Iii technische voorschriftenDovnload 16.58 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte16.58 Kb.
III. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

Algemene organisatie van de vormingen :
De lesgever verzamelt bij de start van de cursus de identificatiegegevens van de aanwezigen, met minimaal volgende gegevens :

 • naam en voornaam van de persoon

 • dienst waartoe de persoon behoort

 • eventueel andere gegevens zoals e-mail adres, telefoon, graad, …

Bij aanvang van de cursus ontvangt iedere deelnemer een vormingspakket dat minimaal bestaat uit • een kopij van de presentatie

 • (bedrijfsgebonden) documentatie aangaande het onderwerp; deze documentatie is beperkt tot hooguit een derde van het vormingspakket

De cursus is vooraf voorgelegd aan het Bestuur ter inzage en ter goedkeuring. Enkel documenten welke door het Bestuur zijn aanvaard komen in aanmerking voor toepassing.
Als laatste onderdeel van elke cursus wordt een test of examen georganiseerd welk minimaal 30 minuten in beslag neemt en waarin gepeild wordt naar de kennis van de deelnemers.

Het examen wordt georganiseerd door een onafhankelijk instituut, dat fungeert als onderaannemer voor de dienstverlener of door de dienstverlener op basis van een genormaliseerde vragenlijst welke toelaat een wettelijk certificaat uit te reiken met een duur van 10 jaar.


De test of examen heeft tot doel de deelnemer op gefundeerde basis een attest of certificaat te bezorgen dat door de werkgever, i.c. het Bestuur, kan aangewend worden voor individuele verklaringen van vakbekwaamheid of gelijkwaardig conform de toepasselijke artikels binnen het AREI of de Codex (ARAB) of andere toepasselijke wetgeving.
Op het einde van de cursus zal de lesgever aan de deelnemers een evaluatieformulier overhandigen waarin gepeild wordt naar hun beoordeling betreffende inhoud, presentatie en organisatie.

De gemiddelde score wordt medegedeeld aan de leidend ambtenaar.

Deze evaluatie vanwege de deelnemers maakt deel uit van het bundel bezorgd voor facturatie.

Vorming Veiligheid - inhoudelijk
Deze vormingen hebben tot doel om :

1. het personeel van het Bestuur, welk instaat voor voorbereiding van opdrachten en voor werfcontrole, de nodige informatie te verschaffen omtrent de risico’s welke op een werf kunnen optreden. Het Bestuur gaat ervan uit dat hiervoor een basiskennis vereist is welke gelijkaardig is aan de kennis van de uitvoerende aannemers

2. het personeel van het Bestuur, welk instaat voor werfopvolging, de nodige informatie te verschaffen voor de controle op de aannemers en derhalve in staat te zijn de rol als Bouwheer adequaat te vervullen

Het Bestuur heeft, na onderzoek van de betreffende regelgeving en interne analyse van de risico’s verbonden aan zijn rol als bouwheer (opdrachtgever) en als werkgever (voor werfcontrole, voor werfbezoek, voor oplevering) besloten dat het toegewezen personeel de nodige vorming dient te ontvangen met betrekking tot :

- VCA, versie VCA/2008

- de veiligheidsgerichte taken van de opdrachtgever, vergelijkbaar met de VGM Checklist Opdrachtgevers (VCO)


Ingeval van de vorming ‘Basisveiligheid VCA’ stemt deze vorming inhoudelijk overeen met de vorming welke gegeven wordt aan aannemers en hun personeel, met aanvulling / duiding van enkele specifieke punten eigen aan de rol van de bouwheer.

In die zin komt deze vorming dan ook tegemoet aan de niet-geofficialiseerde VCO-vorming (Veiligheids Certificatie Opdrachtgevers) : • reglementering van arbeidsveiligheid en gezondheid, in het bijzonder Codex (ARAB) en AREI, VLAREM, Welzijnswet, KB op tijdelijke en mobiele werkplaatsen

 • statistische informatie in verband met ongevallen en financiële impact

 • procedures omtrent veiligheid

 • omschrijving van de verantwoordelijkheden op de werf :

 • rol van bouwheer

 • rol van aannemer

 • rol van preventiedienst

 • specifiek : de rol en de verantwoordelijkheden van de bouwheer bij de verschillende bouwfasen, i.c.

 • de zorg voor de nodige administratieve documenten

 • het ontwerp van de plannen

 • het toezicht op de werf

 • fysieke controle op de werf

 • opvolgingsvergaderingen

 • het mandaat van de bouwheer t.a.v. aannemers, t.a.v. vaststellingen op de werf, met aandacht voor de hiërarchische rollen

 • de verantwoordelijkheid van de bouwheer bij gebeurlijke ongevallen

 • maatregelen ter beperking van de aansprakelijkheid, aandachtspunten

 • collectieve beschermingsmiddelen, specifiek afgestemd op het toezicht houden op de werf, zowel in voorbereiding, bij uitvoering, als bij oplevering

 • persoonlijke beschermingsmiddelen, specifiek afgestemd op de verschillende rollen van de bouwheer

 • risicobepaling en –beheersing

 • gevaarlijke stoffen, vergunningen

 • typische situaties voor de bouwsector :

 • werken op hoogte, risico voor vallen

 • machines en gereedschappen

 • lassen en gassen

 • explosies, branden

 • werken in besloten ruimten

De opleiding bedraagt 1 werkdag, inclusief examen.
Ingeval van de vorming ‘Basisveiligheid voor leidinggevenden’ stemt deze vorming inhoudelijk overeen met de vorming welke gegeven wordt aan aannemers en hun personeel, met aanvulling / duiding van enkele specifieke punten eigen aan de rol van de bouwheer. In die zin komt deze vorming dan ook tegemoet aan de niet-geofficialiseerde VCO-vorming (Veiligheids Certificatie Opdrachtgevers) ::

 • reglementering van arbeidsveiligheid en gezondheid, in het bijzonder Codex (ARAB) en AREI, VLAREM, Welzijnswet, KB op tijdelijke en mobiele werkplaatsen

 • statistische informatie in verband met ongevallen en financiële impact

 • risicobepaling en –beheersing

 • principes

 • voorkomen van ongevallen

 • analyse methodieken

 • case studies, voorbeelden uit de bouwsector

 • gebruik van standaard documenten en procedures

 • inventarisatie

 • beschermingsmiddelen

 • aandachtspunten voor de leidinggevende, in diverse domeinen

 • nutsvoorzieningen (elektriciteit, aardgas, water)

 • werken op hoogte, vallen, hijswerktuigen

 • veiligheidsorganisatie

 • rol van de overheid (Arbeidsinspectie)

 • rol van de veiligheidscoördinator ontwerp en uitvoering

 • opvolging van veiligheid in de praktijk

 • aandachtspunten

 • coördinatie naar aannemers toe

 • informatieverstrekking

 • inspectie

 • interventiedossier, noodplan

 • afwerking

 • as-built plannen

 • PID dossier

 • indien van toepassing : interventie- en evacuatiedossier met hulpdienstenDe opleiding bedraagt 2 werkdagen, inclusief examen
De combinatiecursus is qua inhoud gelijk met beide cursussen, d.w.z. deze cursus bestaat uit een driedaagse vorming waarin alle hogerop vermelde aspecten aan bod komen, rekening houdend met het feit dat diverse aspecten in beide cursussen behandeld worden.
Voor elk van deze vormingen wordt

Ingeval van de vorming ‘Specifieke vorming voor gebruik van bepaalde toestellen’ :

Deze vorming is van toepassing voor specifieke toestellen welke aan bod komen in de algemene vormingen van de VCA opleiding, zoals (niet exhaustief) :


 • gebruik van slijpschijf

 • gebruik van lastoestel

 • gebruik van zagen (boomzaag, cirkelzaag, …)

 • gebruik van heftruck

 • gebruik van laadschop

 • gebruik van autokraan

 • werken met gasbrander, lastoestelDeze vorming is enkel toegankelijk voor personeel met een basiskennis van het te gebruiken materiaal – selectie onder verantwoordelijkheid van de Vlaamse Overheid.

De vorming bevat een beperkt deel theorie (typisch 2h) en minstens ½ dag praktijk.Omwille van de aard van de opleiding wordt het maximum aantal deelnemers per sessie beperkt tot typisch 5 personen; voor toestellen met een risicogehalte dat hoger ligt dan het gemiddelde van de tot voorbeeld vermelde toestellen, kan het deelnemersveld beperkt worden tot maximum 4 personen per sessie.

De opleiding bedraagt 1 werkdag, inclusief examen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina