Informatica Diensten Versie 2 van het bestek Wijzigingen aan het bestek op de volgende pagina’sDovnload 312.47 Kb.
Pagina6/11
Datum22.07.2016
Grootte312.47 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Termijnen en kennisgeving van de gunning
   1. Kennisgeving van de gunning van de opdracht

Overeenkomstig artikel 21 bis van de Wet van 24 december 1993 informeert de aanbestedende overheid de niet geselecteerde kandidaten en de inschrijvers van wie de offerte als onregelmatig werd beschouwd of niet werd uitgekozen, zo gauw mogelijk nadat over hen een beslissing werd genomen. Wanneer de overheidsopdracht het geraamde bedrag bereikt, zoals bepaald door de Koning, voor de Europese bekendmaking bij de aanvang van de procedure, deelt de aanbestedende overheid bij een ter post aangetekende brief mee :


1° aan elke niet geselecteerde kandidaat of inschrijver, de redenen van zijn niet-selectie;

2° aan elke inschrijver van wie de offerte als onregelmatig werd beschouwd, de redenen van de verwerping;

3° aan elke inschrijver van wie de offerte niet werd uitgekozen, de gemotiveerde gunningsbeslissing van de opdracht.
De aanbestedende overheid kent de inschrijvers een termijn toe van vijftien dagen vanaf de dag die volgt op de in het tweede lid bepaalde datum van verzending per telefax of via elektronische middelen. De inschrijvers kunnen binnen deze termijn een schorsingsberoep instellen bij een rechtscollege, wat uitsluitend mag gebeuren in het kader van, al naargelang, een procedure in kort geding voor de justitiële rechter of, voor de Raad van State, via een procedure wegens uiterst dringende noodzakelijkheid. Indien de aanbestedende overheid binnen de toegestane termijn geen schriftelijke kennisgeving in die zin ontvangt op het door haar vermelde adres, mag de procedure worden verdergezet.

Bepaalde gegevens mogen evenwel niet worden medegedeeld indien de openbaarmaking ervan de toepassing van een wet zou belemmeren, in strijd zou zijn met het openbaar belang, nadelig zou zijn voor de rechtmatige commerciële belangen van overheidsbedrijven of particuliere ondernemingen of de eerlijke mededinging tussen de ondernemingen zou kunnen schaden.   1. Termijnen

Voor de uitvoering van de opdracht en behoudens andersluidend beding, begint elke termijn te lopen de dag volgend op die waarop het feit zich heeft voorgedaan dat als vertrekpunt voor deze termijn dient.


Wanneer door de betekening van een beslissing of een mededeling een termijn begint te lopen, moet het document bij een ter post aangetekende brief worden verzonden. In dat geval wordt de aanvangsdatum van de termijn vastgesteld op de eerste werkdag volgend op de dag van afgifte bij de post.
Ingeval de termijn is uitgedrukt in dagen, worden hieronder, behoudens andersluidend beding, kalenderdagen verstaan en verstrijkt de termijn op het einde van de laatste dag van de vastgestelde periode.

Ingeval de termijn is uitgedrukt in maanden, wordt hij gerekend van de zoveelste tot de zoveelste. Indien er geen zoveelste is in de maand waarin de termijn eindigt, verstrijkt deze op het einde van de laatste dag van die maand. Indien de laatste dag van die maand een zaterdag, een zondag of een feestdag is, wordt de termijn verlengd tot het einde van eerstvolgende werkdag.  1. Borgtocht

De borg bedraagt 5 % van het totaalbedrag (exclusief BTW) van de opdracht. Het aldus verkregen bedrag wordt naar boven afgerond tot een tiende van een euro.


De borgsom kan worden gevestigd in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen, hetzij in liquide munt, hetzij in staatsfondsen, hetzij in de vorm van een collectieve borgstelling.
De borgsom kan eveneens worden gevestigd door middel van een garantie, toegekend door een kredietinstelling die voldoet aan de voorschriften van de Wet van 22 maart 1993 betreffende het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, of door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorschriften van de Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op verzekeringsondernemingen, en die is erkend voor tak 15 (borg).
De aannemer moet binnen de dertig kalenderdagen, volgend op de dag van de afsluiting van het contract, het bewijs leveren van de vestiging van de borg, door hemzelf of door een derde, en dit op één van volgende manieren:


 1. wanneer het gaat om een borg in speciën, door middel van de overschrijving van het bedrag op de postchequerekening van de Deposito- en Consignatiekas (PR nr. 679-2004099-79, IBAN: BE58 6792 0040 9979,      BIC: PCHQ BEBB) of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult als die van de voornoemde kas, hierna genoemd openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;

 2. wanneer het gaat om een borgstelling in staatsfondsen, middels een deposito van de borg in handen van de kassier van de Staat in de zetel van de Nationale Bank in Brussel of in één van de provinciale agentschappen ervan, voor rekening van de Deposito- en Consignatiekas, of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;

 3. wanneer het gaat om een collectieve borgstelling, via een deposito door een onderneming die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borgstelling bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;

 4. wanneer het gaat om een garantie, via de akte van verbintenis van de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming.

Deze bewijsstukken worden, al naargelang het geval, aan de aanbestedende overheid bezorgd via :


 1. hetzij het ontvangstbewijs van het deposito van de Deposito- en Consignatiekas of een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;

 2. hetzij een bericht van debet, overhandigd door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming;

 3. hetzij het bewijs van deposito, afgeleverd door de kassier van de Staat of door een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;

 4. hetzij het origineel van de akte van solidaire borgstelling, goedgekeurd door de Deposito- en Consignatiekas of door een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;

 5. hetzij het origineel van de akte van verbintenis, opgesteld door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming die de garantie verstrekt.

Deze documenten, ondertekend door de depositogever, tonen aan, ten gunste van wie de borgstelling is gevormd, en verduidelijken de precieze aanwending ervan middels een beknopte aanduiding van het voorwerp van de opdracht en van de referentie aan het bestek, alsook van de naam, de voornaam en het volledige adres van de aannemer, en eventueel van de derde die het deposito heeft verricht voor diens rekening, met de vermelding "geldschieter" of "gevolmachtigde", al naargelang het geval.
Indien het bewijs van de borgstelling niet binnen de gestelde termijn werd geleverd, zal er een boete worden toegepast. De afwezigheid van borgstelling kan leiden tot de verbreking van het contract.

De hierboven vermelde termijn van dertig kalenderdagen, wordt opgeschort tijdens de sluiting van de onderneming van de aannemer tijdens de jaarlijkse betaalde vakantieperiode en op compensatiedagen die wettelijk zijn voorzien of die verplicht werden gesteld in een collectieve arbeidsovereenkomst.


Het bewijs voor de vestiging van de borg moet worden verzonden naar het adres dat zal worden opgegeven in het bericht van gunning van de opdracht.
De borgsom kan op verzoek van de opdrachtnemer worden vrijgegeven na de voorlopige oplevering van de dienstverleningen van de opdracht.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina