InformatiebrochureDovnload 238.62 Kb.
Pagina2/6
Datum22.07.2016
Grootte238.62 Kb.
1   2   3   4   5   6

1.3 Welkom in onze kleuterschool

Uw kind komt voor de eerste maal naar de kleuterklas…
 • Prijs uw kleuter dat hij al zo groot is dat hij naar school mag. Praat over de kinderen uit de buurt of over vriendjes die ook op school zijn.

 • Wen de kleuter aan het uur van opstaan, denk erom dat het nog ongeveer 11 uur slaap nodig heeft.

 • Verlaat nooit stiekem uw kind. Zeg de kleuter duidelijk dat je terugkomt. Aanvaard zijn huilen. Het is normaal dat kinderen wenen bij het afscheid. Neem kort en vriendelijk, maar vastberaden afscheid. Blijven treuzelen helpt niet. Zodra de ouders de school verlaten hebben, past de kleuter zich rustig aan de klassfeer aan.

 • Geef uw kind iets mee dat een houvast aan thuis betekent, bv. een knuffeldiertje of een pop. Het stuk ‘thuis’ vergemakkelijkt de aanpassing.

 • Laat het kind geregeld naar school komen, zo moet het zich niet telkens opnieuw aanpassen. Verwittig a.u.b. de school als je kleuter een tijdje thuis moet blijven. (bv. bij ziekte)

 • Leef met je kind mee, laat het vertellen wat het zo allemaal beleefde op school. U zult merken dat het elke dag iets nieuws beleefde.

 • Toon interesse voor wat het kind vanuit de kleuterklas meebrengt. Een knutselwerkje of een tekening verdient steeds bewondering.Een kleuterklas, vol met hoeken…

De aanblik van een moderne kleuterklas is erg uitnodigend voor de kinderen. Wij bieden de kinderen tal van speel- en leeractiviteiten aan in ‘hoeken’, die tijdens het schooljaar wisselen.

De klas kan o.a. ingericht zijn met volgende hoeken: computerhoek, onthaal- en praathoek, catechesehoek, bouwhoek, muziekhoek, constructiehoek, boetseerhoek, schilderhoek, zandhoek, waterhoek, timmerhoek, knuffelhoek, poppenhoek, bewegingshoek, verkleedhoek, poppenkasthoek, winkelhoek, boekenhoek, natuurhoek, enz…

Het leren kiezen…, je keuze ver(ant)woorden…, zich houden aan de keuze… is een degelijke voorbereiding op het latere leven.Overdekte speelzaal

De kleuters blijven bij slecht weer tijdens de speeltijden in de overdekte speelzaal. Bij mooi weer spelen ze buiten. In de afdeling Bekegem kunnen de kleuters tijdens de winterperiode gebruik maken van de gymzaal.

Speelplein
De school beschikt over een mooi uitgerust speelplein. Bij mooi weer trekken de kleuters erheen en kunnen er in de zandbak spelen, glijden op de glijbaan, klimmen op de speelburcht, voetballen en nog zoveel meer…
Ontdekken…ervaren…beleven…
Kleuters zijn voortdurend op ontdekkingstocht. Elke dag ontdekken ze nieuwe dingen, nieuwe woorden, nieuwe materialen, nieuwe situaties… Vandaar dat we hen de kans geven om al deze ervaringen spontaan, zelf te veroveren.

Ruimte geven om zelf-ervarend met ‘de wereld’ te leren omgaan is een belangrijke opgave!


Taal
Kleuters spelen met taal, gebruiken en ontdekken taal, benoemen en beschrijven met taal, beleven plezier met taal…

Omgaan met taal is een hoofdopdracht van de kleuterschool, waarbij de kleuter gestimuleerd wordt door het taalgebruik van de juf.


Het spel bij de kleuters
Spelend ontdekt het kind de wereld, ontwikkelt het zich en doet het ervaringen op. Hoe gevarieerder het spel, des te rijker zijn de ervaringen en zal de ontwikkeling ook vollediger zijn.

Het spel is onontbeerlijk voor de lichamelijke en verstandelijke ontwikkeling van het kind.


Bewegingsopvoeding bij de kleuters


We geven onze kleuters een veelvuldige kans tot bewegen. De klasschikking is zo ingericht dat de kinderen veel in beweging kunnen zijn. De kleuteronderwijzeres geeft ook geleide bewegingsspelletjes in de zaal. We plaatsen dan een glijbaantje, een klimtorentje enz. De grotere kleuters maken gebruik van de grote turnzaal.

Elke kleuterklas krijgt ook twee extra uren bewegingsopvoeding gegeven door een kleuterleidster.
Beeldende expressie
Het beeldend werken beantwoordt bij de kleuter aan een streven naar zelfrealisatie.

Wanneer de kleuter een werkje meekrijgt naar huis, toon er bewondering en waardering voor.

Aanvaard dat het werkje niet ‘af’ is. Aanvaard de eigenheid van het kleuterwerk. Niet (alleen) het eindresultaat is belangrijk, ook het creatief bezig-zijn, de expressie, het omgaan met materiaal verdient een woordje waardering.
Op weg naar lezen, schrijven, rekenen…
In de derde kleuterklas bereiden we onze kleuters voor om het eerste leerjaar te kunnen instappen.

We leren hen o.a. een juiste penhouding aan en via het ‘tekenen’ van schrijfpatronen oefenen we de basisbewegingen van het schrijven in.

Met concreet materiaal leren kleuters allerlei begrippen, nodig om het rekenonderwijs aan te vatten.

Bij de voorbereiding op ‘lezen’ is het opmerken van gelijkenissen en verschillen een goede voorbereiding. We moeten hen laten ontdekken dat d en b, m en ui, n en u verschillende tekens zijn.

In het derde trimester maken de kleuters uit de derde kleuterklas enkele activiteiten mee met de leerlingen uit het eerste leerjaar, om de overgang naar het eerste leerjaar te vergemakkelijken.

1.4 Wie is wie ?

Schoolstructuur


 • School: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur.

 • Basisschool: omvat een kleuterniveau en een niveau lager onderwijs.

 • Autonome kleuterschool: omvat alleen het niveau kleuteronderwijs.

 • Autonome lagere school: omvat alleen het niveau lager onderwijs.

 • Vestigingplaats: gebouw of gebouwencomplex waarin een school of een gedeelte van een school gehuisvest is.1.4.1 Structuur

Gesubsidieerde Vrije Katholieke Basisschool


Administratieve vestigingsplaats:

Stationsstraat 1A

8480 Eernegem

tel. 059/ 29 99 88 fax. 059/ 553636

e-mail: vbseernegem@skynet.be

website : www.vbseernegem.be

Vestigingsplaats 2:Dorpsstraat 5

8480 Bekegem

tel. 050/ 81 40 83
Het is een gemengde school voor kinderen vanaf 2 ½ jaar tot en met het 6de leerjaar.

1.4.2 Scholengemeenschap NOVUS

 • naam: NOVUS
 • samenwerkingsverband met volgende scholen:

 • Vrije Basisschool, Stationsstraat 1, Eernegem

 • Vrije Basisschool, Gravenbos 4, Gistel

 • Vrije Basisschool, Hoogstraat 15, Oudenburg

 • Vrije Basisschool, Tempeldreef 6, Gistel

 • Vrije Basisschool, Oude Brugseweg 39, Westkerke

 • Vrije Basisschool, Brugsesteenweg 91, Roksem
 • coördinerend directeur: Marc Vandekerckhove

Maandelijks wordt er op dit niveau vergaderd onder leiding van de coördinerende directeur, aangaande personeelsbeleid, infrastructuur en materiaal. Ook pedagogisch worden afspraken gemaakt teneinde de kwaliteit van het Vrij Onderwijs te optimaliseren.


1.4.3 Organisatie van de school


Schoolorganisatie:

 • Schooljaar: de periode van 1 september tot en met 31 augustus.

 • Schoolbestuur: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor één of meer scholen.

 • Scholengemeenschap: samenwerkingsverband tussen meerdere scholen.

 • Klassenraad: team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

 • Schoolraad: orgaan met advies- en overlegbevoegdhed samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders, personeel en lokale gemeenschap. De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie.

 • Leerlingenraad: orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers van de leerlingen. De leerlingenraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie. De wijze waarop de leerlingenraad wordt samengesteld wordt bepaald in het schoolreglement.

 • Ouderraad: orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders. De ouderraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie.

 • Pedagogische raad: orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers van het personeel. De pedagogische raad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie.

 • Extra – muros activiteiten: activiteiten die plaats vinden buiten de schoolmuren en georganiseerd worden voor één of meerleerlingengroepen. Activiteiten die volledig buiten de schooluren georganiseerd worden, vallen hier niet onder. 1. Het schoolbestuur

De Inrichtende Macht draagt de eindverantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren. De Inrichtende Macht werft nieuwe leerkrachten aan, kent de verloven toe en zorgt voor het algemeen beheer.


Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Naam: VZW VRIJ KATHOLIEK ONDERWIJS EERNEGEM-BEKEGEM

Maatschappelijke zetel: Aartrijkestraat 10, 8480 Eernegem

Gevolmachtigde voorzitter: De Hr. Johan De Smedt

b) De ouderraad

Alle ouders krijgen bij het begin van het nieuwe schooljaar de gelegenheid zich aan te sluiten bij de Vlaamse Confederatie van Ouderverenigingen (maandblad “Brug”).

Elke school kan haar eigen oudercomité hebben, d.w.z. het bestuur van de plaatselijke oudervereniging.

Het oudercomité :

- wil op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de opvoeding van al onze leerlingen op school. • helpt mee aan de organisatie van de oudercontacten en allerlei schoolse en naschoolse activiteiten.

Voorzitter: Mr. Jonckheere Koen, Daliastraat 8, Eernegem 059/29 02 65

c) De schoolraad

Deze raad denkt mee over het onderwijsgebeuren op school.

Deze raad is samengesteld uit personeelsleden, ouders, personen uit de lokale gemeenschap en het schoolbestuur onder voorzitterschap van de directeur.

d) Het CLB (Centrum voor LeerlingBegeleiding)


Onze school wordt begeleid door:

Vrij CLB- centrum

Papebrugstraat 8

Torhout


tel. 050/23 15 17 fax: 050/23 15 27
Het heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de kinderen op school.

  De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dat is met de ouders besproken in de schoolraad.

  Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

  Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen.

  Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan: • de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie.

 • collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

  Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

  Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum.

  De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan.

  Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend.

  Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.

  Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

e) Het multidisciplinair dossier van uw kind

  Het multidisciplinair dossier van uw kind bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn, ook vroegere gegevens uit het vroegere MST-PMS-dossier.

  Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen.

  Er bestaat maar één CLB- dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 30 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders. Als ouder kunt u afzien van die wachttijd. U kunt binnen die 30 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. U kunt geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatie­gegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB - opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult.

  Indien u verzet aantekent, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.
f) Omgaan met leerlinggegevens

De school houdt rekening met de privacywetgeving. Ouders krijgen de garantie dat alle persoonlijke gegevens enkel door de directie aangewend worden onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht deze gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren, voor zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf.

Documenten die gegevens opvragen krijgen de vermelding “Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.”
1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina