Ihp-arp- 00-1 Uiterste termijn voor inschrijvingen: 31 juli 2001 Uitgave december 2000Dovnload 116.42 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte116.42 Kb.


De

archimedesPriJS

Gids en Deelnemingsformulier

Identificatiecode voor de uitnodiging: IHP-ARP- 00-1


Uiterste termijn voor inschrijvingen: 31 juli 2001

Uitgave december 2000


Inhoud

Inleiding
II. Deelneming aan activiteiten voor de Archimedesprijs
II.1.Onderozksgebieden
II.2.De deelnemers
II.3. De prijzen
II.4. Deelneming
II.5. Beoordeling van voorstellen

BIJLAGE I: DEELNEMINGSFORMULIER

DE ArchimedesPRIJS
  • De Archimedesprijs is een van de prijzen in het kader van het programma "Verhogen van het menselijk potentieel" dat op zijn beurt een van de specifieke programma's is van het Vijfde Kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (1998-2002). De Archimedesprijs is een prijs voor studenten van instellingen voor hoger onderwijs.

TENUITVOERLEGGING
Voor elk specifiek programma is een werkprogramma opgesteld waarin de specifieke activiteiten en de diverse onderzoeksgebieden van het vijfde kaderprogramma zijn beschreven. Voor kandidaten voor de Archimedesprijs is het nuttig het deel van het werkprogramma te lezen dat aan de prijs is gewijd.

Het werkprogramma zal regelmatig worden bijgewerkt om in te spelen op nieuwe behoeften en ontwikkelingen. Potentiële indieners van voorstellen moeten er daarom voor zorgen dat zij de recentste versie van het werkprogramma raadplegen wanneer zij een voorstel voorbereiden.
Op de website van het specifiek programma is altijd de recentste versie van het werkprogramma te vinden.


Referenties en informatiebronnen
Alle uitnodiging tot het indienen van voorstellen worden aangekondigd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen en op onze internet-site: http://www.cordis.lu/improving.
Deze Archimedesgids bevat alle informatie en hulp die u nodig hebt om uw project voor de prijs in te zenden. Wij adviseren u echter ook het Beoordelingshandboek te raadplegen om een goed beeld te krijgen van de wijze waarop uw project zal worden beoordeeld.


DEEL II. DEELNEMEN AAN DE ArchimedesprijsII.1. Onderzoeksgebieden.

Ieder jaar worden verschillende wetenschappelijke gebieden in de uitnodiging genoemd.

In het academiejaar 2000-2001 zal de Archimedesprijs wetenschappelijke en technologische prestaties bekronen met betrekking tot de volgende 4 thema's/uitdagingen:
- Concepten om gehandicapten te helpen;

- Woestijnvorming en droogte;

- Mathematische modellering voor de socio-economische wetenschappen;

- Nieuwe geneesmiddelen uit natuurlijke bronnen.

II.2. De deelnemers

II.2.1. Wie?De kandidaten voor de Archimedesprijs moeten natuurlijke personen zijn die:
- ingezetenen zijn van een lidstaat of geassocieerde staat (zie onderstaand kader), of tenminste gedurende de laatste vijf jaar in de EU hebben verbleven; en

- ingeschreven zijn in een tertiaire instelling die in een lidstaat of geassocieerde staat is gevestigd;

- een cursus volgen aan een universiteit (of een gelijkwaardige instelling voor hoger onderwijs) die recht geeft op een eerste of gelijkwaardige graad, waarmee de betrokkene direct toegang krijgt tot doctoraats  of gelijkwaardige studies.

Lidstaten:

België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Geassocieerde staten:

Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, IJsland, Israël, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Tsjechische Republiek en Zwitserland1.
Studenten kunnen zelf inschrijven, als individu of als lid van een team.
Als er verscheidene deelnemers bij een voorstel zijn betrokken, moeten zij uit hun midden een coördinator aanwijzen die namens alle deelnemers de aanvraag indient en de leiding heeft bij de presentatie van het voorstel tijdens de selectieprocedure.
Bij de aanvraag moet een bewijs van inschrijving aan de universiteit worden gevoegd.

De regels inzake toelatingscriteria gelden voor alle leden van het team.

II.3. De prijzen

De Archimedesprijs omvat:


- Onderscheidingen
- Financiële prijzen die bestaan uit het recht voor prijswinnaars om financiële steun te krijgen, teneinde hun toekomstige wetenschappelijke loopbaan te bevorderen en te ontwikkelen.

De financiële steun van de Gemeenschap is bedoeld om de wetenschappelijke loopbaan van de winnaars te bevorderen en te ontwikkelen. De communautaire middelen kunnen ondermeer worden gebruikt om:


- postuniversitaire studies te doen in een lidstaat of geassocieerde staat;

- deel te nemen aan zomercursussen en workshops in gerenommeerde wetenschappelijk instituten en grootschalige installaties in Europa;

- een activiteit te starten die verband houdt met de wetenschappelijke prestaties en loopbaan;

- apparatuur of verbruiksgoederen voor wetenschappelijke doeleinden aan te schaffen.


De financiële steun van de Commissie ten behoeve van de winnaars bedraagt ongeveer 50.000 € per bekroond project.

II.4. Deelneming

II.4.1. Opstelling en indiening van aanvragen


De uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor de Archimedesprijs wordt door de Commissie bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

De identificatiecode van de uitnodiging voor het jaar 2000 is IHP-ARP-00-1.Opstelling:
Er is een formulier waarop de voor ieder voorstel benodigde informatie kan worden ingevuld: het deelnemingsformulier. Het is zo ontworpen dat alle benodigde informatie wordt ingewonnen en een eerlijke en billijke vergelijking tussen voorstellen kan worden gemaakt.
Van het ingediende materiaal kan niets worden teruggezonden.
Voorstellen die niet op het voorgeschreven formulier zijn ingediend, worden niet beoordeeld.

Indiening:

Voorstellen mogen worden ingediend in alle officiële talen van de Gemeenschap. Indien het voorstel niet in het Engels is opgesteld, is een vertaling van het volledige project een nuttig hulpmiddel voor de beoordelaars; in deel A van het deelnemingsformulier dient in ieder geval een Engelse vertaling van de synopsis en de samenvatting van het voorstel te worden opgenomen.


Het voorstel dient te bestaan uit vijf gebonden kopieën van het complete formulier en een compleet losbladig origineel met de originele handtekeningen.
De volledige bundel voorsteldocumenten moet in een of meer enveloppen worden gedaan, met de duidelijke vermelding "Vertrouwelijk" en verder de volgende gegevens:
Duidelijk op de envelop te vermelden:

  • "Programma Menselijk potentieel - Uitnodiging tot het indienen van voorstellen van 15 december 2000, identificatiecode: IHP-ARP-00-1"

  • "Onderscheidingen voor voortreffelijk onderzoek"

  • Archimedesprijs

Om in aanmerking te komen moeten de voorstellen uiterlijk op 31.7.2001 om 17.00 uur (plaatselijke tijd) zijn toegekomen3 bij de Commissie op onderstaand adres:Archimedesprijs

Bureau onderzoeksvoorstellen (ORBN 8)

Wetstraat 200

1049 Brussel - België

Belangrijke opmerking: Het bovenstaande is een wijziging ten opzichte van vorige uitnodigingen, waarbij de uiterste termijn betrekking had op de indiening. De termijn heeft nu betrekking op de ontvangst door de Commissie.

Ontvangstbewijs: Wanneer een voorstel door de Commissie is ontvangen en geregistreerd, wordt een ontvangstbewijs verzonden.

Indieners die drie weken na het verstrijken van de termijn nog geen ontvangstbewijs hebben ontvangen en vrezen dat hun voorstel verloren is gegaan, moeten contact opnemen met de Infodesk van het programma. De indieners wordt eraan herinnerd dat het hun taak is te zorgen

voor de veilige aflevering van hun voorstel.

Vertrouwelijkheid/Eigendomsrechten:
De Commissie wijst alle verantwoordelijkheid af voor de bescherming van octrooien, auteursrechten of andere rechten op de ingezonden ideeën, concepten en voorstellen.

Indien kandidaten door een derde worden voorgedragen, is de inzender als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige toestemming vóór de inzending. Ook moet hij waarborgen dat de voorgedragen kandidaten bereid zijn de voor de Archimedesprijs geldende regels in acht te nemen .

De inzenders zijn als enige verantwoordelijk en moeten ervoor zorgen dat alle nodige maatregelen ter bescherming van hun belangen en de belangen van hun eventuele partners of personen die aan de werkzaamheden hebben deelgenomen, worden getroffen vóór de inzending, en dat zij beschikken over alle nodige toestemmingen voor het openbaar maken van de in de inzending vermelde informatie en voor het eventueel in ontvangst nemen namens of door de voorgedragen kandidaten van de prijs voor de behaalde resultaten.
S

Eligi

re
II.5. Beoordeling van voorstellen
II.5.1. Algemene beginselen


Bij ontvangst worden alle voorstellen gevalideerd om na te gaan of zij voldoen aan de eisen van de uitnodiging, de indieningsprocedure en de regels voor deelneming. Alleen voorstellen die aan deze eisen voldoen worden beoordeeld.
De beoordeling van voorstellen wordt gebaseerd op de fundamentele beginselen van transparantie en gelijke behandeling. De volledige beoordelingsprocedure wordt uitvoerig beschreven in het Archimedes-Beoordelingshandboek.

Om de Commissie bij te staan worden er panels van onafhankelijke, externe deskundigen opgericht die een breed terrein van relevante kennis bestrijken, zonder taalkundige of geografische voorkeuren.II.5.2. Voorselectie


De onafhankelijke deskundigen toetsen elk in aanmerking komend voorstel aan de criteria in het onderstaande kader. De gehanteerde criteria zijn ontleend aan een reeks voor het kaderprogramma overeengekomen criteria. De waardering daarvan doet recht aan het specifieke karakter van de Archimedesprijs. Voor de gehanteerde criteria gelden drempels om ervoor te zorgen dat geselecteerde projecten een bepaald minimumniveau halen.
De deskundigen geven aan de hand van de onderstaande criteria een cijfer, vergezeld van commentaar in een vorm die de indieners de nodige feedback geeft. Die commentaar moet consistent zijn met de cijferwaardering.


Wetenschappelijke en technische criteria

Scorebereik

Wetenschappelijke/technologische kwaliteit: Wat prestaties betreft: uitzonderlijke kwaliteit, creativiteit en originaliteit van de prestaties, overeenkomstig het geselecteerde thema of probleem als aangegeven in de uitnodiging tot het indienen van voorstellen.0 – 85

Europese dimensie/toegevoegde waarde: Relevantie van de resultaten op Europees niveau; werkmethode/samenwerking (Projecten waaruit Europees teamwerk blijkt, krijgen extra erkenning).


0 – 15Alleen voorstellen die een score van 80 of meer halen kunnen voor de prijs worden genomineerd.

De deskundigen bekijken de voorstellen eerst individueel en komen vervolgens als panel bijeen om het eens worden over een beperkte lijst van geselecteerde projecten van uitzonderlijke kwaliteit. Ieder panel komt met een korte lijst van geselecteerde projecten en een verslag met verantwoording van zijn voorstel, dat de jury wordt toegezonden.II.5.3. Definitieve selectie


De jury wordt samengesteld uit personen uit de academische, industriële en openbare wereld die samen een breed spectrum van wetenschappelijke disciplines bestrijken. Eenderde van de jury wordt jaarlijks vervangen.
De jury beslist over de toekenning van de prijs aan een of meer van de geselecteerde projecten, rekening houdend met de rapporten van de deskundigen en ook op basis van zijn eigen appreciatie.

De jury neemt zijn besluit aan de hand van de beoordelingscriteria, rekening houdend - bij de vaststelling van het per gebied toe te kennen aantal prijzen - met het aantal waardevolle projecten en het beschikbare budget.


Het besluit van de jury is onherroepelijk. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Alle in het kader van het beoordelings  en selectieproces uitgebrachte rapporten zijn vertrouwelijk en worden niet openbaar gemaakt.
Inzenders van voorstellen die voor de Archimedesprijs zijn geselecteerd worden schriftelijk hiervan op de hoogte gebracht en winnaars worden uitgenodigd op de uitreikingsceremonie.

ARCHIMEDES

Bijlage 1

Deelnemingsformulier

Uitgave DECEMBER 2000
ARCHIMEDESPRIJS JAARGANG 2000-2001

Deelnemingsformulier

DEEL A
Dit formulier mag niet met de hand worden ingevuld. Op de met een sterretje (*) gemerkte plaatsen schrappen wat niet van toepassing is.
In te vullen door de Commissie: VOORSTEL Nr.

Ander materiaal:
Alle onderstaande vragen moeten worden beantwoord; indien nodig kunnen inlegvellen worden gebruikt waarop de nummers van de desbetreffende vragen duidelijk zijn aangegeven.
1. Naam en adres van de deelnemer (projectcoördinator) aan wie alle correspondentie en verzoeken om inlichtingen moeten worden gericht:


Familienaam:
Voornaam:
Titel:
Geslacht: Vrouw*/ Man*
Geboorteplaats en -datum:
Nationaliteit:
Postadres:
Telefoon: 
Fax:
E-mailadres:

2. Naam en adres van de instelling voor hoger onderwijs waar de deelnemer is ingeschreven voor het academiejaar 2000-2001. (Bewijs van universitaire inschrijving bijvoegen a.u.b.).


Officiële naam:
Adres:


ARCHIMEDESPRIJS

Deelnemingsformulier: Verklaring

DEEL B
In te vullen door de Commissie: Voorstel Nr.


VERKLARING4
Hierbij verklaar ik mij akkoord met de voor de ARCHIMEDESPRIJS geldende regels en voorwaarden zoals vermeld in de relevante Gids en het Beoordelingshandboek.
Ik verklaar dat ik volledig gemachtigd ben om bovenvermelde onderzoeksresultaten in te zenden voor de ARCHIMEDESPRIJS en een eventueel daaruit voortvloeiend contract te ondertekenen.
Tevens verklaar ik dat de informatie die ik heb verstrekt namens de teams die aan het onderzoeksproject hebben deelgenomen een correcte beschrijving is van oorspronkelijk werk dat geen inbreuk maakt op de rechten van derden.
Wanneer de inzending wordt geselecteerd ben ik bereid de onderzoeksresultaten aan het publiek en aan de media te presenteren, met name bij de uitreikingsceremonie.


Naam:
Handtekening:
Datum:
ARCHIMEDESPRIJS

Deelnemingsformulier: Lijst van onderwerpen en vereiste informatie

DEEL B
In te vullen door de Commissie: Voorstel Nr.

Titel van het geselecteerde thema5:


Beschrijving van de onderzoeksprestaties

(Maximaal tien A4-bladzijden):Ander bijgevoegd materiaal (max. zes A4-bladzijden):

Begin- en einddatum van het onderzoek? D/M/J-D/M/J


Synopsis:

In deze synopsis, die mogelijk wordt gepubliceerd, moet (op maximaal 2 bladzijden, inclusief tabellen, figuren, tekeningen en foto's) een beschrijving worden gegeven van de belangrijkste wetenschappelijke resultaten en prestaties.


ARCHIMEDESPRIJS

Deelnemingsformulier: Europese grensoverschrijdende samenwerking

DEEL C

In te vullen door de Commissie: Voorstel Nr.

Dit deel behoeft enkel te worden ingevuld als de resultaten in samenwerking met anderen op Europees niveau werden bereikt.
- Beschrijving van de deelnemers: (merk op dat de criteria om in aanmerking te komen, gelden voor alle leden van het team).


  • Totaal aantal personen of teams dat het onderzoek heeft uitgevoerd waaruit de ingezonden prestaties zijn voortgekomen:  • Namen van de verschillende partners (personen/instellingen/ teams) en landen waar de teams gevestigd en werkzaam zijn:


TEAM/INDIVIDU 1:

a) Beschrijving van de bijdrage van het team aan de prestaties:

b) Samenstelling:

Naam

Wetenschap-

pelijke titel

Instelling

Land*

*Vermeld het land waar het onderzoek door de betrokken persoon/team/instelling is verricht.


TEAM/INDIVIDU 2:

a) Beschrijving van de bijdrage van het team aan de prestaties:

b) Samenstelling:

Naam

Wetenschap-

pelijke titel

Instelling

Land*

*Vermeld het land waar het onderzoek door de betrokken persoon/team/instelling is verricht.

TEAM/INDIVIDU 3:

a) Beschrijving van de bijdrage van het team aan de prestaties:

b) Samenstelling:

Naam

Wetenschap-

pelijke titel

Instelling

Land*

*Vermeld het land waar het onderzoek door de betrokken persoon/team/instelling is verricht.


Indien meer teams aan het onderzoeksproject hebben meegewerkt en aan de ingezonden resultaten hebben bijgedragen kunnen extra bladen worden toegevoegd.

1Onder voorbehoud van ondertekening van de associatieovereenkomst.

3Gebruik voor koerierdiensten die voor ontvangst een telefoonnummer behoeven, het nr. +32 2 2984206.

4Deze verklaring moet worden ondertekend door de inzenders voor de prijs. Indien de kandidaten door derden worden voorgedragen moet deze verklaring door de voorgedragen kandidaten en door de inzender worden ondertekend.

5 Vermeld de exacte titel als aangegeven in de uitnodiging voor het gekozen thema.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina