Informatica Diensten Versie 2 van het bestek Wijzigingen aan het bestek op de volgende pagina’sDovnload 312.47 Kb.
Pagina1/11
Datum22.07.2016
Grootte312.47 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Bestek


Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL
Informatica Diensten
Versie 2 van het bestek

Wijzigingen aan het bestek op de volgende pagina’s :
Pagina 11, punt 1.9.1: aanpassing van de aard van de opdracht
(de aandacht van de kandidaten wordt getrokken op dit punt)

Pagina 16, punt 1.10.3: gunningscriteria (verwijdering dubbel gebruik);

Pagina 41 en 42, Bijlage 2: Prijstabel: aanpassing van prijstabel aan de aard van de opdracht
(de aandacht van de kandidaten wordt getrokken op dit punt)

Pagina 48, Bijlage 9: Geschatte verdeling van de resources


(de aandacht van de kandidaten wordt getrokken op dit punt)


Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur
Indiening van de offertes uitsluitend bij de:

Stafdienst ICT

Cel Overheidsopdrachten

Koning Albert II-laan 33 bus 95

Gebouw C - 5e verdieping

1030 BRUSSELInhoudstafel


1.Deel A : Administratieve en contractuele bepalingen betreffende de opdracht 4

1.1. Identificatie van de opdracht 4

1.1.1. Aanbestedende overheid 4

1.1.2. Leidinggevende dienst – leidinggevende ambtenaar 4

1.2. Voorwerp en doel van de opdracht 4

1.2.1. Algemene context 4

1.2.2. Onderdelen van de opdracht 5

1.3. Algemene bepalingen 6

1.3.1. Aard van de opdracht 6

1.3.2. Gunningswijze van de opdracht 6

1.4. Introductie en opening van de offertes 6

1.4.1. Indiening van de offertes 6

1.4.1.1.Offertes verzonden langs elektronische weg 7

1.4.1.2.Offertes, niet verzonden langs elektronische weg 7

1.4.1.3.Aanpassing of terugtrekking van een reeds indiende offerte 7

1.4.2. Opening van de offerte 8

1.5. Bepalingen ter regeling van de uitvoering van de opdracht 8

1.5.1. Reglementering 8

1.5.2. Documenten met betrekking tot de opdracht 8

1.5.3. De documenten van de inschrijver 9

1.5.4. Informatiesessie 9

1.6. Offertes 9

1.6.1. Algemeen 9

1.6.2. Geldigheidsduur van de offerte 10

1.6.3. Varianten 10

1.6.4. Inhoud van de offerte 10

1.7. Gevolmachtigden 12

1.8. Onderaannemers 12

1.9. Prijs 12

1.9.1. Algemene bepalingen 12

1.9.2. Munteenheid 12

1.9.3. In de prijs inbegrepen elementen 12

1.9.4. Prijsherziening 12

1.10. Procedure voor de gunning van de opdracht 13

1.10.1. Kwalitatieve selectiecriteria 13

1.10.1.1.Uitsluitingscriteria 13

1.10.1.2.Criteria m.b.t. economische en financiële capaciteiten 16

1.10.1.3.Criteria m.b.t. technische capaciteiten 16

1.10.1.4.Regelmatigheid van de inschrijvingen 17

1.10.2. Interview 17

1.10.3. Gunningscriteria 17

1.11. Termijnen en kennisgeving van de gunning 18

1.11.1. Kennisgeving van de gunning van de opdracht 18

1.11.2. Termijnen 19

1.12. Borgtocht 19

1.13. Plaats van uitvoering van de prestaties 21

1.13.1. Werktijden 21

1.13.2. Talenkennis 21

1.13.3. Veiligheid en vertrouwelijkheid 21

1.13.4. Aansprakelijkheid 21

1.13.5. Werkwijze 21

1.13.6. Middelen ter beschikking van de technici 22

1.13.7. Auteursrechten 22

1.13.8. Vertegenwoordigers van de opdrachtnemer 22

1.13.9. Formaliteiten met het oog op controle 22

1.13.10. Onderaannemers 22

1.13.11. Beroepsbekwaamheid van de ter beschikking gestelde technici 23

1.13.12. Bestendigheid van het personeel 23

1.14. Facturatie en betaling 23

1.15. Geschillen : verweermiddelen van het bestuur 23

2.Deel B : Technische beschrijving van de opdracht 25

3.1 Algemene context 25

2.11 Beschrijving van de huidige situatie. 26

2.11.1 De actuele FUP methodologie en implementatie 26

2.11.2 De actuele IT Service Management implementatie 27

2.11.1.1De ITIL processen 28

2.11.1.1.1Configuration management 28

2.11.1.1.2Incident Management 29

2.11.1.1.3Problem Management 29

2.11.1.1.4Change Management 29

2.11.1.1.5Release Management 29

2.11.1.1.6Service level Management 30

2.12 Verband met CobiT objectieven en RACI kaart 30

2.13 Voorwerp van de opdracht en afbakening van de scope 31

2.14 Beschrijving van de deelopdrachten 32

2.11.3 Deelopdracht 1: uitbreiding FUP methodologie en ITIL implementatie 32

2.11.4 Deelopdracht 2: geheel of gedeeltelijke automatisering van de deployment vanuit de Borland Starteam broncode repositories 34

2.11.5 Deelopdracht 3: implementatie van de application change en release processen in de HP Openview Servicedesk tool 35

2.11.6 Deelopdracht 4: praktische organisatie en coaching van testers van ICT-Applications 35

2.11.7 Deelopdracht 5: bijstand bij de aanmaak van geautomatiseerde werkmethoden om de developpement en packaging omgevingen van de ontwikkelingsteam up-to-date en coherent met de productieomgeving te houden 36

2.11.8 Deelopdracht 6: opleiding en coaching van de betrokken teams 37

2.11.9 Deelopdracht 7: meten van de performantie en maturiteit van het deployment proces 38

2.15 Projectplan en projectuitvoering 38

2.16 Eisen voor de profielen: 39

3. Bijlage 1: Inschrijvingsformulier 40

3.1 Voorwerp van de inschrijving 40

3.2 Identificatie van de inschrijver 40

3.2.1.Natuurlijke personen 40

3.2.2. Rechtspersonen 40

3.2.3. Maatschappelijke zetel of woonplaats: 40

3.3 Geldigheidsduur van de inschrijving 40

3.4 Betalingen 41

3.5 Aanvullende inlichtingen 41

3.6 Documenten gehecht aan huidige inschrijving 41

3.7 Handtekening(en) van de gemachtigden(n) 41

4. Bijlage 2: Prijstabel 42

Prijslijst 42

5. Bijlage 3: Model van vraag en antwoord 43

6. Bijlage 4: Model van formulier voor voorstelling van referenties 44

7. Bijlage 5: Verklaring van vertrouwelijkheid. 45

8. Bijlage 6: Vorm van de CV van de aan het project toegewezen medewerkers. 46

9. Bijlage 7: Geschatte verdeling van de resources 48

Geschatte verdeling van de resources over de verschillende deelprojecten voor de uitvoering van het project 48
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina