InformatiebrochureDovnload 238.62 Kb.
Pagina6/6
Datum22.07.2016
Grootte238.62 Kb.
1   2   3   4   5   6

3.3 Bijdrageregeling
3.3.1 Financiële bijdragen

In bijlage vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen.

Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die u zeker zult moeten doen. Zaken die de school als enige aanbiedt, koopt u verplicht op school. Er zijn ook zaken die u zowel op school als ergens anders kunt aankopen. Niet verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar u niet verplicht aan moet deelnemen, maar als u ze aankoopt of eraan deelneemt moet u er wel een bijdrage voor betalen. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen vermeld.

Voor een aantal posten kennen we de kostprijs niet vooraf. We geven daarvoor richtprijzen. Dat betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer, maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of activiteit vorig schooljaar kostte.

Deze lijst werd samengesteld in overleg in de schoolraad.


3.3.2 Betalingsmodaliteiten

Op onze school werken we met het systeem van domiciliëring. Maandelijks wordt er per kind een afrekening gemaakt. Na uw akkoord wordt het geld automatisch geïnd via de bank. De kans op verlies van geld is daarmee volledig uitgesloten. De formaliteiten daarrond worden u tijdens het huisbezoek uitgelegd.

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit.

Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.3.4 Reclame en sponsorbeleid

Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen.

Reclame of sponsoring wordt niet toegelaten wanneer deze in strijd zijn met het pedagogisch project van de school (zie punt 1.2)

Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover een klacht indienen bij de:

Commissie Zorgvuldig Bestuur

Departement Onderwijs

Secretariaat-generaal

t.a.v. Willy Van Belleghem

Kamer 5B12

Koning Albert ll-laan 15

1210 Brussel4. Afwijkend gedragExtra: zie bijgevoegd pestprotocol.

4.1 Afwijkend gedrag

Om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren kan de inrichtende macht maatregelen nemen.

Frequent storend gedrag wordt gesanctioneerd. Er kunnen maatregelen genomen worden op klasniveau en maatregelen op schoolniveau.
De genomen maatregelen moeten de leerling helpen zijn gedrag te verbeteren en zo aan te passen dat een goede samenwerking met alle personeelsleden en alle medeleerlingen van de school opnieuw mogelijk wordt.
Onverminderd de latere toepassing van een tuchtmaatregel kan de leerling, in erge gevallen, voorlopig uit de school verwijderd worden, voor zover het belang van het onderwijs dit vereist, en dit voor de duur van het onderzoek.
Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem betekent voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of het opvoedingsproject van de school in gedrang brengt, kan de leerling door de inrichtende macht definitief uit de school verwijderd worden.
Een kind mag het slachtoffer niet worden van het gedrag van zijn ouder(s).

De school heeft naast haar onderwijsopdracht ook een opvoedingsopdracht. Deze laatste opdracht kan de school pas goed vervullen wanneer zij hierin volledig gesteund worden door de ouder(s). Gebrek aan het nodige vertrouwen verstoort de relatie ouder(s) – school.

In voorkomend geval kan de school vragen aan de ouder(s) om voor hun kind(eren) een andere school te zoeken.

4.2 Orde- en tuchtmaatregelen

Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren.


4.2.1 Ordemaatregel

Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen.

Mogelijke ordemaatregelen zijn:

- een verwittiging

- straf (bij te weinig inzet of storend gedrag)

Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak met de directie.


4.2.2 Tuchtmaatregel

Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem betekent voor het verstrekken van het onderwijs en/of het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. Bij deze stap worden de ouders door de directie op de hoogte gebracht.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
een schorsing

Dit houdt in dat de gesanctioneerde leerling gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen, maar betekent niet dat de betrokkene niet op school moet zijn;


een uitsluiting

Dit houdt in dat de gesanctioneerde leerling definitief uit de school verwijderd wordt op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperiode niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving van de beslissing van de uitsluiting. In afwachting daarvan bevindt de betrokken leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling.

Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of een beslissing tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:
1 de directeur wint het advies in van de klassenraad.
2 de leerling wordt, in aanwezigheid van de ouders en eventueel bijgestaan door een raadsman, voorafgaandelijk gehoord over de vastgestelde feiten. Voormelde personen worden hiertoe vijf werkdagen vooraf per brief verwittigd.
3 de ouders hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling.
4 de genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht aan de ouders van de betrokken leerling.
Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen uitsluiting.
Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting, kunnen de ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie. Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op.
De leerling wordt samen met zijn ouders per brief opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie:
Vicariaat voor onderwijs

Beroepscommissie voor basisonderwijs

H. Geeststraat 4

8000 Brugge


Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het beroep komt deze beroepscommissie dan samen.
De ouders hebben inzage in het dossier.

De beroepscommissie brengt de ouders binnen de vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing.

Deze beslissing is bindend voor alle partijen.
Een personeelslid van de school kan niet optreden als vertrouwenspersoon.

Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien, behalve mits schriftelijke toestemming van de ouders.Persoonlijke notities


Dit schoolreglement wordt van kracht op 1 september 2004.

Door zijn aard is het een bundeling van afspraken, richtlijnen en maatregelen waaraan iedereen zich moet houden zodat de schoolorganisatie vlot kan verlopen.
Het schoolreglement wordt bij inschrijving van een nieuwe leerling en bij wijziging van een artikel voorgelegd aan de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen. Zij ondertekenen “voor akkoord”.
Het schoolreglement wordt vastgelegd door het schoolbestuur.

Jaarlijks wordt het besproken op de schoolraad.

Alle ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen.

5. Engagementsverklaring

Ouders hebben nu eenmaal hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kind(eren). Onze school zet zich elke dag opnieuw in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar kunnen verwachten.

Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren.
Intense samenwerking met de ouders

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders, omdat we partners zijn in de opvoeding van het kind. Het is goed dat u een duidelijk zicht hebt op de werking van de school. Daarom plannen we bij het begin van het schooljaar een ouderavond in de klas van uw kind(eren). Tijdens die ouderavond kan u kennismaken met de manier van werken. Tijdens het huisbezoek in de grote vakantie kon u al eens kennismaken met de leerkracht van uw kind.

We willen u op geregelde momenten informeren over de evolutie van uw kind. Dit doen we schriftelijk via de rapporten.

Bij het semesterrapport hoort ook een mondeling individueel oudercontact. De data van die oudercontacten worden bij het begin van het schooljaar meegedeeld. Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een ander overlegmoment, indien u niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.

Bij vragen of zorgen kan u natuurlijk op elk moment een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind (via de leerkracht zelf).

Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind(eren) en zoveel mogelijk probeert in te gaan op onze uitnodigingen tot oudercontact.


Aanwezig zijn op school en op tijd komen

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.

Wij moeten ook de aanwezigheden van uw kind doorgeven aan het Departement Onderwijs en aan het CLB.

We verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is, indien dit niet zo is, verwittigt u ons voor 09.00 uur.

Het CLB waar wij mee samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Na tien halve dagen problematische afwezigheid openen wij samen met het CLB een begeleidingsplan en een dossier.

U kan steeds bij ons terecht. We zoeken samen naar de meest geschikte aanpak.


Individuele leerlingenbegeleiding

Op onze school wordt een zorgbeleid gevoerd. Dit houdt in dat we gericht de evolutie van uw kind(eren) volgen. Dit doen we door te werken met een leerlingvolgsysteem.

Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Anderen hebben dan op hun beurt constant nood aan individuele zorg. In overleg met u leggen we vast hoe de individuele begeleiding van uw kind zal worden georganiseerd. Daarbij geven we aan wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten.

We verwachten wel dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.


Positief engagement tegenover de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands, dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Als school engageren wij er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.We verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.

1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina