Info nota Paycover 07/06/2012 Toekenning van verhoogde verblijfsvergoedingen aan uw chauffeurs!Dovnload 29.73 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte29.73 Kb.

Info nota Paycover

07/06/2012
Toekenning van verhoogde verblijfsvergoedingen aan uw chauffeurs!


Twee jaar terug werd een transportonderneming geconfronteerd met een belangrijk precedent, nl. de ‘verhoogde’ verblijfsvergoedingen werden door de controleur van belastingen niet langer aanzien als aftrekbare kosten in hoofde van de vennootschap en in hoofde van de werknemer werden deze kosten eigen aan de werkgever plotseling gecatalogeerd als een belastbaar inkomen (en dit met terugwerkende kracht).
Het was uiteindelijk UPTR die de zaak wist te deblokkeren en via een gespecialiseerd raadsman werd terzake een bijzondere procedure opgestart.
Dit alles ging ook gepaard met een uitgebreid sector overleg met de Federale Overheidsdienst Financiën hetwelk al snel resulteerde in een ontwerp circulaire die door de FOD Financien werd voorgesteld. Ondanks het feit dat zware druk op onze federatie werd uitgeoefend, heeft UPTR als enige federatie zich hard verzet tegen de inhoud van de oorspronkelijke ontwerpcirculaire. In het bijzonder omdat de verhoogde verblijfsvergoedingen enkel mochten toegepast worden bij meerdaagse reizen, er strengere regels zouden toegepast worden voor chauffeurs dan voor alle andere werknemers of ambtenaren, … en de andere federaties blijkbaar wel met deze beperkingen konden leven. Zeer tegen hun zin verwierp UPTR de ontwerptekst en gingen opnieuw de confrontatie aan met de FOD Financien, dit alles met maar één doel voor ogen, nl. het algemeen belang voor de sector en de transport ondernemingen in het bijzonder.
Uiteindelijk werd in de vergadering van 18 november 2010 met de FOD Financiën een tekst overeengekomen dewelke ook rekening hield met onze verzuchtingen. Met deze dienst werd afgesproken dat de tekst eerst zou voorgelegd worden aan het beheerscomité van de RSZ hetgeen gebeurde op vrijdag 25 maart 2011 om daarna zijn normale weg van publicatie bij de Fod Financien te volgen.
Ondertussen gebeurde ook de publicatie door de FOD Financiën, zodat vanaf heden kan en mag rekening gehouden worden met de inhoud van deze circulaire (en niet eerder zoals bepaalde federaties om opportunistische redenen menen te moeten stellen).
Wat is nu de inhoud van deze circulaire?
De circulaire bespreekt het belastingstelsel van de diverse forfaitaire vergoedingen die in de transportsector worden toegekend aan chauffeurs die internationale verplaatsingen maken, ter compensatie van de extra kosten die voortvloeien uit het mobiele karakter van hun beroepsactiviteit. De volledige tekst van de circulaire kan op eenvoudig verzoek bij UPTR bekomen worden.
Vergoedingen die worden toegekend als terugbetaling van kosten veroorzaakt door buitenlandse verplaatsingen, kunnen onder bepaalde voorwaarden worden aangemerkt als terugbetalingen van eigen kosten van de werkgever of vennootschap. De betrokken chauffeurs maken aanspraak op een ARAB- en een verblijfsvergoeding toegekend in overeenstemming met de bepalingen van de CAO.
Wanneer de chauffeur verplicht is om zijn dagelijkse of zijn wekelijkse rusttijd in het buitenland te nemen dan brengt dit extra kosten met zich mee. In de transportsector kan hiervoor een aanvullende vergoeding bovenop de ARAB- en verblijfsvergoeding aan de chauffeur wordt betaald.
Indien een dgl. rusttijd in het buitenland moet worden genomen kan een dergelijke aanvullende vergoeding op forfaitaire basis worden aangemerkt als zijnde de terugbetaling van een eigen kost van de werkgever of de vennootschap voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- de aanvullende vergoeding wordt toegekend om extra kosten te dekken die het nemen van de dagelijkse of wekelijkse rust in het buitenland met zich meebrengt en wordt dan ook verbonden aan het nemen van die rust;
- het totaalbedrag van de aan de betrokken chauffeurs toegekende vergoedingen mag niet meer bedragen dan het door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gehanteerde forfaitair bedrag van de verblijfsvergoeding voor officiële opdrachten naar het buitenland voor ambtenaren die behoren tot de “carrière Hoofdbestuur”.
De door voornoemde FOD gehanteerde bedragen gelden in deze regeling als maximumbedragen, waarvan de volgende vergoedingen moeten worden afgetrokken:

- ARAB-vergoedingen;

- verblijfsvergoedingen;

- maaltijdvergoedingen of het werkgeversaandeel in de maaltijdcheques);- vergoedingen voor andere kleine onkosten (vb. taxikosten).
De aanvullende vergoeding kan dus slechts als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever of vennootschap worden aangemerkt voor zover en in de mate dat er nog een positief saldo overblijft nadat van het maximumbedrag van de vergoedingen, vastgesteld op basis van de door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gehanteerde lijst, alle voornoemde vergoedingen zijn afgetrokken.
Indien een internationale chauffeur “x” maal - effectief - een wettelijk verplichte dagelijkse rusttijd in het buitenland neemt, mag het totaalbedrag van de toegekende vergoedingen maximaal “x” maal het forfaitair bedrag bedragen dat door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt gehanteerd als verblijfsvergoeding (voor het betreffende land) voor officiële opdrachten naar het buitenland die worden toegekend aan ambtenaren die behoren tot de “carrière Hoofdbestuur” .
Indien een internationale chauffeur “x” maal – effectief – een wettelijk verplichte normale wekelijkse rusttijd van 45u in het buitenland neemt, mag het totaalbedrag van de toegekende vergoedingen maximaal “2 x” maal het forfaitair bedrag bedragen dat door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt gehanteerd als verblijfsvergoeding (voor het betreffende land) voor officiële opdrachten naar het buitenland die worden toegekend aan ambtenaren die behoren tot de “carrière Hoofdbestuur”.
Wanneer de wekelijkse rusttijd in het buitenland wordt opgesplitst in een verkorte wekelijkse rusttijd van ten minste 24u en de compensatie hiervan (beiden in het buitenland), mag het totaalbedrag van de toegekende vergoedingen maximaal “2 x” maal het hiervoor bedoelde forfaitair bedrag bedragen: 1 maal per verkorte wekelijkse rust en 1 maal per compensatie.
De meest recente bedragen van de “forfaitaire verblijfsvergoedingen” zijn opgenomen in het Ministerieel Besluit van 23.3.2010 houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1.4.2010 (van toepassing vanaf 1.4.2010).
Gelet op het feit dat de bedragen van deze forfaitaire verblijfsvergoedingen worden aangepast aan de levensduurte, worden regelmatig geactualiseerde tabellen opgenomen in een Ministerieel Besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, dat gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.
Wanneer het totaal van de aan internationale chauffeurs toegekende kostenvergoedingen in het kader van een buitenlandse verplaatsing niet meer bedraagt dan het aantal wettelijk verplichte dagelijkse rusttijden in het buitenland vermenigvuldigd met het bedrag van de voornoemde forfaitaire verblijfsvergoedingen, worden deze vergoedingen aangemerkt als een niet belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever of vennootschap in de zin van artikel 31, tweede lid, 1°, in fine of art. 32, tweede lid, 1°, in fine, WIB 92.
Vb. Internationale verplaatsing door een vrachtwagenchauffeur met 2 verplichte dagelijkse rusttijden in Duitsland en 1 verplichte dagelijkse rusttijd in Oostenrijk: maximumbedrag van de vergoedingen = 2 x 100 EUR + 1 x 95 EUR.
Voor zover de specifieke kosten niet al het voorwerp uitmaken van een forfaitaire regeling, blijft de toekenning van een hogere kostenvergoeding evenwel mogelijk onder de voorwaarde dat de werkgever of vennootschap het dubbel bewijst levert dat:
- de vergoeding bestemd is tot het dekken van kosten die hem eigen zijn;

- die vergoeding ook daadwerkelijk aan dergelijke kosten is besteed.


Op te merken valt dat de richtlijnen opgenomen in deze circulaire zijn van toepassing voor de belastingplichtigen die bezoldigingen verkrijgen van:


- werknemers (art. 30, 1° WIB 92);

- bedrijfsleiders (art. 30, 2° WIB 92).

De richtlijnen opgenomen in deze circulaire zijn ook van toepassing op chauffeurs die deel uitmaken van een meervoudige bemanning. Onder meervoudige bemanning wordt verstaan dat er zich tussen twee opeenvolgende dagelijkse rusttijden of tussen een dagelijkse rusttijd en een wekelijkse rusttijd ten minste 2 bestuurders in het voertuig bevinden om het te besturen. De hiervoor uiteengezette principes gelden in dat geval per chauffeur.


Enkele voorbeelden ter verduidelijking (gemakkelijkheidshalve zonder beschikbaarheidtijd):
Voorbeeld 1 :
Op maandag rijdt een chauffeur van België naar Frankrijk

4u 30min rijden 45min onderbreking rijtijd 4u 30min rijden

11u rust in Frankrijk

Op dinsdag rijdt hij in Frankrijk

4u 30min rijden 45 min onderbreking rijtijd 4u 30min rijden

9u rust in Frankrijk

Op woensdag keert de chauffeur terug uit Frankrijk naar België

3u rijden


Inzake vergoedingen zal de chauffeur op basis van de cao volgende vergoedingen toegekend krijgen :

Voor de maandag : 1.2115 euro per uur * 9u = 10.9035 euro arab vergoeding + 33.8775 euro verblijfsvergoeding = 44,781 euro


Voor de dinsdag : 1.2115 euro per uur * 9 = 10.9035 euro arab vergoeding + 33.8775 euro verblijfsvergoeding = 44,781 euro
Voor de woensdag : 1.2115 euro per uur * 3 = 3.6345 euro arab vergoeding
De maximale tussenkomst mag bedragen : 95 euro * 2 (= 2 wettelijke verplichte dagelijkse rusttijden in het buitenland) = 190 euro
De maximaal aanvullende vergoeding bedraagt aldus : 190 euro minus 93.1965 = 96.8035 euro.
Voorbeeld 2 :
Op maandag rijdt een chauffeur van België naar Nederland

4u 30min rijden 45min onderbreking rijtijd 4u 30min rijden

11u rust in Nederland
Op dinsdag rijdt hij terug van Nederland naar België

3u rijden


Inzake vergoedingen zal de chauffeur op basis van de cao volgende vergoedingen toegekend krijgen :

Voor de maandag : 1.2115 euro per uur * 9u = 10.9035 euro arab vergoeding + 13.732 euro verblijfsvergoeding (< 24 uithuizig) = 24.6355 euro


Voor de dinsdag : 1.2115 euro per uur * 3 = 3.6345 euro arab vergoeding
De maximale tussenkomst mag bedragen : 93 euro * 1 (= 1 wettelijke verplichte dagelijkse rusttijden in het buitenland)
De maximaal aanvullende vergoeding bedraagt aldus : 93 euro minus 28.27 = 64.73 euro.

Voorbeeld 3 :
Op maandag rijdt een chauffeur van België naar Frankrijk en terug naar België

4u 30min rijden 45min onderbreking rijtijd 4u 30min rijden

11u rust in België
Op dinsdag rijdt hij in België

3u rijden


Inzake vergoedingen zal de chauffeur op basis van de cao volgende vergoedingen toegekend krijgen :

Voor de maandag : 1.2115 euro per uur * 9u = 10.9035 euro arab vergoeding + 13.732 euro verblijfsvergoeding (< 24 uithuizig) = 24.6355 euro


Voor de dinsdag : 1.2115 euro per uur * 3 = 3.6345 euro arab vergoeding
Gezien er geen wettelijk verplichte dagelijkse rusttijd in het buitenland wordt genomen, kan op basis van de circulaire geen aanvullende vergoeding worden toegekend.www.paycover.be

info@paycover.be

PayCover vzw is het sociaal kantoor, gespecialiseerd in de transport en logistieke sector.

____________________________________________________________________________

P.S. hogergenoemde beknopte informatie wordt U louter informatief overgemaakt en onder alle voorbehoud-deze informatie doet geen afbreuk aan de soevereine appreciatierecht van hoven en rechtbanken. Wij wensen u er in het bijzonder op te wijzen dat de geciteerde wijzigingen nog verder zullen uitgewerkt worden( of reeds zijn).De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina