Ieuwsbrief: 14 Vierde jaargangDovnload 79.04 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte79.04 Kb.
N

ieuwsbrief: 14

Vierde jaargang

Verschijnt 3 á 4 maal per jaar.

Oplage : ca. 900

Kampen, 31 oktober 1998.

Beste broeders, zusters, voorgangers en oudsten.


V
WAAROM

oor diegenen, die onze vorige brieven niet gelezen hebben of voor wie het nog niet duidelijk is waarom wij over de rooms-katholieke leer schrijven, eerst even het volgende:

Wij zijn bezorgd over een snel groeiende interesse van evangelische zijde naar samenwerking met de rooms-katholieken. De charismatische protestanten en dan vooral in Amerika lopen daarbij voorop. Ook in Nederland zijn er contacten. In onze vorige brieven hebben wij een aantal van deze contacten genoemd. In deze brief voegen wij hier een paar voorbeelden aan toe.
Aansluiting op vorige brieven.

D
HERHALING

e priester formeert eerst het lichaam van Christus middels het consecratiegebed, waarbij de transsubstantiatie plaatsvindt. Vervolgens offert hij het lichaam van Christus op het altaar aan God, de Vader; hierbij wordt de term geslachtofferde Christus gebruikt. Tot slot eten de priester en de rk-gelovigen het lichaam van Christus (communiceren). Men stelt het eten van het lichaam van Christus synoniem aan het eten van het hemelse manna in het Oude Testament en het eten van het brood bij de wonderbaarlijke spijziging in het Nieuwe Testament. Dit is een korte samenvatting van wat wij schreven over de eucharistieviering in onze brief nr.12. Wij zeiden daarin ook dat ondanks het alsmaar deelnemen aan de eucharistie, de rk-gelovige geen zekerheid kent omtrent het hebben van eeuwig leven. De rooms-katholiek moet dit proberen te verdienen in zijn leven hier op aarde d.m.v. goede werken en het deelnemen aan de sacramenten van de kerk.

In brief nr.13 hebben wij u laten zien welke belangrijke plaats Maria in het leven van de rooms-katholieke kerk heeft ingenomen. Naast de feiten dat Maria zonder zonden ontvangen is (de onbevlekte ontvangenis) en in haar leven zonder zonden geleefd heeft, gelooft de rk-kerk, dat zij nadat zij gestorven was, ook lichamelijk ten hemel gevaren is.

De verschijningen als b.v. die in Amsterdam en de encyclieken van paus Johannes Paulus II wijzen erop, dat binnen niet al te lange tijd de rk-kerk het dogma van Maria als medeverlosseres zal vaststellen. Zij zit naast Jezus Christus op de troon als de koningin des Hemels. Van hieruit pleit zij bij haar Zoon voor de rooms-katholieken die tot haar bidden.

Ook ondanks deze medeverlosseres in de hemel heeft de rk-gelovige geen vrede met God en geen zekerheid van eeuwig leven in zich. In deze brief willen wij samen bezien wat de oorzaken van deze onzekerheid zijn in de leer van Rome.


De zekerheid van de protestant en de onzekerheid van de rooms-katholiek

In onze gemeenten en kerken wordt het volgende lied vaak uit volle borst gezongen, waarbij wij in onze hart weten dat dit voor ons persoonlijk waar is:


Jezus, Uw naam zij d'hoogste eer

in hemel, aard en lucht.

V
REALITEIT
oor U knielt mens en engel neer


en satan vreest en vlucht.
(refrein)

Geen andere pleitgrond hebben wij,

niets maakt naast Hem ons vrij.

Het is genoeg, dat Jezus stierf,

ja, stierf voor u en mij.
Tot aan mijn laatste ademtocht,

zal 'k zingen hem ter eer,

die door Zijn dood verzoening wrocht,

mijn Heiland en mijn Heer". (*1)
Het eerste vers zal de rooms-katholiek met ons mee kunnen zingen. Met het refrein zal hij evenwel moeite hebben. Het is hem zelfs verboden door de kerk om zo te denken. Van het laatste vers zal de rooms-katholiek wel de eerste helft meezingen. De laatste helft is opnieuw voor hem verboden. Alleen de sacramenten van de kerk, moeder Maria, de goede werken en het vagevuur kunnen de rk-gelovige in de hemel brengen.
Dezelfde benamingen voor verschillende begrippen.

I
VERWARREND

n de omgang van een protestant en een rooms-katholiek lijkt het soms alsof zij dezelfde taal spreken. Vooral na het tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) is de omgang van de rooms-katholieken met protestanten versoepeld en beter geworden. In deze omgang komen, als het gesprek zich op geestelijk terrein begeeft, soms begrippen ter sprake, die een neutrale toehoorder de indruk geven, dat zij veel gemeenschappelijk hebben. Bij nadere beschouwing blijkt echter, dat de gelijke benamingen niet dezelfde betekenissen hebben. Dit geeft nogal verwarring en wekt een schijnovereenkomst van de protestantse leer met de leer van de rk-kerk. Wij willen hieronder een aantal van deze schijnbaar gelijke begrippen noemen.
-Gelovige protestant: iemand die in Jezus Christus, Zijn verlossing en Zijn opstanding gelooft en die alleen op grond daarvan, nadat hij dit geloof zich eigen heeft gemaakt,

een kind van God geworden is.Gelovige rooms-katholiek: iemand die door de doop lid is geworden van de rk-kerk en daardoor deelgenoot is van alle sacramenten van deze kerk. (kat.846)

-Genade bij protestant: het ontvangen van God van kwijtschelding of pardon van de straf op de zonde.

Genade bij rooms-katholiek: iets substantieels van God als antwoord op bepaalde goede werken t.b.v. de heiliging; Maria was bijvoorbeeld vol van genade (zonder zonde) volgens de engel Gabriël, die haar de boodschap over Jezus' wonderlijke geboorte kwam brengen.

(kat. 494, 1996 t/m 2005, 2027, 2617)-Wedergeboren protestant: iemand die geestelijk een nieuwe schepping is geworden door de Heilige Geest; dit nadat hij zijn zonden aan God heeft beleden en Jezus Christus als zijn verlosser heeft aanvaard. Zo iemand heet dan een kind van God.

W
BELANGRIJKE

VERSCHILLEN
edergeboren rooms-katholiek:
iemand die lid is geworden middels het doopsel en daarom wedergeboren wordt in de rk-kerk. Elke rooms-katholiek is dus wedergeboren. (kat.1262)

-Bekering van een protestant: een radicale afkering van het zondige leven en een wending naar Jezus Christus als de redder en zaligmaker.

Bekering van een rooms-katholiek: voor de als baby gedoopten is er geen bekering nodig; zij zijn wedergeboren bij het doopsel; voor de volwassenen een radicale afkering van het zondige leven en het gedoopt worden als lid van de rk-kerk .(kat.1257)

-Vergeving bij de protestant: belijden van de zonde aan God en het laten reinigen van de zonde middels het bloed van Jezus Christus; de protestant mag daarna de zonde vergeten.

Vergeving bij de rooms-katholiek: het belijden van de zonde aan de priester, die daarna namens God de zonde vergeeft (het verlenen van absolutie).

-Straf op de zonde bij de protestant: na het belijden van de zonde aan God en het ontvangen van vergeving is hij vrij van alle straf, omdat hij gelooft dat Jezus Christus zijn straf gedragen heeft.

Straf op de zonde bij de rooms-katholiek: na het biechten van de zonde aan de priester en het ontvangen van absolutie, krijgt hij van de priester een straf toegemeten (penitentie of voldoening); deze straf is afhankelijk van de ernst van de kwijtgescholden zonde en kan variëren van extra bidden van de rozenkrans tot het doen van een bedevaart naar een van de heilige plaatsen. (kat.1460) Na overlijden komt hij bijna zeker in het vagevuur (zie apart gedeelte hierover).

-Doop van de protestant: een openbare belijdenis en een uitwendig teken van zijn bekering, nadat hij zich tot Jezus Christus heeft gewend.

Doop van de rooms-katholiek: afwassen van de erfzonde, wedergeboren worden en geaccepteerd worden als lid van de rk-kerk.(kat. 169, 1262, 1265, 1277 t/m 1279)

-Priester bij een protestant: elke protestant is een priester om de waarheden uit de Bijbel te verkondigen aan elkaar; hij kent hierin geen rangorde; de gemeente vormt met haar leden een koninklijk priesterschap.

P
BELANGRIJKE

VERSCHILLEN
riester bij een rooms-katholiek:
ook hij kent het priesterschap van de gelovigen; de uitvoering daarvan is echter gedelegeerd naar een aantal priesters, die na een opleiding in een seminarie door de bisschop tot die taak gewijd zijn; er is een hiërarchie in het priesterschap: priesters, hogepriesters (bisschoppen en kardinalen) en een opperpriester (de paus); alle priesters zijn mannen, die de gelofte van het celibaat hebben afgelegd. (kat.1546 en 1547)

-Gebed van een protestant: hij bidt rechtstreeks tot God door Jezus Christus in het geloof dat God zijn gebed zal verhoren.

Gebed van een rooms-katholiek: deze bidt rechtstreeks tot God door Jezus Christus, maar ook tot Maria in het geloof dat zij zal helpen of dat zij het gebed zal doorgeven aan haar zoon Jezus Christus; ook bidt de rooms-katholiek tot gestorven heiligen, personen die door de paus heilig zijn verklaard; daarnaast bidt hij of zij via de rozenkrans formulier-gebeden als de "Weest gegroetjes aan Maria" en de "Onze Vaders". (kat.2665, 2675, 2678 en 2683)

-De Maaltijd des Heren bij de protestant: deze neemt hieraan deel als een symboliek ter nagedachtenis van het feit, dat Jezus Christus voor de persoonlijke zonde van de protestant is gestorven.

De Maaltijd des Heren bij de rooms-katholiek: nadat eerst de priester het brood en de wijn door het consecratiegebed heeft veranderd in het letterlijke lichaam en het bloed van Jezus Christus en de priester deze beiden als slachtoffer aan God de Vader heeft geofferd, eet de rooms-katholiek het brood in de overtuiging dat hij of zij letterlijk het lichaam van Jezus Christus in zich krijgt. In de meeste gevallen drinkt de priester alleen de wijn, als het letterlijke bloed van Jezus Christus; bij de laatste communie op het sterfbed krijgt hij of zij het brood toegediend als voedsel voor de reis naar God (viaticum, kat.1524) (*2)

-De Bijbel bij de protestant: het Woord van God bestaande uit 66 boeken, is voor deze het enige richtsnoer voor het ontstaan, het onderhouden en het einde van zijn geestelijk leven op aarde; "sola scriptura" zoals de reformatie dat noemde.

De Bijbel van de rooms-katholiek: het Woord van God bestaande uit de 66 canonieke boeken en 5 apocriefe boeken en de Traditie, zijnde de besluiten, regels en wetten van de paus en de concilies van de afgelopen eeuwen, vormen de leidraad voor de rooms-katholiek in dit leven en in het sterven; de interpretatie van de Bijbel is geheel aan de rk-kerk toevertrouwd. (kat.81 en 82)
Het vagevuur voor overledenen.

Gedurende zijn hele leven wordt de rooms-katholiek door de sacramenten van de kerk eraan herinnerd, dat hij naast vergeving van zijn zonde ook straf op de zonde moet dragen. Het kan echter zijn, dat ondanks de laatste biecht en absolutie van de priester er toch nog ongebiechte zonden zijn, waarvoor geen absolutie is ontvangen. Volgens de kerk komt de rooms-katholieke gelovige daarom na zijn dood eerst een tijd in het vagevuur. Dit geldt niet voor degene, die hier op aarde een zodanig heilige staat bereikt hebben, dat zij rechtstreeks naar de hemel gaan.

H
ONBEKEND

VOOR

PROTESTANT
et vagevuur - niet te verwarren met de hel - is een plaats waar de overledene zijn laatste straffen ondergaat en waar hij gereinigd wordt. Geen enkele rk-gelovige weet bij zijn sterven of hij door het vagevuur moet en hoe lang hij daar zal zijn. De meesten houden er rekening mee, dat dit wel gebeurt. De nabestaanden laten daarom een aantal missen - kerkelijke bijeenkomsten waarin een eucharistieviering plaatsvindt - voor de overledene opdragen. Tijdens deze missen wordt voor de overledene gebeden, terwijl deze zich in het vagevuur bevindt. Naarmate het aantal missen groter is, wordt aangenomen dat de tijd in het vagevuur voor de overledene korter is. Individueel worden de nabestaanden, door middel van bidprentjes met de foto van de overledenen erop, aangemoedigd om voor de overledene in het vagevuur te bidden.

Naast al deze dingen is het ook nog mogelijk om door middel van een aflaat het verblijf in het vagevuur te verlichten. Een aflaat is een schriftelijke verklaring van de kerk, dat een deel van de goede werken van een heilig verklaard persoon, gebruikt mag worden voor de verlichting van de overledene in het vagevuur. Voor de extra missen en de aflaat moet aan de kerk een vergoeding betaald worden.


Het vagevuur en de Bijbel

In het Latijn wordt het verblijf in het vagevuur purgatio genoemd. Dit woord betekend reiniging van zonde en komt van het werkwoord purgare, dat reinigen, zuiveren of louteren betekent. Op het concilie van Florence in 1438 is volgens de Traditie van de rk-kerk het volgende over het vagevuur geformuleerd:"
VREEMDE

OPVATTING
Het (het Concilie) heeft eveneens bepaald, dat, als zij waarachtig boetvaardig in de liefde van God zijn heengegaan, voordat zij genoegdoening hebben bewerkt door echte vruchten van boetedoening voor zonden die opzettelijk of door verzuim zijn gepleegd, hun zielen gereinigd worden na de dood door straffen in het vagevuur; en dat zij kwijtschelding van deze straffen kunnen ontvangen door de beden van de levende gelovigen welke in hun voordeel zijn, nl. de offeranden in de missen, gebeden en het geven van aalmoezen en andere goede werken, die gewoonlijk gedaan worden door de gelovigen voor andere gelovigen overeenkomstig de leerstellingen van de Kerk."
(*3)

De rooms-katholieke katechismus van 1995 heeft haar leer omtrent het vagevuur vooral op de uitkomsten van de concilies van Florence en van Trente (1546) gebaseerd. Bijbels gezien vindt de rk-kerk steun in een tekst uit het apocriefe boek 2 Makkabeën waar het volgende staat:"Daarom liet hij (Judas de Makkabeeër) voor de overledenen een zoenoffer opdragen, opdat zij van hun zonde zouden worden vrijgesproken" (2Makk.12:45) (kat.1030 t/m 1032)

De katechismus zegt omtrent de aflaten voor overledenen o.a. het volgende:"Aangezien ook de overleden gelovigen, die zich in de louteringstoestand bevinden leden zijn van de ene gemeenschap der heiligen, kunnen wij ze, onder andere door voor hen aflaten te verkrijgen, helpen bij het uitboeten van de tijdelijke zondestraffen". (kat.1479)

"Door aflaten kunnen de gelovigen voor zichzelf en voor de zielen in het vagevuur vergeving van de tijdelijke zondestraffen verkrijgen".(kat.1498)

Commentaar werkgroep:

Voor protestanten zijn er weinig aanknopingspunten om maar enigermate te geloven in het vagevuur. De aanhaling uit de rooms-katholieke Bijbel kan niet geaccepteerd worden, omdat het boek 2 Makkabeeën een apocrief boek is en in de protestantse Bijbel niet voorkomt. De Bijbel zonder de apocriefe boeken verschaft veel aanwijzingen dat na de dood geen mens meer iets kan doen aan de toestand van zijn ziel. Zijn al of niet volledig accepteren van Jezus Christus als zijn zaligmaker hier op aarde is bepalend voor zijn bestemming na de dood.

In de gelijkenis van de arme Lazarus en de rijke man, geeft Jezus dit duidelijk weer. De rijke man is de wanhoop nabij, maar Lazarus kan niet meer bij hem komen wegens een onoverkomelijke kloof. Ook kan er geen waarschuwing naar de aarde gestuurd worden voor de broers van de rijke man. Er is geen sprake van een "tweede kans" voor de rijke man via het vagevuur. Hij kan de onoverkomelijke kloof niet nemen en blijft waar hij is (luk.16:19-31).

Wij willen het hierbij laten, omdat u als christelijke lezer zelf genoeg andere Bijbelse voorbeelden kunt aanhalen om het bestaan van het vagevuur te ontzenuwen.


Het bidden tot de dode heiligen.

De katechismus zegt hierover het volgende:"In haar gebed verenigt de pelgrimerende kerk zich met het gebed van de heiligen, wier voorspraak zij inroept".(kat.2692)

"
NEEN
Door sommige gelovigen heilig te verklaren, d.w.z. door plechtig af te kondigen dat deze gelovigen op heldhaftige wijze de deugden hebben beoefend en geleefd hebben in trouw aan Gods genade, erkent de kerk de kracht van de Geest van heiligheid die in haar is, en door hen als voorbeelden en voorsprekers te geven aan de gelovigen, ondersteunt zij hun hoop". (kat.828
) (voor betekenis van de woorden "genade" en "gelovigen" zie hiervoor)

"De voorspraak van de heiligen". "Op grond van het feit immers dat de zaligen in de hemel inniger met Christus verenigd worden, bevestigen zij heel de kerk nog meer in heiligheid (....). Zij houden niet op voor ons bij de Vader ten beste te spreken door Hem de verdiensten aan te bieden die zij hier op aarde verworven hebben door de ene Middelaar tussen God en de mensen, Jezus Christus (....). Daarom is hun broederlijke zorg een zeer grote steun voor onze zwakheid".(kat.956)

Voor de protestant is het bidden tot overledenen een geheel vreemd fenomeen. Hij kent dat niet. De rooms-katholiek daarentegen wordt hiermee van kinds aan grootgebracht. Volgens hun leer vormen de overledenen en de levende gelovigen een daadwerkelijke gemeenschap. Hun katechismus zegt het als volgt:"De gemeenschap met de overledenen". "Door allereerst deze gemeenschap te erkennen die binnen het mystieke lichaam van Christus bestaat, heeft de pelgrimeerde kerk vanaf de eerste tijden van het christendom de nagedachtenis van de gestorvenen met grote piëteit gevierd, en, omdat het een heilige en vrome gedachte is voor de overledenen te bidden, opdat zij van hun zonden zouden worden vrijgesproken, heeft zij ook voorbeden voor hen opgedragen (2 Makk.12:45). Ons gebed voor hen kan hen niet alleen helpen, maar kan ook hun voorspraak voor ons doeltreffend maken". (kat.958)

Samenvattend kunnen wij zeggen dat de rk-kerk leert, dat er een interactie is tussen de

levenden en de doden. De levenden bidden voor de doden, opdat deze verlichting zullen hebben in het vagevuur. De doden bidden voor de levenden om voorspraak bij God te verkrijgen voor de levenden. En de levenden bidden tot de doden - meestal tot de heilig verklaarden - zodat deze voorspraak voor hen kunnen doen bij God.

Commentaar werkgroep:

In het Oude Testament staan meerdere waarschuwingen tegen het raadplegen van geesten van gestorvenen:"
DODE

LATEN

RUSTEN
Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten". (Lev.19:31; Deut.18:11).


"En iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen - tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien". (Lev.20:6; 1Kron.10:13 en 14)

Al sinds mensenheugenis heeft men de neiging gehad om in contact te komen of te blijven met de voorouders. God heeft dit aan de gelovige Israëliet verboden. Hij is een jaloers God en wil niet dat de mensen op aarde zich bemoeien met de geesten van de mensen die gestorven zijn. Alleen God zelf wil geraadpleegd worden. Dit is de grote lijn die door het Oude Testament loopt. In het Nieuwe Testament wordt nergens gesproken over contact tussen gelovige op aarde met gestorven gelovigen. In het boek Hebreeën staat na beschrijving van een hele lijst van geloofshelden die leefden vanaf het begin van de schepping het volgende:"Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt" (Hebr.12:1)

Wij mogen ons geloof aan hen spiegelen. De schrijver moedigt ons aan alle lasten en zonde af te leggen, maar hij zegt nergens dat wij tot deze gestorvenen moeten bidden. Laat staan, dat deze gestorvenen voor ons bidden. Hij zegt niet bidt in het vervolg tot Henoch, of tot Mozes of tot Rachab of tot Samuël of tot David. Nee, Abraham in de gelijkenis kon niets meer doen voor de rijke man in het dodenrijk. Hij kon ook niet een boodschapper vanuit het dodenrijk naar de aarde sturen om te waarschuwen."Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren".(Luk.16:29)

Dit geldt ook voor ons en voor de rooms-katholieken. Er is geen contact mogelijk of toegestaan tussen levenden en doden. Als een rooms-katholiek bidt tot Maria of tot één van de vele heiligen, dan brengt hij God tot jaloezie en gaat hij buiten de Bijbelse richtlijnen om.


Zaligverklaring en heiligverklaring.

Als een rooms-katholiek over een heilige praat, dan bedoelt hij niet zozeer een mede-gelovige, maar een persoon die door de kerk heilig verklaard is. De katechismus zegt hierover het volgende:"Door sommige gelovigen heilig te verklaren, d.w.z. door plechtig af te kondigen dat deze gelovigen op heldhaftige wijze de deugden hebben beoefend en geleefd hebben in trouw aan Gods genade, erkent de kerk de kracht van de Geest van heiligheid die in haar is, en door hen als voorbeelden en voorsprekers te geven aan de gelovigen ondersteunt zij hun hoop". "De mannelijke en vrouwelijke heiligen zijn altijd bron en oorsprong van vernieu-wing geweest op de moeilijkste ogenblikken in de geschiedenis van de kerk". Immers, "de heiligheid is de geheime bron en de onfeilbare maatstaf van haar apostolische werkzaamheid en haar missionaire bezieling".(kat.827)

D
WIEZALIG?
e paus heeft tijdens zijn 20-jarig pausschap, dat hij onlangs vierde 280 mensen heilig verklaard (gemiddeld 14 personen per jaar). De laatste persoon was Edith Stein (met de kloosternaam Theresa Benedicta a Cruce) die op 11 oktober jl heilig verklaard is. Zij was een tot het rooms-katholiek geloof bekeerde jodin, die in 1942 als non stierf in het nazikamp van Auschwitz. De joodse gemeenschap heeft hiertegen nogal wat bezwaren gemaakt, maar de paus heeft toch doorgezet. (*4)

Het officiële blad "Een twee een" van de rk-kerk zegt in haar editie van 23 oktober jl. het volgende:"Het voor een heiligverklaring vereiste wonder was in 1987 geschied, toen een Amerikaans meisje met medicijnvergiftiging in het ziekenhuis was opgenomen. Een levertransplantatie was noodzakelijk, maar nadat haar moeder en vele gelovigen tot Theresa Benedicta a Cruze hadden gebeden herstelde het meisje zonder operatie."

Vooraf aan de heiligverklaringen gaan de zaligverklaringen. Hiervoor heeft de huidige paus tot nu toe 805 personen aangewezen (gemiddeld 40 personen per jaar). Op de zaligverklaring volgt meestal in een later stadium een heiligverklaring.

De kleine Winkler Prins Encyclopedie zegt het als volgt:

"
WIE

ZALIG?
Zaligverklaring (beatificatie) is de verklaring van de paus, dat een gestorvene vanwege zijn heldhaftige deugden de hemelse glorie deelachtig is geworden en als zodanig vereerd mag worden. Het verschil met de heiligverklaring bestaat hierin, dat de zaligverklaring minder plechtig is en dat de zaligverklaarde niet overal in het openbaar vereerd mag worden, maar alleen op de plaatsen en de wijze, door de paus aangegeven".

De laatste zaligverklaring vond plaats op 3 oktober jl. in Kroatië. Hier werd de kardinaal Stepinac zalig verklaard tijdens een bezoek van de paus. Meer dan honderdduizend Kroaten waren bij de plechtigheid aanwezig. (*5) Tegen de zaligverklaring heeft het Simon Wiesenthal Centrum geprotesteerd vanwege de collaboratie van de kardinaal met het naziregime tijdens de oorlog. In Kroatië heette dit het Ustaja-regime.Commentaar werkgroep:

Het valt op dat er maar relatief weinig rooms-katholieke gelovigen zalig verklaard worden. Op het ledenaantal van 900 miljoen is 40 personen per jaar niet erg veel. Deze 40 personen gaan vanwege hun verdiensten in dit leven rechtstreeks over naar de hemel. Uit Bijbels oogpunt gezien kan dit laatste niet. Niemand gaat vanwege eigen verdiensten naar de hemel."Allen zijn wij afgeweken, tezamen ontaard; er is niemand die goed doet, zelfs niet één". (Ps.14:3)

"Want niemand op aarde is zo rechtvaardig, dat hij goed doet zonder te zondigen".

(Pred.7:20)

"En Jezus zeide tot hem:"Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen". (Marc.10:18)

"...daarom dat uit werken der wet (de zg. goede werken red.) geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want de wet doet zonde kennen". (Rom.3:20)

"....wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd kan worden uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden".(Gal.2:16)

Naast de onbijbelse gedachte van de rk-kerk, is er ook nog de vraag of de paus kan en mag bepalen wie er naar de hemel gaan. Voor de protestant is dit onacceptabel. Het is voor hem aan God om dit te beoordelen en er komen geen mensen aan te pas. Wij worden afgeraden om te oordelen (Matt.7:1). Als Paulus voor de Aeropagus staat zegt hij tot de Griekse toehoorders:"God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen dat zij allen overal tot bekering moeten komen; omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken". (Hand.17:30,31)

God is dus degene die met een rechtvaardig oordeel zal komen en niet de rooms-katholieke kerk in de persoon van de paus.Contacten tussen evangelischen en charismatici met Rome.

De rooms-katholieke priester Francis MacNutt beschrijft in zijn boek "Overcome by the Spirit" (Overweldigd door de Geest) het volgende over zijn eigen ervaring:"
CONTACTEN
Kathryn Kuhlman kwam bij mij staan, terwijl ik vast besloten was mij niet te verzetten, wat er ook mocht gebeuren. Een catcher (een vanger) stond achter mij, terwijl enige duizenden
mensen toekeken. Ik voelde de lichte druk van Kathryn's hand op mijn voor-hoofd. Ik moest een beslissing nemen; als ik geen stap terug deed, zou haar hand mij uit balans brengen en ik zou vallen. Maar, ik dacht, ik wil geen weerstand bieden op geen enkele manier, als dit van God is. Dus deed ik geen stap naar achteren en warempel, ik viel met mijn gehele lange lichaam. De menigte maakte lawaai, een combinatie van verrassing en van opwinding toen zij een rooms-katholieke priester met zijn ambtskleren aan op het podium zagen vallen". (*6)

Over zijn ervaringen in de rooms-katholieke kerk zegt hij in hetzelfde boek het volgende:"Tijdens de zaterdagavondmis (19 dec.1976) in Mt.St.Augustine, Staten Island U.S.A., deelde ik de hosti rond. Ongeveer 20 personen namen deel. Twee van hen werden overmand door de Geest, terwijl ik de hosti op hun tong legde".

"Enige jaren geleden - zijn boek is van 1990 - nam ik deel aan een eucharistieviering waar ongeveer 12 personen vielen, de een na de ander, zonder dat er iets werd toegevoegd aan de traditionele woorden van de liturgie en zonder dat iemand hen aanraakte".

"Vandaag zijn er een aantal katholieken die zich bezighouden met genezingsdiensten, zowel priesters als leken, waarvan de meesten meegemaakt hebben, dat mensen overmand werden door de Geest. Verscheidene priesters zijn hierom bekend. Vader Edward McDonugh loopt eenvoudigweg langs de rijen en besprenkelt de mensen met wij-water; velen van hen vallen achterover in de banken zonder dat zij aangeraakt worden". (*7)

In de Republiek Ierland heeft het hoofd van de Ierse afdeling van Jeugd met een Opdracht zijn getuigenis geschreven in het nieuwe boek getiteld:"Adventures in Reconciliation - 29 catholic Testimonies" (Avonturen in verzoening - 29 katholieke getuigenissen) (pag.53,54)

Hij is als rooms-katholiek niet lang geleden benoemd bij Jeugd met een Opdracht-Ierland in Dublin. (*8)

Ds.H.J.Hegger, die ruim vijftig jaar geleden als priester van de rooms-katholieke kerk tot bekering kwam, keert bijna op zijn schreden terug. De inmiddels 82 jarige hervormde dominee schrijft in het Friesch Dagblad van 19 september jl. het volgende:

"Vandaag zou ik deze stap niet meer doen. Ik zou nu denk ik katholiek blijven".


Conclusie en onderwerp volgende brief.

D
SAMENVATTING


e hierboven behandelde onderwerpen ondermijnen opnieuw het vertrouwen in een vruchtbare samenwerking tussen de protestanten en de rooms-katholieken. Zoals wij in de twee eerdere brieven over de rooms-katholieke leer al schreven, wordt in deze leer het zicht op Jezus Christus en Zijn verlossingswerk op het kruis van Golgotha verduisterd. Ook met de onderwerpen het vagevuur, de zaligverklaringen en de heiligverklaringen is dit zowel wat betreft de leer als de uitvoering daarvan duidelijk het geval. Het is niet eenvoudig om de leer van de rooms-katholieke kerk in een geheel samen te vatten. De kerk zelf heeft daarvoor een katechismus samengesteld die maar liefst 733 bladzijden bevat. Om te voorkomen dat voor u als lezer het al te fragmentarisch wordt, zullen wij in de volgende brief proberen een samenvatting te geven van deze katechismus. Daarnaast zullen wij in dezelfde brief aandacht besteden aan de invloed van het vatikaan en de paus d.m.v. de oecumene. Deze brief vormt dan de vierde en de laatste brief over de rooms-katholieke leer en de uitvoering daarvan in de kerk.
Benny Hinn in Amsterdam

O
ONVERANDERD


p 28 en 29 september jl. hield Benny Hinn een Miracle Crusade tijdens drie samenkomsten. De ochtend-bijeenkomst was redelijk te noemen. De twee avonden die bezocht werden door naar schatting 10.000 mensen vertoonden de gebruikelijke activiteiten van Benny Hinn. Eerst maakt hij de aanwezigen klaar voor "zijn wonderen". Hij vertelde van de grote opwekkingen die op de wereld gaande zijn, haalde Kathryn Kuhlman aan i.v.m. de genezingen en sprak over de rijkdommen die de aanwezigen van God krijgen zouden (de rijkdom van de zondaar). De mensen die armoede prediken krijgen een moeilijke tijd in de hemel met straten van goud en paarlen poorten.

Tijdens zijn genezingsbediening roept hij zijn medewerkers op het podium en schreeuwt: "cloth him, cloth her" (bekleed hen) waarna zij allen achterover vallen en een poosje op het podium blijven liggen. Daarna instrueert Benny Hinn de mensen in de zaal elkaar een hand te geven. Geheel onverwachts schreeuwt hij voor de microfoon:"Touch"(raak aan) en veel mensen vallen al schreeuwend en/of schokkend achterover in hun stoel. Dit herhaalt hij een keer. Tijdens zijn bediening op het podium gebruikt hij regelmatig de woorden: energize him/ energize her (laat energie/stroom door hen heen gaan). Tijdens zijn bijeenkomst maakt Benny Hinn bekend, dat er serieuze onderhandelingen gaande zijn met grote Nederlandse kabel-exploitanten om de TV-uitzendingen van Christian Channel uit Londen op de kabel te krijgen. Christian Channel is de TV-maatschappij van de welvaartspredikers, waar de maatschappij van Benny Hinn veel geld in gestoken heeft.C
WELVAARTS

TV
ommentaar werkgroep:

In tegenstelling tot een aantal charismatische leiders op het podium van Benny Hinn (*9) kunnen wij ons niet conformeren met hem. Wij vinden zijn leer en uitvoering daarvan misleidend en soms duidelijk hypnotisch van aard. Onze waardering gaat uit naar de drie ondersteunende leden van de werkgroep, die de samenkomsten bezochten en ons onaf-hankelijk verslag uitbrachten.


Pastoral Care Ministries in Nederland.

D
LEANNEPAYNE
e naam betekent: "Bedieningen voor Pastorale Zorg", op zichzelf een goede en bekende bediening in Nederland. De belangrijkste spreekster Leanne Payne op de conferentie van 25-30 oktober 1998 geeft ons echter te denken. Zij is een Amerikaanse therapeute, die in haar land bekend staat als een aktieve volgeling van Agnes Sanford. Leanne Payne schrijft in haar pas vertaalde boek:"Gods Tegenwoordigheid Geneest"("The Healing Presense") het volgende:

"Ik heb het bijzonder voorrecht gehad om twee mensen te kennen, die zo'n buitengewone relatie met de natuur hadden en dit kwam voort uit hun vermogen om God en alles wat Hij geschapen heeft lief te hebben. (de ene was dr.Kilby). De ander was Agnes Sanford." (blz.181)

I
IDEEËNAGNES

SANFORD
n haar boek haalt Leanne Payne Agnes Sanford enige malen aan, o.a. in hoofdstuk 13 dat getiteld is: "Incarnationele werkelijkheid". In dit hoofdstuk benadrukt de schrijfster de mogelijkheid om door middel van visualisatie Jezus altijd dichtbij zich te hebben en te ervaren. De titel van dit hoofdstuk geeft aan dat Leanne Payne een zekere mate van "vlees-wording" (incarnatie) van Jezus in het leven van een Christen mogelijk acht. Hoewel niet exact, lijkt dit op de gedachtengang van Agnes Sanford over Jezus lijden in de hof van Getsemane en aan het kruis. Conform een van de grondleggers van de psychologie Carl Gustav Jung, gelooft Agnes Sanford in het collectief onderbewustzijn, het gemeen-schappelijk onderbewustzijn van de mensen. Zij stelt nu dat de verlossing door Jezus Christus hierin bestaat, dat Hij in de hof van Getsemane diep in het gemeenschappelijk onderbewust-zijn van de mensheid is doorgedrongen. Hierdoor kon Hij één worden met de zonde van de mensheid en deze op het kruis van Golgotha verzoenen. Agnes Sanford schrijft in haar boek:

"Healing Light" hierover het volgende:"Hij (Jezus) probeerde door Zijn onderwijs alleen mensen te redden en dit werkte niet....Dit veroorzaakte kortsluiting.....door negatieve gedachte-vibraties van deze zondige wereld.....Daarom ondernam onze Heer in de hof van Getsemane het grote werk, dat wij verzoening noemen.....Hij verlaagde Zijn gedachte-vibraties letterlijk naar de gedachte-vibraties van de mensheid en ontving in Zichzelf de gedachten van de mensen van zonde, ziekte, pijn en dood" (*10)

Het voert te ver in het kader van deze brief om nog meer de theologische afwijkingen van Agnes Sanford aan te halen. De Amerikaanse arts Jane Gumprecht heeft recent, nadat zij zich van de New Age beweging had losgemaakt een boek geschreven over de door velen beschouwd als de "Moeder van de innerlijke Genezing". Deze Christenarts geeft in haar boek getiteld:"Abusing Memory of the healing theology of Agnes Sanford" een helder en uitgebreid gedocumenteerd beeld van deze afwijkende theologie.

Terugkomend op het onderwerp van dit gedeelte van deze brief adviseren wij u terughoudend te zijn t.o.v. de leer van de therapeute Leanne Payne over "Gods Tegenwoordigheid geneest". Dit in tegenstelling met de aanbeveling van diverse bekende personen in het geestelijk werk in Nederland en Belgie. (*11)

Opmerking: De hoofdredacteur van het blad "De Oogst", Hans Frinsel, heeft in zijn blad verschillende keren gewaarschuwd tegen de leringen van Agnes Sanford.
H
VALSE

PROFEET
et nieuwe boek van de profeet H.J.A.Geene

N.a.v. van vragen van sommige lezers over dit boek gaan wij enigszins uitgebreid op dit boek in. In onze brief van 18 juni 1996 schreven wij over het onderwerp de valse profeten. Op blz.7 noemden wij dhr.Geene en schreven n.a.v. zijn boek, dat zijn profetie over het tijdstip van de opname van de Gemeente in 2001 niet juist kon zijn. In zijn nieuwste boek dat deze profeet ons recentelijk toestuurde berekent hij opnieuw, dat Jezus Christus Zijn Gemeente in het jaar 2001 komt halen. Nog afgezien van het feit dat een bijbelse profeet nooit een profetie door berekening, maar door openbaring uitsprak, blijven wij van mening dat deze profetie niet strookt met de Bijbel. Door het hele Nieuwe Testament heen wordt bij het noemen van de opname van de Gemeente geen tijdstip genoemd. Integendeel zeggen de betreffende schrijvers steeds, dat zij dit tijdstip niet weten. Daarom vuren zij ons aan om er rekening mee te houden, dat Jezus elk moment kan terug komen.

Door de eeuwen heen hebben de gelovigen ook zo geleefd en gewerkt in dienst van de Heer. De profeet Geene weet dit ook wel, maar hij zegt in zijn boek, dat de Bijbel alleen spreekt over de dag en het uur van de wederkomst, die niet bekend zijn. Volgens zijn overtuiging wordt niet gezegd dat het jaar niet bekend is. De Bijbel moet altijd in zijn geheel gelezen en uitgelegd worden. Als de discipelen Jezus over dit onderwerp een vraag stellen zegt Hij:

"Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft" (Hand.1:7).

De evangelist Mattheus verhaalt hierover het volgende:"Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet laten inbreken. Daarom weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen" (Matt.24:43,44).

De apostel Paulus schrijft hiervan:"Maar wij verzoeken u broeders, met betrekking tot de komst van (onze)Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeerd,hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak" (2Tess.2:1,2).

De apostel Petrus zegt in een brief over dit onderwerp het volgende:"Maar de dag des Heren zal komen als een dief"

"Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede" (1 Petr.3:10,14).

De apostel Johannes noemt in het boek Openbaringen aparte tijdsbestekken van dagen, maanden en jaren. Echter hij noemt geen data of jaartallen over wat er in de toekomst

zal gaan gebeuren.

Samenvattend kunnen wij zeggen, dat de profetie van dhr.Geene niet in overeenstemming is met de Bijbel en dat zijn profetie dus vals is.


D
PROTEST
e theologie van prof.dr.H.M.Kuitert.

Evenals zijn geloofsgenoot prof.de Heijer (zie brief dd. 28-2-97) heeft ook Kuitert het kruis van Golgotha de rug toegekeerd. In zijn nieuwste boek: "Nalatenschap van het Christendom" ontkent hij de godheid van Jezus Christus. Wij vinden dit verschrikkelijk en wij hopen dat veel echte christenen hiertegen in het geweer gaan.


Ontmoetingsdag.

E
IN 1999?


en aantal van u heeft gevraagd of en wanneer er weer een ontmoetingsdag komt. De dag van 1997 en die van dit jaar hebben we moeten laten schieten vanwege de lichamelijk toestand van een aantal leden van de werkgroep. Om daar in 1999 over te kunnen beslissen, willen wij graag weten of er belangstelling voor zo'n dag is. Wij vragen u daarom ons met een briefje of kaartje te berichten, of u op zo'n dag in 1999 zou willen komen. Wilt u er dan ook bij vermelden welke onderwerpen u graag behandeld zou willen zien? Wij beloven niet met zekerheid dat deze dag er in 1999 komt, maar wij zullen ons best doen.
Namens de werkgroep,

Rien v.d. KraatsGeraadpleegde boeken, cassettebandjes, enz.

Niet aan te bevelen:

1. "Overcome by the Spirit", Francis McNutt ISBN 0-86347-030-0

2. "Rusten in de Geest", M.F.G.Parmentier ISBN 90-71571-24-6

3. "Het geloof van de Katholiek", Dr.N.G.M.van Doornik M.S.G.(Niet meer in de

handel)

4. "Gods Tegenwoordigheid Geneest", Leanne Payne ISBN 90297143955. "En zij herkenden Hem", Michael Scanlan ISBN 9024203732

6. "Genodigden, komt nu alles is nu gereed", dhr.H.J.A.Geene 1998

7. "Born Fundamentalist-Born again Catholic" by David B.Currie ISBN 0-89870-

569-x


Wel aan te bevelen:

1. "Saving Faith, How does Rome define it?", William Webster, Christian Resources,

304 S.W. 19th St, Battleground, WA 9864 Amerika.

2. "A Woman Rides the Beast", Dave Hunt, ISBN 1-56507-199-9

3. "Abusing Memory", Jane Gumprecht M.D., ISBN 1-885767-27-7

4. "Romanism", Robert M. Zins, Th.M., ISBN 0-9637141-4-7


Verwijzingen:

*1 Opwekking 223 uit Johan de Heer 562

*2 In onze brief dd 28 maart 1998 is een uitgebreide handeling opgenomen over de

eucharistieviering.*3 Boek "Romanism" door Robert M.Zins, Th.M. blz. 106.

*4 Artikel in Nieuw Kamper Dagblad dd 16-10-98

*5 Artikels in Nederlands Dagblad en Nieuw Kamper Dagblad dd 29-9, 2-10 en 5-10-

1998.


*6 Boek "Overcome by the Spirit" by Francis MacNutt, blz.19.

*7 Boek "Overcome by the Spirit", blz. 95, 96.

*8 Take Heed Ministries, Belfast, september 1998.

*9 Aanwezige Nederlandse leiders: Marty Haayer; Rob Allart; Jan Sjoerd Pasterkamp;

Cor van der Dussen; John Lefeu; Edgar Holder; Paul Buteyn; Ashley Mac

Guicken; vertegenwoordiger Levend Evang.Gemeenten

*10 Agnes Sanford's boek "Healing Light" blz.121. Bron:"Abusing Memory", Jane

Gumprecht*11 Comite‚ van aanbeveling:

-Ds. Wim Bouw, Ned.Herv.Predikant Utrecht, coordinator "Huis van gebed"

-Arnold van Heusden, voorzitter Evangelische Alliantie

-Rev.Rob Lens van Rijn, Anglicaans pred.Eindhoven

-Floyd McClung, auteur/spreker Jeugd met een Opdracht

-Carlos Noyen, Karmeliet, hoofdredacteur "innerlijk leven" Brugge

-Drs.Martin Tensen, EO Ronduit-club

-Drs Ylfva Troll, orthopedagoge

-Drs.Johan Vink, hoofd Verkondigende programma's EO

-Ds.Dick Westerkamp, Ned.Geref.pred.Houten

-Paulien Zeeman-Lens, spreekster, voormalig presentatrice EO-Vrouw zijn


Stichting: Werkgroep “Terug naar de Bijbel”

Postadres: Populierenstraat 51, 8266 BK Kampen, Nederland. Tel. 038-3328234

Dagelijks bestuur: Voorzitter - ing. M. v.d. Kraats

Secretaris - A.A. Doorn

Penningmeesteres - J.C. Voerman

De stichting is ingeschreven onder nr. S 025302 (K.v.K. te Zwolle)

Banknummer : 65.02.76.213 (ING-bank Kampen)

Postgiro : 7415978

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina