Iehraam intentie bij dragen van IehraamDovnload 185.93 Kb.
Pagina1/3
Datum26.08.2016
Grootte185.93 Kb.
  1   2   3
1

IEHRAAM


Intentie bij dragen van Iehraam

O Allah, ik draag deze Iehraam met de intentie om Umra Tamattu voor de verplichte Hadj van de Islam voor mijzelf te verrichten, om dichter bij U O Allah swt te komen.De intentie voor de Hadj en Umra:
Labbaik, Allahoemma Umratan

Vertaling:

Hier ben ik o Allah, voor het verrichten Umra.

Direct daarna zeg je 1x de Talbieyyah hardop op.TALBIEYYAH
Labaika Allahoemma Labaik,
Labaika laa Sharieka laka labaik.
Inna-Ihamda
wa-nicmata
laka wal mulk,
laa sharieka lak.

Vertaling:

O Allah, hier ben ik. Hier ben ik,
U hebt geen deelgenoot, hier ben ik.
Voorwaar, alle lof en gunsten zijn aan U en de soevereiniteit (is aan u). U hebt geen deelgenoot.

2

Bij de variant Tamattu (Hadj/Umra) doe je eerste de intentie voor Umra, pas bij het wederom in Iehraam treden van de Hadj doe je de intentie voor Hadj.Bij het bereiken van de Haraam gebied

(rondom Mekka) kun je de volgende dua lezen:


Allahoema inni haza haramoeka wa haramoe
rasoelika wa haramoe hami wa dami wa aziemoe wa basjier alan naar. Allahoema
aminoe min azaabika yaumal tab-asoe ibaa-
deke wadj-al-nie min awliyaaika wa ahli ta-a-
tika. Wa toeb alleya innaka anta tawwabur
rahiem.Vertaling:

O Allah, dit haraam gebied behoort aan U en Uw
boodschapper. Verbied mijn vlees, bloed en botten
voor het vuur (van de hel). O Allah bescherm mij
tegen Uw straf op de dag waarop U Uw dienaren
zult doen opstaan en voeg mij toe bij Uw vrienden
en de gehoorzamen. En wees mij genadig.
Voorzeker U bent Berouwaanvaardend, Genadevol.Wanneer Mekka is bereikt:
Allahoem-Madj-al-lie bi haa qara-ran war-
zoek-ni bi ha-hala-lan. Allahoema al bala-doe
bala doeka wal baitoe baitoeka dji-toe-at-loe-
.
boe rah-ma-ta- ka. Wa aroe-moe ta-a-taka moe-tabbi-an li amrika radiyan bi qa-darik. Was aloeka mas-a-latal moedat-tar-ri laika. Al moesj-fi-qi min Aza-bika an tas-tak- bil-anie bi af-wika wa an toedja wiza anni bi rahmatika wa an tad gilnie djan-na-taka.


3

Vertaling:

O Allah, zegen mij met vrede en rust in dit domein
en onderhoud mij op een geoorloofde manier. O
Allah, deze stad is Uw stad en dit huis is Uw huis. Ik
ben hier gekomen om Uw genade te zoeken, met de
intentie mij aan U te onderwerpen. U geboden
opvolgend en aan Uw wil onderwerpend. Ik smeek U


als een onbehagelijke die Uw toorn vreest. Aanvaard
mijn verontschuldiging met Uw vergevensgezindheid


en vergeef mij door Uw genade en doe mij Uw

Paradijs betreden.


GEBED BIJ HET BINNENTREDEN VAN DE MASJID AL
HARAM (lees je bij binnentreden moskee zie ook dua op bladzijde 34)

ALLAAHOEMMAF TAHLIE ABWAABA RAHMATIEK.

Vertaling:
O Allah! Open voor mij de poorten van Uw zegen.
Opmerking: Men gaat de moskee binnen met het rechterbeen.

Na het betreden van Al-Masjid al-Harām
Lees je eerst 2 rakaat (nafl) ‘Tahiyat al-Masjid’.

DUA BIJ HET ZIEN VAN DE KA’BAH
Je loopt nederig richting de Ka’bah en kijkt pas naar de Ka’bah als je dichterbij bent. Je kijkt vervolgens langzaam naar de Ka’bah op en zegt:

Allahoe Akbar La Ilaha Illallahoe akbar
en doet vervolgens een wens.


4

Vertaling:
Allah is de grootste, er is geen god behalve Allah,
Allah is de grootste.

Vervolgens lees je:Allahumma zid hazal baita tashreefan wa ta'zeeman, wa takreeman, wa mahabatan,
wa zid mun sharrafahu, wa karramahu,
mimmun hajjahu awi'tamarahu tashreefan
wa takreeman, wa tazeeman, wa birranVertaling:
O Allah, verhoog dit Huis in Eerbied, en Bewondering
en Respect en Aanzien. En degene die dit Huis Eerbiedigt en Respecteert door ernaartoe te komen voor de Hadj of Umra, vermeerder zijn/haar Positie, Eer, Respect en Rechtvaardigheid.
Vervolgens doe je een dua voor jezelf, je familie etc.
5

Als je bij de Ka’bah aankomt om de tawaaf te verrichten stop je met de Talbieyyah en zorg je dat je, je rechterarm en rechterschouder schouder ontbloot.TAWAAF
Voordat je de Tawaaf gaat verrichten dien je de intentie uit te spreken:
ALLAHOEMMA INNIE OERIDOE TAWAAFA BAITIKAL MUHARRAM FAJASSIR HOE LIE TAQABBAL HOE MIENNIE.


Vertaling:
O, Allah, ik heb mij voorgenomen om rond te gaan
om Uw huis. Maakt u dit voor mij gemakkelijk en
aanvaardt het van mij!

Voordat je de tawaaf verricht (dus bij de start bij de zwarte steen) probeer je de zwarte steen met je rechterhand aan te raken (er overheen strijken) en te kussen daarbij zeggende: (Allaahoe Akbar –Allah is Groot) Indien je niet in staat bent om het te kussen dan raakt je het aan met je rechterhand en kus je daarna je rechterhand. Indien dit laatste ook niet gedaan kan worden dan dien je het met iets aan te raken wat je in je handen hebt (zoals een wandelstok) of iets dergelijks en datgene te kussen.
Als dit ook niet mogelijk is, dan moet je er recht
tegenover te gaan staan en met je handpalm ernaar tegenover te gaan staan en met je handpalm ernaar wijzen zonder dat je, je hand kust en zeg: Allaahoe Akbar.
Bij het begin van iedere ronde, de rechterhand omhoog doen tegenover al-Hazjarul-Asoeèd.
6

Voor de man is het volgens de Sunnah om zijn pas te versnellen in de eerste drie rondes van de tawaaf dit houdt in dat iemand zijn pas versnelt waarbij de stappen dicht bij elkaar zitten.

Je begint dus de tawaaf bij de zwarte steen en
eindigt hier ook. Tijdens de tawaaf kun je vrije Koran recitaties en smeekbedes doen. Vanaf de Al Yamaanie hoek tot de zwarte steen is het Sunnah om het volgende te reciteren:

Rabbanaa aatiena fie d-doenya h’asanatan wa fiel aakhieratie h’asanatan wa qiena ‘adaaba n-naar.

Vertaling:
Onze Heer, geef ons het goede in deze wereld en
geeft ons het goede in het Hiernamaals. En bescherm ons tegen de straf van het vuur (van de hel).

Je mag de Yamaanie hoek/stuk met je rechterhand aanraken indien mogelijk, zo niet doe je niets maar recitereer je alleen maar en loop je door (niet zwaaien). Bij twijfel van het aantal rondjes het minste aantal aanhouden en dan de 7 rondjes complementeren. Nadat je de 7 tawaaf hebt volbracht bedek je, je rechterschouder weer en ga je 2 rakaat Namaaze- Tawaaf verrichten achter de Maqaame Ibrahim. Op weg hier naartoe zeg je:WATTAGIEZOE MIEMMAKAAMI IEBRAHIEMA
MOESELLA.Vertaling:

‘Neemt de plaats van Abraham als een plaats voor
gebed’ (Koran 2:125)

7

Vervolgens daar aangekomen spreek je, je intentie uit voor het bidden van de twee rakaat Namaaze-Tawaaf. Het is Sunnah om in de eerste Rakaat na Soerah Fatiha, Soerah Kaafieroen te lezen en in de tweede Rakaat na Soerah Fatiha, Soerah Al-Ichlaas.
Al-Kaafieroen
Qoel yaa ayyoeha l-kaafieroen.
Laa a’boedoe maa ta’boedoen.
Wa laa antoem ‘aabiedoena maa a’boed.


Wa laa ana ‘aabiedoen maa ‘abadtoen.
Wa laa antoem ‘aabiedoena maa a’boed.


Lakoem dienoekoem wa lieya dien.


Vertaling:
Zeg, O gij ongelovigen.
Ik aanbid niet wat gij aanbidt.
En niet aanbidt gij wat ik aanbid.
En ik zal niet aanbidden wat gij aanbidt.
En niet aanbidt gij wat ik aanbid.
Aan u uw godsdienst en aan mij mijn godsdienst.

Al-Ichlaas
Qoel hoewa llaahoe ah’ad.Allaahoe s-samad. Lam yalied wa lam yoelad. Wa lam yakoen lahoe, koefoewan ah’ad.

Vertaling;
Zeg: Allah is Hij de Enige. De onafhankelijke de
Zichzelf voorziene Meester. Hij verwekt niet, noch is Hij verwerk. En niets is enig opzicht aan Hem gelijk.

8


9

Indien je niet in staat bent om achter de Maqaame


Ibrahim te bidden vanwege de drukte, dan kun je
dit gebed elders op een willekeurige plek in de
moskee verrichten.

Na het gebed bij de “Maqaam” is het aanbeloven


om van de Zamzam water te drinken en vervolgens richting de zwarte steen te lopen om het met je rechterhand aan te raken. Als dit niet mogelijk is dan is er niets aan de hand.
Voordat je ZAMZAM drinkt, lees je het volgende
gebed:

ALLAAHOEMMA IENNIE AS-ALOEKA IELMAN
NAAFIE-ANW WA RIEZKANW WAASIE-ANW WA
SJIEFAA-AM MIEN KOELLIE DAA-IEN


Vertaling:
O Allah! Ik smeek U om nuttige kennis, onbeperkte leeftocht en genezing van elke kwaal.


SAFA MARWA

Nadat je Zamzam hebt gedronken ga je richting Safa – Marwa. Op weg naar Safa en Marwa zeg je het volgende vers van de Koran:
Inna alssafa waalmarwata min shaAAa-iri
Allahi faman hajja albayta awi iAAtamara fala
junaha AAalayhi an yattawwafa bihima waman
tatawwaAAa khayran fa-inna Allaha shakirun
AAaleemun (2:158
)
10

Vertaling:
Voorwaar, Safa en Marwa behoren tot de aan Allah gewijde Tekenen. Wie dan de Hadj of de Umra verricht naar het huis, het is geen zonde als hij om beide loopt. En wie vrijwillig goede daden verricht: voorwaar, Allah is waarderend en Alwetend (Koran 2:158).
Daarna zeg je:
Nabda’u bima bada’a Allaah bihi


Vertaling:
Wij beginnen waarmee Allah (Geprezen en Verheven is Hij) begonnen is.

Vervolgens doe je de Niejat voor de Saíe:Allaa hoemma innie oeriedoes sa-ja bainas safaa wal marwata fajas sierhoe wa ta qabbalhoe miennie.Vertaling:
O Allah, voorzeker voorneem ik de sa’ie tussen Safa en Marwa, vergemakkelijk deze voor mij en accepteer dit van mij.

Als je op de heuvel van Safa bent aangekomen wend je, je naar de Kaaba en heft je, je handen en zeg je dan met een luide stem: Allaahoe Akbar 3xDan reciteer je:
Laa ilaha illallah wahdahoe laa sjarikalah. Lahoel moelkoe wa lahoel hamdoe wa hoewa lal koellie sjai-ien qadier. La ilaha illallah wahdah
sadaka wadah wa nasara abdah wa a’azza djoen-da-hoe wa ha-zama al ahzaab wah-dah.11


Vertaling:
Allah is groot 3x
Er is geen godheid naast Allah, de Enige die geen deelgenoten heeft, tot hem behoort het heerschap, en aan hem behoort de lofprijzing, en Hij heeft macht over alle dingen. Er is geen godheid naast Allah, de Enige, Hij houdt Zich aan
Zijn belofte en helpt Zijn dienaar. Hij verijdelt zijn troepenmacht en vernietigt de vijand zonder helpers.

Dit reciteer je in totaal 3 x op Safa. Na de 1ste keer doe je dua, vervolgens reciteer je het weer, en doe je weer dua en de 3de keer reciteer je weer en doe je geen dua, maar zak je en ga je richting Marwa. Dit doe je in totaal 7 keer.
Mannen dienen tussen de twee groene lampen/vlaggen te rennen.

12

Voor het lopen tussen Safa en Marwa is er geen speciale dhikr maar het is de moslim volgens de Shari’ah toegestaan om dhikr en smeekbedes te doen welke hij wil. Als er geroepen wordt tot het gezamenlijke gebed terwijl men bezig is met “Sa’y” (lopen van Safa naar Marwaa) dan dient men mee te bidden en daarna de “Sa’y” af te ronden.

Je loopt dus van Safa naar Marwa en herhaalt de voorgaande stappen behalve dat je zegt:

“Wij beginnen waarmee Allah (Geprezen en Verheven is Hij) begonnen is”. Dit zeg je dus niet meer.

Tussen Safa en Marwa kun je het volgende reciteren:
Rabbighfir warham, innaka antal a’azzul akram.

Vertaling: O mijn Heer, vergeef mij en wees genadig. U bent de Almachtige, de meest Edele.

Dit ritueel doe je dus in totaal 7 keer.

Als je klaar bent met de “Sa’y” dien je, je haren te


knippen of je hoofd te scheren. Na het scheren of
knippen van het hoofdhaar zijn de handelingen van
de ‘Umra afgelopen. Je kunt nu uit Iehraam treden, totdat je weer je iehraam moet aannemen
voor de Hadj op acht Doel-h’iedjah. Vrouwen
hoeven het hoofdhaar niet te scheren maar moeten
wel ongeveer een vingertopje ervan afknippen”.

EINDE UMRA13

BEGIN HADJ

Na zonsopkomst van de achtste dag neemt men de iehraam-staat aan en begint weer met de talbiya voor de eigenlijke Hadj. Leest 2 rakaats nafl en doe vervolgens de intentie voor Hadj:Labbaik, Allahoemma, Haddjan.

Vertaling: Hier ben ik O Allah, antwoordend op Uw roep om de Hadj te verrichten.


TALBIEYYAH
Labaika Allahoemma Labaik,
Labaika laa Sharieka laka labaik.
Inna-Ihamda
wa-nicmata
laka wal mulk,
laa sharieka lak.


Vertaling:

O Allah, hier ben ik. Hier ben ik,
U hebt geen deelgenoot, hier ben ik.
Voorwaar, alle lof en gunsten zijn aan U
en de soevereiniteit (is aan u).
U hebt geen deelgenoot

De Iehraam dient op dezelfde wijze als bij Umra gedaan te worden, zoals de grote wassing, zich parfumeren….etc. Vervolgens ga je richting MINA te gaan om daar te verblijven , waar men de Dohr, Al-‘asr, Al-Maghreb, Al-‘iesha en Al-Fadjr gebeden bidt. Elk gebed dient je tijdig te doen en gebeden met vier rakaats mag je inkorten (dus dat men de Dohr, ‘Asr en ‘iesha twee rakaats bidden i.p.v. twee). Je brengt hier de nacht door.


14
15

Na het verrichten van het ochtendgebed van de volgende dag en na zonsopkomst vertrekken alle bedevaartgangers richting ARAFAT. Je mag de Talbieyyah blijven reciteren.


Arafat is afgeleid van het woord ‘arf of ma’rifah wat ‘kennis van een ding’ betekent. Op deze vlakte zouden de mensen het beste in staat zijn om hun God te kennen. Als de zon van (9 doel h’iedjah en dat is de dag van Arafat) opkomt gaat je naar Arafat. Het behoort dan tot de Soennah om in Namierah te blijven (deze grenst aan Arafat). Men dient daar te blijven tot de middag, waarbij de Imam, of iemand die de mensen vertegenwoordigt, een toespraak over hun situatie geeft. Hij legt de pelgrims uit wat volgens de shari’a toegestaan is op die dag en wat erna zal komen aan handelingen, vervolgens bidden de pelgrims de Dohr en ‘Asr gezamenlijk en twee i.p.v vier rakaats. Het oponthoud van de pegrims duurt vanaf de middag tot aan de avond en staat bekend als woeqoef, wat ‘het ophouden’ betekent.

De Hadj is volbracht wanneer de gelovige op tijd bij Arafat aankomt. Kan je niet aan de woeqoef deelnemen, dan is je Hadj ongeldig.

De Profeet vzmh zei in een overlevering: ‘De Hadj is de Arafat’. Op de dag van de Arafat is het Sunnah om het volgende gebed op te zeggen:
Laa ilaha illa Allah, wahdahoe laa sharika lah, lahoe l-moelk, wa lahoe l-hamd, wa hoewa ‘ala koellie shai’ien qadier.

Vertaling:

Er is geen God behalve Allah, Hij is Een zonder partner met Hem, alles behoort Hem toe, alle lof behoort Hem toe, en Hij heeft macht over alle dingen.

16

Je kunt ook de talbieyyah blijven reciteren richting de Qibla / Mekka.

Speciale Tasbieh dat aanbevolen wordt:
100 x Soerah Ichlaas
100 x Daroed e-Ibrahiem
100 x Astaghfieroellahie Rabbiemien Koellie Zambieuw wa atoeboe ilaihi.

Na zonsondergang vertrekt men kalm naar MOEZDALIEFAH. Je mag Arafat dus niet verlaten (richting Moezdaliefah) voordat de zon ondergaat.

Wanneer je in Moezdaliefah arriveert, bidt je het Maghreb-gebed drie rak’as en het ‘ieshaa-e-gebed twee rak’as samen met één adaan (oproep tot het gebed) voor de gebeden gezamenlijk en de ieqaamah (oproep om te staan voor het gebed) voor elk gebed apart. Dit dient direct na aankomst zonder vertraging verricht te worden (als men Moezdaliefah niet bereikt voor middernacht, dan dient het gebed onderweg verricht te worden uit vrees dat de tijd van het gebed zal verstrijken). Vervolgens blijf je in Moezdaliefah totdat je er het Fadjr gebed hebt verricht.

In Moezdaliefah verzamel je tenminste 49 kiezelstenen en je blijft er totdat het daglicht zich verspreidt (neem voor de zekerheid wat extra stenen mee). Tot die tijd doe je veel Dhikr (aanbidding) en smeekbedes met het verheven handen. Hierna ga je met veel Talbieyyah weer terug naar Mina.17

Zij dienen dan snel te lopen als zij gearriveerd zijn bij de rivier Moeh’assier (dit is een rivier tussen Miena en Moezdaliefah. Deze rivier is zo genoemd omdat de olifant van Abrahah erin is vast komen te zitten en dus stilstond. Het is een plaats van bestraffing dus is het volgens de Sunnah toegestaan om er sneller te gaan lopen. Men dient zich daarna richting de grote “Djamarah” te trekken (dit wordt tevens djamaratoe l-‘aqabah), de pelgrims dienen het te bekogelen met zeven steentjes.

Deze steentjes dienen vanuit Moezdaliefah meegenomen te worden.

18

Met Djamarah tegenover je, en Mekka links en Mina rechts, gooi je zeven steentjes één voor één, na het werpen van de steentjes zegt men bij iedere worp:


Allahoe Akbar (in totaal dus 7x)Vertaling:
Allah is de Grootste.

Wijze van gooien: steen tussen de wijsvinger en de duim van de rechterhand houden en dan gooien.


19

Vervolgens wordt een offer gebracht (geit of schaap).


Hierna dien je, je hoofdhaar te scheren of kort te knippen. De vrouwen knippen een klein stukje van het haar af (tenminste 2,5 cm).
Je legt de Iehraam af en gaat dezelfde dag terug naar Mekka en doet de Tawaaf, genaamd Tawaaf Oelifadah of Al-iefaadah, waarna je twee rakaat Wadjieb gebed verricht achter Maqaame Ibrahim.

Let op: Bij het binnentreden van de moskee met je rechtbeen zeg je:

ALLAAHOEMMAF TAHLIE ABWAABA RAHMATIEK.
(O Allah! Open voor mij de poorten van Uw zegen) en verricht vervolgens eerst 2 rakaat (nafl) ‘Tahiyat al-Masjid’.

Voordat je de Tawaaf gaat verrichten dien je wederom de intentie uit te spreken:


ALLAHOEMMA INNIE OERIDOE TAWAAFA
BAITIKAL MUHARRAM FAJASSIR HOE LIE


TAQABBAL HOE MIENNIE.


Vertaling:
O, Allah, ik heb mij voorgenomen om rond te gaan
om Uw huis. Maakt u dit voor mij gemakkelijk en
aanvaardt het van mij!

Je bent nu niet meer in Iehraam gekleed. De 3 snelle passen in de 1ste 3 ronden gelden NIET hierbij.

Na de twee rakaat Wadjieb gebed doe je de Sa’ie tussen de Safa en Marwa (zie bladzijde 10 voor deze handelingen, intentie en dua’s).

20

Hierna is alles toegestaan wat je voorheen tijdens Iehraam verboden was, ook geslachtsgemeenschap. Dit wordt dan “At-tah’aloel At-taam” (volledige toestemming om alles te doen wat in de Iehraam periode verboden was).

Vervolgens ga je terug naar Mina om daar (11 en 12 doel H’iedjah met hun nachten) te verblijven. Elke dag van deze dagen moet je alle drie Djamaraat stenigen na de middag, beginnend bij de kleine dan de middelste en dan de grote djamarah. Bij elke djamarah dient men zeven steentjes te werpen met Takbir bij het gooien van elke steen.
Het behoort tot de Soennah voor de pelgrim om na het bekogelen van de kleine Djamarah dat hij zich ervan afwendt op een plek waar hij niet geraakt kan worden en dan richting de Qiblah gaat staan en een lange smeekbede doet met verheffende handen.

Het behoort ook tot de Soennah voor de pelgrim, nadat hij de steentjes heeft geworpen bij de middelste Djamarah dat hij zich ervan afwendt en het aan zijn rechterkant (van de middelste Djamarah) laat en dan een lange smeekbede doet met verheffende handen.

Als je de laatste (grote) Djamarah hebt gestenigd, loopt je verder zonder smeekbedes te doen. Na deze laatste steniging op de 12e dag, verlaat je Mina na het Dhor gebed om verder te gaan naar Mekka. Blijf je ook nog de dertiende Zilhidjt, werpt dan nogmaals zeven kiezelstenen naar de pilaren zoals de twee voorafgaande dagen.  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina