Ict – les: Multiculturele samenleving in het verleden: Spanje tijdens de middeleeuwen en nieuwe tijdDovnload 33.43 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte33.43 Kb.
ICT – les: Multiculturele samenleving in het verleden: Spanje tijdens de middeleeuwen en nieuwe tijd
Vorige les zijn we dieper ingegaan op de politieke situatie van Spanje tijdens de middeleeuwen en nieuwe tijd. We hebben gezien hoe in 711 de berber Tarik in Spanje binnenviel waarna de moslims heel het Iberische schiereiland veroverden. In 732 verloren de moslims de slag bij Poitiers waardoor de expansie tot stilstand werd gebracht. Gedurende vier- à vijfhonderd jaar blijft Spanje (door de moslims Al Andalus genoemd) onder moorse heerschappij. Vervolgens zagen we dat ze vanaf de 11e eeuw de christenen het Iberische schiereiland langzaam heroverden. Deze reconquista werd voltooid in 1492 met de val van Granada. Spanje zou vanaf dan een erg katholieke koers varen.

Waar we het vorige les over de politieke factoren hadden gaan we nu dieper in op de cultureel/religieuze aspecten van deze samenleving.


Hierna vinden jullie een invulblad waarop jullie punten krijgen. Aan het einde van de les slaan jullie dit bestand op de computer op en posten jullie het resultaat op SmartSchool.Er mag per twee aan de opdracht gewerkt worden. Veel succes!
Naam:

Naam: 1. In het middeleeuwse Al-Andalus vinden we drie godsdiensten terug. Dit zijn de zogenaamde ‘religies van het Boek’

Over welke drie godsdiensten hebben we het hier?

1) Christendom

2) Jodendom

3) Islam
Waarom noemt men deze godsdiensten religies van het Boek?

(Zoektip: Mensen van het Boek, religies van het boek,… Hiervoor kunnen jullie verschillende zoek machines gebruiken zoals: Google, altavista, yahoo… )


De kern van deze religies is opgetekend in de zogenaamde ‘Heilige Boeken’. In het christendom is dit de Bijbel, in het jodendom de Thora, en in de islam de Koran.
Deze drie religies hebben dan ook meerdere raakvlakken. Zo worden een aantal teksten en profeten door hen gedeeld.
Op welke website(s) hebben jullie de nodige informatie gevonden? Geef de URL (Tip: kopieer het adres uit de werkbalk en plak dit hieronder)
Nakijken door op de hyperlinks te klikken. 1. De verhoudingen tussen deze drie godsdiensten onder de Moorse heerschappij.


A. Inhoudelijk:
De dominante religie was uiteraard De Islam

Zoek op Wikipedia naar de term Dhimmi. Geef een korte definitie in eigen woorden wat deze term betekent.

Niet moslims in moslimstaat (bv. christendom of jodendom)

Scroll naar beneden en lees het stukje over de rechten en beperkingen van de Dhimmi. Lees vooral de eerste alinea!


Konden de christenen en de joden hun godsdienst zonder beperking uitoefenen?

(Kies één van onderstaande mogelijkheden en verklaar je keuze door 2 voorbeelden te geven.)


Ja, want …..

Neen, want ze moesten belastingen betalen om hun godsdienst te mogen belijden en hadden vaak beperkte burgerrechten

Kunnen we spreken van een multiculturele samenleving in Spanje onder Moorse heerschappij? Waarom wel, waarom niet? Leg uit in maximum twee zinnen.

Ja er leefden volkeren met verschillende culturen en religies relatief vreedzaam naast elkaar.


Kunnen we spreken van religieuze tolerantie? Waarom niet, waarom wel? Leg uit in maximum twee zinnen.

Ja er was een zekere mate van tolerantie want ze mochten hun godsdienst belijden ook al was het tegen betaling.


B. Evaluatie van twee websites/artikels over Dhimmi’s
Nu jullie weten wat Dhimmi’s zijn, is het tijd voor wat historische kritiek. Niet elke website geeft dezelfde informatie over een bepaald onderwerp. Hieronder vinden jullie twee links naar artikels die over Dhimmi’s en religieuze vrijheden in Al-Andalus handelen. Beide leggen echter een heel andere klemtoon. Lees de artikels vluchtig door en kijk wat men zegt over de positie van Dhimmi’s.
WEBSITE 1 artikel: http://www.expliciet.nl/content/view/2166/85/


 • Doel en doelgroep: voor welke personen is deze website opgericht. Wie en wat hopen de makers te bereiken met deze site? (Bekijk hiervoor ook de rubriek missie & visie)

Islamtische propaganda, het promoten van het islamitische geloof. De doelgroep zijn vooral Nederlandstalige moslims. Men probeert aan te tonen dat het islamitische geloof het beste alternatief is.


 • Is er een bibliografie aanwezig (meestal onderaan artikel) Kan je achterhalen waar de inhoud over de Dhimmi’s vandaan komt?

Ja, er is een beknopte bibliografie aanwezig. • Leidt uit de inhoud van het artikel af of de makers/auteurs subjectief of objectief over Dhimmi’s schrijven.
  • Subjectief want ze vermelden nergens de belasting die Joden en Christenen moesten betalen. De islamitische heersers worden toleranter voorgedaan dan in de realiteit het geval was. Dit sluit aan bij het doel van de website.  • Objectief want:WEBSITE 2 artikel: http://www.answering-islam.de/Main/Dutch/d/dhimmikerkinmoslimwereld.htm


 • Doel en doelgroep: voor welke personen is deze website opgericht. Wie en wat hopen de makers te bereiken met deze site? (Kijk naar de titel/adres van de website en naar de mainpage. Deze vinden jullie hier: http://www.answering-islam.de/Main/Dutch/ En kijk ook naar de rubriek ‘Over ons’ links onderaan)

Uit de titel blijkt dat het een antwoord wil wezen op de islamitische godsdienst. De hoofdpagina legt duidelijk de klemtoon op het feit dat het christendom de ware godsdienst is. In de rubriek ‘Over ons’ wordt duidelijk dat de auteurs christenen zijn, maar hun identiteit liever niet prijsgeven. De auteurs hangen de strenge principes van de Evangelische Alliantie aan, dit is een strike stroming binnen het christendom.


 • Is er een bibliografie aanwezig (meestal onderaan artikel). Kan je achterhalen waar de inhoud over Dhimmi’s vandaan komt?

Er wordt verwezen naar één boek en een website.

 • Leidt uit de inhoud af of de makers/auteurs subjectief of objectief over Dhimmi’s schrijven

  • Subjectief want ze leggen vooral de nadruk op de onderdrukking en noemen het zelfs een apartheid.  • Objectief want:

Welke godsdienst vermoeden jullie dat de makers van de twee websites hebben?

Website 1: Islamitisch

Website 2: Christelijk

Beide websites schetsen een verschillend beeld van wat het inhield om Dhimmi te zijn. Leg uit! (Tip: komen de voor-en nadelen bij beiden evenveel aan bod?)

Neen, bij website 1 komen de nadelen bijna niet aan bod terwijl website 2 zich daar vooral op concentreert en de voordelen minimaliseert.
 1. De verhouding tussen deze drie godsdiensten onder katholieke heerschappij (Late middeleeuwen – nieuwe tijd)

Na 1492 komt de macht volledig in handen van katholieken.

De dominante godsdienst wordt dan Christendom
Zij voerden een ander religieus beleid dan hun islamitische voorgangers. Dit blijkt onder meer uit onderstaande begrippen. Jullie mogen deze begrippen vrij opzoeken, maar moeten ten minste gebruik maken van twee geheel verschillende websites. Geef telkens de URL van de site waarop je de informatie vond.


 1. Verdrijvingsedict

Edict van katholieke koningen om de Joden voor de keus te stellen om zich te bekeren of het land te verlaten. Later gold dit ook voor de moslims. 1. katholieke koningen (of katholieke majesteiten) + Geef hun namen

Isabella van Castilië en Ferdinand van Aragon + eventueel enige uitleg 1. moriscos

Tot het christendom bekeerde moslims. 1. mudejar

Zo noemen de katholieken de moslims die hun religie trouw bleven.

Nadat jullie deze termen hebben opgezocht zou het duidelijk moeten zijn dat de katholieke heersers op religieus gebied meer of minder (schrappen wat niet past) tolerant waren dan hun voorgangers.


In deze periode (eind 15e eeuw) ontstond onder impuls van de katholieke koningen in Spanje ook een instelling die de zuiverheid van het katholieke geloof moest vrijwaren. Deze instelling heeft in de nieuwe tijd een enorme impact gehad, ook buiten Spanje. Ze stond bekend om haar wrede aanpak om bekentenissen los te weken. Wat is de naam van deze instelling?

Mogelijke trefwoorden: Spanje – rechtbank – katholieke – religieuze – vervolging - …

Inquisitie

Meerdere URL’s mogelijk
 1. Bouwkunst

Religieuze verscheidenheid is slechts één aspect van een multiculturele samenleving. Ook in de bouwkunst ziet men de verschillende culturen duidelijk terugkomen. Ook in het Spanje tijdens de Moorse en de Katholieke overheersing is dit het geval.


De periode van Islamitische overheersing was er een van grote culturele bloei. In de Moorse centra werden prachtige bouwwerken opgetrokken.

De bekendste voorbeelden zijn: • de grote moskee, ook wel Mezquita genoemd, te Cordoba.

De Moorse bouwkunst werd later ook door de katholieke heersers geapprecieerd. Een goed voorbeeld is wat er in het jaar 1523 gebeurde met de grote moskee te Cordoba. Wat gebeurde er toen met deze moskee?

Karel V gaf toestemming deze om te bouwen tot een kathedraal.

Conclusie:

Dit is slechts één van de voorbeelden die aantonen dat de Islamitische en christelijke bouwkunst op het Iberische schiereiland onderling vermengd raakten. In het zuiden van Spanje is dit tot op de dag van vandaag duidelijk merkbaar.
 1. Wikipedia

Jullie zijn ongetwijfeld vaak gestuit op Wikipedia - artikels tijdens deze zoektocht. Wat vinden jullie van Wikipedia? Vinden jullie dat een goede site?

Diverse antwoorden mogelijk. Je vind er bijna alles op terug, veel informatie, meerdere talen, prentjes, links,…

Surf even naar onderstaande website, hier vinden jullie meer informatie over de werking van wikipedia.


http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Welkom_voor_nieuwkomers
Zien jullie enige nadelen in deze werkwijze? Verklaar je antwoord.

Te weinig controle over de juistheid van de informatie, iedereen kan aanpassingen invoeren.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina