Informatie over de aantekening seksuologie nvvs voor sense-medewerkersDovnload 25.85 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte25.85 Kb.
INFORMATIE OVER DE AANTEKENING SEKSUOLOGIE NVVS

VOOR SENSE-MEDEWERKERS
Inleiding

In het kwaliteitsdocument voor Sense staan kwaliteitseisen voor de Sense medewerkers beschreven. De vergoedingen van de Sense consulten zijn hieraan gekoppeld; dat wil zeggen dat de Sense consulten alleen vergoed worden wanneer aan die kwaliteitseisen is voldaan.1

De kwalificatie is geregeld door de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS).
Registratie

De Sense medewerkers dienen te voldoen aan de criteria voor het verkrijgen van de Aantekening Seksuologie NVVS. De Registratiecommissie van de NVVS beoordeelt aan de hand van onderstaande criteria of de kandidaat de kwalificatie Aantekening Seksuologie NVVS kan worden toegekend.

1. De kandidaat is gekwalificeerd als hulpverlener op minimaal HBO-niveau. Een copie van het diploma of certificaat dient bij de aanvraag te worden overlegd.

2. De kandidaat heeft aantoonbaar voldoende specifieke seksuologische kennis en vaardigheden opgedaan. Voor Sense is in dit kader de ASH-cursus van 10 dagen opgezet. Een copie van diploma of certificaat geldt als bewijs dat de cursus met voldoende resultaat is gevolgd.

3. De kandidaat beschikt over aantoonbare praktische ervaring van tenminste:

  1. 30 uur seksuologische werkervaring binnen 6 maanden;

Dit betreft alle werkzaamheden op het terrein van de seksuele gezondheidszorg, die in het Handboek, deel 2 zijn beschreven.

10 zelfstandig, onder deskundige begeleiding gevoerde inventariserende gesprekken;

3 multidisciplinaire besprekingen (MultiDisciplinairOverleg)De deskundige begeleiding wordt geboden door de aan Sense verbonden arts-seksuoloog NVVS. Alleen indien deze niet aangesteld is, kan deze begeleiding geboden worden door een psycholoog-seksuoloog NVVS, in samenwerking met een arts met de Aantekening Seksuologie NVVS. De (werk)begeleiding bestaat uit 3 individuele (superviserende) gesprekken waarvan het eerste en tweede worden gehouden na enkele gesprekken en het derde na het 10e gesprek. De deskundig werkbegeleider geeft daarna een verklaring voor akkoord af.
Om de praktische ervaring te kunnen beoordelen heeft de Registratiecommissie van de NVVS nodig:
a. Een verklaring van de begeleidende arts-seksuoloog NVVS, dat de kandidaat voldoende in staat wordt geacht tot het voeren van de inventariserende gesprekken. Hierbij dient het aantal gesprekken vermeld te worden alsmede een korte vermelding van de inhoud (aard c.q. diversiteit problematiek)

b. 5 korte rapportages over gevoerde gesprekken, volgens het format: klacht, anamnese, diagnose/hulpvraag en interventie. Deze verslagen worden beoordeeld door de seksuoloog NVVS en deze beoordeling wordt mede ingeleverd. Indien gebruik wordt gemaakt van een digitale leeromgeving mogen 2 van de 5 verslagen ook binnen een dergelijke leergroep worden ingebracht, waarbij een beoordeling door de begeleider wordt ingeleverd.

c. Een korte beschrijving van de 3 MDO's, waarin: onderwerpen, deelnemende disciplines,
data en tijdsduur. Deelname in een digitale leeromgeving telt voor één MDO. Dit dient bevestigd te worden door de arts-seksuoloog NVVS c.q. deskundig werkbegeleider. Deze multidisciplinaire besprekingen kennen verschillende mogelijkheden:

 1. MDO=multidisciplinair overleg met het accent op bespreken actuele casuïstiek waarbij alle werknemers van Sense betrokken zijn (cliënt of hulpvraag staat centraal)

 2. Intervisiegroep, met het accent op leren van jezelf en anderen op basis van ingebrachte casuïstiek (Sense medewerkster staat centraal) of

 3. een mengvorm van deze.

 1. De kandidaat is lid van de NVVS.

5. Het vastgestelde registratiegeld is voldaan.
De begeleidende arts-seksuoloog NVVS is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, waaronder ook vallen de minimale eisen aan de professionele attitude van de kandidaat, zoals die worden geformuleerd in de beginselverklaring en de beroepscode van de NVVS.
De Aantekening Seksuologie NVVS mag alleen vermeld worden als toevoeging aan de basisdiscipline.


Checklist
O minimaal HBO-opleiding (certificaten, diploma’s aanleveren)

O ASH-cursus RINO (certificaat of diploma aanleveren)

O verklaring arts-seksuoloog NVVS over aantal gevoerde begeleidende gesprekken plus korte inhoud (getekende verklaring aanleveren)

O 5 rapportages (aanleveren)

O verslagen 3 MDO’s (aanleveren)

O lidmaatschap van de NVVS

O registratiegeld is voldaanHerregistratie

De Aantekening seksuologie NVVS wordt toegekend voor een periode van 5 jaar, waarna herregistratie kan worden aangevraagd.

De criteria voor deze herregistratie zijn:

 1. Doorgaande praktische ervaring van tenminste 30 seksuologisch gerelateerde gesprekken per jaar. Een rapportage over het aantal consulten en de aard van de problematiek dient hierbij overlegd te worden. Deze rapportage moet geaccordeerd zijn door de begeleidende arts-seksuoloog NVVS.

 2. Bij- en nascholing in specifiek seksuologische thema's van tenminste gemiddeld 4 uur per jaar. Deze bij- en nascholing moet geaccrediteerd zijn door de Onderwijscommissie NVVS en (copieën van ) bijbehorende certificaten dienen meegestuurd te worden.

 3. Bijwonen van multidisciplinair overleg, tenminste eenmaal per kwartaal. Bij de aanvraag dienen frequentie en inhoud van de besprekingen kort beschreven te zijn. Deelname in een digitale Sense-community telt voor 1 MDO en 1 uur nascholing per jaar, mits er voldoende inbreng is geweest. Hierover zullen de supervisoren van de site rapport uitbrengen.

 4. Lidmaatschap van de NVVS.

 5. De verschuldigde herregistratiegelden zijn voldaan.

1. ”De seksualiteitshulpverlening en de seksualiteitshulpverleningscoördinatie dienen aan een aantal eisen te voldoen. Zo moet de seksualiteitshulpverlening van voldoende kwaliteit zijn. Naast de algemene kwaliteitsnormen voor het verlenen van zorg, gelden voor de aanvullende eerstelijns seksualiteitshulpverlening specifieke kwaliteitseisen die zijn opgenomen in het document “Kwaliteitseisen en richtlijnen aanvullende eerstelijns seksualiteitshulpverlening” (Nederlandse Vereniging voor Seksuologie 2007). Dit kwaliteitsdocument bevat tevens een uitgebreide beschrijving van de praktijk van seksualiteitshulpverlening. Het document is alleen van toepassing op de seksualiteitshulpverlening die valt onder deze regeling. 2008 betreft een overgangsjaar. De acht coördinerende GGD’en gaan in dat jaar de aanvullende eerstelijns seksualiteitshulpverlening voor het eerst organiseren. Het kwaliteitsdocument bevat de minimale eisen hiervoor.”

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Kenmerk PG/ZP 2.793.366, Blad 6De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina