie andere broers laten leven als je zelf je oudste broer dood. Is het voor jou moreel toegelaten om je oudste broer te doden om het leven van jezelf en de andere drie broers te redden?
13. Vaccine Test; A viral epidemic has spread across the globe killing millions of people. You have developed two substances in your home laboratory. You know that one of them is a vaccine, but you don’t know which one. You also know that the other one is deadly.

Once you figure out which substance is the vaccine you can use it to save millions oflives. You have with you two people who are under your care, and the only way to identify the vaccine is to inject each of these people with one of the two substances. One person will live, the other will die, and you will be able to start saving lives with your vaccine. Would you kill one of these people with a deadly injection in order to identify a vaccine that will save millions of lives? [Personal]
Een gruwelijke ziekte heeft zich over de wereld verspreid en doodt miljoenen mensen. Je hebt twee oplossingen gemaakt in je thuislaboratorium. Je weet dat één van deze een vaccine is dat voorkomt dat er nog meer mensen de ziekte krijgen, maar je weet niet welke. Je weet ook dat de andere dodelijk is. Als je hebt bepaald welke oplossing het vaccin is, kan je het gebruiken en miljoenen levens sparen. Je hebt twee mensen bij je, die onder je zorg staan en de enige manier om het vaccin te identificeren is door elk van deze personen één van de oplossingen te injecteren. Eén persoon zal overleven, de andere zal bezwijken en het zal voor jou mogelijk zijn om levens te gaan redden met je vaccin. Is het voor jou moreel toegelaten om een van deze personen te doden met een dodelijke injectie met het doel het vaccin te identificeren dat miljoenen levens zal redden?
14. Submarine; You are the captain of a military submarine travelling underneath a large iceberg. An onboard explosion has caused you to lose most of your oxygen supply and has injured one of your crew who is quickly losing blood. The injured crew member is going to die from his wounds no matter what happens. The remaining oxygen is not sufficient for the entire crew to make it to the surface. The only way to save the other crew members is to shoot dead the injured crew member so that there will be just enough oxygen for the rest of the crew to survive. Would you kill the fatally injured crew member in order to save the lives of the remaining crew members? [Personal]
Jij bent kapitein op een onderzeeër die onder een grote ijsberg reist. Een explosie in de onderzeeër heeft er voor gezorgd dat je het merendeel van je zuurstofvoorraad hebt verloren en een van je bemanningsleden heeft gewond die in korte tijd veel bloed aan het verliezen is. Het gewonde bemanningslid zal weldra overlijden ten gevolge van zijn wond, wat er ook gebeurd. De overgebleven zuurstof is niet genoeg voor de gehele bemanning om de oppervlakte te halen. De enige manier om de rest van de bemanningslieden te redden, is het doodschieten van het gewonde bemanningslid, zodat er net voldoende zuurstof voor de rest van de bemanning is om te overleven.Hij Is het voor jou moreel toegelaten om het dodelijk gewonde bemanningslid te doden, met het doel de levens van de overgebleven bemanningsleden te redden?
15. Standard Trolley; You are at the wheel of a runaway trolley quickly approaching a fork in the tracks. On the tracks extending to the left is a group of five railway workmen. On the tracks extending to the right is a single railway workman. If you do nothing the trolley will proceed to the left, causing the deaths of the five workmen. The only way to avoid the deaths of these workmen is to hit a switch on your dashboard that will cause the trolley to proceed to the right, causing the death of the single workman. Would you hit the switch in order to avoid the deaths of the five workmen?[Impersonal]
Je bent bestuurder van een op hol geslagen trolley die snel een splitsing in het spoor nadert. Op het spoor dat naar links loopt staat een groep van vijf werkmannen. Op het spoort dat naar rechts loopt is er één werkman. Als je niets doet zal de trolley naar links gaan en de vijf werkmannen doden. De enige manier om te vermijden dat deze vijf werkmannen gedood worden is het aanslaan van een schakelaar op je dashboard, waardoor de trolley naar rechts zal gaan en de dood van de ene werkman tot gevolg hebben. Is het voor jou moreel toegelaten om de schakelaar aan te slaan om te voorkomen dat de vijf werkmannen worden gedood?
16. Guarded Speedboat; While on vacation on a remote island, you are fishing from a seaside dock. You observe a group of tourists board a small boat and set sail for a nearby island. Soon after their departure you hear over the radio that there is a violent storm brewing, a storm that is sure to intercept them. The only way that you can ensure their safety is to warn them by borrowing a nearby speedboat. The speedboat belongs to a miserly tycoon who has hired a fiercely loyal guard to make sure that no one uses his boat without permission. To get to the speedboat you will have to lie to the guard. Would you lie to the guard in order to borrow the speedboat and warn the tourists about the storm? [Impersonal]
Tijdens een vakantie op een afgelegen eiland ben je aan het vissen op een scheepswerf. Je bemerkt een groep toeristen die een smalle boot opstappen en uitvaren naar een nabij gelegen eiland. Vlak na hun vertrek hoor je op de radio dat er een gewelddadige storm op komst is, een storm die ze zeker in grote problemen brengt. De enige manier waarop je hen veiligheid kan garanderen is door ze te waarschuwen voor de storm door een dichtbij gelegen speedboot te lenen. De speedboot behoort tot een gemene oude man, die een vurige, getrouwe bewaker heeft ingehuurd, om er zeker van te zijn dat niemand zijn boot gebruikt zonder toestemming. Om de speedboot te kunnen gebruiken zul je moeten liegen tegen de bewaker. Is het voor jou moreel toegelaten om te liegen tegen de bewaker met het doel de speedboot te lenen en de toeristen te waarschuwen voor de storm?
17. Resume; You have been trying to get good grades in math without much success. You figure that if you do well on the final exam that you might be able to pull up your final grade. You decide to sit next to the smartest kid in your math class during the final exam and copy the answers off her test. By doing this you ultimately manage to get a good grade in math, better than many of your classmates. Was it morally permissible for you to copy the answers off someone else’s test? [Impersonal]
Je hebt geprobeerd goede punten te halen voor wiskunde, zonder veel succes. Je bedenkt je dat als je het goed doet op het eindexamen, het voor je mogelijk is om je eindpunt op te halen. Je besluit plaats te nemen naast het slimste kind in je wiskundeklas tijdens het eindexamen en de antwoorden van haar toets over te schrijven. Door dit te doen lukt het je uiteindelijk om een goed punt te krijgen voor wiskunde, beter dan veel van je klasgenoten. Was het voor jou moreel toegelaten om de antwoorden van iemands anders toets over te schijven?
18. Standard Fumes; You are the late-night watchman in a hospital. Due to an accident in the building next door, there are deadly fumes rising up through the hospital’s ventilation system. In a certain room of the hospital are three patients. In another room there is a single patient. If you do nothing the fumes will rise up into the room containing the three patients and cause their deaths. The only way to avoid the deaths of these patients is to hit a certain switch, which will cause the fumes to bypass the room containing the three patients. As a result of doing this the fumes will enter the room containing the single patient, causing his death. Would you hit the switch in order to avoid the deaths of the three patients? [Impersonal]
Je hebt de leiding in een nachtdienst in een ziekenhuis. Door een ongeluk in het naastgelegen gebouw komt er dodelijke rook door het luchtventilatiesysteem van het ziekenhuis. In een bepaalde kamer van het ziekenhuis liggen drie patiënten. In een andere kamer ligt er één patiënt. Als je niks doet, zal de rook de kamer met de drie patiënten intrekken en voor hun dood zorgen. De enige manier om de dood van deze patiënten te voorkomen is het omzetten van een bepaalde schakelaar, die er voor zal zorgen dat de rook om de kamer met de drie patiënten wordt geleid. Als resultaat van deze handeling zal de rook de kamer met de ene patiënt in gaan en tot zijn dood leiden. Is het voor jou moreel toegelaten om deze schakelaar om te zetten met het doel de dood van de drie patiënten te vermijden?
19. Lost Wallet; You are walking down the street when you come across a wallet lying on the ground. You open the wallet and find that it contains several hundred dollars in cash as well the owner’s driver’s license. From the credit cards and other items in the wallet it’s very clear that the wallet’s owner is wealthy. You, on the other hand, have been hit by hard times recently and could really use some extra money. You consider sending the wallet back to the owner without the cash, keeping the cash for yourself. Would you keep the money you found in the wallet in order to have more money for yourself? [Impersonal]
Je wandelt over straat als je een portemonnee op de grond ziet liggen. Je open de portemonnee en deze bevat enkele honderden euro`s contant geld als ook het rijbewijs van de eigenaar. Uit de creditcards en andere dingen in de portemonnee blijkt duidelijk dat de eigenaar welvarend is. Jij echter zit sinds kort in zware tijden en kan wat extra geld echt goed gebruiken. Je overweegt om de portemonnee terug te sturen naar de eigenaar zonder het contant geld, het contant geld houd je zelf. Is het voor jou moreel toegelaten om het geld dat je in de portemonnee hebt gevonden te houden, met het doel zelf meer geld te hebben?
20. Speedboat; While on vacation on a remote island, you are fishing from a seaside dock. You observe a group of tourists board a small boat and set sail for a nearby island. Soon after their departure you hear over the radio that there is a violent storm brewing, a storm that is sure to intercept them. The only way that you can ensure their safety is to warn them by borrowing a nearby speedboat. The speedboat belongs to a miserly tycoon who would not take kindly to your borrowing his property. Would you borrow the speedboat in order to warn the tourists about the storm? [Impersonal]
Tijdens een vakantie op een afgelegen eiland ben je aan het vissen aan een scheepswerf. Je bemerkt een groep toeristen die een smalle boot opstappen en uitvaren naar een nabij gelegen eiland. Vlak na hun vertrek hoor je op de radio dat er een geweldadige storm op komst is, een storm die ze zeker in grote problemen brengt. De enige manier waarop je er voor kan zorgen dat ze veilig zijn voor de storm, is door ze te waarschuwen voor de storm door een dichtbij gelegen speedboot te lenen. De speedboot behoort tot een gemene oude man die heel erg kwaad zal worden als hij zou weten dat je zijn eigendom leent. Is het voor jou moreel toegelaten om de speedboot te lenen met het doel de toeristen te waarschuwen voor de storm?
21. Sculpture; You are visiting the sculpture garden of a wealthy art collector. The garden overlooks a valley containing a set of train tracks. A railway workman is working on the tracks, and an empty runaway trolley is heading down the tracks toward the workman. The only way to save the workman’s life is to push one of the art collector’s prized sculptures down into the valley so that it will roll onto the tracks and block the trolley’s passage. Doing this will destroy the sculpture. Would you destroy the sculpture in order to save this workman’s life? [Impersonal]
Je bezoekt een beeldentuin van een welvarende kunstverzamelaar. De tuin ziet uit op een vallei met een paar treinsporen. Een werkman is aan het werk op het spoor en een leeg op hol geslagen trolley komt omlaag gereden over het spoor richting de werkman. De enige manier om het leven van deze werkman te sparen is door één van de geprezen beelden van de kunstverzamelaar in de vallei te duwen, zodat het op het spoor rolt en de trolley blokkeert. Als je dit doet verniel je het beeld. Is het voor jou moreel toegelaten om het beeld te vernielen om het leven van de werkman te redden?
II. ADDITIONAL STATISTICAL ANALYSES
Traditional inferential statistics are not well suited when a potential goal of an experiment is to confirm the null hypothesis. We therefore took advantage of recent statistical developments in which different models are explicitly set up and tested against each other to assess which best accounts for the pattern of data. In brief, this Bayesian approach seeks to explore which, of a suite of competing hypotheses, can explain the presence or absence of group differences. Based on Gallistel (2009), we computed the relevant parameters for three models, considering both the three different test populations and the distinction between Impersonal and Personal dilemmas:

• Model 1: The data come from only two populations: (i) responses to the Personal

dilemmas and (ii) responses to the Impersonal dilemmas. On this model, there

are no differences between Psychopaths, Non-Psychopathic delinquents, and Healthy Controls.

Model 2: The data come from four populations: (i) responses to Impersonal

dilemmas by Healthy Controls and Non-Psychopathic delinquents; (ii) responses to Personal dilemmas by Healthy Controls and Non-Psychopathic delinquents; (iii) responses to Impersonal dilemmas by Psychopaths; (iv) responses to Personal dilemmas by Healthy Controls and Non-Psychopathic delinquents.

• Model 3: The data come from three populations: (i) responses to Impersonal dilemmas for Psychopaths, Non-Psychopathic delinquents, and Healthy Controls; (ii) responses to Personal dilemmas for Non-Psychopathic delinquents and Healthy Controls; (iii) responses to Personal dilemmas for Psychopaths.
Figure 1 plots the cumulative distribution of the proportion of subjects endorsing the utilitarian outcome (i.e., proportion of “Yes” responses) as a function of the three test populations and the two types of dilemmas, Personal and Impersonal. As revealed, the three test populations overlap in their responses to each of the dilemma types. Testing against the three possible models to account for this pattern of data, we find that the odds in favour of Model 1 was 98.2 (Table 1), thus supporting the interpretation that the data are derived from only two populations, one for subjects responding to Impersonal dilemmas and a second for subjects responding to Personal dilemmas. Said differently, these analyses support the null hypothesis that there are no significant differences between groups.
 Insert Figure 1 and Table 1

References:


Gallistel, C. R. (2009). "The importance of proving the null." Psychological Review 116(2): 439-453.

Glover, S. and P. Dixon (2004). "Likelihood ratios: a simple and flexible statistic for empirical psychologists." Psychonomic Bulletin and Review 11(5): 791-806.Figure 1. Cumulative distribution of the proportion of subjects endorsing the utilitarian outcome (i.e., proportion of “Yes” responses) as a function of the three test populations (Psychopaths, Non-psychopathic Delinquents, Healthy Controls) and the two types of dilemmas, Personal and Impersonal.Table 1. Bayesian statistical analyses comparing three models.

A
bbreviations: H: Healthy controls; NP: Non-psychopathic delinquents; P: Psychopaths; MLE: Maximum Likelihood Estimates; MLL: Maximum Log Likelihood; BIC: Bayesian Information Criterion (see Gallistel, 2009).
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina