Ik ga sedert 14 jaar naar een evangelische gemeente. Ik heb me 10 jaar geleden laten dopen. Ik ben getrouwd, maar heb geen kinderenDovnload 15.42 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte15.42 Kb.
Vraag:

Ik ga sedert 14 jaar naar een evangelische gemeente. Ik heb me 10 jaar geleden laten dopen. Ik ben getrouwd, maar heb geen kinderen. Een zonde waar ik eigenlijk al lang mee worstel, is de seksuele zonde (porno, zelfbevrediging e.d.). In het evangelie werd altijd de nadruk gelegd op Gods liefde voor het verlorene, en Gods vergeving voor zonden in en door Jezus Christus. Ik heb die zonde altijd beschouwd als een zwakheid van mij, in die zin: ik ben een zondaar, vnl. op seksueel gebied. Als ik berouw toon, en mijn zonde belijd, ontvang ik vergeving. Ik erken ook zelf mijn verantwoordelijkheid: Ik heb die zonde in mijn leven toegelaten en gelegenheden toegelaten, zodat die zonde zich in mijn leven begon te nestelen, en ik op de duur gebonden (verslaafd) was aan die zonde. Ik moet ook erkennen dat er gelegenheden zijn geweest dat ik misbruik heb gemaakt van Gods goedgunstigheid, en ik opzettelijk gezondigd heb (wetende dat het zonde was, heb ik het toch gedaan). Ik dacht nog steeds dat enkel de zonde tegen de Heilige Geest opzettelijke zonde was, en dat het wetens willens zondigen, eigenlijk een toegeven was aan mijn menselijke zwakheid op dat gebied. Ik ben nu begonnen met het lezen van een boek van David Pawson: "Eens gered, altijd gered?". De auteur stelt dat voor opzettelijke zonde (in de andere betekenis dan van zonde tegen de Heilige Geest), geen vergeving is. Hij stelt ook dat gelovigen die opzettelijk (blijven?) zondigen hun erfdeel in Gods Koninkrijk (kunnen) verliezen. Indien dit zo is, ben ik dan voor eeuwig verloren? Die gedachte beangstigt en verontrust me zeer en houdt me voortdurend bezig. Een lichtpuntje in dit hele verhaal is dat ik de indruk heb dat ik sedert korte tijd, niet (zo meer) gebonden ben aan die zonde (alhoewel ik voorzichtig moet zijn. Ik heb deze gedachte ook al neergeschreven in een brief aan God. (Ik schrijf een brief in de WORD-document, en richt die aan God. Zo kan ik mezelf beter verwoorden). Ik hoop dat ik mijn gedachten voldoende helder heb verwoord en dat U inzicht hebt in wat me bezig houdt. Kan U mij hierin verder helpen?


Antwoord:

Bedankt voor je mailtje waarin je mij in vertrouwen hebt genomen met je probleem, waar overigens heel veel gelovige mannen mee zitten. Daarin ben jij echt niet de enige hoor. Men zou kunnen denken dat de seksuele zonden zeker door het internet momenteel de meest voorkomende opzettelijke zonden zouden zijn. Toch durf ik te beweren dat dit niet zo is, want wat is opzettelijke zonde? Zonde is niet alleen: "Gij zult niet begeren...", maar ook het niet nakomen van: "Gij zult de Sabbat heiligen!". Elke christen, die de zondag heiligt, overtreedt daarmee het vierde gebod en zondigt opzettelijk, want iedereen weet inmiddels wel dat de Sabbat niet de zondag is, maar de zaterdag.

Dus nogmaals mijn vraag: wat is opzettelijke zonde? De Bijbel geeft ons een duidelijke definitie van het begrip zonde. Lees het maar in Het Boek: “Wie zondigt, overtreedt de Wet van G’d, want elke zonde is een overtreding van die Wet” (1 Joh 3:4). Het overtreden van G’ds Wet, de Tora, is de bijbelse definitie voor het woord ‘zonde’, wat ook blijkt uit de Willibrordus-Vertaling: “Wie zonde doet, overtreedt G’ds Wet, want de zonde ís G’ds Wet overtreden” alsook uit de Leidse Vertaling: “Ieder die zonde bedrijft overtreedt ook de Wet; want de zonde is de wetsovertreding”. Het eten van vlees dat G’d verboden heeft, is dus zonde. En nogmaals, ook de NBG-vertaling die waarschijnlijk door de meesten van u wordt gebruikt, leert ons: “Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid” en heeft Yeshua niet aangekondigd, dat Hij te Zijner tijd tegen velen zal zeggen: “Gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid” (Mt 7:23)? Heeft Hij het hier tegen ongelovigen? Neen! Hij zegt dit tegen gelovigen, want deze mensen zeggen immers: “Here, Here!”, zij hebben in Zijn naam geprofeteerd en in Zijn naam boze geesten uitgedreven en in Zijn naam vele krachten gedaan (Mt 7:21-23). Zij geloven dus in Hem, want anders zouden zij al deze dingen niet in Zijn naam gedaan hebben, en in de kerken wordt toch geleerd dat geloof alleen voldoende is om behouden te worden. Waarom zegt Yeshua dan tegen hen: “Ik ken u niet”? Omdat zij de wil van Zijn Vader niet doen vanwege hun verkeerde gedachte dat Zijn Wet afgeschaft is, en dat terwijl Yeshua toch zo nadrukkelijk op niet mis te verstane wijze gezegd heeft: “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil Mijns Vaders, die in de hemelen is” (Mt 7:21). Opzettelijke zonde betekent dus het bewust niet nakomen van G'ds wetten en inzettingen, en dat zou dus betekenen dat in principe ook alle christenen voorgoed verloren zouden gaan, die denken dat ze vrij zijn van de Wet, dus echt niet alleen degenen die seksuele zonden plegen...

Maar laat je niet gek maken door dat boek van David Pawson, want zo zwartwit als hij dat stelt, is het niet! Met het vraagteken achter de titel "Eens gered, altijd gered?" suggereert deze schrijver dat dit niet vanzelfsprekend is (waarin hij wel gelijk heeft), maar tegelijkertijd ook dat zelfs het tegendeel het geval zou zijn (wat absoluut niet zo hoeft te zijn). Volgens hem zou er dus voor opzettelijke zonde (in de andere betekenis dan van zonde tegen de Heilige Geest) geen vergeving zijn en volgens hem zouden gelovigen die opzettelijk (blijven) zondigen voor eeuwig verloren gaan. DAT IS BESLIST NIET WAAR !!! De duivel wil je bang maken en je van G'd wegtrekken, maar G'd houdt van je met al je zwakheden en tekortkomingen. Vergeet dat nooit: G'D HOUDT VAN JE !!! Hij wil niet dat ook maar één van Zijn schapen verloren gaat. Hij ziet je hart! Hij ziet ook dat je het écht meent in je worsteling met de verleiding van deze zonden, maar Hij ziet ook je zwakheid daarin. Hij weet wel dat wij Hem graag willen dienen en Hem graag willen gehoorzamen, maar dat het ons vaak niet lukt omdat we zo zwak zijn. Daarom heeft niemand minder dan Yeshua [Jezus] zelf tegen ons allen, dus ook tegen jou, tot twee keer aan toe gezegd:"Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak!" (Mattheüs 26:4 en Marcus 14:38).

De Eeuwige weet dus dat de geest gewillig is, maar dat het vlees zwak is. Je geest neemt zich steeds voor om het niet meer te doen, maar je vlees is zwak en daarom gebeurde het toch steeds weer. Ik zeg niet dat het dan prima is om ermee door te gaan, nee, beslist niet. Maar je hoeft ook niet bang te zijn dat je daardoor meteen in de hel komt. Dat je steeds gedacht hebt dat alleen de zonde tegen de Heilige Geest niet vergeven zou worden, is juist! Dat is exact wat Yeshua ons ook heeft geleerd:"Voorwaar, Ik zeg u, dat ALLE ZONDEN aan de kinderen der mensen zullen VERGEVEN worden, ook de g'dslasteringen, welke zij gesproken mogen hebben, maar wie gelasterd heeft tegen de Heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan de eeuwige zonde!" (Marcus 3:28-29).

Laat je dus door dat boek niet wijsmaken dat ook alle andere zonden die je opzettelijk pleegt, niet vergeven zouden worden. Yeshua zelf zegt ons dat ALLE zonden vergeven worden aan degenen die berouw tonen en om vergeving vragen. En dat wij ook daarna weer zondigen is niet goed te praten, maar wel menselijk. Daarom zegt Yeshua ook dat het vlees zwak is. Maar als wij David Pawson zouden geloven wat hij schrijft, dan zou in principe niemand behouden worden, want IEDEREEN zondigt namelijk opzettelijk! Ook David Pawson, de schrijver van dat boek. Als hij zegt dat hij nooit opzettelijk zondigt, dan mag hij volgens Yeshua de eerste steen werpen, want daarop doelde Yeshua met Zijn opmerking in Johannes 8:7. Hij had het niet over onopzettelijke zonden, want het overspel van die vrouw was wel degelijk opzettelijk, want het was een sexuele zonde. Toch niemand durfde een steen te gooien, waaruit blijkt dat echt iedereen opzettelijk zondigt!

Alles wat ik hierboven tot nu toe schreef en citeerde lijkt op het eerste gezicht in tegenspraak te zijn met de verzen 26 en 27 van het boek Hebreeën hoofdstuk 10, waar staat:

"Want indien wij opzettelijk zondigen nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur!"

Dus opnieuw de vraag of een gelovige die gezondigd heeft nadat hij tot de erkentenis der waarheid gekomen is, echt verloren gaat of niet. Wel, ik denk dat deze vraag ook reeds 2000 jaar geleden aan de orde was, want volgens mij is er geen enkele gelovige na zijn bekering zondeloos gaan leven! Wij blijven immers onvolmaakte mensen zolang wij als stervelingen op deze aarde leven. Ook de apostelen en allen voorop Sha'ul, die grote geleerde apostel der heidenen, die de meeste brieven geschreven heeft en waar iedereen naar opziet, schrijft nog jaren na zijn bekering:

"Het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik!" (Romeinen 7:18 en 19).

Yochanan [Johannes] geeft net als Sha'ul ronduit toe, dat niemand volmaakt is en dat wij onszelf en anderen niet voor de gek moeten houden en daarom schreef hij het volgende:"Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld." (1 Johannes 1:8 t/m 2:2).

Hij schreef dit niet aan onbekeerde mensen, maar aan gelovigen!!! Jij staat er dus niet alleen voor! Zolang wij nog in dit lichaam zijn en nog niet het verheerlijkte opstandinglichaam hebben, zullen wij voorlopig nog wel onvolmaakt blijven. Maar wij moeten onze zonden keer op keer belijden en om vergeving vragen. Pas als wij van onszelf denken dat wij nu geen zondaars meer zijn zit het echt fout...Ik hoop dat je wat aan deze bemoediging hebt!
Met vriendelijke groet,

Werner StauderDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina