Informatica Diensten Versie 2 van het bestek Wijzigingen aan het bestek op de volgende pagina’sDovnload 312.47 Kb.
Pagina3/11
Datum22.07.2016
Grootte312.47 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Algemene bepalingen
   1. Aard van de opdracht

De opdracht wordt beschouwd als een opdracht voor diensten.   1. Gunningswijze van de opdracht

De gekozen procedure is deze van een algemene offerteaanvraag.  1. Introductie en opening van de offertes
   1. Indiening van de offertes

Vóór hun opening worden de offertes ingediend via de elektronische toepassing e-tendering (voor meer details, zie hieronder), via de post (bij voorkeur aangetekend) of via manuele afgifte bij de leidinggevende diensten van de aanbestedende overheid. De offertes worden aanvaard tot op het moment waarop de zitting voor de opening van de offertes voor geopend wordt verklaard.    1. Offertes verzonden langs elektronische weg

De elektronische offertes kunnen worden ingediend via de internetsite https://eten.publicprocurement.be/, die de nodige garanties biedt inzake de naleving van de voorwaarden van artikel 81 ter van het KB van 8 januari 1996.


Er dient te worden opgemerkt dat de verzending van een offerte via e-mail niet voldoet aan deze voorwaarden. Deze methode van indiening van offertes is niet toegelaten.
Los van eventuele toegestane varianten kan elke inschrijver slechts één offerte indienen per opdracht. De offerte moet bij de aanbestedende overheid toekomen vóór de voorziene limietdatum voor de ontvangst van de offertes. De inschrijver kan zijn offerte gedeeltelijk op papier en gedeeltelijk in elektronische vorm indienen, waarbij beide gedeelten één enkele en éénzelfde offerte vormen.

Door zijn offerte geheel of gedeeltelijk in te dienen langs elektronische weg, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die worden aangemaakt door het ontvangende systeem, worden geregistreerd (artikel 81 quinquies van het KB van 8 januari 1996).


Zo nodig worden de attesten, die worden gevraagd in dit lastenboek, gescand om bij de offerte te worden gevoegd.
Meer informatie is terug te vinden op de internetsite: http://www.publicprocurement.be/

of via het telefoonnummer van de helpdesk e-procurement : +32 (0)2 790 52 58    1. Offertes, niet verzonden langs elektronische weg

De offertes die niet worden verzonden langs elektronische weg, worden in een gesloten omslag gestoken. De omslag draagt de volgende vermeldingen:


de naam van het lastenboek

de datum en het uur van de opening van de offertes.


Deze omslag wordt op zijn beurt in een tweede omslag gestoken die de volgende opschriften bevat:
het woord « OFFERTE » in de linkerbovenhoek;

het adres van de bestemmeling.
    1. Aanpassing of terugtrekking van een reeds indiende offerte

Als de inschrijver een reeds verzonden of ingediende offerte wenst aan te passen of terug te trekken, moet hij dit doen volgens de bepalingen van artikel 105 van het KB van 8 januari 1996. De aanpassing of de terugtrekking van een reeds ingediende offerte kan langs elektronische weg worden gedaan, volgens de bepalingen van artikel 81 van het KB van 8 januari 1996, of op papier.

De aanpassing of de terugtrekking van een reeds verzonden of ingediende offerte vereist een schriftelijke verklaring die correct wordt ondertekend door de inschrijver of zijn gevolmachtigde. Of straffe van nietigverklaring van de offerte moet deze verklaring het voorwerp en de reikwijdte van de veranderingen vermelden. De terugtrekking moet onvoorwaardelijk zijn.
De terugtrekking kan ook worden betekend met een telegram, een telex of een fax, en dit middels de volgende voorwaarden:

1° het bericht van terugtrekking komt toe bij de voorzitter van de zitting voor de opening van de offertes vóór de opening van de zitting;

2° het bericht van terugtrekking wordt bevestigd met een aangetekende brief, afgegeven bij de post uiterlijk op de dag die voorafgaat aan de zitting voor de opening van de offertes. Deze voorwaarde is niet van toepassing indien de inschrijver een beroep doet op elektronische middelen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 81 van het KB van 8 januari 1996.
Opmerking: om technische en organisatorische redenen verkiest de aanbestedende overheid dat de offertes worden ingediend langs elektronische weg. Deze keuze komt evenwel toe aan de inschrijver en zal geenszins van invloed zijn op de analyse en de evaluatie van de offerte.

   1. Opening van de offerte

De openbare zitting voor de opening van de offertes op papier en de elektronische offertes zal plaatsvinden op 14 september 2009 om 10 u. op het volgende adres:


FOD Financiën

North Galaxy

Koning Albert II-laan 33

1030 BrusselSokkel, zaal 2.


  1. Bepalingen ter regeling van de uitvoering van de opdracht
   1. Reglementering

 • Wet van 24 december 1993 (B.S. van 22.1.1994 en errata in B.S. van 25.2.1997) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.

 • Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (B.S. van 26.1.1996 en errata in B.S. van 25.2.1997) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.

 • Koninklijk besluit van 26 september 1996 (B.S. van 18.10.1996) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken.

 • de bijlage bij het voorgaand Koninklijk Besluit van 26 september 1996, zogenaamd Algemeen Bestek

 • Koninklijk besluit van 14 oktober 1996 (B.S. van 24.10.1996) betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies voor openbare werken op federaal niveau.

 • Alle wijzigingen aan voormelde Wet en besluiten, van toepassing op de dag van de opening van de inschrijvingen   1. Documenten met betrekking tot de opdracht

 • Dit bestek.

 • De berichten betreffende de opdracht en de berichten van wijziging, aangekondigd of gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Unie, die in het algemeen betrekking hebben op overheidsopdrachten, en de berichten van wijziging betreffende de onderhavige opdracht, worden verzonden per individueel aangetekend schrijven of per fax. Deze berichten maken integraal deel uit van de contractvoorwaarden en de inschrijver wordt verondersteld er kennis van te hebben genomen en er rekening mee te hebben gehouden bij de opstelling van zijn offerte.

 • De aangebrachte verduidelijkingen naar aanleiding van de infosessie (gestelde vragen en door de aanbestedende overheid verstrekte antwoorden). Deze verduidelijkingen maken integraal deel uit van de contractvoorwaarden en de inschrijver wordt verondersteld er kennis van te hebben genomen en er rekening mee te hebben gehouden bij de opstelling van zijn offerte.   1. De documenten van de inschrijver

 • De offerte van de inschrijver.

 • De verduidelijkingen en verbintenissen die door de FOD Financiën worden aanvaard en die als aanvulling op de offerte gelden (met dezelfde referentie) naar aanleiding van vragen en verzoeken om opheldering.

   1. Informatiesessie

Gezien de complexiteit van de opdracht heeft de aanbestedende overheid besloten om een eenmalige infosessie te organiseren ten behoeve van de inschrijvers. Deze sessie zal plaatsvinden tussen de publicatie van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en de dag van de opening van de offertes.
Na afloop van deze infosessie zal er op geen enkele van de gestelde vragen meer worden geantwoord; dit om alle kandidaat-inschrijvers op gelijke voet te behandelen.

Deze infosessie zal plaatsvinden op 17 augustus 2009 om 10 u. op het volgende adres: Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel. C5. Zaal Mandarin.


Er zal uitsluitend worden geantwoord op vragen die schriftelijk werden ingediend en dit uiterlijk op 11 augustus 2009. Deze vragen moeten exclusief worden ingediend via e-mail op het adres tender.fupitil@minfin.fed.be.
Alle vragen moeten verplicht verwijzingen bevatten naar het lastenboek, dit om een snel antwoord mogelijk te maken (vb. Deel 1, punt 1.1, paragraaf 1, pagina 1). Gelieve ook de taal van het door u gebruikte lastenboek te vermelden (de paginanummering kan verschillend zijn naargelang de taal).
Tijdens deze infosessie zal er een kort overzicht worden gepresenteerd van het voorwerp van de opdracht. De antwoorden op de tijdig ingediende vragen zullen mondeling worden verstrekt tijdens de infosessie en zullen vervolgens worden gepubliceerd op de internetsite van de FOD Financiën.

Aan geïnteresseerde ondernemingen wordt gevraagd om zich voorafgaandelijk bekend te maken via een e-mail naar het adres tender.fupitil@minfin.fed.be en om de naam en de functie mee te delen van de perso(o)n(en) die zal (zullen) worden afgevaardigd naar de infosessie. Om organisatorische redenen worden er per geïnteresseerde onderneming maximaal twee personen toegelaten.


Indien de geïnteresseerde ondernemingen onvolkomenheden, onduidelijkheden, enz. opmerken in het lastenboek, worden ze uitgenodigd om dit schriftelijk te laten weten vóór de infosessie, en dit volgens dezelfde modaliteiten als voor het indienen van de vragen.
De FOD Financiën hecht bijzonder veel belang aan de gelijke behandeling van de inschrijvers en stelt de specificaties van zijn lastenboeken op in het licht van die bekommernis. Indien een geïnteresseerde firma desondanks meent dat haar kandidatuur wordt uitgesloten of dat haar kansen worden verminderd door bepaalde specificaties uit onderhavig lastenboek, wordt ze verzocht om dit schriftelijk mee te delen, uiterlijk tijdens de infosessie. Zonodig zal de FOD, indien hij dit noodzakelijk acht, het lastenboek aanpassen om er rekening mee te houden.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina