I. Plenaire vergadering 3 II. Commissies, adviescomités en werkgroepen 3Dovnload 0.62 Mb.
Pagina1/10
Datum14.08.2016
Grootte0.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10BELGISCHE SENAAT

De Senaat tijdens
de zitting 2005-2006


______

INHOUDSTAFEL

I. Plenaire vergadering 3

II. Commissies, adviescomités en werkgroepen 3

1. Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden 6

2. Commissie voor de Justitie 10

3. Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging 16

4. Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden 29

5. Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de
Administratiev Aangelegenheden 39

6. Commissie voor de Sociale Aangelegenheden 44

7. Bijzondere commissie “Globalisering” 56

8. Werkgroep “Bio-ethiek” 58

9. Werkgroep “Vergrijzing van de bevolking” 59

10. Werkgroep “Ruimtevaart” 60

11. Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen 65

12. Federaal adviescomité voor Europese Aangelegenheden 68

13. Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 69

14. Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding
van de politieke partijen 71

III. Parlementaire overlegcommissie 74

IV. Internationale vergaderingen

1. Raadgevende interparlementaire Beneluxraad 75

2. Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa 76

3. Assemblee van de West-Europese Unie 78

4. Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de Veiligheid
en de Samenwerking in Europa (OVSE) 79

5. Conferentie van de commissies voor de communautaire en Europese
Aangelegenheden van de Parlementen van de Europese Unie (“COSAC”) 81

6. Interparlementaire Unie 82

7. Euro-Mediterrane Parlementaire Assemblee (EPA) 85

8. Parlementaire vergadering Azië-Europa (ASEP) 86

V. Internationale relaties

1. Officiële bezoeken van de Voorzitter van de Senaat in het buitenland 87

2. Buitenlandse prominenten ontvangen door de Voorzitter van de Senaat 88

3. Ambassadeurs die door de Voorzitter van de Senaat werden ontvangen 97

4. Officïële bezoeken van buitenlandse delegaties aan de Senaat 99

5. Varia 100

VI. Communicatie

1. Relaties met de media 106

2. Public relations 108________


I. Plenaire vergadering

a) Aantal plenaire vergaderingen

Tijdens de gewone zitting 2005-2006 werden 54 plenaire vergaderingen gehouden, die in totaal 203 uren hebben geduurd. (tot en met 14 juli 2006)b) Wetgevend werk

Deze werkzaamheden resulteerden in de aanneming van :

- 93 wetsontwerpen (klassieke bicamerale procedure),

- 34 wetsontwerpen (evocatieprocedure);

- 23 voorstellen van wet ingediend door senatoren () waaronder 2 voorstellen van bijzondere wet;

- 1 voorstel tot herziening van de Grondwet(**);

- 23 voorstellen van resolutie.

Evocatieprocedure

De Kamer heeft 107 teksten overgezonden die voor evocatie in aanmerking kwamen. Tijdens de huidige zitting heeft de Senaat zijn evocatierecht 35 maal uitgeoefend. De tekst is geamendeerd en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers in 5 gevallen.

In deze 5 gevallen :


 • heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers de tekst van de Senaat volledig aangenomen.

c) Parlementaire controle

Tijdens dezelfde zitting heeft de Senaat 715 vragen om uitleg en 431 mondelinge vragen aanhoord.

Bovendien werden er tot op heden 2446 schriftelijke vragen gesteld.

d) Actualiteitsdebatten

De Senaat heeft tevens in plenaire vergadering debatten gehouden over de volgende onderwerpen :e) Belangenconflict

Nihil.
*


* *

II. Commissies, adviescomités en werkgroepen

De commissies van de Senaat hebben in totaal 444 vergaderingen gehouden met een totale duurtijd van 749 uren en 30 minuten.


Werkzaamheden van de diverse commissies :

1. Institutionele Aangelegenheden

Voorzitter : mevrouw Anne-Marie Lizin.a. Wetgeving

1. Aangenomen voorstel tot herziening van de Grondwet

 • Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven (van de heer Jean Cornil c.s.); nr. 3-1778/1;

2. Aangenomen wetsontwerpen en -voorstellen

 • Wetsontwerp tot wijziging van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de federale ombudsmannen, de benoemingscommissies voor het notariaat en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; nr. 3-1060/1;

 • Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten; nr. 3-1061/1;

 • Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de dotatie aan de Hoge Raad voor de Justitie; nr. 3-1062/1;

 • Ontwerp van bijzondere wet houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten voordele van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest; nr. 3-1575/1;

 • Wetsontwerp houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten voordele van de Duitstalige Gemeenschap; nr. 3-1576/1;

 • Wetsontwerp tot wijziging van de programmawet van 27 december 2005;
  nr. 3-1577/1;

 • Voorstel van bijzondere wet tot aanpassing van diverse bepalingen aan de nieuwe benaming van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (van mevrouw Anne-Marie Lizin); nr. 3-1405/1;

 • Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten (van mevrouw Anne-Marie Lizin); nr. 3-1423/1;

 • Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten (van mevrouw Anne-Marie Lizin); nr. 3-1424/1;

 • Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de federale overheid (van de heer Berni Collas c.s.); nr. 3 1495/1;

 • Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (van de heer Berni Collas c.s.);
  nr. 3 1496/1;

 • Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 31 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, om de voorzitter van de regering van de Duitstalige Gemeenschap zitting te laten hebben in het Overlegcomité (van de heer Berni Collas); nr. 3 1594/1;

 • Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 78 en 79 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap (van de heer Berni Collas en mevrouw Nathalie de T' Serclaes); nr. 3 1595/1;

 • Wetsvoorstel tot aanpassing van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap aan de nieuwe nummering van de artikelen van de Grondwet (van de heer Berni Collas en mevrouw Nathalie de T' Serclaes); nr. 3 1596/1;

 • Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap (van de heer Berni Collas en mevrouw Nathalie de T' Serclaes); nr. 3 1597/1;

3. Aangenomen voorstel van resolutie

 • Voorstel van resolutie betreffende de studie gemaakt door het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) : "De Belgische overheden en de Jodenvervolging en -deportatie" (van de heren Alain Destexhe en Philippe Mahoux); nr. 3-1653/1;

4. In bespreking zijnde ontwerpen en voorstellen

 • a) Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit

(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128   Ed. 2 van 10 april 2003) nr. 3 49/1. 

_______


Herziening van artikel 23 van de Grondwet inzake het voorzorgsbeginsel ten aanzien van de huidige en toekomstige generaties (voorstel van mevrouw Clotilde Nyssens);

 • b) Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit

(Verklaring van de wetgevende macht, zie het "Belgisch Staatsblad" nr. 128   Tweede uitgave van 10 april 2003)

__________Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6°, dat het recht op water waarborgt (voorstel van de heer Philippe Mahoux);

nr. 3 480/1.  • a) Wetsontwerp tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie; nr. 3 648/1;

b) Wetsvoorstel houdende instelling van een procedure voor de evaluatie van de wetgeving (van de heer Hugo Vandenberghe); nr. 3 464/1;

 • Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dit hof; nr. 3-1063/1;

 • Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de Vaste Comités van toezicht op de politie- en de inlichtingendiensten, de Federale ombudsmannen en de Benoemingscommissies voor het notariaat; nr. 3-319/1;

 • Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 123 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dat Hof; nr. 3-322/1;

b. Debatten – Hoorzittingen • a) De Belgische overheden en de Jodenvervolging en  deportatie   Tussentijds verslag van het Studie  en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) – September 2005; nr. 3 1431/1;

 • b) Voorstel van resolutie betreffende de studie gemaakt door het Studie  en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) : "De Belgische overheden en de Jodenvervolging en  deportatie" (van de heren Alain Destexhe en Philippe Mahoux); nr. 3 1653/1;

 • Hoorzitting met de onderzoeksploeg van het SOMA :

 • de heer Rudi Van Doorslaer, directeur;

 • de heer Michaël Amara;

 • de heer Emmanuel Debruyne;

 • de heer Frank Seberechts;

 • de heer Nico Wouters;

 • Hoorzitting over het archiefbeleid in België met :

 • de heer Karel Velle, Algemeen Rijksarchivaris ;

 • de heer Rudi Van Doorslaer, Directeur van het SOMA; • a) Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven (van de heer Jean Cornil c.s.); nr. 3-1778/1;

 • b) Voorstel tot herziening van de Grondwet om in een nieuwe titel Ibis een nieuw artikel in te voegen betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling (van de heer Jean Cornil); nr. 3-1422/1;

 • c) Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet inzake het voorzorgsbeginsel ten aanzien van de huidige en toekomstige generaties (van mevrouw Clotilde Nyssens); nr. 3 49/1;

 • d) Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6°, dat het recht op water waarborgt (van de heer Philippe Mahoux); nr. 3 480/1;

 • e) Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als doelstelling voor de Staat, de gemeenschappen en de gewesten in te schrijven in de Grondwet (van de heer Bart Martens en mevrouw Fauzaya Talhaoui); nr. 3-1557/1;

 • mevrouw Anne Feyt, assistente aan de Université Libre de Bruxelles;

 • prof. dr. Paul Van Orshoven, Katholieke Universiteit Leuven;

 • prof. dr. Jan Velaers, Universiteit Antwerpen;

 • mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie;

 • de heer Theo Rombouts, voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;

 • mevrouw Nadine Gouzée, Task Force Duurzame Ontwikkeling van het Federale Planbureau en vertegenwoordiger van België in de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties;

 • Prof. dr. Hans Bruyninckx, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven en voorzitter van de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen;

 • Prof. dr. Emmanuel Sérusiaux, hoogleraar aan de Université de Liège en voorzitter van de Société wallonne des Eaux;

 • Prof. dr. Edwin Zaccaï, hoogleraar aan de Université Libre de Bruxelles, directeur van het Centre d'études du développement durable (CEDD) en voorzitter van het Institut de Gestion de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire (IGEAT);

 • Prof. dr. Marc Pallemaerts, docent aan de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles en Senior Fellow & Head of the Governance Team, Institute for European Environmental Policy (IEEP);

 • Prof. dr. Nicolas de Sadeleer, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en de Facultés Universitaires Saint Louis;

c. Oprichting van een werkgroep ad hoc inzake duurzame ontwikkeling

Uitwerking van een voorstel tot herziening van de Grondwet inzake duurzame ontwikkeling (nr. 3-1778/1) ;

d. Colloquium

Studiedag over « De Grondwet : verleden, heden en toekomst », georganiseerd ter gelegenheid van de viering van de 175ste verjaardag van de onafhankelijkheid van België en van 25 jaar federalisme.

*
* *
 1. Justitie

Voorzitter : de heer Hugo Vandenberghe.
a. Wetgeving

1. Aangenomen wetsontwerpen

 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldenregeling; nr. 3 1207/1;

 • Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 579, 580, 583 et 1395 van het Gerechtelijk Wetboek; nr. 3-1210/1;

 • Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten; nr. 3-1128;

 • Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven; nr. 31420/1;

 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie; nr. 3-1438/1:

 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen; nr. 3-1447/1:

 • Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden in de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit; nr. 3-1491/1;

 • Ontwerp van programmawet; nr. 3-1492/1;

 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen; nr. 3-1493/1;

 • Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken; nr. 3 1460/1;

 • Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd; nr. 3-1312/1;

 • Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie; nr. 3-1313/1;

 • Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie; nr. 3-1570/1;

 • Wetsontwerp houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een Nationale Commissie voor de rechten van het kind, gesloten te Brussel, op 19 september 2005, tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie; nr. 3-1537/1

 • Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan; nr. 3-1402/1;

 • Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de balie en de tuchtprocedure voor haar leden; nr. 3-1626/1;

 • Wetsontwerp houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken; nr. 3-1127/1;

 • Wetsontwerp tot herziening van de loopbanen en de bezoldiging van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten; nr.3-1644/1;

 • Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 161, tweede lid, 164, tweede lid, en 182, achtste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken en van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg; nr. 3 1643/1;

 • Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, en tot invoeging in deze wet van een nieuwe Titel V betreffende het Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone; nr.3-1661/1;

 • Wetsontwerp tot invoeging in de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen van een nieuwe titel VI betreffende de bijzondere kamers belast met de vervolging van de misdaden gepleegd onder het regime van democratisch Kampuchea; nr.3-1662/1;

 • Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, alsmede van een bepaling van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht; nr.3-1666/1;

 • Wetsontwerp tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind; nr.3-1645/1;

 • Wetsontwerp betreffende de analyse van de dreiging; nr.3-1611/1;

 • Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en van de artikelen 323bis en 327bis van het Gerechtelijk Wetboek; nr.3-1612/1;

 • Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 en 359 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging in dit Wetboek van een artikel 324 en tot wijziging van de artikelen 43 en 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken; nr.3-1707/1;

 • Wetsontwerp tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde; nr.3-1720/1;

 • Wetsontwerp houdende diverse bepalingen; nr.3-1775/1;

 • Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtsbijstand; nr.3-1674/1;

 • Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand; nr.3-1737/1;

 • Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de elektronische procesvoering; nr.3-1742/1;

2. Aangenomen wetsvoorstellen

 • Wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht; nr. 3-450/1;

 • Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek teneinde het bewijs van de staat van de personen te vergemakkelijken bij gebreke aan een akte van de burgerlijke stand; nr. 3-54/1;

 • Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70 van het Burgerlijk Wetboek; nr. 3-163/1;

 • Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 145 van het Burgerlijk Wetboek; nr. 3-227/1;

 • Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 475 van het Strafwetboek; nr. 3-1286/1;

 • Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 7 april 2005 tot bescherming van de journalistieke bronnen; nr. 3-1497/1;

 • Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 56 van het Strafwetboek teneinde herhaling van misdaad na wanbedrijf te bestraffen; nr. 3-871/1;

 • Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling teneinde er in geval van wettelijke herhaling voor te zorgen dat een groter gedeelte van de vrijheidsbenemende straf wordt uitgezeten; nr. 3-786/1;

 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, wat de herhaling betreft; nr. 3-848/1;

3. Wetsvoorstellen en wetsontwerpen in behandeling

 • Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte en de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemenen nutte; nr. 3-371/1;

 • Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte; nr. 3-584/1;

 • Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek, wat de kosten van de rechtspleging betreft in alle geschillen betreffende de toepassing van een wet inzake onteigening ten algemenen nutte; nr. 3-873/1;

 • Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte; nr. 3 1603/1;

 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, betreffende de terugbetaling van de uitgaven die niet bij de kosten inbegrepen zijn; nr. 3-204/1;

 • Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1018, 6°, en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek; nr. 3-1342/1;

 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering in verband met de terugbetaling van de gerechtskosten; nr. 3-51/1;

 • Wetsvoorstel tot invoering van een procedure van klachtenbehandeling binnen de rechterlijke orde en tot wijziging van artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de Hoge Raad voor de Justitie, aan te wijzen als beroepsinstantie met een ombudsfunctie inzake justitie; nr. 3-286/1;

 • Wetsvoorstel tot invoering van een eenvormige procedure voor de behandeling van klachten betreffende de rechterlijke organisatie; nr. 3-440/1;

 • Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek; nr. 3-28/1;

 • Wetsvoorstel houdende regeling van enkele bijzondere rechtsplegingen in strafzaken en andere diverse bepalingen; nr. 3-1429/1;

 • Wetsontwerp tot wijziging van artikel 505 van het Strafwetboek en van artikel 35 van het Wetboek van strafvordering in verband met de in geval van heling toepasselijke verbeurdverklaring; nr. 3-1610/1;

 • Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 505 van het Strafwetboek betreffende de heling; nr. 3-39/1;

 • Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken; nr. 3 1363/1;

 • Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken; nr. 3-1085/1:

 • Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 70 tot 72 van het Burgerlijk Wetboek; nr. 3-1619/1;

 • Wetsvoorstel betreffende de internering van delinquenten met een geestesstoornis; nr. 3-328/1;

 • Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke; nr. 329/1;

 • Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 416 en 417 van het Strafwetboek; nr. 3 409/1;

 • Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Strafwetboek inzake noodweer nr. 3-511/1;

 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met betrekking tot de regeling inzake noodweer en tot invoering van de algemene schulduitsluitingsgrond "noodweerexces"; nr. 3-243/1;

 • Wetsvoorstel houdende oprichting van een Nationaal Register van plegers van seksuele misdrijven binnen het Centraal Strafregister; nr. 3-850/1;

 • Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie; nr. 3 1672/1;

b. Jaarverslagen – Debatten – Hoorzittingen

 1. Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, betreffende de terugbetaling van de uitgaven die niet bij de kosten inbegrepen zijn (van de heer Alain Destexhe);

nr. 3-204/1.-

 1. Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1018, 6°, en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek (van de heren Hugo Vandenberghe en Jan Steverlynck);

nr. 3-1342/1.-

 1. Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering in verband met de terugbetaling van de gerechtskosten (van mevrouw Clotilde Nyssens);

nr. 3-51/1 et 2.-

Hoorzitting met :

 • vertegenwoordigers van de magistratuur;

 • vertegenwoordigers van de Orde van Vlaamse Balies;

 • vertegenwoordigers van de 'Ordre des barreaux francophones et germanophone;

 • vertegenwoordigers van de vakbonden;

 • vertegenwoordigers van Assuralia;

 • vertegenwoordigers van het VBO;

 • vertegenwoordigers van Test Aankoop;

 • vertegenwoordigers van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO);

 • vertegenwoordigers van de ziekenfondsen;

 • de heer Jean-François Van Drooghenbroeck, professor gerechtelijk recht aan de l'UCL;

 • de heer Jacques Laffineur, advocaat bij de balie te Brussel;

 • de heer Bertrand De Coninck, advocaat bij de balie te Brussel;

 • de heer François Glansdorff, gewezen stafhouder van de balie te Brussel, advocaat;

 • de heer Bart De Temmerman, wetenschappelijk medewerker aan de KUL en referendaris bij het Hof van Cassatie.

Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van onderzoeksmethoden naar het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit;

nr. 3-1491.-

Hoorzitting met


 • een vertegenwoordiger van de Orde van Vlaamse balies;

 • een vertegenwoordiger van de Ordre des barreaux francophones et germanophone;

 • een vertegenwoordiger van het Syndicat des Avocats pour la Démocratie;

 • mevrouw Boribon, algemeen secretaris van de scrl "Les journaux francophones belges";

 • vertegenwoordigers van de Algemene vergadering van Beroepsjoursnalisten van België.

Onderzoek van de activiteitenverslagen met betrekking tot de verlenging van de aanvullende kamers van de hoven van beroep (artt. 106bis en 112, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek)


Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken;

nr. 3-1460/1.-Hoorzitting met :

 • dr. Jean-Paul Matot, kinderpsychiater aan de ULB;

 • de heer Jean-François Taymans, notaris;

 • dr. Philippe Kinoo, cliniques universitaires Saint-Luc, Brussel;

 • de heer Alfons Heyvaert, gepensioneerd hoogleraar, UIA;

 • mevrouw Françoise Pastor, coordinator internationale adoptie-instelling;

 • mevrouw Diane Drory, psycholoog;

 • mevrouw Katrien Vanfraussen, onderzoeker VUB;

 • de heer N. Journet, socioloog.

Jaarverslag 2004 van de Hoge Raad voor de JustitieHoorzitting met vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de Justitie. 1. Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de evaluatie van de magistraten en de mandaten van korpschef en tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken; nr. 3-1707/1.

 2. Wetsontwerp tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde; nr. 3-1720/1.

Hoorzitting met :

 • mevrouw C. Dekkers, procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen;

 • de heer J. Hubin, voorzitter van het college van de eerste voorzitters van de hoven van beroep en van de arbeidshoven;

 • de heer I. Verougstraete, voorzitter bij het Hof van Cassatie;

 • de heer M. De Swaef, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie;

 • de heer P. Romijn, voorzitter van de Raad van de procureurs des Konings;

 • verteenwoordigers van de Hoge Raad voor de Justitie;

Jaarverslag 2005 van het Hof van Cassatie.Hoorzitting met vertegenwoordigers van het Hof van Cassatie.

c. Gedachtewisseling

De toestand in de Belgische gevangenissen en de maatregelen die de regering neemt.

Gedachtewisseling met de minister van Justitie.

*
* *  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina