InformatiebrochureDovnload 238.62 Kb.
Pagina3/6
Datum22.07.2016
Grootte238.62 Kb.
1   2   3   4   5   6

2. Samen werken op school


2.1 MDO en klassenraden

We volgen de kinderen nauwgezet tijdens hun schoolse opvoeding. Daarom organiseren wij bijeenkomsten met de leerkracht, directie en CLB- medewerker om de vorderingen van de kinderen te volgen en te bespreken. Het MDO wordt voorgezeten door de directeur / zorgcoördinator.

Omwille van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de leerlingen, wordt er ook voor de hulp aan kinderen met leermoeilijkheden in teamverband gewerkt.
Er worden duidelijke afspraken gemaakt i.v.m. de hulpverlening. Dit gebeurt geregeld op de overlegvergaderingen of het MDO (multidisciplinair-overleg). Hierbij kunnen de klastitularis, de taakleerkracht, de zorgcoördinator, de directie en een vertegenwoordiging van het CLB- centrum aanwezig zijn.
Hier worden belangrijke afspraken i.v.m. de hulpverlening gemaakt.

Belangrijke beslissingen worden ook samen besproken: het zittenblijven, het verwijzen naar een ander onderwijstype (bv. het buitengewoon onderwijs) of het verwijzen naar een buitenschoolse hulpverlening.

Deze beslissingen worden dan aan de ouders meegedeeld.


2.2 Aandacht voor de kinderen met leermoeilijkheden

Onze school heeft veel aandacht voor kinderen met leerproblemen. Wanneer we opmerken dat uw kind moeilijkheden krijgt bij het leren, kan het worden bijgewerkt door de taakleerkracht. In kleine groepjes of soms individueel tracht de taakleerkracht de leerproblemen te onderzoeken en te bewerken. De kinderen proberen dan op hun eigen tempo en met constante begeleiding leerstofonderdelen onder de knie te krijgen.


Op schoolniveau worden ook acties ondernomen (GOK= Gelijke Onderwijskansen) op het gebied van preventie en remediëring.
In samenspraak met het CLB worden de vorderingen van de leerlingen nagegaan. Natuurlijk worden de ouders op de hoogte gebracht van de opname in de taakklas. Maar ook de eigen klasleerkracht blijft aandacht hebben voor het zwak-lerende kind. Door de samenwerking van de taakleerkracht, de klastitularis, de directie en het CLB proberen wij het kind zoveel mogelijk te helpen.
In onze taakklas wordt ook de computer ingeschakeld. Aangepaste programma’s helpen de kinderen de leerproblemen te verwerken. We staan er steeds versteld van hoe vlug en graag onze kinderen met de computer werken.

2.3 Leesmoeders


Wekelijks komen enkele ouders een groepje kinderen uit het eerste en tweede leerjaar begeleiden bij het lezen. Kinderen met hetzelfde leesniveau worden in groepjes van 4 samengebracht en onder leiding van een leerkracht en onze leesmoeders worden aangepaste leesoefeningen gehouden. Zo proberen wij de vlotheid en de techniek op te drijven.
2.4 De computer op school, de website en het ‘smartboard’We gebruiken de computer als leerinstrument in verschillende leerjaren en in de taakklas. De school is uitgerust met een volledig ingerichte computerklas. Met aangepaste programma’s oefenen ze de leerstof in. We zorgen ervoor dat alle kinderen op school kennis maken met de wereld van de informatica. Ook in de kleuterklassen wordt deze vorm van leren geïntroduceerd.

Het ‘smartboard’ doet ook al zijn intrede in verschillende klassen.

Vanaf 1 september 2003 werd de website van de school een feit. Allerlei activiteiten en schoolinformatie kan iedereen opzoeken via deze bron. Wanneer ouders fundamentele problemen hebben bij het publiceren van foto’s van hun kinderen, dienen zij een schriftelijke verklaring af te geven aan de directie van de school.
2.5 Zorgcoördinatie, gelijke onderwijskansen

Kinderen bij wie het leren op school moeizaam verloopt, moeten geholpen worden.


De klastitularis is verantwoordelijk voor het helpen van deze kinderen met leermoeilijkheden en is dus de spilfiguur van de klas. Hij is het die in de eerste plaats aan zorg doet. Hij kan hierbij ondersteund worden door het zorgteam.
In deze moeilijke taak wordt hij ook bijgestaan door de taakleerkracht. Deze richt zich op de specifieke problemen van het kind. Door individuele hulp of door te werken in kleine groepen wordt aan hulpverlening gedaan.

Doordat het moeilijk lerende kind niet alleen een individu met leerproblemen is, maar een totale mens in ontwikkeling, sluit de extra hulp die het kind van de taakleerkracht krijgt aan bij wat de klastitularis doet in de klasgroep.

Door deze maatregel kunnen wij de moeilijkheden direct opvangen en kunnen we de leerproblemen nog beter oplossen.

2.6 Doorstromen of zittenblijven

Doorstroming

De doorstroming naar een volgend leerjaar is in het lager onderwijs niet expliciet verbonden aan het slagen voor een proef. Wat niet wil zeggen dat er geen proeven kunnen afgenomen worden om bv. de leerstofbeheersing en de schoolvorderingen na te gaan. De resultaten van deze proeven hebben uiteraard hun belang: slechte resultaten kunnen een signaal zijn voor bijzondere zorg.

Daarenboven moeten cijfers en schoolrapporten kritisch gelezen worden, want cijfers kunnen een heel verschillende lading dekken: zij kunnen verwijzen naar leerstofbeheersing of naar attitudes.

De directeur bepaalt hoe de leerlingen in de klassen worden ingedeeld.


Zittenblijven
De klassenraad is het best geplaatst om te oordelen over de overgang van een leerling van de ene groep naar de andere.

Een leerling kan maximum acht jaar in het lager onderwijs doorbrengen. Voor de toelating tot het achtste jaar is een gunstig advies van de klassenraad nodig en een gunstig advies van het CLB -centrum.

Een gunstig advies kan maar gegeven worden wanneer de klassenraad van oordeel is dat de leerling in dat achtste jaar de doelen van de leerplannen in voldoende mate zal bereiken.

Ouders kunnen niet verplicht worden hun kind gedurende een achtste jaar in het lager onderwijs te houden, ook al is er een gunstig advies van de klassenraad.(MDO)

De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt en dit in samenspraak met de ouders, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep.

Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum.)1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina