In eerdere berichten kondigden we al aan dat het stadsbestuur in de loop van 2006 autonoom stedenbouwkundige vergunningen zou kunnen afleverenDovnload 137.53 Kb.
Pagina3/8
Datum22.07.2016
Grootte137.53 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Burgerzaken


Verkiezingen 8 oktober 2006

Op 8 oktober 2006 worden er verkiezingen gehouden om de gemeenteraden en provincieraden samen te stellen. Ook niet-Belgen kunnen hieraan deelnemen. Daarom even een overzicht.


U bent geen Belg, maar wel EU-burger

Als Europese burger heeft u stemrecht en mag u kandideren voor de gemeenteraadsverkiezing. U mag echter noch stemmen, noch uzelf verkiesbaar stellen voor de provincieraad. Wil u deelnemen aan dit democratisch proces, dient u zich te laten registreren als kiezer, tenminste als u dat de vorige keer nog niet hebt gedaan. De vorige registratie blijft immers geldig, ook al bent u verhuisd vanuit een andere Belgische gemeente. De inschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar op het stadhuis (Loket 1). Eénmaal geregistreerd op de kieslijst, hebt u net als uw Belgische dorpsgenoten stemplicht. U kan zich wel laten uitschrijven.


U bent geen Belg en ook geen EUburger

Als niet EU-onderdaan mag u enkel stemmen voor de gemeenteraad, maar kan u zich er niet voor verkiesbaar stellen. Er zijn wel een aantal voorwaarden die vervuld moeten worden om te mogen stemmen:

- Op het ogenblik van de indiening van de aanvraag 5 jaar ononderbroken de hoofdverblijfplaats in België hebben, gedekt door een wettig verblijf.

- Op 1 augustus 2006 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn

- Op de dag van de verkiezing de volle leeftijd van achttien jaar bereikt hebben

- Op de dag van de verkiezing zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing bepaald bij het Kieswetboek.

Om deel te kunnen nemen aan de stemming moet u zich uiteraard ook laten registreren op de kiezerslijst via een schriftelijke aanvraag aan het stadsbestuur met vermelding van nationaliteit, adres van hoofdverblijfplaats en een verklaring waarin u zich ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden na te leven.
De aanvragen moeten vóór 1 augustus 2006 bij het stadsbestuur ingediend worden. Het college van burgemeester en schepenen controleert of de betrokkene de kiesbevoegdheidsvoorwaarden vervult. Het college geeft de aanvrager via een aangetekende schrijven kennis van hun beslissing.
Verhuis controle Brecht

De Federale overheidsdienst Financiën laat ons weten dat de Controle in Brecht, de belastingen in de volksmond, op 24 april verhuisde naar een nieuwe locatie. Het nieuwe adres is Controle Brecht, Klein Veerle 103, 2960 Brecht. Ook het telefoonnummer is gewijzigd. Het nieuwe nummer is 02 979 34 50. De loketten zijn zoals vroeger elke werkdag geopend tussen 9 en 12 uur en na afspraak.


Sociale zaken

Gemeentelijke sociale toelage

Toelage 75-jarigen

Het stadsbestuur verleent onder bepaalde voorwaarden een toelage aan de inwoners die de leeftijd van 75 jaar bereiken of bereikt hebben in 2006. Om deze toelage te bekomen moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

- op 01.01.2006 minstens één jaar in Hoogstraten woonachtig zijn;

- minimum 75 jaar oud zijn op 31.12.2006;

- bij het ziekenfonds ingeschreven zijn als W.I.G.W. (zelfklever meebrengen);

- bijgevoegde aanvraag ten laatste op 01.12.2006 indienen bij het stadsbestuur;

- de toelage bedraagt 123,95 EUR als beide partners minstens 75 jaar oud zijn en 92,96 EUR voor een alleenstaande.


Toelage aan zorgverstrekkers van zorgbehoevenden.

Het stadsbestuur voorziet eveneens in een toelage aan de inwoners van Hoogstraten die de verzorging op zich nemen van zorgbehoevende bejaarden, gehandicapten of zieken. Zowel de zorgverstrekker als de zorgbehoevende moeten woonachtig zijn in onze gemeente. De toelage bedraagt 24,79 EUR of 49,58 EUR per maand en wordt bepaald door de graad van zelfredzaamheid van de zorgbehoevende. Deze graad wordt vastgesteld door de Federale Overheidsdienst - Sociale Zekerheid (Ministerie van Sociale Zaken), Zwarte Lievevrouwstraat 3 C te 1000 BRUSSEL.


Bovendien moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

- de zorgbehoevende moet thuis verzorgd worden;

- per zorgbehoevende kan er slechts één aanvraag ingediend worden;

- de zorgbehoevende bejaarde moet de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben;

- de zorgbehoevende zieke of gehandicapte moet minstens 25 jaar oud zijn;

- de aanvraag vergezeld van het attest afgeleverd door de F.O.D.-Sociale

Zaken (Ministerie van Sociale Zaken) moet worden ingediend bij het Stadsbestuur ten laatste op 01.12.2006.
Inlichtingen: kan u steeds terecht op het stadhuis, dienst Bevolking en Sociale Zaken (loket 3) - tel. 03/340 19 34 (email adres: bevolking@hoogstraten.be. Op deze dienst kunnen ook de nodige aanvraagformulieren bekomen worden.
Toekenning bijkomende gratis huisvuilzakken Zoals vorige jaren worden gratis 20 grote huisvuilzakken verleend bij:

- elke geboorte - het gezinshoofd krijgt automatisch bericht van het stadsbestuur

- in geval van incontinentie (ook stomapatiënten) - op voorlegging van een doktersattest kunnen deze bijkomende huisvuilzakken afgehaald worden.
De sociale kaart

De sociale kaart bevat informatie over diensten en organisaties uit de welzijnszorg en gezondheidszorg. Naast praktische informatie zoals de contactgegevens, geeft zo’n sociale kaart ook uitleg over de werking van de diensten en instellingen. Welke diensten en instellingen zijn in de sociale kaart opgenomen? OCMW’s, gemeentebesturen, ziekenhuizen, voorzieningen voor personen met een handicap, voorzieningen voor senioren, vakbonden, mutualiteiten, tewerkstellingsdiensten, opleidingscentra, justitiële diensten, buurtcentra, Centra voor Algemeen Welzijnswerk, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Comités Bijzondere Jeugdzorg, dienstencentra, jeugddiensten, consultatiebureaus, ... Welke diensten en instellingen zijn niét in de sociale kaart opgenomen? Commerciële initiatieven, een overzicht van de vrije beroepen (zoals dokters, kinesisten, tandartsen, ...), sportverenigingen, sociaal-cultureel werk, ... De sociale kaart voor de provincie Antwerpen is beschikbaar op internet www.soka.be of voor gans Vlaanderen en Brussel op www.socialekaart.be.

1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina