Immobiliserende maatregelen IDovnload 14.71 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte14.71 Kb.

Immobiliserende maatregelen I

Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling: jaDoel

Voorkomen van onacceptabele risicos voor de veiligheid van de betreffende bewoner en/of zijn omgeving door de bewoner te immobiliseren.Opmerkingen:
Kennis
Immobiliserende maatregelen vallen onder het besluit Middelen en Maatregelen Bopz, Stb. 563. (M&M)
Middelen en maatregelen die hierin beschreven staan zijn:
- Afzonderen
- Separeren (wordt niet in verpleeghuiszorg toegepast)
- Fixeren (wat wij noemen immobiliseren)
- Toedienen van medicatie (zonder toestemming / onder dwang)
- Toedienen van voedingsmiddelen (b.v. sondevoeding zonder toestemming / onder dwang)
Voor de algemene toepassing van M&M moet het volgende zorgvuldig in de overweging meegenomen worden:
- Doeltreffendheid van het middel: is het een juist middel om gevaar af te wenden?
- Proportionaliteit van het middel: staat het middel in redelijke verhouding tot het doel?
- Subsidiariteit van het middel: bij een keuze voor een M&M moet je kiezen voor een middel dat het minst ingrijpend is voor de bewoner. Eventuele eerdere ervaringen van de bewoner kunnen hierbij een rol spelen, denk b.v. aan oorlogstrauma. Evaluatie van een M&M is daarom van groot belang.
Volgens de wet mag je (onder bepaalde omstandigheden) alle M&M alleen toepassen bij bewoners die opgenomen zijn middels een RM (rechterlijke machtiging, een IBS (in bewaring stelling) of artikel 60 van de Bopz. Vrijwillig opgenomen bewoners mogen alleen in noodsituaties een M&M opgelegd krijgen.
- Zie ook; CBO richtlijnen uit "Verpleegkunde Nieuws" 26-2001

Toepassing:


Er zijn 2 verschillende toepassingen voor wat betreft de M&M te onderscheiden;
1. M&M nood:
Dit betreft de toepassing van M&M ter overbrugging van een tijdelijke noodsituatie.
Hieronder wordt verstaan een gevaarlijke situatie die ontstaat als er geen zorgplan is of die niet voorzien is in het zorgplan.
In deze situaties mogen alleen genoemde M&M’s worden toegepast en mag dit maximaal 7 dagen duren.
Binnen die 7 dagen moet een zorgplan zijn opgesteld of bijgesteld. Na deze 7 dagen kan de M&M alleen worden voortgezet als ze is beschreven in dat zorgplan. Bij de M&M nood wordt er van uitgegaan dat de bewoner / vertegenwoordiger hiermee niet heeft ingestemd, als na de 7 dagen de bewoner / vertegenwoordiger niet instemt met de M&M die in het zorgplan wordt beschreven, wordt de M&M nood omgezet in een dwangbehandeling.
2. Dwangbehandeling:
Dit betreft het toepassen van delen uit het zorgplan onder dwang. Hieronder wordt verstaan de uitvoering van het zorgplan;
- waarover geen overeenstemming is bereikt met bewoner / vertegenwoordiger.
- waartegen de bewoner zich verzet.

Bij dwangbehandeling kan sprake zijn van:


a. De bewoner is wilsbekwaam wat betreft het aspect M&M:
- het zorgplan wordt uitgevoerd zonder toestemming van de bewoner
- het zorgplan waarmee de bewoner heeft ingestemd wordt uitgevoerd ondanks verzet.
b. De bewoner is wilsonbekwaam wat betreft het aspect M&M:
- het zorgplan wordt uitgevoerd zonder toestemming van de vertegenwoordiger.
- het zorgplan waarvoor de vertegenwoordiger toestemming heeft gegeven wordt uitgevoerd ondanks verzet van de bewoner.

Immobiliserende maatregelen:
Immobiliserende maatregelen ( fixeren) zijn maatregelen die de bewoner op enigerlei wijze beperken in zijn bewegingsvrijheid. De immobiliserende maatregel gaat in tegen grondwettelijke beginselen als recht op autonomie en recht op onaantastbaarheid van eigen lichaam. Het nemen van immobiliserende maatregelen is dus zoals boven beschreven altijd gebonden aan criteria vanuit de wet B.O.P.Z. (zie handboek BOPZ), de W.G.B.O. en de beroepscode. (beroepscode is altijd van toepassing!)
De maatregelen worden altijd door de arts voorgeschreven!
In spoedeisende situaties waarin geen arts direct beschikbaar is neemt het dienstdoend hoofd een beslissing en informeert zo spoedig mogelijk de arts. Indicaties voor immobiliserende maatregelen kunnen zijn:
- Heftige psychomotore onrust
- Ernstige agressie naar anderen
- Ernstige impulsiviteit
- Levensbedreigende uitputting
- Voortdurende poging tot automutilatie
- Voor P.G. patiënten: grote kans op valincidenten met ernstig letsel (t.g.v. impuls tot dwalen, verwardheid, desoriëntatie of valneiging door mobiliteitsprobleem)

Indicatie tot deze maatregelen kan alleen als er geen alternatieven als b.v. medicatie, intensieve begeleiding, ruimte, controle, alarmeringssysteem etc. voor handen zijn!


Bij toepassing van immobiliserende maatregelen volgt per definitie registratie in zorgplan en verpleegplan, waarbij genoteerd wordt:
- Reden v.d. Maatregel
- Doel v.d. Maatregel
- Toestemmingsvereiste
- Datum ingang v.d. Maatregel
- Duur v.d. Maatregel
- Observatiepunten
- Evaluatiedata
Immobiliserende maatregelen kunnen onderverdeeld worden in
A: fysieke immobilisatie-middelen
- Fixatievest
- Veiligheidsgordel in (rol) stoel
- Pols / enkelbanden
- Verpleegdeken
- Handschoenen of wanten
- Bedhekken / bedplaten / bedhoezen
- Rolstoelblad
- Kuipstoel
- Ontnemen verplaatsingsmogelijkheid
B: psychische immobilisatie-middelen
- Medicatie
Bij toepassing van immobiliserende maatregelen dien je extra alert te zijn op complicaties t.a.v. de middelen / materialen die gebruikt worden en is intensief toezicht vaak noodzakelijk, dit dient vermeld te staan in het verpleegplan.
Let op hygiënische aspecten bij het toepassen van de materialen.
Het uitvoeren van immobiliserende maatregelen kan ook voor jezelf als belastend worden ervaren, houdt rekening met je eigen gevoel, maak het bespreekbaar en steun elkaar hierin.

Vaardigheid
Zorg dat je bekend bent met het aanbrengen van de te gebruiken materialen, het kan als extra vervelend worden ervaren door de bewoner als je niet adequaat kunt handelen. Oefen desnoods samen met collega voordat je naar de bewoner gaat.

Attitude
Zorg dat je in je houding als uitgangspunt hebt het beschermen van de bewoner.
Immobiliseren is altijd een beschermende maatregel, nooit een strafmaatregel!
- Houdt er rekening mee dat de bewoner angstig kan worden en dat immobiliseren gevoelens van boosheid, onmacht en verdriet kan oproepen. Geef de bewoner hierbij het gevoel van begrip, stel je empathisch op. Bescherm ook hierin de privacy van de bewoner door b.v. fixatiemateriaal niet zichtbaar (zo min mogelijk zichtbaar) aan te brengen.
- Aanbrengen van fixatiemateriaal wordt bij voorkeur door 1 verzorgende gedaan, 2 verzorgenden geeft nog meer een gevoel van overmacht.
- Informeer de bewoner altijd wat je gaat doen en waarom.
- Kom gemaakte afspraken altijd na, b.v. over wanneer je weer even komt kijken, wanneer je het materiaal weer losmaakt om even te lopen etc.
- Let op reactie en lichamelijke toestand van de bewoner en besteedt hier aandacht aan.Voorbereiding:
Bewoner
- Spreek af wie de informatie aan de bewoner geeft over de te gebruiken middelen en de reden hiervoor.
- Houdt hierbij rekening met je bevoegdheden.
- Maak afspraken over mobilisatie.
- Bij fysieke fixatie kunnen er risico’s zijn op complicaties zoals afknelling, toename onrust, drukplekken, benauwdheid, paniek, maak waar mogelijk afspraken met bewoner omtrent waarschuwen bij symptomen hieromtrent.

Materialen
- Controleer materiaal op hygiëne goed functioneren/compleet zijn
- Leg benodigde materialen klaar
Omgeving
- Zorg voor privacy bij aanbrengen van materiaal.
- Zorg voor privacy door materiaal zo min mogelijk zichtbaar aan te brengen.

Bron: Vaardigheden Basis Verpleegkunde 2004

Zorgcombinatie De Nieuwe Maas 2003De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina