In de hervormde ontmoetingskerk te katwijk aan den rijnDovnload 46.28 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte46.28 Kb.
ORDE VAN DIENST VOOR DE GEZINSDIENST VAN

ZONDAG 5 DECEMBER 2010

AANVANG: 10.00 UUR

IN DE HERVORMDE ONTMOETINGSKERK

TE KATWIJK AAN DEN RIJN

THEMA: ‘HOOP DOOR SET’
In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan:

Lisa van Klaveren, Corné Schaap en Denise van Wolferen
voorganger: ds. J. Smit

d.d. ouderling: oud. P.J. Kuijt

organist: Wim van Duijn

m.m.v. kinderen en leiding Kinderkerk en

de gezinsdienstencommissie
Orgelspel – Woord van welkom + mededelingen (Marian Haasnoot)
Intochtslied: Psalm 84 : 1 en 6
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, / het huis waar Gij uw naam en eer

hebt laten wonen bij de mensen. / Hoe brand ik van verlangen om

te komen in uw heiligdom. / Wat zou mijn hart nog liever wensen

dan dat het juichend U ontmoet / die leven zijt en leven doet.


6. Want God onze Heer die ons mild / bestraalt als zon, beschermt als schild,

zal in genade ons verhogen. / Zijn hand onthoudt het goede niet

aan wie oprecht Hem hulde biedt / en eerlijk wandelt voor zijn ogen.

HEER, die het al in handen houdt, / welzalig die op U vertrouwt.


Persoonlijk gebed – Votum en Groet
De tweede Adventskaars wordt aangestoken door Timon van Duijn
Kerstfeest is een feest van lichtjes,

lichtjes in de duisternis,

in een wereld waar het leven

lang niet altijd vrolijk is.


Zingen: Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht
1. Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,

dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.

En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijn',

jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'!


2. Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,

of het helder licht geeft, of ook bijna niet.

Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn,

jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn’!


3. Jezus zegt ons ook, dat 't zo donker is,

overal op aarde zonde en droefenis.

Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn,

jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'.


Onderwijzing betreffende de Heilige Doop in eenvoudige vorm
Apostolische Geloofsbelijdenis (staande)
Samenzang: Gezang 87 - De dopelingen worden binnengebracht


2. Wij zijn met onze Heer verbonden

en door de doop Hem toegewijd.

Wij gingen midden in de tijd

in Christus’ dood voor onze zonde

geheel te gronde.
3. De mensheid der verloren tijden

deed Christus sterven aan zijn kruis,

opdat Hij uit het slavenhuis,

als nieuwe mensen, zijn bevrijden

zou uitgeleiden.
4. Al onze boosheid en ellende

ging met de Heer ter rust in 't graf.

Wij zijn ontslagen van de straf

en God wil zich weer tot ons wenden

als zijn gekenden.
5. Zoals de Christus is verrezen

door 's Vaders heerlijke overmacht,

zo zijn ook wij aan 't licht gebracht

om nieuw te leven, zonder vrezen,

nu en na dezen.
Gebed
Vragen aan de ouders (zij worden gevraagd op te staan)

In geloof moeten wij de doop verlangen en niet uit gewoonte of voor de uiterlijke vorm. Daarom vragen wij u om met uw hart antwoord te geven op de volgende vragen:


– Erkent u dat onze kinderen van hun vroegste begin in de macht van de zonde zijn en aan het eeuwig oordeel onderworpen, maar dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente gedoopt behoren te worden?

– Gelooft u dat de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament het verlossende Woord van God zijn, zoals de kerk dat ook openlijk in haar geloofsbelijdenis uitspreekt en erkent en zoals dat ook in de kerk alhier wordt verkondigd?

– Belooft u uw kind bij het opgroeien zo te onderwijzen en te laten onderwijzen dat het zijn doop leert verstaan, en belooft u uw kind voor te gaan in een christelijke levenswandel?
De kinderen van de Kinderkerk komen onder orgelspel naar voren en zingen: ‘God kent jouw vanaf het begin’
Bediening Heilige Doop
Zingen: Psalm 121 : 4 (staande)
4. De HEER zal u steeds gadeslaan,

Hij maakt het kwade goed,

Hij is het die u hoedt.

Hij zal uw komen en uw gaan,

wat u mag wedervaren,

in eeuwigheid bewaren.


(NB onder het naspel gaan de kinderen weer bij hun ouders zitten)
Dankgebed voor de bediening van de Heilige Doop en gebed om de verlichting met de Heilige Geest bij de opening van de Schriften
Orgelspel (de dopelingen worden teruggebracht)
Schriftlezing: Genesis 4 : 1 – 26
(Twan Mol)

1 De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. ‘Met de hulp van de HEER,‘ zei ze, ‘heb ik het leven geschonken aan een man!’ 2 Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer.

3 Op een keer bracht Kaïn de HEER een offer van wat hij had geoogst. 4 Ook Abel bracht een offer; van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De HEER merkte Abel en zijn offer op, 5 maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker. 6 De HEER vroeg hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker?

7 Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’


(Demi Mol)

8 Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. 9 Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet, ‘antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’

10 ‘Wat heb je gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. 11 Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt. 12 Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan.’

13 Kaïn zei tegen de HEER: ‘Die straf is te zwaar. 14 U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen, en als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden.’

15 Maar de HEER beloofde hem: ‘Als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken.’ En hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan.

16 Toen ging Kaïn bij de HEER vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden.


Zingen: ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’


2. Als je geen antwoord geeft op verdriet,

zullen de tranen niet drogen.

Als je het leed in de wereld niet ziet,

worden Gods woorden verbogen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar

leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar

leef je buiten Gods gloria.


3. Als je geen oog hebt voor gemis,

als je geen brood weet te delen,

denk dan aan Jezus die brood en die vis

uit liefde deelde met velen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar

leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar

leef je buiten Gods gloria.


4. Als je geen liefde hebt voor elkaar,

is er geen hoop meer op zegen.

Kinderen, maak de liefde toch waar;

schrijf het op alle wegen:

Als je geen liefde hebt voor elkaar

leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar

leef je buiten Gods gloria.


(Corné Spek)

17 Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Henoch ter wereld. Kaïn was toen een stad aan het bouwen en hij noemde die Henoch, naar zijn zoon. 18 Henoch kreeg een zoon, Irad. Irad was de vader van Mechujaël, Mechujaël was de vader van Metusaël en Metusaël was de vader van Lamech. 19 Lamech nam twee vrouwen; de ene heette Ada, de andere Silla. 20 Ada bracht Jabal ter wereld; hij werd de stamvader van hen die in tenten leven en vee houden. 21 Zijn broer heette Jubal; hij werd de stamvader van allen die op de lier of de fluit spelen. 22 Ook Silla bracht een zoon ter wereld, Tubal-Kaïn; hij was smid en werd de stamvader van allen die brons en ijzer bewerken. De zuster van Tubal-Kaïn heette Naäma.

23 Lamech zei tegen zijn vrouwen: ‘Ada en Silla, hoor wat ik zeg! Vrouwen van Lamech, luister naar mij! Wie mij verwondt, die sla ik dood, zelfs wie mij maar een striem toebrengt. 24 Kaïn wordt zevenmaal gewroken, Lamech zevenenzeventigmaal.’

25 Opnieuw had Adam gemeenschap met zijn vrouw, en zij bracht een zoon ter wereld. Ze noemde hem Set, ‘want, ‘zei ze, ‘God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kaïn is gedood, een ander kind gegeven.’ 26 Ook Set kreeg een zoon, die hij Enos noemde. In die tijd begon men de naam van de HEER aan te roepen.


Zingen: Gezang 124 : 1, 2 en 4
1. Nu daagt het in het oosten,

het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten,

die eeuwig heersen zal.


2. De duisternis gaat wijken

van d’ eeuwenlange nacht.

Een nieuwe dag gaat prijken

met ongekende pracht.


4. De zonne, voor wier stralen

het nacht'lijk duister zwicht,

en die zal zegepralen,

is Christus, 't eeuwig licht!


Preek – thema: ‘HOOP DOOR SET’
Zingen: Psalm 133 : 1 en 3
1. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen

van ’t zelfde huis als broeders samenwonen.

Eén liefdeband houdt hen tezaam.

De zegen van Gods hoog verheven naam

daalt op hen neer vol zoete tederheid,

als olie die den priester wijdt.


3. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen:

daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen

en 't leven tot in eeuwigheid.
Dankgebed en voorbede
Collecten:


  1. diaconie (Poor People’s Fund – medische hulp voor de allerarmsten in Zimbabwe)

  2. instandhouding eredienst


Zingen: Opwekking 123
1. Groot is uw trouw, o Heer, / mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

die Gij steeds waart, / dat bewijst Gij ook nu.refrein

Groot is uw trouw, o Heer, / groot is uw trouw, o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, / aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, / vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag, / blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

refrein
Zegen
Zingen Gezang 456 : 3

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer!
De deurcollecte is bestemd voor het kerkrentmeesterlijk beheer
Alle kinderen krijgen bij de uitgang een attentie!
www.ontmoetingskerkkatwijk.nl

Activiteiten:

maandag 6 december

20.30 uur: gebedskring bij Floor en Martha Kuijt,

Graslelie 95

dinsdag 7 december

10.00 uur: inloophuis Ontmoetingskerk

16.00 uur: basiscatechese

19.00 uur: Bijbelcursus

19.30 uur: Dabar Crea

vrijdag 10 december

20.00 uur: jeugdgroep DINGES
zondag 12 december

20.00 uur: Sing-in

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina