Informatica en dactylografie (2007)Dovnload 52.05 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte52.05 Kb.
Aartsbisdom Mechelen-Brussel – Vicariaat Onderwijs

Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs
Informatica en dactylografie (2007)
1 Situering van het vak


  1. Algemene visie op het vak “informatica” in het secundair onderwijs

In het jaar 2006 werd de Ronde Tafel Informatica afgerond. Zij beschrijft de visie van het VVKSO rond de plaats van de informatica in het Vlaamse onderwijslandschap in de toekomst.
Een overzicht van de besluiten kan doorgenomen worden in het document op de website van de pedagogische begeleiding:

http://www.kerknet.be/vic.onderwijs.mb/SO/Vakdocs/Informatica/Synthesenota RTI.pdf.
In verband met de leerplannen voor de 2e en de 3e graad verdient het aanbeveling een werkdocument door te nemen van Bern Martens, docent informatica aan de leraren­opleiding in Heverlee. Raadpleeg:

http://www.kerknet.be/vic.onderwijs.mb/SO/Vakdocs/Informatica/RapportBernMartens.pdf.

1.2 Leerplannen

Rond de leerplannen informatica is er voor dit schooljaar een en ander gewijzigd.
 • Vooreerst is er het leerplan (LICAP – D/2003/0279/028) AV Informatica voor de 2e graad ASO/TSO/BSO (niet-handelsrichtingen). Gehoor gevend aan de ruim geciteerde klacht omtrent de overlading van het leerplan werd overgegaan tot een ontstoffing van het huidige leerplan, wat inhield dat er enkele onderdelen als ‘facultatief’ werden aangemerkt, zodat deze onderdelen nog steeds mogen maar niet meer moeten bestudeerd worden; daarenboven werden bestaande inhouden geactualiseerd.

Het in het leerplan opgenomen overzicht willen we hier nogmaals opnemen ter illustratie.
1OVERZICHTSTABEL VAN DE

LEERPLANONDERDELEN

ASO

TSO Grafische communicatie

TSO

KSO

Mogelijke
lestijden


Kennismaking met computers en netwerken

Verplicht

Verplicht

Verplicht

4

Taakgericht werken met softwarepakketten:

 • sleutelvaardigheden en -attitudes

Verplicht

Verplicht

Verplicht
 • Systeemprogrammatuur

Verplicht

Verplicht

Verplicht

3

 • Toepassingsprogrammatuur

  Tekstverwerking

Verplicht

Verplicht

Verplicht

8

  Rekenblad

Verplicht

Verplicht

Facultatief

9

  Gegevensbeheer:

  • Begrippenkader

Verplicht

Verplicht

Verplicht

3

  Gegevensbeheer

  • Taakgericht werken met een pakket voor gegevensbeheer

Facultatief

Facultatief

Facultatief

8

  Presentaties

Verplicht

Verplicht

Verplicht

2

Communicatie met de buitenwereld

Verplicht

Verplicht

Verplicht

1

Een oplossing ontwerpen en beschrijven met een eenvoudige, actuele ontwikkel­omgeving

Verplicht

Facultatief


Facultatief

8

Maatschappelijk-ethische aspecten

Verplicht

Verplicht

Verplicht

2

Dit leerplan gaat in vanaf september 2007, en mag meteen ook voor de volledige 2e graad toegepast worden. Dat betekent dus dat met het ‘ontstofte’ leerplan ook al kan gestart worden in het 4e jaar. • Daarnaast is er de 3e graad Handel, waarin een nieuw leerplan bedrijfseconomie (LICAP – D/2007/0279/001) wordt voorgesteld dat in voege kan treden vanaf september 2007, maar dat in elk geval van start gaat in september 2008 en waarin het vak toegepaste informatica volledig werd geïntegreerd, zodat het vak op zich niet meer bestaat. Omwille van de vereiste bekwaamheidsbewijzen zullen het vooral de economisten zijn die het vak en dus ook de informaticacomponenten zullen aanbieden. Hiervoor werden door het VVKSO ruime nascholingsinitiatieven opgezet (zie ‘2.1 Bijscholingen’)

 • Tenslotte is er de 3e graad Boekhouden-informatica waarin het vak toegepaste informatica (LICAP – D/2007/0279/002) nog wel als aparte eenheid wordt aangeboden (5 wekelijkse lestijden) en waarin de inhouden op een merkbare wijze geactualiseerd werden. Ook hiervoor werden door het VVKSO ruime nascholingsinitiatieven opgezet die we ten stelligste aanbevelen (zie ‘2.1 Nascholing’)

Tot slot: alle leerplannen kunnen in pdf-formaat gedownload worden via de website van het VVKSO. Raadpleeg hiervoor http://www.vsko.be/vvkso en kies onder het onderdeel Publicaties voor Leerplannen.
1.2 Leerlijnen

Bij het overlopen van schooldoorlichtingen door het inspectieteam valt het ons meer en meer op dat er verstrekkende aandacht wordt besteed aan de verticale en de horizontale samenhang in de jaarplannen. Hierbij valt het op dat een horizontale samenhang reeds in vele scholen tot een aanvaardbaar niveau komt en de efficiënte vakgroepwerking is hieraan niet vreemd. Maar vaak ontbreekt het nog aan de verticale samenhang, waarbij over de graden heen, over het volledige curriculum van een opleiding, een soort van leerlijn onderkend wordt.


Een leerlijn onderkennen over de graden heen is dan ook geen vanzelfsprekendheid: graadoverschrijdende vakvergaderingen kunnen hier misschien wel een antwoord bieden, maar vaak blijft men toch hangen in de problematiek binnen een graad en hebben leraren van bijvoorbeeld een 2e graad weinig zicht op wat er in diverse richtingen van een 3e graad wordt aangeboden, en omgekeerd. Het is dan vaak ook niet denkbeeldig dat er wel eens naast elkaar wordt gewerkt, en dat leerinhouden van de 2e graad opnieuw uitgebreid aan bod komen in de 3e graad, dat leerinhouden niet in de juiste dosering aan bod kwamen in de 2e graad, of tenslotte dat verkeerdelijk veronderstellingen gemaakt worden door collega’s van de 3e graad rond de voorkennis van de 2e graad.
Goed omschreven leerlijnen kunnen hieraan een oplossing bieden. Een goede poging werd ondernomen door Astrid Costermans (Heilig-Hart Heverlee) en mezelf, om alle leerlijnen in kaart te brengen. Het resultaat daarvan kun je bekijken op de website:

http://www.kerknet.be/vic.onderwijs.mb/Informatica/.
Alle suggesties en aanmerkingen zijn echt welkom, zodat we op een snelle manier naar een voor iedereen aanvaardbaar schema kunnen toegroeien. Alvast bedankt voor je bijdrage(n).
2 Professionalisering
2.1 Blijvende nascholing

Niemand ontsnapt aan het “levenslang leren”, en dat principe geldt a fortiori voor leraren infor­matica. Waarschijnlijk is er geen enkele discipline waarin de vernieuwingen zich in een zo snel tempo op­volgen, zodat menig leraar informatica en/of dactylografie zich soms wel eens vertwijfeld af­vraagt waaraan hij/zij begonnen is bij aanvang van de informaticaloopbaan. Natuurlijk is een ICT-basiskennis niet zomaar in een wip te verwerven: enkele basis­cursussen zijn hier­bij noodzakelijk. Wij bepleiten hierbij de mogelijkheden van een opleiding binnen de eigen school, waarbij eigen leraren de nascholing ver­zorgen voor collega’s, binnen de vertrouwde school­omgeving met de eigen school­computers. De ervaring leert dat de respons en het rendement van deze opleidingen immens groot zijn.

Daarenboven biedt het volwassenenonderwijs prima basismodules ICT, aangeboden door didactisch geschoold personeel en tegen een te verwaarlozen prijs. Beslist een aanrader!

Tenslotte worden binnen het VVKSO als binnen de diverse opleidings- en pedagogisch-didactische centra lovenswaardige inspanningen ge­daan om tegemoet te komen aan de vraag tot nascholing in het informaticadomein.


Voor de nascholing van het VVKSO verwijzen we hierbij naar de site: www.vsko.be/vvkso (kies voor Onderwijspraktijk en Nascholing). In de maandelijkse mededelingen zal daarenboven geregeld bericht worden omtrent alle nascholingsinitiatieven in de regio. Raadpleeg: http://www.kerknet.be/vic.onderwijs.mb/SO/soinfo.htm.
Uit contacten met directeurs en leraren blijkt dat velen onvoldoende op de hoogte zijn van het reilen en zeilen bij de bestaande Regionale Expertisenetwerken (REN) die inmiddels vruchtbaar werk leveren met het oog op de integratie van ICT in de diverse vakken. Daarom hierbij de referenties van het voor onze regio aangeduide centrum:

e-mail: renvlaanderen@kuleuven.be;

website: http://www.renvlaanderen.be/.


  1. Onderhoud van hard- en software

Internet in een multimediaklas en toegankelijk voor elke individuele pc vereist de opstelling van een netwerk en een hard- of software router. Het onderhoud en het beheer van een dergelijk netwerk zijn een niet te onderschatten opdracht die de inscha­ke­ling van een informaticacoördinator vereist. Een vrijstel­ling van lesuren verdient warme aanbeveling, omdat deze persoon (of perso­nen) zorgt voor een goe­de opvolging en onderhoud van de apparatuur, en het informaticagebeuren binnen de sch­ool "leven­dig hou­dt" bij de colle­ga's. De laatste berichtgeving omtrent de wettelijke omkadering voor de taak van de informaticacoördinator op het niveau van de scholengemeenschap kan gevonden worden op het adres:

http://www.ond.vlaanderen.be/schooldirect/BL0203/ICTcoord.htm.
3 Leermiddelen

3.1 Uitgeverijen

Bij de zoektocht naar een geschikt leerboek kunnen de diverse didactische uitgeverijen geconsulteerd worden. Ter informatie hierna de referenties van deze uitgeverijen, die zich in het bijzonder toege­spitst hebben op publicaties in het domein van de informatica.Raadpleeg hiervoor:

http://www.kerknet.be/vic.onderwijs.mb/SO/Vakdocs/informatica/uitgeverijen.doc.

  1. Software

We blijven aandringen op het legaal gebruik van softwarepakketten; de school kan, door bemiddeling van het VVKSO gunstige licentieovereenkomsten afsluiten met de software­leveranciers (raadpleeg hiervoor de site van het VVKSO: http://www.vsko.be/vvkso). In dat ver­band willen we het project "“MS-KIS (Keep it simple schoolcontract)” vermelden, waarbij MicroSoft een aanbod doet dat financieel interessante voorwaarden biedt voor sommige scholen. We ver­wijzen hiervoor naar de mededeling op:

http://www.ond.vlaanderen.be/schooldirect/bijlagen0201/MS.htm.
Maak je op school enkel gebruik van de traditionele (betalende) software en vind je dat het anders kan of moet? Vrije software biedt mogelijk een waardevol alternatief. Dat is software die je kosteloos en zonder expliciete toelating kunt gebruiken en aanpassen op een onbeperkt aantal computers. De onderwijsminister wil het gebruik van vrije software zo snel en breed mogelijk invoeren in scholen. De onderwijsvisie van de overheid terzake is terug te vinden in:

http://www.ond.vlaanderen.be/ict/infrastructuur/vrijesoftware/advies_vrije_software_werkgroep_onderwijs.pdf.
Als ondersteuning voor deze visie organiseert de overheid de publicatie van een handig naslagwerkje “Vrije software in het onderwijs”. In deze editie wordt een aantal alternatieven voorgesteld voor de meest gangbare softwarepakketten die ons tot dan toe via de gangbare commerciële kanalen bereikten (o.m.: OpenOffice, Mozilla Firefox, …). Daarnaast een aantal bruik­bare ICT-tools voor dagelijks gebruik (AbiWord, Gnumeric, Gimp, enz…). En tenslotte een aantal tools die het ICT-leven sterk vereenvoudigen (TuxPaint, FreeMind, PDFcreator). Zelfs mogelijkheden voor een alternatieve elektronische leer­omge­ving liggen te grabbel (Moodle, Dokeos/Claro­line). Voor meer informatie omtrent deze (gratis) brochure, raadpleeg:

http://www.ond.vlaanderen.be/ict/infrastructuur/vrijesoftware/vrije_software.pdf.


  1. De BIN-normen

Elke handelsleraar heeft te maken met de BIN-normen, voorgeschreven door het Belgisch Insti­tuut voor Normalisatie. Meer bepaald de voorschriften in verband met de schriftelijke communicatie zijn al jaren de leidraad bij het opstellen van handelsbrieven en –documenten. Het is duidelijk dat de voorgeschreven norm geldt als basis voor de zakelijke commu­nicatie, en dat ons onderwijs zich daarop baseert, ongeacht het feit of het bedrijfsleven deze voorschriften al dan niet volledig volgt. De norm is er en moet worden toegepast, zonder hierbij echter te vervallen in een ongezond fanatisme.
De nieuwe normen zijn gebundeld in twee edities, opgesteld door het VVKSO onder de volgende titels.


 • BIN-NORMEN, Efficiënte communicatie

 • RAPPORTEREN, voorschriften en nuttige wenken

uitgegeven bij: LICAP

Guimardstraat 1 te 1040 Brussel

Tel.: 02 509 96 72

Fax: 02 509 97 04 en 02 509 97 80

E-mail: info@licap.be
Daarenboven is er door de VVKSO-medewerker Guy Willems een prachtige Power­Pointpresentatie opge­steld die de voorschriften op een duidelijke manier voorstelt en dus geschikt materiaal is om in klassenverband of op een studiedag rond dit thema ingezet te worden. Deze presentatie stelt hij kosteloos en vrij ter beschikking (waarvoor hierbij dank) en kan gedownload worden op het adres:

http://www.kerknet.be/vic.onderwijs.mb/SO/vakdocs/Informatica/BIN.pps.

Wel verzoekt de auteur om de inhoud, inclusief zijn naam en de organisatie (VVKSO) te willen vermelden als erkenning voor het geleverde werk.  1. Elektronische leerplatformen

Sedert vorig jaar is het fenomeen ‘elektronisch leerplatform’ pas goed uit de startblokken gekomen, en de bijdrage van het VVKSO met de verdeling van Blackboard (eloV) is hieraan beslist niet vreemd. Raadpleeg hiervoor http://elov.vvkso.be.
Natuurlijk is dit aanbod vrijblijvend en kan nog steeds een beroep gedaan worden op andere mooie initiatieven zoals Smartschool (http://www.smartschool.be/) en op de vrije softwaremarkt het pakket Moodle (http://www.moodle.com/).

4 Evaluatie


Rond het thema "Evaluatie binnen het vak informatica" is een bijdrage te noteren van ondergetekende, waarin een poging werd ondernomen om de opdracht “Evaluatie” concreet vorm te geven voor het vak informatica. Raadpleeg hiervoor het Word-document:

http://www.kerknet.be/vic.onderwijs.mb/SO/Vakdocs/Informatica/Evaluatie.doc.
Rond de evaluatie van attitudes is binnen de begeleiding een werkgroep gestart om daaromtrent een visie te formuleren. Je wordt op de hoogte gehouden.

5 Beginnende leraren


5.1 Leerplan of leerboeken

Van bij de aanvang is het belangrijk erop te wijzen dat het leerplan de basis is van waaruit wordt les­ ge­ge­ven, niet het leerboek. In elk leerboek zitten namelijk persoonlijke accenten en uitbreidingen, aange­bracht door de auteur. Sommige ervan zijn verantwoord vanuit didactisch standpunt, andere punten zijn louter uitbreiding of zijn soms gewoon overbodig.


Wanneer leraren naar het einde van het schooljaar toe verzuchten “ik krijg mijn stof niet afgewerkt” kan dit meestal vertaald worden in “ik krijg mijn leerboek niet uit”. Een kritische kijk op het leerplan leert echter dat sommige delen veel te uitgebreid werden behandeld of dat sommige onderdelen helemaal niet dienden bestudeerd te worden, omdat ze als uitbreidingsleerstof staan aangeduid.
Aarzel dus niet de begeleiding te contacteren bij het interpreteren van leerplaninhouden. Hiertoe kan een e-mail volstaan op volgend adres: herve.wellens.mb@kerknet.be.

  1. Peterschap

Natuurlijk is een eerstelijnszorg efficiënter dan nazorg. Vandaar dat de goede samenwerking met een ervaren collega, zeker bij de aanvang van een onderwijs­loopbaan, zeer verrijkend kan zijn. Sommige scholen richten daartoe een soort van “peterschap” (“meterschap”) in: hierbij wordt een jonge leraar toevertrouwd aan de goede zorgen van een ervaren collega. De resultaten van dit systeem zijn eensgezind positief.

6 Actualiteit


6.1 Website

Ook het vicariaat onderwijs heeft reeds enkele jaren zijn intrede gedaan op de informatiesnelweg. Op het adres: http://www.kerknet.be/vic.onderwijs.mb/ kun je de website van het vicariaat onderwijs Mechelen-Brussel terugvinden. Daarin staan diverse rubrieken die alle met het onderwijsgebeuren te maken hebben. Een belangrijke rubriek in het onderdeel secundair onderwijs is de “Informatie van de begeleiding”, waarin maandelijks per vakgebied de laatste berichtgeving van de diverse begeleidings­diensten wordt verstrekt. Ook informatica heeft daarin een maandelijkse rubriek.


Binnen het onderdeel secundair onder­wijs werd tevens een extra optie toegevoegd onder de titel "Vakdocumenten". Zoals deze titel laat vermoeden is het de bedoeling om langs deze weg bruikbaar les­materiaal en nuttige informatie voor het vak aan te bieden.

  1. Pedagogisch-didactische helpdesk

Sinds een tweetal jaren heeft de begeleiding informatica een pedagogisch-didactische helpdesk. Dit behelst het vol­gende: wanneer je een vraag, een probleem, een suggestie,... hebt, dan kun je die doormailen naar het adres: herve.wellens.mb@kerknet.be. Een antwoord op je verzoek zal je zo spoedig mogelijk per e-mail bereiken.

  1. Nieuwsflashes

Een laatste nieuwigheid betreft de elektronische nieuwsbrief. Mits je je inschrijft op de lijst der belanghebbenden (http://ls.kuleuven.ac.be/cgi-bin/wa?SUBED1=teachinf&A=1) kun je losse, vakgerichte informatieve bijdragen ontvangen, waarop je uiteraard naar wens kunt reageren.
Een hartverwarmend schooljaar 2007-2008 toegewenst!

Hervé Wellens

Pedagogisch begeleider informatica – dactylografie
Kerkstraat 49

3010 Kessel-Lo

Tel.: 016 25 20 34
herve.wellens.mb@kerknet.be

P.S. Raadpleeg ook onder Vakdocumenten de algemene visie op en nuttige informatie over informatica en dactylografie.
DPB, F. de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, tel.: 015 29 84 86 - fax: 015 29 84 03 - e-mail: dpb.mb@kerknet.be

Website: http://www.kerknet.be/vic.onderwijs.mb

Maandberichten Vademecum Vakdocumenten
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina