Informatica Diensten Versie 2 van het bestek Wijzigingen aan het bestek op de volgende pagina’sDovnload 312.47 Kb.
Pagina4/11
Datum22.07.2016
Grootte312.47 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Offertes
   1. Algemeen

De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 10 van de wet van 24 december 1993 en op artikel 78 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 met betrekking tot onverenigbaarheden.De inschrijver is verplicht tot het gebruik van het offerteformulier in bijlage van onderhavig lastenboek. Indien evenwel andere formulieren worden gebruikt, is hij verplicht om op elk document de overeenstemming te bekrachtigen met het offerteformulier dat bij het lastenboek is gevoegd (art. 89 van het K.B. van 8 januari 1996).

De offerte en de bijlagen bij het offerteformulier worden opgemaakt in het Nederlands of het Frans.

Met de indiening van zijn offerte verzaakt de inschrijver automatisch aan zijn eigen algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden, ook als deze zouden voorkomen op één of meer bijlagen van zijn offerte.

Het offerteformulier is bij het lastenboek gevoegd.

De offerte moet worden opgemaakt op papier in drie exemplaren (waarvan één origineel en twee kopieën). Elke offerte en haar bijlagen moeten worden ondertekend door de inschrijver of zijn gevolmachtigde; zoniet wordt de offerte als zijnde onregelmatig verklaard.

De inschrijver zal tevens een exemplaar van zijn offerte overhandigen in elektronische vorm (cd-rom of diskette). In geval van afwijkingen tussen de versie op papier en de elektronische versie, zal het originele exemplaar van de versie op papier als geldig worden beschouwd.

Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of verbeteringen, zowel in de offerte als in haar bijlagen, moeten door de inschrijver of zijn gevolmachtigde worden ondertekend (en niet enkel geparafeerd); zoniet wordt de offerte als onregelmatig beschouwd.

De inschrijvers zijn gehouden zich expliciet te verbinden tot het naleven van alle administratieve en contractuele bepalingen van onderhavig bijzonder lastenboek. Elk voorbehoud of gebrek aan verbintenis inzake één van deze bepalingen kan leiden tot de onregelmatigheid van de offerte.   1. Geldigheidsduur van de offerte

De inschrijvers zijn door hun offerte gebonden gedurende een termijn van 240 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de datum van de opening van de offertes.   1. Varianten

Elke inschrijver mag slechts één offerte overhandigen; varianten zijn niet toegelaten.   1. Inhoud van de offerte

De offerte moet verplicht de volgende inlichtingen bevatten en de volgende inhoudstafel respecteren:


• Het model van inschrijving in Deel 3 Bijlage 1 van onderhavig lastenboek moet volledig ingevuld en ondertekend zijn.
• In bijlage 1 :

  1. Het attest van de directe belastingen (deel A, punt 12.1.1) ;

  2. Het attest van de btw (deel A, punt 12.1.1);

  3. Het document dat de volmachten van de gevolmachtigden vaststelt (deel A ,punt 6.5)

• In bijlage 2 :

  1. De opgave van de globale omzet en de omzet met betrekking tot de prestaties die het voorwerp uitaken van onderhavige opdracht, door de onderneming uitgevoerd in de loop van de drie laatste jaren.• In bijlage 3 :

  1. De lijst met de belangrijkste services, uitgevoerd door de inschrijver in de loop van de drie laatste jaren, alsook de analoge projecten die hij heeft gerealiseerd in de loop van dezelfde periode, hun bedragen en data, en de openbare of privé-instanties voor wie ze waren bestemd (minstens 2 referenties). De referenties moeten worden gepresenteerd volgens het model in bijlage 4 van onderhavig lastenboek.• In bijlage 4 :

  1. De gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde diensten, nauwlettend rekening houdend met de toewijzingscriteria• In bijlage 5 :

  1. Het curriculum vitae van de personen die door de aannemer aan het project worden toegewezen. Dit curriculum moet het model volgen dat wordt voorgesteld in bijlage 6 van dit lastenboek.

De inschrijver moet een doorlopende, ononderbroken nummering voorzien van alle pagina’s van de offerte en haar bijlagen. Elke pagina moet worden geparafeerd.  1. Gevolmachtigden


Elke offerte die wordt ingediend door gevolmachtigden, moet vermelden in naam van welke entiteit de gevolmachtigden acteren.

De gevolmachtigden voegen bij de offerte een authentieke of onderhandse akte die hen de machtiging verleent, of een kopie van dergelijke akte. Ze kunnen eveneens het nummer vermelden van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de bewuste mandaten werden gepubliceerd.

  1. Onderaannemers

De inschrijvers zijn gemachtigd om bepaalde gedeelten van de opdracht uit te besteden onder hun eigen verantwoordelijkheid, met name met het oog op het naleven van één van de voorwaarden van de offerte, die bepaalt dat de opleidingen moeten worden verzekerd met het nodige respect voor de taalgroep van de cursist. In het geval van uitbesteding omwille van de taal moet de inschrijver erop toezien dat de opleiding op alle punten identiek is wat de inhoud betreft. De offertes moeten echter worden opgemaakt uit naam van de inschrijver.  1. Prijs
   1. Algemene bepalingen

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996, Art 88.1ste§ ., moet de inschrijver, voor toewijzing van de opdracht, alle aanwijzingen geven die een controle van de prijzen mogelijk maken. Tijdens het opstellen van zijn offerte dient hij hier rekening mee te houden.


Deze opdracht is een opdracht volgens prijslijst (cfr Artikel 86 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996). Deel 2 van dit bestek somt de prestaties op die het voorwerp van de opdracht uitmaken.
De inschrijver vermeldt de prijs per uur voor zijn vertegenwoordiger. De tijd voor de verplaatsing naar de plaats van tewerkstelling wordt niet beschouwd als prestatie.
De prijzen moeten worden vermeld zonder BTW, maar inclusief alle andere belastingen.

De prijsopgave moet geschieden aan de hand van het formulier in bijlage 2 ‘ Prijstabel’.   1. Munteenheid

De prijzen worden vermeld in euro (EUR). Alle prijzen in de inschrijving moeten in dezelfde munt uitgedrukt worden. De inschrijvers mogen de bedragen, indien nodig, met twee decimalen aangeven.   1. In de prijs inbegrepen elementen

De inschrijver neemt volgende elementen in zijn prijs op :
 • administratieve en secretariaatskosten

 • verplaatsings-, transport- en verzekeringskosten

 • de levering van documenten of van zaken, nodig voor de uitvoering van de dienst   1. Prijsherziening

 1. Voor de leveringen wordt geen prijsherziening toegestaan.

 2. Voor de diensten is de herziening van de prijzen mogelijk.

 3. De regels voor de prijsherziening zijn:

  1. de prijzen kunnen éénmaal per jaar herzien worden

  2. de dienstverlener vraagt elk jaar de prijsherziening aan door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de Aanbestedende Overheid, t.a.v. Stafdienst B&B – boekhoudcel ICT, Koning Albert II-laan 33 bus 785, 1030 Brussel

 1. de prijsherziening gaat in op:

  1. de jaardag van de notificatie van de gunning van de opdracht als de dienstverlener de aanvraag tot herziening heeft verzonden vóór de jaardag. De prijsherziening heeft enkel betrekking op de diensten die effectief na de jaardag gepresteerd zijn

  2. de 1e dag van de maand volgend op de verzending van het aangetekende schrijven als de dienstverlener één of meer jaardagen heeft laten voorbijgaan. De prijsherziening heeft enkel betrekking op de diensten die effectief na voormelde 1e dag van de maand gepresteerd zijn (opgelet: de dienstverlener moet een nieuwe aanvraag indienen voor de herziening van de prestaties die na de eerstvolgende jaardag zullen gepresteerd worden)

 1. de prijsherziening wordt berekend aan de hand van de volgende formule:waarbij:

P= herziene prijs


P0= initiële prijs
S0= loonindex AGORIA (alleen voor Belgische dienstverleners, buitenlandse dienstverleners moeten een analoge index voorstellen) – nationaal gemiddelde, sociale lasten inbegrepen, voor contracten vanaf 11/07/1981, van toepassing in de maand die aan de opening van de offertes voorafgaat.
S= zoals S0 hiervoor, maar van toepassing in de maand die de jaardag van de notificatie van de gunning van de opdracht voorafgaat
Voor de indexen, zie: http://www.agoria.be

 1. de prijzen van de diensten die worden bijbesteld, kunnen worden herzien. De herziening volgt de bovenstaande regels

 2. De Aanbestedende Overheid behoudt zich het recht voor om de prijzen te herzien bij dalende index. De herziening volgt de bovenstaande regels, waarbij het aangetekende schrijven uitgaat van de Aanbestedende Overheid

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina