II. Verbijzondering der scholen Ad Graaf von ZinzendorfschoolDovnload 372.32 Kb.
Pagina1/5
Datum18.08.2016
Grootte372.32 Kb.
  1   2   3   4   5


II. Verbijzondering der scholen
Ad 1. Graaf von ZinzendorfschoolNaam school

Soort school

Lokatie

Aantal leer-lingen per april 2009

Bijzonder-heden

Graaf von Zinzendorfschool

Mulo- school der EBGS

Gongrijpstraat

# 29


440

Deze eerste Muloschool der EBGS werd op 5 november 1928 opgericht en werd vernoemd naar graaf Nicolaus Ludwig von Zinzendorf.Graaf von Zinzendorf

Over de Graaf von Zinzendorf is in de loop der jaren al veel geschreven. In dit kader zal worden volstaan met een korte biografie . Ludwig werd geboren op 26 mei 1700 in Dresden, Saksen. Zijn vader stierf toen hij pas zes weken oud was. Zijn moeder hertrouwde spoedig, vandaar dat hij door zijn grootmoeder werd opgevoed . Rond zijn 16e jaar had hij al het plan opgevat om het evangelie aan ,,arme heidenen” te gaan prediken. Zijn voogd verzette zich daartegen en moest hij rechtswetenschappen gaan studeren. Op zijn negentiende voltooide hij zijn studie en trad hij in Saksiche staatsdienst.

Hij huwde op zijn tweeëntwintigste jaar. In 1722 ontmoette hij de eerste Moravische vluchtelingen en stond hen toe zich te vestigen op zijn landgoed.

Ze noemden het dorpje ,,Unter des Herrn Hut”, oftewel Herrnhut (=onder de hoede van de Heer). In de daarop volgende jaren trokken er steeds meer Boheemse en Moravische broeders naar Herrnhut, hoewel Von Zinzendorf aanvankelijk niet uitsluitend hun geestesrichting voorstond.

In 1727 trad Zinzendorf uit de Saksiche staatsdienst, sloot zich bij hen aan en werd hij hun geestelijke leider. De Saksische regering verbood dat er meer immigranten het land binnenkwamen waardoor Zinzendorf genoodzaakt was naar nieuwe vestigingsmogelijkheden om te zien. Hij vond die vooral in

Noord –Amerika, in protestantse landen als Denemarken en de Noordelijke Nederlanden . In die tijd zocht de Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname naar kolonisten.


De naaste medewerker van Zinzendorf, nl. Alfred Gottlieb Spangenberg legde de nodige contacten . Het jaar 1760 markeerde 28 jaren Moravische zendingsarbeid: niet minder dan 226 zendelingen waren in deze periode uitgezonden over vele landen in de wereld. Inmiddels was Zinzendorf al 60 jaar geworden. Hij stierf op 09 mei 1760.
Ontstaan en groei Graaf von Zinzendorfschool

Op 5 november 1928 gingen de poorten van de Graaf von Zinzendorfschool open. Aanvankelijk was het een school voor meisjes. In die dagen was er geen specifieke school voor voortgezet onderwijs ten behoeve van protestante kinderen, vandaar dat de Christelijke Onderwijzers Vereniging (C.O.V.) het initiatief genomen heeft om een Muloschool op te richten. Met de uitvoering was belast de inspecteur voor onderwijs W.F.E. Smelik. Het is aan gouverneur Rutgers te danken dat deze protestanse muloschool kwam. Deze hernhutter muloschool werd gelijkgesteld met de reeds bestaande katholieke Muloschool (St.Paulusschool) en de openbare muloschool (Hendrikschool). De Graaf , een achtklassige school, startte met zeven klassen. Vanaf het eerste jaar heeft de school een gestadige groei doorgemaakt.


Aangezien de Broedergemeente niet over voldoende bevoegde leerkrachten beschikte voor het onderwijs in vreemde talen werden in samenwerking met Zeist enige bevoegde leraren uitgezonden vanuit Nederland. De leiding van de school was toevertrouwd aan de heer Harald Schütz. Het voltallige personeel van het eerste uur bestond verder uit : de heren R.Tjon a Man, L. Sordam , J. Kruisland, M de Koning, dr. Essed en de dames H. Tiendalli, H. Heckers , W.B. Uytenhout, E Jellema, J. Rieffe en A.G. Groenewegen .
Enkele schooldirekteuren waren H. Schütz , R.S. Ritfeld, V.P.Orna, A.R Leeuwin , H.A Kamp , W.H.C. Monkou, H.Louz, H.Lamur, V.A. Heymans en A.E. Dorder.
In 1951 werd een deel van de Graaf afgesplitst onder de naam van C.R.Froweinschool.

Ad 2. C.R.Froweinschool
Naam school

Soort school

Lokatie

Aantal leerlingen per april 2007

Bijzonderheden

C.R. Froweinschool. Opgericht op

1 maart 1951 uit het overschot van leerlingen van de Graaf von Zinzendorf-

school


Muloschool (V.O.J) der E.B.G.S

J.A Pengelstr. #64.

(Voormalige Wanicastr. )te Paramaribo

Tel. 474313


405

Vanwege de byzondere verdiensten van C.R. Frowein voor met name het EBGS-onderwijs is deze school naar hem vernoemd.

C.R.Frowein

Carl Richard Frowein kwam in 1906 vanuit Zuid-Afrika naar ons land. Hij was in het bezit van de hoofdakte en enkele bijakten en werd de eerste inspecteur van de EBG-scholen. Een der eerste verrichtingen in ons land was het opheffen van het internaat van de Centraalschool dat toen als kopklasse werd gevoegd aan de Jongensschool. Deze school werd vanaf toen omgedoopt in Comeniusschool en werd een school voor uitgebreid lager onderwijs. Verder stelde Frowein een 4e en 3e rang in, waar leerlingen tot onderwijzer konden worden opgeleid. Aan de Zuiderstadsschool werd een Engelse cursus geopend. Het onderwijs aan EBG-scholen werd in die periode kosteloos.


Tijdens het optreden van Frowein kwam er een keerpunt in het peil van het EBG-onderwijs. De hernhutterscholen begonnen als het ware tot bloei te komen. In 1911 ging Frowein met verlof naar het buitenland, werd in Nederland gepensioneerd en keerde niet terug naar ons land.
Op 28 februari 1951 werd de Froweinschool, de tweede muloschool van de EBGS, door praeses/ bisschop Raillard ingewijd. Deze school werd vanwege de vele verdiensten van Carl Richard Frowein voor het EBG-onderwijs naar hem vernoemd. Bij de opening van de school telden zowel de begane grond als de bovenverdieping 8 lokalen. Vermeldenswaard is dat de Selectaschool tijdelijk gebruik heeft gemaakt van de benedenverdieping.
Enkele direkteuren van de Froweinschool: Joop Verkuyl(de eerste direkteur), Orna, Kemper, Yvel, Chang en Sion.
In 2009 telde de school 17 klassen, 27 leerkrachten en was het leerlingenbestand ongeveer 380.Ad 3.W.Ritfeld Muloschool

Naam school

Soort school

Lokatie

Aantal leerlingen per april 2007

Bijzonderheden

W.Ritfeld Mulo-school

School voor meer uitgebreid lager onderwijs

Titoniastr. 30 te Paramaribo

315

----------
William Sieverinus Ritfeld

Aanschouwde op 23 maart 1902 het levenslicht. Was gehuwd met Adolphina Margaretha Bosk, uit welk huwelijk vele kinderen zijn voortgekomen. Was eerst verbonden aan de Selectaschool ( een school voor uitgebreid lager onderwijs), maar na het behalen van de akte MO-Engels kwam hij op de Graaf von Zinzendorfschool. Toen de heer H.Schütz (eerst met verlof naar de USA en later na zijn afkeuring voor de tropen) naar Nederland vertrok, werd hij benoemd tot diens opvolger als Direkteur. In die tijd hadden de Muloscholen met hun 8-jarige leergang een grote betekenis voor de Surinaamse gemeenschap als vooropleiding voor hogere beroepen.


Ritfeld was een van de eerste schoolhoofden die boekenhuur invoerde t.b.v.de ouders die moeite hadden om de dure schoolboeken voor hun kinderen te bekostigen.
Hij was in staat zijn school te doen groeien, waardoor eerst de afsplitsing van de onderbouw (d.i.de Stähelinschool) in 1948 mogelijk werd en later ook de 2e EBG-Mulo(d.i.de.C.R.Froweinschool ) op 1 maart 1951.
Hij werd plotseling ziek en ging voor verdere behandeling naar Nederland, waar hij een beroerte kreeg, niet meer uit coma kwam en tenslotte op 11 juni 1951 overleed.
Zijn verdienste voor het EBG-onderwijs werd beloond door een nieuwe EBG-Muloschool aan de Titoniastraat op Zorg en Hoop die in 1973 werd geopend, naar hem te vernoemen.


Ad 4. A. R. Leeuwinschool


Naam

School


Soort school

Lokatie

Aantal leerlingen per april 2007

Bijzonderheden

A.R.Leeuwin-school

V.O.J –school (Muloschool) der E.B.G.S

Djoemoe-weg te Saron

367

-

De Froweinschool II van 1965 werd op 1 januari 1967 omgedoopt in A.R. Leeuwinschool.
Alfred Richard Leeuwin

Alfred Leeuwin werd op 2 augustus 1904 te Paramaribo geboren. In 1918 werd hij opgenomen in het Schützinternaat als leerling van de 1e klas van de Selecta. Bekende internaatspupillen uit deze periode waren o.a. R.Doth, W.H.C. Monkou, G.Latour,

J. Tjin A Sie, F. Murray en R.Louz.

Alfred begon zijn loopbaan op de Rust en Vredeschool in november 1922. Hij behaalde de 3e rang in oktober 1924, werd in maart 1925 overgeplaatst naar de Salemschool te Coronie en later naar de Spangenbergschool te Nieuw-Nickerie.


In 1928 werd hij gemuteerd naar de Annieschool te Paramaribo. De akte Duits L.O behaalde hij in oktober 1930. Van november 1930 – oktober 1931 was hij hoofd van de school te Leliëndaal. Vanaf 1 december 1931 werd hij overgeplaatst naar de Zinzendorfschool.Terwijl hij vanaf 1 november 1932 in Nederland met verlof was , behaalde hij in 1933 de hoofdonderwijzersakte . Na terugkeer in Suriname werd hij wederom geplaatst op de Graaf. Hier werkte hij tot april 1938. Daarna werd hij voor een korte periode uitgeleend aan de Selecta en vervolgens tijdelijk belast met de leiding van de Comeniusschool. Dit duurde tot 1 november 1946. Hierna werd hij wederom gemuteerd naar de Graaf . Op 8 maart 1948 werd hij als

1e ranger (bezitter van de hoofdakte + 2 lagere bijaktes, nl. Duits en Frans) tijdelijk belast met de leiding van de afgesplitste onderbouw van de Graaf die als zelfstandige bassischool onder de naam van Friedrich Stähelinschool zou gaan voortbestaan . Op 1 november 1951, na de dood van W. Ritfeld, werd Alfred Leeuwin definitief belast met de leiding van de Graaf.

Dit duurde to 23 augustus 1955 toen hij plotseling overleed. In totaal is hij met enkele onderbrekingen, 24 jaren verbonden geweest aan de Graaf.
Alfred Leeuwin was zeer muzikaal . Hij is onder meer oprichter geweest van het gemengd jeugdkoor Comenia. Is gehuwd geweest met Hilda Fa Si Oen en had 4 kinderen.
In 1958 werd een nieuwe school van de EBGS in de Sarongemeente aan de Djoemoeweg 2 opgericht. Vanwege de grote verdiensten van Alfred Richard Leeuwin voor het onderwijs in Suriname in het algemeen maar meer nog voor het onderwijs der EBGS in het bijzonder werd deze school naar hem vernoemd.
Ad5. Selecta School

Naam school

Soort school

Locatie

Aantal leerlingen per april 2007

Bijzonderheden

Selectaschool

EBGS


V.O.J. (LBGO)

school der EBGSVerlengde Weidestraat 23a

Par’bo


Tel 473375

263
In 1911 werd de overvolle Comeniusschool van de EBG gesplitst. De lagere klassen bleven de naam Comeniusschool I behouden, terwijl de hogere klassen werden omgedoopt in Comenius II. Dhr.C.M.Themen had er de leiding. In 1912 werd de Comenius II weer opgeheven. De behoefte aan een opleiding voor meer uitgebreid onderwijs bleef. Op de puinhoop van de Comenius II verrees enkele jaren later (rond 1925) de Selectaschool.
Ad 6.Schützschool


Naam school

Soort school

Locatie

Aantal leerlingen per april 2007

Bijzonder-heden

L.Schützschool


V.O.J. school der EBGS

Kalkbrande-rijstraat

Par’bo


Tel 474966

282

Vanwege zijn verdiensten voor het hernhutter onderwijs is deze school naar hem vernoemd.

L.Schütz

De zendeling Schütz was van 1911 – 1927 Inspekteur van de hernhutterscholen in ons land. Hij volgde C.R.Frowein op na diens pensionering. Om het contact met de a.s onderwijzers niet geheel te verliezen, werd voor hen de mogelijkheid geopend om gedurende hun opleiding in een internaat te wonen,waar broeder en zuster Schütz de leiding hadden. In 1926 werd de zendeling Schütz op eigen verzoek uit zijn ambt ontheven.

Vanwege zijn verdiensten is het internaat toen reeds naar hem vernoemd.

Ad 7.Gullitschool


Naam school

Soort school

Lokatie

Aantal leerlingen per april 2007

Bijzonderheden

Gullit-school

School voor lager beroepsgericht onderwijs (L.B.G.O)

Verveerweg te Livorno/

Paramaribo111

De school is vanwege de vele verdiensten van br. C.J.A.Gullit voor het hernhutter -onderwijs in Suriname naar hem vernoemd.

Op zondagmiddag 23 september 1984 kreeg de Stichting Onderwijs E.B.G.S de mededeling dat br. Gullit in Zeist/ Nederland is overleden en op maandagmorgen werd opgebeld vanuit het Zeister Zendingsbureau, waarbij dit bericht bevestigd werd. Broeder Gullit, was niet alleen onderwijzer bij het hernhutteronderwijs, die zijn loopbaan beëindigde als hoofdinspecteur, maar ook zijn verblijf in het Schützinternaat, zijn militaire loopbaan tijdens de tweede wereldoorlog in het voormalig Nederlands Oost- Indië zijn ongetwijfeld momenten in zijn rijke leven geweest, die wij helaas niet volledig aan een nadere beschouwing kunnen onderwerpen.


Charles Johannes, Adam Gullit werd op 15 mei 1906 te Nw- Nickerie geboren en was werkzaam met enkele onderbrekingen vanaf 4 november 1924 tot 1 december 1970 bij het onderwijs van onze Broedergemeente in Suriname. Ruim 14 jaar heeft hij leiding mogen geven aan de onderwijsorganisatie van onze Broedergemeente. In zijn functie als hoofdinspecteur heeft hij onder moeilijke omstandigheden ons onderwijsapparaat van zijn voorganger inspecteur Klooster overgenomen en met een ijzeren wil en doorzettingsvermogen het beste van gemaakt.
Het lag in de bedoeling dat br. Gullit in juli 1985 op uitnodiging van het Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente voor een kort bezoek naar ons land zou komen in verband met de vernoeming van een der scholen naar hem. Onze Hemelse Vader besliste anders en maakte op zondag 23 september 1984 een einde aan zijn leven.
Ad 8. L.B.G.O. Paranam


Naam school

Soort school

Lokatie

Aantal leerlingen per april 2007

Bijzonderheden

LBGO-

School


EBGS te

Paranam


(opgericht 1 januari 1968)

V.O.J-school

(LBGO) der

EBGS


Paranam/

La Vigilantia,

distr.Para

Tel. 323322144

Paranam is een dorp dat te vergelijken is met Moengo en Billiton en dat ongeveer 24 km verwijderd ligt van Paramaribo.

De school heet thans Alexander Kortschool. Betrokkene is jaren verbonden geweest aan het hernhutteronderwijs.


Ad 9.A.Saliminschool


Naam school

Soort school

Lokatie

Aantal leerlingen per april 2007

Byzonderheden

A. Salimin-school


School voor meer uitgebreid lager onderwijs (mulo)

Commewijne

163

De EBG-muloschool te Commewijne is vanwege de vele verdiensten van Armand Salimin voor het Surinaams onderwijs in het algemeen en voor het hernhutter -onderwijs in het bijzonder naar hem vernoemd.


Armand Salimin
Armand Salimin is geboren op 15 november 1913. Geboren in het (beneden )- Commewijne district en groot gebracht in het internaat van de Evang. Br. Gem.te Leliëndaal annex de huidige H.M. Bielkeschool voor G.L.O, waar hij zijn eerste schoolopleiding genoot. Na de districtsschool doorlopen te hebben, werd hij ingeschreven op de pas opgerichte Graaf von Zinzendorfschool voor Mulo der Evang. Br. Gem. hier te lande(nov.’28).

Hij koos voor het onderwijs en heeft alszodanig het EBG-onderwijs met hart en ziel gediend vanaf 1933 (op 19 jarige leeftijd)tot ultimo oktober 1968. Per 1 november 1968 werd hij bij beschikking van de Minister van Onderwijs benoemd tot Inspecteur van Onderwijs, welke functie hij tot midden van de jaren zeventig kundig heeft bekleed. Na een aantal posten als schoolhoofd te hebben vervuld van 1940 tot 1942 werd hij schoolleider (schoolhoofd) van de Bielkeschool te Leliëndaal.

Br. Salimin heeft gedurende 26 jaren zijn krachten gegeven aan de opbouw van zijn geboortedistrict. De school telde later meer dan 800 leerlingen. In het jaar 1966 vatte Salimin het plan op om de schoolverlaters verder onderwijsmogelijkheden te verschaffen.De school werd een ULO school . In het jaar 1968 werd deze school erkend door het Ministerie van Onderwijs. In een later stadium werd zij een school voor LBGO /mulo stream. De school draagt de de naam van Armand Salimin, welks naambord door hem zelf werd onthuld.

Ad 10. Christiaan Davidschool
Naam school

Soort school

Lokatie

Aantal leerlingen per april 2007

Bijzonder-heden

Christiaan Davidschool


School voor gewoon lager onder-wijs der EBGS

Tourtonne-laan 86 / Paramaribo

Tel : 477434327

De school is opgericht op 5 nov. 1928. Werd een GLO-A school op 1 nov. 1955.Christiaan David

De over Bohemen en Moravië verstrooide resten van protestantse leven werden aan het begin van de 18e eeuw wakker geschud door stemmen van levende christenen uit het naburige Duitsland . Ze verlangden naar geestelijke vrijheid net als bij geloofsgenoten elders. Christiaan David, een timmerman, werd hun leider. Hij stamde af van een Roomse-Katholieke familie. Nadat hij de nodige contacten had gelegd in Duitsland ruilden enkele gezinnen hun Moravische vaderland voor Saksen. In de nabijheid van Bertelsdorf velde hij op 17 juni 1722 een boom om hout te krijgen voor het eerste huisje. Dit was het begin van Herrnhut, hetgeen betekent onder de hoede des Heren. Het landgoed waarop deze gelovigen hun huizen bouwden behoorde aan de graaf Nicolaus Ludwig von Zinzendorf (die leefde van 1700-1760).


In de jaren die daarop volgden sloten steeds meer vluchtelingen uit Duitsland en Moravië zich bij hen aan. Zinzendorf had de bijzondere gave om al deze mensen met hun verschillende karakters en godsdienstige achtergronden tot één geestelijke gemeenschap samen te voegen. Te Herrnhut kwam de Oude Broederuniteit opnieuw tot leven. De geschiedenis van de Hernieuwde Broederuniteit nam een aanvang.
Ad. 11 Otto Tank / Richard Voullaire school


Naam school

Soort school

Lokatie

Aantal leerlingen per april 2007

Bijzonderheden

Otto Tank/ Richard Voullaire school
Burenstraat 23
-

Deze school stond tot voor kort aan de Burenstraat 23 en is vernoemd naar hoofdvoorstander/administrateur en praeses Otto Tank en Richard Voullaire ( schoolopziener/bisschop van 1901-1906 in Sur.). Deze school is t.r.v. het schooljaar 2009-2010 voor langere tijd verhuurd. De opbrengst zal de Stichting Onderwijs EBGS aanwenden om de overige scholen beter te kunnen beheren.  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina