In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, HillegomDovnload 13.26 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte13.26 Kb.In Holland Rijnland werken samen:
Alphen aan den Rijn, Hillegom,

Kaag en Braassem, Katwijk,

Leiden, Leiderdorp, Lisse,

Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.Aan het college van Gedeputeerde Staten

van de provincie Zuid-Holland

Postbus 90602

2509 LP DEN HAAG


Leiden: 2 december 2010

Contact: R. van Netten

Kenmerk: 10/1569

Telefoon: (071) 523 90 47
E-mail: secretaris@hollandrijnland.net
Bijlage: -

Onderwerp: Financiering RijnlandRoute door aanvullende bijdrage Regionaal InvesteringsFonds

Geacht college,


Door ons bestuur is aan de gedeputeerden Van Dijk en Huls-Van Engelshoven toegezegd te bezien of de in Holland Rijnland samenwerkende gemeenten boven de reeds beschikbare

€ 37,5 miljoen nogmaals € 37,5 miljoen euro aan de RijnlandRoute kunnen bijdragen.

Dit als uitvloeisel van overleg dat gedeputeerde Van Dijk met de toenmalige minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft gevoerd.
Afgelopen periode is deze vraag door ons bestuur aan de twaalf gemeenten - die in 2007 met elkaar het Regionaal InvesteringsFonds Holland Rijnland met elkaar zijn aangegaan - voorgelegd. Op grond van de besluitvorming door de twaalf gemeenteraden en de besluitvorming door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland op 30 november 2010 constateren wij het volgende.
Elf van de twaalf raden hebben positief op de vraag om extra bij te dragen voor de RijnlandRoute bij te dragen. Waarbij opgemerkt dat de extra bijdrage van Voorschoten alleen beschikbaar komt als gekozen wordt voor de variant Churchill Avenue. De gemeenteraad van Leiderdorp heeft (nog) niet positief op het verzoek gereageerd. Een delegatie uit ons bestuur heeft op 9 december 2010 hierover nog nader overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad.
Een en ander impliceert dat voor de variant Churchill Avenue de gemeenten in Holland Rijnland bereid zijn € 74.245.750,= bij te dragen. Waarbij opgemerkt dat de gemeente Voorschoten in januari 2011 zal aangeven welke bijdrage nog aanvullend hierop door Voorschoten zal worden ingebracht. Voor variant F zijn de gemeenten bereid € 73.492.000,= in te brengen. Het spreekt voor zich dat als de gemeenteraad van Leiderdorp alsnog besluit om aan het verzoek gehoor te geven de bijdrage verhoogd wordt. (tot respectievelijk

€ 75.500.000,= en € 74.246.250,=).

Aan deze bereidheid zijn door de diverse raden uitgangspunten en in enkele gevallen voorwaarden verbonden. De komende maanden zal ons bestuur met de betrokken raden de gedane toezegging juridisch vast leggen. Door het Algemeen Bestuur is daarbij bepaald dat de bijdrage alleen dan wordt toegekend als de uiteindelijk te realiseren variant een afdoende doorstroming van het verkeer tussen de A4 en de aansluiting van de N206 in Katwijk (ter hoogte van de Molenwijk bewerkstelligt. Het resultaat van de varianten op de verkeersafwikkeling moet blijken uit de verkeersberekeningen in het kader van de MER.
Overigens heeft het Algemeen Bestuur tevens in de vergadering van 30 november 2010 zich uitgesproken over het inzetten van € 37,5 miljoen voor de Noordelijke Ontsluiting van de Greenport Duin- en Bollenstreek. Daarmee komt de inzet vanuit Holland Rijnland voor de RijnlandRoute, de Rijn GouweLijn-west en deze Noordelijke Ontsluiting op ruim € 148 miljoen!
Wij concluderen dat de regio de reeds eerder toegezegde bijdrage op een haar na heeft verdubbeld. Een prestatie van formaat! Wij hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat zowel de provincie als het Rijk die inzet met elkaar doen om de voor deze regio absoluut noodzakelijke infrastructuur te realiseren.

Hoogachtend,

het Dagelijks Bestuur

Holland Rijnland,

de secretaris, de voorzitter,
R.M. van Netten H.J.J. Lenferink
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden

Postbus 558, 2300 AN Leiden

Telefoon (071) 523 90 90info@hollandrijnland.net

www.hollandrijnland.netBNG 28.51.13.992


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina