Informatica Diensten Versie 2 van het bestek Wijzigingen aan het bestek op de volgende pagina’sDovnload 312.47 Kb.
Pagina8/11
Datum22.07.2016
Grootte312.47 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Facturatie en betaling

De prestaties worden maandelijks gefactureerd op grond van het uurtarief dat de inschrijver opgeeft in zijn inventaris


De dienstverlener dient voor elk verschuldigd bedrag een factuur op te maken op de datum waarop deze som betaalbaar is.
De dienstverlener stuurt zijn facturen (in drie exemplaren) naar het volgende adres:
FOD Financiën

Stafdienst budget en beheerscontrole

Boekhouding ICT

Koning Albert II-laan 33 bus 785

1030 BRUSSEL

De betalingen zullen uitgevoerd worden volgens de reglementering betreffende de rijkscomptabiliteit en geschieden binnen 50 kalenderdagen te rekenen van de ontvangst van de factuur, met dien verstande dat het opdrachtgevende bestuur tevens in het bezit is van een staat van dienst over de betrokken maand (omstandig overzicht van de tijdens die maand gepresteerde dagen).


De interesten voor laattijdige betalingen worden bepaald overeenkomstig het artikel 15 § 4 van het Algemene Aannemingsvoorwaarden.

  1. Geschillen : verweermiddelen van het bestuur

De verweermiddelen van het bestuur zijn deze die voorzien zijn in de artikelen 20 en 75 van het reeds vernoemd Algemeen Bestek.


De opdracht moet overeenkomstig het Belgisch recht worden opgevat, beschouwd en ten uitvoer gelegd.
De partijen verbinden zich ertoe hun verplichtingen te goeder trouw na te komen en samen te werken met het oog op het welslagen van de onderneming. Geschillen betreffende de verplichtingen voortvloeiend uit de bepalingen die de opdracht regelen, moeten in onderling overleg worden beslecht.


   1. De partijen moeten alvorens enig ander rechtsmiddel aan te wenden, proberen de zaak in der minne te regelen. De meest gerede partij moet daartoe aan de andere partij bij gewone aangetekende brief kennis geven van de slechte tenuitvoerlegging van de overeenkomst. Indien mogelijk moet bij deze kennisgeving een oplossing worden voorgesteld. De andere partij beschikt dan over een termijn van 15 dagen te rekenen van de toezending van de aangetekende brief om de ontvangst ervan te bevestigen en met de voorgestelde oplossing in te stemmen.

   2. Bij gebreke van overeenstemming en alvorens een rechtsvordering in te stellen, moeten de partijen ernaar streven een compromis uit te werken door onderhandelingen aan te vatten zodra is gebleken dat de zaak niet in der minne kan worden geregeld. De onderhandelingen moeten worden gehouden op het adres vermeld onder punt 1.1. in het bijzijn van de personen die beide partijen daartoe hebben aangewezen. Behoudens anders is overeengekomen, mogen de onderhandelingen niet langer duren dan 30 dagen te rekenen van de toezending van de eerste aangetekende brief.

   3. Indien in dit stadium van het geschil nog geen overeenstemming is bereikt, wordt de zaak aanhangig gemaakt bij de rechtbanken te Brussel, die alleen bevoegd zijn.


 1. Deel B : Technische beschrijving van de opdracht

  1. Algemene context

De Federale Overheidsdienst Financiën ontwikkelt grootschalige en innovatieve IT projecten die de basis vormen van haar informatica infrastructuur. In deze context heeft de ICT afdeling van de FOD Financiën geopteerd voor een applicatie ontwikkelingsmethodologie die in de eerste plaats tot doel heeft het verloop van IT ontwikkelingsprojecten te formaliseren en te stabiliseren in een gemeenschappelijk en uniform kader: de inhoud van de verschillende projectfasen, de rollen van de verschillende actoren en de op te leveren objecten bij iedere projectfase.


De keuze van de stafdienst ICT voor de methodologie voor applicatie ontwikkeling viel op de methodologie UP (Unified Process), een algemeen erkende en open standaard. Deze standaard methodologie werd verfijnd volgens de behoeften van de FOD Financiën en werd bovendien verrijkt met een aantal concepten uit RUP (Rational Unified Process). Dit heeft geleid tot de methodologie FUP (Finance Unified Process) die gehanteerd wordt voor alle belangrijke projecten binnen FOD Financiën. Om deze processen voor applicatie ontwikkeling te ondersteunen heeft de stafdienst ICT een aantal software tools van de software editors Borland en HP gekozen en ter beschikking gesteld van haar IT applicatie ontwikkelingsteams.
Voor het beheer van de volledige informatica infrastructuur (hardware en software) en voor de eindgebruikerondersteuning koos de FOD Financiën voor de methodologie ITIL (Information Technology Infrastructure Library) gedreven door volgende doelstellingen:

 • Bereiken van een gepland, consistent en meetbaar niveau van dienstverlening

 • Verbeteren van het beheer van ICT componenten

 • Het rechtvaardigen van de kosten voor alle IT diensten

 • Verhogen van risico beheersing zowel via proactieve acties als via het nemen van de gepaste tegenmaatregelen indien de omstandigheden dit vereisen

Ook deze ITIL methodologie steunt op een aantal beheersprocessen waarvan incident management, change management, configuration managenent en service level management enkele voorbeelden zijn. Ook om deze beheersprocessen te ondersteunen heeft de ICT afdeling de nodige software tools (van de firma HP) gekozen en op grote schaal in gebruik genomen, voornamelijk bij de infrastructuur ondersteunende diensten.


Met dit project wenst de ICT afdeling van de FOD Financiën de beheersprocessen gebruikt voor applicatie ontwikkeling door de ontwikkelingsteams en de beheersprocessen voor infrastructuur gebruikt door de technische diensten op elkaar af te stemmen.
Het beoogde objectief hierbij is dat bij het in productie brengen van nieuwe of gewijzigde applicaties:

 • gecontroleerde change processen en releaseprocessen worden gebruikt;

 • de beide beheersprocessen voor applicatie-ontwikkeling en configuratiebeheer naadloos in elkaar overlopen;

 • het versiebeheer versterkt wordt zodat FOD Financiën zeker is dat de broncode van de applicaties in productie ook effectief in de repositories aanwezig is;

 • de documentatie gemeenschappelijk beheerd en gebruikt kan worden;

 • de kwaliteit gegarandeerd wordt via acceptatietesten die uitgevoerd worden in een daartoe aangepaste acceptatietest omgeving;

 • de kwaliteit van de leveringen op een objectieve en consistente wijze gemeten wordt.

In dit kader zal ook geanalyseerd worden in hoeverre de vandaag gebruikte procesondersteunende tools aan elkaar gekoppeld kunnen worden met doel om de noodzakelijke gegevensuitwisseling te automatiseren om maximaal fouten en vergissingen uit te sluiten tijdens de belangrijke maar risicovolle fase van in productiestelling van nieuwe of gewijzigde applicaties.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina