Incassobureau 3 Van de secretaris 3Dovnload 85.58 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte85.58 Kb.


De shuttlemepper nummer 18 augustus 2016
Inhoudsopgave pagina

Van de voorzitter 2

Van de penningmeester 3

Incassobureau 3

Van de secretaris 3

Training 3

Activiteitenkalender 4

Nieuwe leden (senioren) 4

Uitslagen 4

De Shuttle 6

Het Kilat toernooi 6

Jeugd 8

Mededeling 8

Activiteitenkalender jeugd 8

Nieuwe leden (jeugd) 8

Verjaardagen jeugd 8

Uitslagen jeugd 9
Contactpersonen:

Ma. sen. comp. Sara Wiesemann 020 696 08 54

Di. jeugd c. 17-19u Stanley Soselisa 020 695 56 14

Wo. jeugd 17-19u Cynthia Soselisa 020 695 56 14

recr. 20-22u Joop Kragten 020 696 38 21

recr. 21-23u Elroy Coltof 020 697 58 33

Za. jeugd 9-11u Martin Keulen 020 696 32 52

recr. 11-13u Arthur Koks 020 697 17 38


Bestuur:

Voorzitter Guus Wiesemann 020 696 08 54

Penningmeester Renie Muller 020 402 06 01

Secretaris vacant

Competitieleiders Bas van Os (senioren) 020 600 42 14

Cynhtia Soselisa (jgd) 020 697 52 68

Jeugdcommissie Martin Keulen 020 696 32 52

Pers & PR Arno Bouwens 020 615 61 13


Trainers:

Senioren competitie Rick Prins 020 645 77 21

Jeugd competitie Mike van Daal

Jeugd recreatief Gerard Nuy 020 697 03 22

Senioren recreatief Guus Wiesemann 020 696 08 54
Financiën:


 • Inschrijfgeld 7,50

 • Contributie (halfjaarlijks) en bondsgelden (jaarlijks) vooruit te betalen per 01/04 en 01/10;
  Bondsgeld senioren ƒ 37,50/jaar
  jeugd ƒ 27,50/jaar
  Ccontributie senioren competitie ƒ 150,-/half jaar
  senioren recreanten ƒ 125,-/half jaar
  jeugd competitie ƒ 120,-/half jaar
  jeugd recreanten ƒ 105,-/half jaar

 • Veren shuttle geld:
  Toeslag senioren die met veren spelen ƒ 30,-/half jaar
  Toeslag jeugd die met veren speelt ƒ 15,-/half jaar

 • Opzeggen uiterlijk één maand voor aanvang van een nieuw kwartaal schriftelijk t.a.v. de ledenadministratie in de witte brievenbus in de vergaderkamer of aan onderstaand adres van de badmintonvereniging.

Shuttles:

Te koop bij Bas van Os


 • nylon shuttles Mavis500 ƒ 22,50 per koker

 • veren shuttles Break 103 ƒ 23,50 per koker
  Break 101 ƒ 28,50 per koker

Tenues:

Te verkrijgen bij Guus Wiesemann • een T-shirt kost ƒ 7,50

 • een combinatie van broek en T-shirt ƒ 35,-.

Badminton Vereniging Gaasperdam

Postbus 23 178

1100 DR AMSTERDAM


De Sporthal Gaasperdam

Ravenswaaipad 5 020 697 72 22Colofon, jaargang 4, november 1998.
Dit blad is tot stand gekomen onder eindredactie van Hans van Os. De redactie stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud en behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten.

De Shuttlemepper wordt op de speeluren verspreid en ligt bovendien in de vergaderkamer en de tijdschriftenkast in de kantine voor degene die het bij de distributie misloopt.

Voor reacties of informatie kun u zich wenden tot de eindredactie: Maldenhof 29 1106 EA Amsterdam, tel. (020) 691 21 54 of de witte brievenbus in de sporthal.


Van de voorzitter

Beste sportvrienden,


Het is alweer een tijd geleden dat u ons blad heeft ontvangen. Dit wil niet zeggen dat er in deze tijd niets gebeurd is, ik zou willen zeggen dat er een heleboel gebeurd is. Het zou teveel ruimte kosten om dit allemaal te beschrijven, toch wil ik proberen om een zo kort mogelijk overzicht te geven.
Op 17 april jongstleden heeft onze Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsgevonden. Hier zijn twee nieuwe leden voor het bestuur gekozen (wij hebben nog steeds 1 bestuurslid tekort).

De contributiebetaling gaat nu per halfjaar (om ons wat meer financiële armslag te geven).

Dat het in sportend Nederland niet goed gaat blijkt wel uit de hoeveelheid plannen die er op ons afkomen met als laatste het plan “Topscore” wat is bedoeld om kinderen de mogelijkheid te geven direct na schooltijd te laten sporten op hun eigen school, de begeleiding c.q. trainingen moeten dan door de verenigingen worden verzorgd.
Heel veel sporten hebben ups en downs in hun ledenaantal. Dit wordt door diverse invloeden bepaald, een van de belangrijkste invloeden is toch de televisie: komt een sport veel op de t.v. dan zal het ledenaantal toenemen, de prestaties van de verschillende oranjeteams heeft ook zeer veel invloed op het ledenaantal.

Onze landelijke bond de N.B.B. heeft dan ook televisietijd (moeten) kopen om onze sport meer in het nieuws te brengen.

Dat de televisie ook in je nadeel kan werken, blijkt wel uit het feit dat er op woensdagavond veel voetbal te zien is op de televisie. Voetbal is tenslotte volkssport nummer 1 in Nederland. Dit heeft dan zijn weerslag op het aantal aanwezige recreanten op de woensdagavond.

Ik weet dat wij het altijd zullen verliezen van voetbal (wat overigens voor de meeste sporten geld) maar toch wil ik u vragen om indien u in staat bent om te komen dan ook te komen. Het verleden leert ons dat het wegblijven van de recreanten altijd nadelig voor ons uitpakt, zoals het verliezen van de maandag- en dinsdagavond, het bestuur moet dan overgaan tot impopulaire maatregelen. Zoals ik al op de ALV aanhaalde is er momenteel een vertekend beeld binnen onze vereniging ontstaan: wij groeien uit onze jas met het aantal jeugdleden en wij komen op de recreantenavonden mensen tekort. Per saldo blijft ons ledenaantal gelijk, er is echter een verschuiving van seniorenleden naar jeugdleden, U zult wel begrijpen dat het voor een vereniging altijd goed is om een relatief gelijk aantal leden te hebben. Maar de kosten voor senioren en jeugd zijn op veel plaatsen hetzelfde maar niet altijd door te berekenen, bv. zaalhuur en trainerskosten zijn voor beide groepen gelijk echter de contributies zijn (terecht) verschillend. Momenteel zijn wij binnen het bestuur aan het bekijken hoe wij deze twee grootste kostenposten omlaag kunnen krijgen.


Door enkele goede tot zeer goede prestaties van onze competitieleden begint de naam B.V. Gaasperdam toch wat meer bekendheid te krijgen ik noem hier onder andere de resultaten van Dave Khodabux in diverse toernooien.

Ook de resultaten van ons eerste team, voor het eerst in onze geschiedenis, in de 5e divisie landelijk dragen bij tot een positieve naamsbekendheid (zij staan inmiddels op de eerste plaats).


Een ander belangrijk punt is de aanwezigheid van veel van onze leden op toernooien, ik ben hier heel blij mee want ik hoop dat dit uiteindelijk zal bijdragen tot een groei in ons ledenaantal.

Vanaf deze plaatst wil ik de competitieleden bedanken voor hun inzet en vragen zo door te gaan.

Met competitieleden bedoel ik natuurlijk niet alleen onze senioren, wij hebben een flink aantal jeugdteams in onze vereniging, het doet mij veel plezier om deze teams op zondag te zien spelen (zelfs op zondag ben ik in de hal aanwezig), wat ik ook heel belangrijk vindt is dat ik steeds meer ouders ontdek op de zondag, de belangstelling van ouders voor hun sportende kinderen is voor ons van het grootste belang.
Als laatste zou ik een ieder willen vragen om een keer op de zondag naar de sporthal te komen en de verrichtingen van onze teams te bekijken.

Ik begrijp dat dit een lang stuk is geworden en ik nog onderwerpen moet overhouden voor het jaar 1999, zal ik eindigen met u allen nog veel speelplezier toe te wensen.


Namens het bestuur

Guus Wiesemann

(voorzitter)

Van de penningmeester

Incassobureau


Sinds kort is de vereniging in zee gegaan met een incassobureau. Dit omdat het percentage oninbare contributies onacceptabel hoog was geworden. Het betreft een regeling met de Nederlandse Badminton Bond (NBB) en B&G Consultancy in Amsterdam. Alle niet-inbare contributies worden in het vervolg via hen geïnd. Voordat eventuele vorderingen worden doorgestuurd, krijgt het betreffende lid natuurlijk nog een herinnering thuisgestuurd. Wordt daar echter niet op gereageerd, dan wordt de vordering doorgestuurd en zorgt B&G Consultancy voor de verdere afhandeling van de contributie. De bijkomende kosten komen dan voor rekening van het betreffende lid. Mocht daar dan alsnog niet op worden gereageerd, dan is de deurwaarder de volgende stap.
Jullie begrijpen dus dat het zaak is om de contributie in de gaten te houden. Neem bij problemen contact op met mij, de penningmeester. Ik ben echt de enige die iets aan de contributies kan doen. Wat nog belangrijker is: vergeet niet op te zeggen. Dit moet ALTIJD schriftelijk gebeuren. Wordt er namelijk niet opgezegd, dan loopt de contributie door en wordt op een gegeven moment het incassobureau ingeschakeld. Is de vordering eenmaal bij het incassobureau, dan kan ik er niets meer aan veranderen.
Dus:

 • Neem bij problemen omtrent de contributie altijd contact op met:

Renie Muller

Telefoonnummer: 020 - 402 06 01
 • Zeg altijd schriftelijk op om problemen te voorkomen!!!!

Jullie hoeven niet te schrikken van bovenstaand berichtje, ik waarschuw jullie slechts.


Met vriendelijk groet,
Renie Muller
Penningmeester


Van de secretaris


Zoals jullie misschien weten, zijn wij binnen de verenging dringend opzoek naar mensen die (soms) iets voor de vereniging willen betekenen. Zo zijn wij op zoek naar een secretaris binnen het bestuur. Mocht dit te veel werk lijken, dan is het goed te weten dat we ook op zoek naar mensen die een keer willen helpen met het opzetten van een toernooi of andere activiteiten voor de jeugd en de senioren. Je hoeft niet lid te zijn om te helpen. Ouders van jeugdleden zijn ook van harte welkom om een bijdrage te leveren aan de verenging. Wij zouden daar erg mee geholpen zijn. Dit omdat de organisatie steeds op dezelfde mensen terechtkomt. En deze mensen kunnen (en willen) ook niet alles tegelijk. Er zijn genoeg leuke ideeën om uit te werken. Dus aarzel niet.
Bij interesse kunnen jullie je wenden tot een van de bestuursleden. De telefoonnummers vind je vooraan in het blad.
Bij voorbaat dank,
Het Bestuur

Training


Volgend jaar zal de training van zowel Mike, Gerard en Rick doorgaan tot en met april 1999.

De reden hiervoor is dat hierna de clubkampioenschappen voor zowel de jeugd als de senioren worden gehouden. De exacte data voor de kampioenschappen zijn nog niet bekend maar zullen zo snel mogelijk worden vastgesteld. Op de avonden waar geen clubkampioenschappen worden gehouden, kan vrij worden gespeeld tot dat de sporthal dicht gaat. Deze periode valt meestal samen met de zomervakantie van de schoolgaande jeugd.


Daarnaast zal de training van de senioren in elk geval tussen kerst en oud en nieuw niet doorgaan. Dit houdt in dat dinsdag 22 en dinsdag 29 december 1998 er geen training zal zijn. De sporthal is dan wel open en er kan dan vrij worden gespeeld.
De training van de jeugd zal in elk geval in de week van 28 december 1998 tot en met 3 januari 1999 niet doorgaan. Dit geldt voor de training van zowel Gerard als van Mike.
Het Bestuur

Activiteitenkalender


(onder voorbehoud)
1998
21/22 november Districtstoernooi Noord Holland Noord en Zuid Almere

Bacluvo jeugdtoernooi Zuid-Holland

21 december geen seniorentraining

25/26 december sporthal dicht (Kerst)

29 december geen jeugd en seniorentraining

1999
17 januari einde competitie

30/31 januari Duinwijck jeugdtoernooi


6/7 februari Slotermeer jeugdtoernooi

TYBB seniorentoernooi

(B, C, D)
13/14 maart Huizen ‘96 seniorentoernooi

(B, C, D)

20/21 maart Almere jeugdtoernooi

Mijdrecht Veenshuttle seniorentoernooi (B, C, D)

?? maart Gaasperdam jeugd- en seniorentoernooi (exacte data worden nog gepland)
3 april Barneveld seniorentoernooi

(B, C, D)

10/11 april Almere masterstoernooi senioren (B)

24/25 april Slotermeer seniorentoernooi

van Zijderveld jeugdtoernooi

24 april laatste jeugdtraining

27 april laatste seniorentraining
?? mei Gaasperdam senioren- en jeugd clubkampioenschappen (exacte data worden nog gepland)

1/2 mei Duinwijck Sattelitetoernooi

13 mei Hemelvaart BC ‘70 Veluwe seniorentoernooi

15/16 mei Meteoor Veendam seniorentoernooi


26 juli sporthal dicht (zomerstop)


Nieuwe leden (senioren)


(vanaf 01-05-1998)

Recreanten


Joke Rog Woensdag groep 1

Martijn Thuijsman Woensdag groep 1

Caecilia Ter Voort Woensdag groep 2

Inge van Eijkelenburg Zaterdag

Roy Yau Zaterdag

Competitie


Mattijs Wiersma Dinsdag Senioren

Uitslagen

Ronde 1


Landelijk 5e Divisie

OSO 2 - Gaasperdam 1 2 - 6District Overgangsklasse


Van Zijderveld 7 - Gaasperdam 2 7 - 1
District 1e Klasse

Gaasperdam 3 - Velsen 3 6 - 2


District 2e Klasse

ASVU Amsterdam 4 - Gaasperdam 4 2 - 6

Gaasperdam 6 - US Amsterdam 5 5 - 3

Tybb H1 - Gaasperdam H1 2 - 6


District 3e Klasse

Minerva 6 - Gaasperdam 7 2 - 6

Gaasperdam H2 - Arcade H3 4 - 4

Ronde 2


Landelijk 5e Divisie

Martinus Amstelveen 1 - Gaasperdam 1 3 - 5District Overgangsklasse


UVO-Spirit 1 - Gaasperdam 2 5 - 3
District 1e Klasse

Amsterdam 3 - Gaasperdam 3 1 - 7


District 2e Klasse

Gaasperdam 4 - Van Zijderveld 11 4 - 4

Gaasperdam 5 - Amsterdam 5 5 - 3

Huizen '96 12 - Gaasperdam 6 5 - 3

Gaasperdam H1 - Space Shuttle H1 4 - 4
District 3e Klasse

Gaasperdam 7 - Duinwijck 13 4 - 4

Gaasperdam H2 - Blijkklappers H1 2 - 6

Ronde 3


Landelijk 5e Divisie

Gaasperdam 1 - De Treffers 3 4 - 4District Overgangsklasse


Gaasperdam 2 - Velsen 2 1 - 7
District 1e Klasse

Gaasperdam 3 - De Treffers 4 4 - 4


District 2e Klasse

UVO-Spirit 2 - Gaasperdam 4 2 - 6

Arcade 3 - Gaasperdam 5 6 - 2

Gaasperdam 6 - OSO 6 4 – 4


District 3e Klasse

US Amsterdam 10 - Gaasperdam 7 5 - 3

Gaasperdam H2 - Blijkklappers H1 2 6

Ronde 4


Landelijk 5e Divisie

Vliegende Shuttle 1 - Gaasperdam 1 2 - 6District Overgangsklasse


Slotermeer 11 - Gaasperdam 2 1 - 7
District 1e Klasse

Gaasperdam 3 - US Amsterdam 4 8 - 0


District 2e Klasse

Huizen '96 8 - Gaasperdam 4 4 - 4

Nieuw Vennep 3 - Gaasperdam 5 5 - 3

Gaasperdam H1 - Almere Buiten H1 6 - 2


District 3e Klasse

Gaasperdam 7 - Slotermeer 16 5 - 3

Huizen '96 H1 - Gaasperdam H2 4 - 4

Ronde 5


Landelijk 5e Divisie

Gaasperdam 1 - Heemstede GSV 3 6 - 2


District Overgangsklasse


Gaasperdam 2 - Tybb 2 1 - 7
District 1e Klasse

't Gooi 2 - Gaasperdam 3 3 - 5


District 2e Klasse

Minerva 3 - Gaasperdam 6 ? - ?

Flower Shuttle H1 - Gaasperdam H1 5 - 3
District 3e Klasse

Space Shuttle 1 - Gaasperdam 7 ? - ?

Gaasperdam H2 - Slotermeer H1 6 - 2

Ronde 6


Landelijk 5e Divisie

Gaasperdam 1 - Weesp 2 6 – 2District Overgangsklasse


Gaasperdam 2 - ASVU Amsterdam 1 5 - 3
District 1e Klasse

Almere 7 - Gaasperdam 3 3 - 5


District 2e Klasse

Gaasperdam 4 - Energia 2 8 - 0

Gaasperdam 5 - Huizen '96 9 3 - 5

't Gooi 4 - Gaasperdam 6 2 - 6

Gaasperdam H1 - Arcade H1 5 - 3
District 3e Klasse

Diemen 3 - Gaasperdam 7 7 - 1


Na 6 ronden draaien team 1, 3, 4 en H1 in de top mee. Team 5, 6, 7 en H2 staan in de middenmoot. Team 2 moet vechten tegen degradatie.

De ShuttleDe shuttle is een periodiek waarin elke keer een ander lid van de badmintonvereniging Gaarsperdam aan het woord komt. Dit keer is dat Virgil Pichel die de shuttle heeft doorgekregen van Anna Lam en Suzanne Mulkens.

Het Kilat toernooi

Lieve lezers,


Aan deze slijmerige aanhef kun je al merken dat ik door Arno gecensureerd word bij het schrijven van dit stukje. Toch zal ik proberen duidelijk te maken wat er op het Kilat-toernooi gebeurd is.
Punt 1. Renie stond haar bovenwerk voor de hele sporthal te showen. Wij quoten Stanley: "Dat was niet netjes."
P
unt 2. Ferry's portemonnee werd gestolen door de lokale jeugdbende. Echt gezien hebben we ze niet maar we verdenken ze wel.
Punt 3. Was er niet.
Omdat het bij een toernooi altijd draait om resultaten zal ik die niet maar expres weglaten en ze toch maar behandelen.
In de D-categorie waren Stanley en Melanie succesvol in het gemengd dubbelspel. Door de spannende voorrondes hadden zij als tegenstanders in de finale Hans en Ina die natuurlijk ook succesvol waren in de mix. De eerste prijs ging dan na een spannende drie-setter naar Hans en Ina.

Ina was eveneens succesvol in het damesenkelspel in de D-categorie en stond in de finale. Helaas verloor ze die in drie sets.

Melanie en Cynthia zijn 3e geworden in het damesdubbelspel in de D-categorie.

Ook Arno speelde niet slecht maar verloor in de D-categorie uiteindelijk in de kwartfinale van het herenenkelspel.


In de C-categorie was Irma met haar ‘wanted’ dame, Sanne van Onselder, tot de halve finale gekomen maar moest het toen helaas opgeven.

Bas en Ferry hebben helaas ook in een driesetter verloren in de kwartfinale van het herendubbelspel van 2 tegenstanders die op school nog nooit hebben leren tellen.Dave en Stanley hebben in een adrenaline-stijgende drie-setter gewonnen in de kwartfinale maar verloren helaas de halve finale in de herendubbel.
In de B-categorie waren er geen spectaculaire uitslagen maar eerder uitslagen waar je beter niet over kan schrijven (maar wel over kunt fluisteren: Matthijs was al om twaalf uur klaar op de EERSTE dag!!). En dat is de toekomstige A-speler (Geintje hoor, Matthijs).
Dit waren de resultaten van het toernooi. Voor Gaasperdam was het vrij goed om toch zo hoog te presteren. Voordat ik eindig met dit stukje wil ik graag nog degene bedanken die hebben geholpen met het schrijven van dit stukje. Dat waren: Björn, Rinske, Cynthia en Hiska van Onselder.
Virgil Pichel
P.S.: Ik geef de shuttle door aan Reggie Soemodipoero.

Virgil Pichel tijdens de Open Japanse kampioenschappen eerder dit jaar

HumorDe volgende zinnen zijn allemaal afkomstig uit brieven die door de jaren heen gestuurd werden naar het Amsterdams Gemeentelijk Huisvesting Bureau:

 • Mijn 15-jarige zoon slaapt noodgedwongen bij mijn 13-jarige tweelingzusje in de kamer.

 • Ik ben vrij van politiek en geloof.

 • Mijn vochtontwikkeling in de huiskamer is niet om te harden.

 • Even leg ik mij neer om U enkele letters toe te dienen.

 • Mag ik ruilen met mijn overbuurman daar die man weduwe is en geen kinderen heeft.

 • Ik heb een lekkaasje op zolder en dat is naar beneden gekomen.

 • Ik vraag U niet om een woning, want die heb ik, daarom vraag ik U om een andere woning.

 • De hond blaft de hele avond door en met de kat is hetzelfde geval.

 • De drollen drijven door de gang, daar moet in gegrepen worden.

 • Het vijfde kind is op komst en staat voor de deur.

 • Ik zit uit nood in een onverklaarbare woning.

 • Mijn man loopt met brongieters en mijn borsten piepen ook.

 • Ik moet elke dag bevallen, en zodoende wordt mijn woning te klein.

 • Ik ben zomers uitgeleverd aan een ijswagen en 's winters aan de steun.

 • Ik zou graag een aanval op Uw goedheid doen.

 • Weleerwaarde heer burgemeester, hiermee kom U een aanzoek doen, en wel voor een andere woning.

 • Reeds ruim zes jaar ben ik getrouwd met een kind van 2½ jaar.

 • Mijn buurman stinkt naar gas, ik denk dat hij een lek heeft.

 • Ik eis dat ik net zo opgeschilderd word als mijn buurman.

 • Met eerbiedig beschuldigen richt ik mij tot Uw Hoogheid.

 • De WC is lekt, aangezien wij er met z'n dertienen wonen.

 • Die woning is veel te klein want ik krijg er ieder jaar een kind bij, meneer de Burgemeester, daar moet U toch wat aan doen.

 • Wilt u naar mijn bovenkamer laten kijken, die zit vol beesten.

 • Mijn water loopt steeds over.

 • Ik heb zo'n last van mieren in mijn fondament.

 • Wilt U het zaakje van mijn buurman eens goed onderzoeken, want er zit een luchtje aan.

 • Het vocht dringt door de muur van de slaapkamer van mijn schoonmoeder, die helemaal beschimmeld en verrot is.

 • U kunt voelen dat mijn geval niet in orde is, doet U het eens.

 • Ik wil mijn gat gedicht hebben, ik heb er last van.

 • Stelt U zich eens voor burgemeester, U en uw gezin, scheitend op een emmertje.

 • Ik ben een eenzame staande vrouw alleen, daarom heb ik me laten krabben voor vast recht.

 • Ik ben heus niet iemand die zijn gas zomaar laat vliegen.

 • Aan de ene kant ben ik in verwachting en aan de andere kant regent het in.

 • Vroeger deed ik een hoop op de kachel, nu moet ik het op gas doen.

 • . . . . .

Raadsel


Badmintonners worden geacht een meer dan gemiddeld intelligentie te bezitten. Aan de hand van onder meer het volgende raadsel kan worden vastgesteld of dit op feiten is gebaseerd:
Dit is een waar gebeurd verhaal. Naar het schijnt, dwaalde de jonge Forsythe op een keer af van het leger van Kitchener en raakte de weg kwijt. Uitgehongerd zag hij twee mensen die met hun middagmaal wilden beginnen. Een van hen had drie stukken brood de andere had er vijf. Ze kwamen overeen hun voedsel met hem te delen als hij ervoor betaalde. Natuurlijk ging hij akkoord en ze aten elk een gelijk deel van de acht broden. Na de maaltijd gaf Forsythe aan hen acht muntstukken en ging weer op zoek naar zijn leger. De twee mannen van hun kant begonnen om het geld te vechten. De man met de drie broden wilde het geld gelijk verdelen, terwijl de andere vijf munten wilde voor zijn deel. Het bleek een hele puzzel te zijn.
Wel badmintonners: hoe wordt het geld het meest eerlijk verdeeld?

Jeugd

Mededeling

De training van de jeugd zal in elk geval in de week van 28 december 1998 tot en met 3 januari 1999 niet doorgaan. Dit geldt voor de training van zowel Gerard als van Mike.


Het Bestuur

Activiteitenkalender jeugd


(onder voorbehoud)
1998
21/22 november Bacluvo jeugdtoernooi Zuid-Holland

25/26 december sporthal dicht (Kerst)

29 december geen jeugd en seniorentraining
1999
17 januari einde competitie

30/31 januari Duinwijck jeugdtoernooi


6/7 februari Slotermeer jeugdtoernooi
20/21 maart Almere jeugdtoernooi

?? maart Gaasperdam jeugdtoernooi (exacte datum wordt nog gepland)


24/25 april van Zijderveld jeugdtoernooi

24 april laatste jeugdtraining


?? mei Gaasperdam en jeugd clubkampioenschappen (exacte data worden nog gepland)
26 juli sporthal dicht (zomerstop)

Nieuwe leden (jeugd)


(vanaf 01-05-1998)

Woensdag


Alexander Wong

Hichem Bouanani

Tarik Bouanani

Zaterdag


Sonja Leenders

Leon Hoekstra

Danielle Mandema

Stephan van Eijkelenburg

Stefan Heslinga

Arjen Hoekstra

Ronald Hersbach

Dennis Hersbach

Miir Franken

Almas Franken

Lotte van Dongen

Saskia Islam

Jolinde Doeve

Verjaardagen jeugd

Augustus

2 Phylicia Isselt

6 Nienke Israel

9 Marina van Os

9 Walei Troon

11 Sonja Leenders

17 Kaoutar Haloti

17 Vanessa Chan

21 Niels Meynaert

21 Bjorn Vijlbrief

22 Nilesh Rajaram

23 John Keet

24 Jolien de Kamps

25 Ralph Starren

26 Reshma Loetawan

31 Stephanie Wong

September

2 Nicky van den Houten

6 Kevin Djaja

12 Patrick Jason Versteeg

16 David de Haan

16 Stijn van Dongen

20 Marc van Laanen

24 Sander van de Ruit

25 Kit Yee Liu

27 Patricia van Oers

28 Yannick HendriksOktober

2 Dieuwke de Vries

8 Lionel Cremer

9 Rinaldo van der Eijk

16 Nalini Radhakishun

18 Dave Khodabux

22 Tarik Bouanani

22 Nicky Klijnsma

23 Melanie Soselisa

30 Dylan van derHeij

Uitslagen jeugd

Ronde 1


Jeugd A 3e Klasse

Gaasperdam A2 - Almere A3 2 - 6


Jeugd A 4e Klasse

Overbos A4 - Gaasperdam A3 5 - 3

Amsterdam A2 - Gaasperdam A4 8 - 0
Jeugd B 1e Klasse

Weesp B2 - Gaasperdam B1 0 - 8


Ronde 2


Jeugd A 2e Klasse

Gaasperdam A1 - Overbos A2 0 - 8


Jeugd A 4e Klasse

Duinwijck A4 - Gaasperdam A3 4 - 4

Gaasperdam A4 - Overbos A6 5 - 3
Jeugd B 1e Klasse

Gaasperdam B1 - Overbos B2 6 - 2


Jeugd C 1e Klasse

Gaasperdam C1 - Almere C2 0 - 8


Ronde 3


Jeugd A 2e Klasse

Duinwijck A3 - Gaasperdam A1 1 - 7


Jeugd A 3e Klasse

Gaasperdam A2 - Blijkklappers A1 8 – 0


Jeugd A 4e Klasse

Gaasperdam A3 - Velserbroek A1 1 - 7

Slotermeer A2 - Gaasperdam A4 7 - 1
Jeugd B 1e Klasse

Almere B4 - Gaasperdam B1 3 – 5


Jeugd C 1e Klasse

Huizen '96 C1 - Gaasperdam C1 1 - 7


Ronde 4


Jeugd A 2e Klasse

Gaasperdam A1 - Almere A1 ? - ?


Jeugd A 3e Klasse

Huizen '96 A2 - Gaasperdam A2 5 - 3


Jeugd A 4e Klasse

CTO '70 A1 - Gaasperdam A3 1 - 7

Gaasperdam A4 - OSO A3 3 - 5
Jeugd B 1e Klasse

Gaasperdam B1 - Vliegende Shuttle B2 7 - 1


Jeugd C 1e Klasse

Gaasperdam C1 - Overbos C2 ? - ?


Ronde 5


Jeugd A 2e Klasse

Slotermeer A1 - Gaasperdam A1 ? - ?


Jeugd A 3e Klasse

Gaasperdam A2 - Nieuw Vennep A1 3 - 5


Jeugd A 4e Klasse

Gaasperdam A3 - Almere A4 1 - 7


Jeugd B 1e Klasse

Huizen '96 B1 - Gaasperdam B1 3 - 5


Jeugd C 1e Klasse

Almere C1 - Gaasperdam C1 4 - 4


Ronde 6


Jeugd A 2e Klasse

Duinwijck A2 - Gaasperdam A1 2 - 6


Jeugd A 3e Klasse

Gaasperdam A2 - 't Gooi A1 8 - 0


Jeugd A 4e Klasse

Gaasperdam A3 - De Kwakel A1 4 - 4

Almere A6 - Gaasperdam A4 8 - 0
Jeugd B 1e Klasse

Almere B3 - Gaasperdam B1 3 - 5


Jeugd C 1e Klasse

Slotermeer C1 - Gaasperdam C1 7 - 1


Na 6 ronden staat team B1 op de gedeelde eerste plaats. Team A1, A2 en C1 staan in de middenmoot. Team A3 en A4 staan vlak onder de middenmoot.


BV Gaasperdam, 18 augustus 2016 Pagina


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina