Ik legde de volgende situatie voorDovnload 35.09 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte35.09 Kb.
Opinie
Ik legde de volgende situatie voor:


Op je systeemkaart staan afspraken die het de tegenstanders lastiger moeten maken, zoals: Muiderberg, Multi, Ghestem en Multi Landy.
Je doet mee aan een zomertoernooi, en nadat je de hand schudde van je eerste tegenstanders, stellen ze jou en je partner de volgende vraag:
Wij komen net van de beginnerscursus; van uw biedafspraken begrijpen we alleen de Stayman, Jacoby en het azenvragen. Bent u bereid in de vier spellen tegen ons uw andere biedafspraken niet te gebruiken?
Wat zou jouw antwoord zijn?

Ik ontving ruim honderd reacties! Dat aantal ligt ruim boven het gemiddeld aantal antwoorden (rond de 40).


Inhoud van deze aflevering:

 • De ontvangen antwoorden in drie grafieken.

 • Een greep uit de gegeven toelichtingen.

 • Mijn overpeinzingen en visie.

De ontvangen antwoorden in drie grafieken


Een kleine meerderheid past het biedsysteem aan.


Van de groep die geen toelichting gaf, reageerde wel ruim de helft met versterkende woorden als: ‘graag’ en ‘natuurlijk’.


Toelichting:

Organisator: Is een verantwoordelijkheid van de organisatie.

Wedstrijdbridge: Aanpassing biedsysteem past niet bij

Wedstrijdbridge vanwege het competitie- element.

Ontregelt biedsysteem: Snelle aanpassing vergroot kans op fouten
De grootste groep van de handhavers zegt wel toe alles te alerteren en duidelijk uit te leggen. Drie bridgers voegden daaraan toe dat ze na afloop graag een extra uitleg geven, en tips hoe ze het beste met bepaalde conventies kunnen omgaan.

Een greep uit de gegeven toelichtingen
Mijn vrouw en ik zijn zelf nog beginners ( spelen Acol 4kaart) die enkel de drives van de club meedoe. Ik gebruik mijn biedafspraken maar zou alles alerteren wat buiten Jacoby , Stayman en azen vragen valt.

Micheline en Maurits


Dus: Je bent beginnend hardloper op de 100 m en je vraagt bij een wedstrijd 10 m voorsprong?

Mijn antwoord zou zijn: Of die conventies aan de orde komen in de volgende vier spellen is nog maar de vraag,, als dat zo is dan alerteren we natuurlijk en zullen zorgvuldig uitleggen wat dat dan betekent.

Cor V.

ik weet uit ervaring hoe vervelend het is als beginner om tegen allerlei onbegrijpelijke dingen aan te lopen, het ontneemt je het plezier in bridgen.

Ik ben dus bereid om tegen beginners zo natuurlijk mogelijk te bieden.

Corrie v.d. H.

Ondanks het feit dat de tegen partners beginners zijn doet voor mij niets af aan de conventies die wij spelen.

Belangrijk is de tegenspelers te zeggen dat alles wordt gealerteerd en degelijk wordt uitgelegd zodat zij weten wat de inhoud ervan is. Na de 4 giften als er tijd overblijft zou ik zeggen waarom we deze conventies spelen maar dat het voor hen belangrijker is dat ze elkaar goed begrijpen want het is niet de conventies die het doen maar wel hoe ze moeten tegen spelen. Het kan even goed zijn dat het hen motiveert om meer te leren het kan alle kanten uit.

Ontregelen van de tegenpartij: tegen hele goede spelers valt er mijn inziens weinig ontregelen aan want zij kennen het klappen van de zweep.

Geertje

Het totaal weglaten van biedafspraken gaat me te ver. Allereerst zou ik willen weten, wat ze in de beginnerscursus hebben gehad. Op grond van die informatie zou ik eerder geneigd zijn om enkele conventies die me erg lastig lijken voor beginners achterwege laten, bijv. zwakke sprongvolgbiedingen of cue-bids, mits ons eigen systeem daarop niet te zeer ontregeld wordt. Verder zie ik meer in een variant op het voorstel van Ton Kooijman in je nieuwste arbitrair om de tegenstanders samen met je partner uitleg te geven van de conventie die je op dat moment gebruikt en die met die uitleg te volgen zou moeten zijn, ook voor absolute beginners. Ik zou misschien ook wat over de verdediging tegen  een bepaalde conventie vertellen, maar alles achterwege laten, nee. Ik ga ervan uit dat dergelijke bezoekers van een zomerdrive ook graag willen leren en het is m.i. beter toelichting te geven bij situaties die ze onder ogen krijgen door aspecten van het bridgespel die ze (nog) niet kennen, dan bijna totale aanpassing aan het beginnersniveau in alle opzichten. 

Jacques S.
Na 5 seconden denken, vind ik het vanzelfsprekend om die conventies niet te spelen.

 • Je bent al bevoordeeld om tegen beginners te mogen spelen.

 • Een hele eer om 1 te willen worden ten koste van beginnende bridgers.

 • Je moet de “toekomstige” bridgecollega’s enthousiasmeren en derhalve dus geen botte bijl hanteren.

Janus R.
Ja, als je met de grote mensen meedoet, dan moet je niet verwachten dat ze een uitzondering voor je maken.

Een toernooi heeft meestal twee of meer groepen, beginners/recreanten, clubbridgers, toernooitijgers, enz. Kennelijk heeft men hen verkeerd ingedeeld. Ik zou tegen hen zeggen: ‘’momentje’’ en zou even gaan overleggen met de toernooileiding. Is het een toernooi waarbij groen en rijp in een lijn ingedeeld zijn dan dient de leiding aan te geven welke conventies wel en niet mogen, bijvoorbeeld allen dezelfde systeemkaart.

Of ik rekening ga houden met hun wens hangt af van het soort toernooi, is er duidelijk wat te winnen, dan hebben zij pech gehad, gaat het meer om een sociale gebeurtenis, dan stel ik onze conventies buiten werking, maar bij voorkeur als andere deelnemers datzelfde gaan doen, want ik ben gekke Gerrit niet.

Joop van S.


Ja, maar ik zou ze wel adviseren de andere systemen te bestuderen om hun tegen spel te kunnen optimaliseren.

Joost L.

Een zeer interessante vraag.
Uit persoonlijke ervaring weet ik dat beginners (recent bridgeles gevolgd) vaak sterk ontgoocheld zijn wanneer ze voor de "giganten" komen te zitten tijdens de eerste bridgedrives die ze spelen. Het is ook niet verwonderlijk dat vaak meer dan 50% van de beginners afhaken.
Afhankelijk van het evenement - normale drive of een clubkampioenschap - dring ik bij onze club erop aan dat met de beperkte kennis van beginners wordt rekening gehouden. Bridge moet leuk en leerrijk zijn en daar hoort het nodige respect voor beginners bij. Ook de "giganten" zijn ooit beginners geweest of zijn ze dat reeds vergeten.
Bovendien kunnen zij die toch hun biedsystemen wensen te gebruiken vaak in problemen komen door de onverwachte bied- en of speelreacties van de onervaren beginners.
Wees hoffelijk en ga in op hun verzoek. Daar toon je respect voor hun en voor het bridge in het algemeen.
Ludo D.
Een volmondig JA ZEKER zou mijn antwoord zijn!

Als je jouw afspraken WEL wilt doorvoeren tegen deze beginners is de kans groot dan deze beginners geen "blijvers" zullen worden.

Ton M.

Mijn antwoord zou zijn: "Ik begrijp Uw vraag, lang geleden ben ik ook beginneling geweest, maar wij zijn niet in staat om zo zittend aan tafel in een enkele minuut een ander systeem af te spreken. Uiteraard zijn wij bereid om elke biedafspraak die wij gebruiken tot in de punten en komma's uit te leggen en zijn Uw vragen over de betekenis van onze biedingen welkom. En desgewenst leggen wij ook het waarom van een afspraak uit."

Martin P.


Mijn partner en ik hanteren zelf praktisch geen conventies en ik herken wel het gevoel dat met genoemd verzoek gepaard gaat.
Ik heb 't zelf immers ook wel eens als verwarrend ervaren als onze tegenstanders ons "om de oren sloegen met conventies".
Deze laatste woorden gebruik ik bewust, omdat we 't beiden zo beleefden. En ja, dit kan inderdaad wel een (onbedoeld?) intimiderend effect hebben.
Toch gaat 't mij te ver dat de tegenstanders hun speelwijze geheel aan zouden moeten passen aan ons.
Het betreft immers een zomerdrive en geen thuisbridge. In dit laatste geval zou je af kunnen spreken om te starten met alleen deze conventies en dan bv. gaandeweg meer conventies te gaan gebruiken. Dan is het meer om te trainen en zal in de praktijk het meer ervaren paar vaak uitleg geven aan het minder ervaren paar. Bij een zomerdrive vind ik dit niet aan de orde en het eerlijk gezegd best vrijpostig om zo'n vraag te stellen. De minder ervaren spelers zetten de tegenstanders immers voor 't blok met een dergelijke vraag. Net zoals mijn partner en ik zelf hebben zij de realiteit te accepteren dat er ook paren zijn die tientallen jaren spelen en met elkaar allerlei afspraken hebben.
Aan de andere kant vind ik wèl dat ze de vraag mogen stellen of de tegenstanders hun conventies duidelijk willen alerteren en helder/rustig uit willen leggen! Mijn ervaring hierin is dat de kwaliteit van dit soort uitleg nogal varieert, waar de een het houdt bij het mompelen van een conventie en ik het er echt uit moet "trekken" is een ander veel meer bereid om precies te vertellen wat het betekent.
Daarnaast kunnen deze minder ervaren spelers (zomer)drives opzoeken waar er een indeling is in lijnen (A, B, C, etc) zodat de kans voor hen kleiner is dat ze spelers met een waslijst aan conventies tegen zullen komen. Dat is tenminste wel de ervaring van ondergetekende die voornamelijk in C-lijnen speelt ;-)

Marc N.

Uiteraard kom ik aan de wens van mijn tegenspelers tegemoet. Je hoopt natuurlijk, dat zij bridge ook een leuke denksport gaan vinden.

Theo C.

Een leuke vraag vind ik.

Mijn antwoord aan de “beginners” zou zijn, dat het moeilijk voor mij en mijn partner is om afspraken die als het ware zijn “vastgeroest”  zo maar vergeten kunnen worden. Dat zal eerder leiden tot grote misverstanden tussen mijn partner en mij, waar zelfs de tegenstanders last van kunnen krijgen.  Ik beloof ze wel als we gebruik van maken van zo’n voor hen onbekende conventie we ongevraagd zullen uitleggen wat we precies bedoelen.

Thijs G.

Op die vraag zou ik 'nee' antwoorden. Daarvoor heb ik meer redenen:

 • Voor mij en mijn partner levert dit een probleem op want we moeten dus voor die vier spelletjes afspreken wat we wel en niet doen. Daarvoor heb je, zeker met beginners aan tafel, in een half uur te weinig tijd als je ook nog de spellen op tijd wilt afwerken.

 • Mag vijfkaart hoog wel, want ze hebben van Berry vierkaart hoog geleerd? Splinters en controlebiedingen in de ijskast? Geen Niemeijer? We komen dus in een ongunstige positie bij spellen waar we deze afspraken nuttig kunnen gebruiken.

 • Je hebt het over afspraken die het de tegenstander moeilijker moeten maken. Maar wat zijn dat? Of is alles verboden dat niet in de cursus is behandeld? Preëmptieve openingen mogen dan dus wel, mits niet boven het 3-niveau.

 • Wat zeg je tegen tegenstanders die, ondanks hun vaak jarenlange ervaring, er tegen opzien om de degens met je te kruisen, omdat 'jullie allemaal moeilijke dingen spelen'? Die kunnen met enig recht dan ook zo'n beroep doen. Op die manier moet je aan elke tafel je systeem aan de tegenpartij aanpassen.

 • Het belangrijkste vind ik dat de beginners op die manier niet leren omgaan met de normale praktijk zoals je die op clubs treft. Waarom gaan ze naar een zomerdrive waar ze spelers treffen met een uitgebreid biedarsenaal? In de praktijk kom ik in de gemiddelde A-lijn geen mensen tegen die net van les af zijn, behalve omdat ze zo wat willen leren. Die kans wil ik ze graag geven en de docent in mij legt ze ook nog een en ander uit. Daaraan hebben ze meer. Op die manier heb ik ook veel geleerd, niet door te worden gepamperd.

 • In het verlengde van je vraag; je kan een discussie voeren of de Angelsaksische praktijk om het gebruik van conventies en ander biedafspraken afhankelijk te maken van het niveau van de spelers zinnig is. Dat betekent wel dat een paar op lager niveau nooit conventies als multi en muiderberg kan proberen. En het vraagt om een bruikbaar systeem om het niveau vast te stellen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het voortschrijdend gemiddelde van het aantal meesterpunten per wedstrijd te gebruiken, maar dan is deelname aan de MP's niet langer vrijblijvend.
  Joost B.
Mijn antwoord is niet zo moeilijk omdat ik zelf les geef en mijn cursisten zo spoedig mogelijk in "het diepe" laat springen. Ik dreig de gevorderden dat zij zich gedragen; anders... Ik zou dus alleen die conventies gebruiken die zij ook hebben geleerd. Ik probeer ook zoveel mogelijk met de cursisten te spelen. Op dit moment bridge ik met een jongen van 13 op de club; Hij mag tot tien uur blijven en wordt dan opgehaald. 

De club waar ik speel is helaas niet zo sterk en er worden al bijna geen conventies gespeeld. Een paar speelt (samen al 30 jaar) Precisie en dat is voor de meeste spelers heel irritant.

Op een minibridgetoernooi in Utrecht was er voor de begeleiders een toernooitje. Er was ook een mevrouw die pas bridgen had geleerd. Zij werd zo goed door iedereen geholpen dat zij met haar iets betere speler wel nummer 1 werd.

Riki L.


Ik zou tegen beginners zeker bereid zijn om andere storende biedafspraken niet te gebruiken.

Kees de L.


Ik zou mijn afspraken absoluut niet aanpassen. Waarom eigenlijk?

Ik snap dit soort vragen ook niet. Wat je wel kunt doen om heel vriendelijk te blijven naar beginnende tegenstanders, is om ieder conventioneel bod nadrukkelijk en in full exposure uit te leggen. Dat vergt dan wel wat tijd en geduld, maar aanpassen van mijn kaart, no way. Ik vind dat ook absoluut niet juist.

Dat is nou eenmaal het verschil in spel- speelniveau en een wedstrijd moet een wedstrijd blijven. Ik zou eerder de vraag willen stellen of een paar dat net een beginnerscursus heeft gedaan, aan een toernooi moet gaan meedoen.

Laten ze eerst een poosje ervaring opdoen in bijv. een clubcompetitie, zou ik zeggen.

Per defenitie zijn die afspraken waarmee je in de bieding wilt komen, bedoeld om het normale bieden van tegenstanders te ontregelen. Daaronder vallen m.i. ook bijv. zwakke 2 openingen. Ook de afspraken om verder te bieden na een volgbod van tegenstanders zijn daar onder te rangschikken. Daar is echt niets op tegen en maakt het biedproces juist interessant. Het gaat er m.i. om, om datgene tot stand te brengen en eruit te halen wat met je 26 kaarten tot de mogelijkheden behoort. Afspraken als bijv. Multi, Multy Landy, negatieve doubletten, Meckwell, Wereldconventie, maar ook een gewoon volgbod met bijv. een punt of 8/9 vallen daaronder.

Nico J.

Wat is er aan de hand met de organisatie van de zomerdrive?

Stoppen ze de nieuwkomers gelijk in de A of de B lijn met die systeemkaarten?


Maar goed. Laatst waren we erg laat en werden we in de D-lijn ingedeeld en ja hoor met echte beginners, zo van de cursus.

Direct en ongevraagd zijn wij begonnen zonder systeemkaart, zonder moeilijke dingen, zoals 4-kaart-hoog wat zij ook speelden.

Na iedere bieding van een van hen lieten we de partner uitleggen wat er bedoeld werd. Heel leerzaam voor ze.

Bij het 3e spel hebben we hen begeleid (oost zat bij noord uit te leggen en west bij zuid) naar een 6-contract met simpele biedingen.

Big fun.Lekker leerzaam voor hen en een lekker biertje voor ons.        

Onze score was deze avond niet belangrijk.

Zo geschiedde bij nog een tafel, lekker uitleggen en begeleiden.

Een fijne avond.

Jos S.

Mijn overpeinzingen en visie


Overpeinzingen

De antwoorden maken duidelijk dat het niet louter gaat om sportiviteit en gezelligheid. Het opeens schrappen van een deel van je biedsysteem heeft gevolgen voor de normale biedingen. Ook neemt de kans op vergissingen/misverstanden toe. Dat maakt een vergelijking met bijvoorbeeld tennissen of badmintonnen tegen een beginner onmogelijk. In het racketspel probeer je het ding zo lang mogelijk in het spel te houden in plaats van elke bal of shuttle meteen af te maken. Met bridge ligt dat lastiger.


Probleem is ook dat je een dergelijk verzoek niet alleen kunt inwilligen. Overleg met partner is dan noodzakelijk. En de eerste die weigert heeft de zwartepiet.
Een heel ander argument is: voorkomen dat beginners afhaken omdat ze het bieden niet begrijpen, of door een bod als Multi of Muiderberg voor onoplosbare problemen worden gesteld. Willen we nog lang kunnen bridgen, dan is een doorlopende aanvoer van nieuwe bridgers immers van levensbelang.
Mijn visie

Het gaat mij te ver om minder ervaren spelers voor wedstrijden waarbij het vooral gaat om plezierig en ontspannen bridge, een leerplicht op te leggen. Waarom wél de meer ervaren bridgers beschermen tegen Hoogst Ongebruikelijke Methoden (HOM) en Bruine Sticker Conventies, en de minder ervaren bridgers niet tegen biedafspraken die voor hen een veel hogere drempel opwerpen?


Tegelijk vind ik dat de individuele wens om een lastig biedsysteem aan te passen, moet worden voorkomen door de toernooi/clubleiding!
Stel grenzen aan de te hanteren biedafspraken in de laagste lijn.
En als maar in één lijn wordt gespeeld, kun je de spelers die inderdaad net van een cursus komen een ‘pasje’ geven waarmee ze hun tegenstanders kunnen vragen hun systeem te vereenvoudigen. Uiteraard moet een dergelijk recht al ruim voor aanvang bekend zijn, zodat de deelnemers vooraf hun systeem in goed overleg kunnen aanpassen.
Wat vaststaat is dat de minder ervaren bridgers daar dankbaar voor zullen zijn. Datzelfde geldt voor een grote meerderheid van de gevestigde orde. Want naast de spelers die spontaan hun zwaardere biedwapens zouden neerleggen, geeft ook een deel van de ‘weigeraars’ aan dat deze ontwapening een initiatief zou moeten zijn van de club/toernooileiding.

Ontvangen reacties

Leuk om dit allemaal eens door te lezen. Het laatste stukje van Jos R vond ik heel aardig!

Ik denk dat iedereen die al een poosje aan de bridge tafel deel neemt, zich nog wel voor kan stellen hoe het als beginnende bridger was.

Monique
Wat een goed en duidelijk verhaal.

Het geeft je toch weer nieuwe inzichten.

Henni
Even nog een reactie op op het weglaten van conventies. Gisteren waren wij op een nieuwe club. We moesten tegen 2 dames spelen. Die zeiden ook wij zijn beginners. Dat bleek ook wel. 1e spel: west opent met 1sa p. past  oost 2sa  ik pas  west pas. Komt oost op tafel en heeft 11 punten. Gaan ze 2sa -1 . Keiharde 0 voor ons. Hahahaha  Iedereen 3sa - 2. En zo ging het nog 3 spellen door. We hadden aan die tafel 33% omdat ze niet uitboden. Dat kan dus ook gebeuren met beginners. Uitleggen dat ze naar de manche moesten heeft geen zin, want dat durfden ze niet. Dus:  denk dat je beter je eigen spel kunt spelen, alerteren  en duidelijk uitleggen wat het betekent.

TienOpinie, Gedeeltelijke wapenstilstand, Rob Stravers, juli 2013

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina