Informatiegids 2012-2014 Hervormde Gemeente OldebroekDovnload 136.01 Kb.
Pagina1/2
Datum23.07.2016
Grootte136.01 Kb.
  1   2

Informatiegids 2012-2014 Hervormde Gemeente Oldebroek


Informatiegids 2012-2014 Hervormde Gemeente Oldebroek 1

Datum 15


19

Hallo jongens en meisjes, 19

Clubs Oldebroek (in ’t Open Huis) 19

Open Tienerwerk `t Loo ‘.Com’ 21

Open Jeugdwerk `t Loo 21
Woord Vooraf.

Met deze informatiegids willen wij u wegwijs maken in de Hervormde Gemeente Oldebroek.


Als u nieuw bent komen wonen in de gemeente Oldebroek of als u van plan bent lid te worden van de Hervormde Gemeente willen wij u van harte welkom heten. We hopen dat de informatie die deze gids geeft helpt om u thuis te voelen. In deze informatiegids kunt u lezen wie uw predikant en wijkouderling zijn, welke activiteiten er zijn en hoe u kunt meedoen.
Wanneer u er niet uitkomt, schroom dan niet om contact op te nemen met een van de predikanten of met uw wijkouderling. Verderop in deze gids kunt u zien wie u hiervoor kunt benaderen.

Bent u geen lid, dan kan het zo maar gebeuren dat deze informatie voor u ook bruikbaar is. Bijvoorbeeld als u meer wilt weten over het christelijk geloof. Of als u lid zou willen worden van een kerk. Het kan zijn dat u met vragen rondloopt en graag met iemand zou willen doorpraten. Of wilt u voor een ander een gesprek aanvragen. Neem in dat geval contact op met een van de beide predikanten. Ook als u niet of niet meer bij een kerk behoort. U kunt erop rekenen dat we graag met u meedenken en het fijn vinden om met u een gesprek aan te gaan als u daar behoefte aan hebt.


In deze gids vindt u ook informatie over wat u kunt doen als een familielid ernstig ziek is of als er een familielid is overleden.

Deze informatiegids is ook opgesteld voor degenen die reeds met de Hervormde Gemeente verbonden zijn. Voor u zal de meeste informatie reeds bekend zijn. In ieder geval hebt u met deze gids de gegevens weer bij de hand.

We hopen dat deze informatiegids mag bijdragen aan de dienst aan God en aan de opbouw van de gemeente.

Oldebroek, zomer 2012


Namens de Algemene Kerkenraad,
ds. M.J. Schuurman

De gemeente

De Hervormde Gemeente van Oldebroek behoort tot de classis Hattem.


Geografische wijkindeling:

Onze kerkelijke gemeente omvat twee wijken met elk hun eigen kerkenraad.

De wijken zijn geografisch ingedeeld.
Wijk 1 omvat:

Mheneweg Noord, Zuiderzeestraatweg vanaf nr. 144 en nr.167,

Stationsweg even nr`s t/m 60, en alles ten oosten hiervan, Bovenstraatweg, Mheneweg Zuid, en tevens wat ten oosten ligt van de Ottenweg en Mulligenweg.
Wijk 2 omvat:

Zuiderzeestraatweg t/m nr. 142 en 165, Stationsweg oneven en even vanaf nr 62, en alles ten westen hiervan, Veenweg, Bovenmolenweg, tevens wat ten westen ligt van de Ottenweg en Mulligenweg.


Perforatie:

Gemeenteleden die bij een andere wijk wensen te behoren dan de geografische wijk waarin zij wonen, kunnen dit via de wijkouderling regelen of wijzigen.


Per 1 januari 2012 was de opbouw van onze gemeente als volgt:

                      Totaal           lidmaten          doopleden       geboorteleden past.eenheden


Wijk 1             1020               348                 593                  79 465
Wijk 2             1801               649                1049                103 794
 totaal              2821               997                1642                182 1259

Algemene kerkenraad

De Algemene kerkenraad wordt gevormd door afgevaardigden uit beide wijken.

Per wijk worden 5 ambtsdragers afgevaardigd te weten: Predikant, 1 of 2 ouderlingen, 1 ouderling kerkrentmeester en 1 of 2 diakenen.
De voorzitter (predikant) en de scriba worden voor een termijn van twee jaar gekozen, als de voorzitter van wijk 1 is dan is de scriba van wijk 2; na twee jaar wisselt dit.
Huidige samenstelling:

Ds. D.J.W. Kok; Ds. M.J. Schuurman.De ouderlingen:

M. Hein; J. Jonker en K. Pool.De kerkrentmeesters:

H. Boeve; E. van de Werfhorst.De diakenen:

R. van Loo; G. Lokhorst en R. Rozeboom.Wijkgemeente 1

Wijkgemeente 1 wil als hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland een behoudende lijn voorstaan.

De bediening van het Woord neemt in het midden van de wijkgemeente een brede plaats in. In de prediking wordt vanuit de Heilige Schrift een nauwe aansluiting gezocht bij de belijdenisgeschriften. De tweede dienst is als regel een leerdienst.
De prediking behoort schriftuurlijk, trinitarisch, confessioneel en practicaal te zijn.

Met Schriftuurlijk bedoelen we een heldere en duidelijke uitleg van de tekst. Gods Woord zo te vertolken dat het landt in het levensbereik van de hoorders. Twee wegen onder de bediening van Wet en Evangelie.

Trinitarisch: de werken van de drie-enige God moeten aan de orde komen, het gaat hierbij om een christocentrische inzet: Christus moet in het middelpunt staan.

Confessioneel: de Schrift en in haar spoor de belijdenis geeft de gemeente en dienaar van het Woord de staf in de hand om te gaan. De confessie geeft de prediking richting. Zij wijst ons aan wat nodig is om in de enige troost zalig te leven en te sterven: de kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. We geloven dat God ons deze zaken door Woord en Geest leert kennen in de eerste bekering en dat deze kennis ons leven lang verdiept wordt.

Practicaal: de prediking dient practicaal te zijn en de heiliging van het leven te dienen. Het Woord moet toegepast worden. Door de prediking moet de Schrift ons leren, d.w.z. ons leven moet verklaard worden vanuit de Schrift. Schriftuitleg en toepassing moeten een twee-eenheid zijn. Dus schriftuurlijk en bevindelijk.
De kerkdiensten zijn gekenmerkt door een sobere liturgie, met gebruik van de bijbel in de Statenvertaling en de psalmen en enige gezangen in de berijming van 1773. De psalmen worden iso-ritmisch gezongen.

Sectie-indeling:

De wijkgemeente is opgedeeld in een aantal secties. Elke sectie heeft een eigen wijkouderling en een diaken.

Sectie 1: Oud. J. van Wijnen en Diaken R.van Loo
Looweg, Middenweg, Putstraat, Bovenstraatweg vanaf Stationsweg tot Laanzichtsweg

Sectie 2: Oud. J. Jonker en Diaken J.ten Hove
Bloemstraat 1 en 15, Begoniastraat, Bovenmolenweg, Ds. Otto Veeninglaan 4 en 46, Koemkolkweg, Lage Weide, Luiting Matenlaan,Mheneweg Noord, Narcisstraat, Ottenweg, Ranonkel, Salviastraat, Van Pijkerenlaan, Bunterhoek, Mariposa, Zuiderzeestraatweg 157, 187 t/m 329.

Sectie 3: H. van 't Hof en Diaken H.van Olst
Beltgraven, Bovenheigraaf 40 t/m 104, Broekerenkweg, Broekeroordsweg,Hogenbrinkweg, Stuivezandsweg, Verlengde Looweg, Wittensteinse allee, Zuiderzeestraatweg 331 t/m 405, Zuidwendige weg.

Sectie 4: vacant en Diaken E.van Oene
Westzijde van Stationsweg:Van Asch van Wijcklaan;Van Sytzamalaan; van Pijkerenlaan 10; Bovenstraatweg, Bovenheigraaf 21 t/m 79, Bovenpad, Dahliastraat, Gentiaan, Rustenburgsweg, Spronksweg, Dahliastraat, Mheneweg Zuid, Oude Dijk, Elzenweg,Beeklaan

Sectie 5: Oud. A. van Hattem en Diaken H.van Pijkeren
Oostzijde Stationsweg: Van Asch van Wijcklaan;Van Sytzamalaan;Van Pijkerenlaan; Bloemstraat, Gerrit Blauwlaan, Stouwdamsweg, Vierhuizenweg Zuiderzeestraatweg vanaf Stationsweg tot Vierhuizenweg.

Sectie 6: Oud. K. Pool en Diaken H.van de Wetering
Beltgraven, Harm Aartsweg, Morelissenstraat, Maisakker, Sierkersstraat, Abraham Kuyperhof 55, Zuiderzeestraatweg 489, Kruisakkerweg 21 Bongerd Hattem.

Sectie 7: Oud. J.Morren en Diaken M. Bos
Bongersweg, Koeleweg, Mulligenweg, Vierschotenweg, Vreeweg, Spronksweg, Nijenbeekstraat

Sectie 8: Oud. E. van de Werfhorst en diaken R. van Loo

De Hagen,Het Kooiveen, Feithenshofweg, Zuiderzeestraatweg westzijde vanaf Rustenburgsweg, Bovenweg, Burg. Frieswijkweg, Gerichtenweg, Heidelaan, Hoekelsweg, lavastraat, Marmerstraat, Veldbiesweg, Mentiesweg,Thornspic,


Wijkgemeente 2

Wijkgemeente 2 is een wijkgemeente die Hervormd Gereformeerd wil zijn, waarbij haar uitgangspunt ligt in schrift en belijdenis. Dit betekent dat wij ons stellen onder de Bijbel als het gezaghebbend Woord van God in prediking en toerusting, in leer en leven.

Wij willen staan voor een Bijbelsgereformeerde prediking die bewust oog heeft voor de geloofservaringen en levensvragen van de gemeenteleden.
In de eredienst treden wij voor het aangezicht van Hem, Die ons dient met Zijn heil, verzoening en verlossing door Jezus Christus. Tegelijk draagt de dienst een tweeledig karakter. Wij mogen Hem dienen met het antwoord van gebed en lofzang, met onze belijdenis, onze gaven en onze dankbaarheid. De samenkomst is als oefening van de gemeenschap met Christus en met elkaar, gericht op de opbouw van de gemeente als missionaire gemeenschap tot de dienst des Heeren in het volle leven, tot zegen van de wereld.

In de erediensten worden de psalmen uit de oude berijming (ritmisch), gezangen uit de Hervormde Bundel van 1938 en liederen uit Op Toonhoogte gezongen. De Herziene Statenvertaling wordt tijdens de eredienst gebruikt.

Sectie-indeling per 01-07-2012:

De wijkgemeente is opgedeeld in een aantal secties. Elke sectie heeft een eigen wijkouderling en een diaken.Sectie 1:
ouderling J. van der Stouwe (diaken G. Lokhorst)
Leliestraat, Stationsweg met uitzondering van “de Hullen”, Petuniastraat, Rozenstraat.
Sectie 2:
ouderling K.Kolkman (diaken H. van Engelen)
Rustenburgsweg, Oosterhagestraat, Kostersweg, Bovenstraatweg oneven t/m nr. 29. Uitbreiding Oldebroek West11
Sectie 3:
ouderling H. Schoonhoven ( diaken G.Wolf )
Zuiderzeestraatweg - oost, Eekterweg, Reesweg, Molenpad, Mheneweg Noord, Zwaluwenburg, Laanzichtweg, Feithenhofweg, Koemkolkweg, Oosterwolde, Doornspijk en Elburg; ’t Harde: alle straten ten westen van de Eperweg.
Sectie 4:
ouderling W.H.vd Wetering (diaken R. Smit )
Veenweg, Spronksweg, Bovendwarsweg, Bovenheigraaf tot nr. 12 , Dahliastraat, Irisstraat.
Sectie 5:
Deze sectie wordt tot en met 2015 samengevoegd:
van Sytzamalaan , van Asch van Wijcklaan ( met uitzondering van bewoners Rakkersoord ), van Asseltsweg, en Stouwdamsweg met sectie 1
Tulpstraat en Luiting Matenlaan met sectie 8.
Sectie 6:
ouderling L.J. van Doorn (diaken R. Rozeboom )
Ottenweg, Bloemstraat, Zuiderzeestraatweg oneven nr.155 t/m 235 en even nr.140 t/m 214 , Bovenmolenweg, De Hoogte.
Sectie 7:
ouderling M. Pierik (diaken H. van Engelen)
Mulligenweg, Vierschotenweg, Vreeweg, Sportlaan, Mheneweg Zuid, Looweg, Verlengde Looweg, Hogenbrinkweg, Bovenheigraaf vanaf nr. 12, Middenweg, Harm Aartsweg, Elsenweg, Putstraat, Oude dijk, Wezep, Bongersweg
Sectie 8: 
ouderling M.Hofstede (diaken R. Smit )
Wederik, Nobelsingel, Ds. Otto Veeninglaan, Pimpernel, Ratelaar,Ranonkel. Klocklaan, Weegbree
Sectie 9:
ouderling: H.de Groot (diaken B. Jansen )
Gentiaan, Lage Weide
Sectie 10: 
ouderling M.Hein (diaken B. Jansen )
Van Pijkerenlaan oneven, Bovenstraatweg oneven vanaf nr.31 en even vanaf nr. 58, Anjerstraat, Salviastraat, Begoniastraat.  Zuiderzeestraatweg oneven t/m nr. 37 en even t/m nr. 24
Sectie 11:
ouderling D. van Erven (diaken G. Lokhorstl)
Zuiderzeestraatweg oneven nr. 93 t/m nr.153 en even nr. 64 t/m nr. 138, Beeklaan, Hollanderstraat, Kerkstraat.
Narcisstraat, Crocusstraat
Sectie 12: 
ouderling G. Dickhof (diaken R. Rozeboom )
De Bongerd, De Hagen, Het Kooiveen, De Oosterakker, De Noorderkamp, Bovenstraatweg even t/m nr. 56,
’t Harde: alle straten ten oosten van de Eperweg, Zuiderzeestraatweg oneven nr.39 t/m 91, Zuiderzeestraatweg even nr.24 t/m 62, Willem Tellstraat [Epe]
Sectie 13:
Deze sectie wordt tot en met 2015 samengevoegd:
Van Pijkerenlaan even en Koeleweg met sectie 6
Zuiderzeestraatweg vanaf  nr. 237 en nr.216, Bovenpad en Vierhuizenweg met sectie 7.
Sectie 14: 
ouderling J. van de Poll (diaken H. van Olst)
Bewoners huizen van stichting Het Baken (De Hullen, De Voord, Seewende, Klein Rheinvis), bewoners ‘Rakkersoord’. 
Overige organen
College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: H. Boeve, Zuiderzeestraatweg 198, 8096 CG Oldebroek.

telefoon: 0525-631924. e-mailadres: famhboeve@solcon.nl

Secretaris: G.J. Prins, Vierschotenweg 8a, 8095 PP ’t Loo.

telefoon: 0525-631357. e-mailadres: cvk@hervormdoldebroek.nl

Penn.meester: E. Nagelholt, Zuiderzeestraatweg 190, 8096 CG Oldebroek.

telefoon: 0525-632937. e-mailadres: enagelholt@hetnet.nl.

Bankrekening: 3484.00.012. voor giften en collecte munten

6358.03.569 voor vrijwillige bijdrage en solidariteitskas
De taken van het College van Kerkrentmeesters kunnen als volgt worden samengevat:

Het voorzien in de stoffelijke behoeften van/voor de centrale gemeente.

Het zorgdragen voor de geldwerving en betalingen namens de centrale gemeente.

Opstellen jaarrekening en begroting.

Gebruik en onderhoud van alle kerkelijke gebouwen.

Het regelen van de wijze van gebruiken van de beide kerken en andere kerkelijke gebouwen ten dienste van de centrale gemeente met goedkeuring AK.

Het bijhouden van de registers van de gemeente zoals de doop-, lidmaten- en trouwboeken.

Het verrichten van werkzaamheden t.b.v. verkiezing van ambtsdragers.

Het samenstellen van de Commissie van Advies (voorheen commissie van bijstand).

Voor de financiering van het totale kerkenwerk heeft het College van Kerkrentmeesters in onze gemeente jaarlijks een flink bedrag nodig. De begroting van 2012 geeft hierin een behoorlijk inzicht.Solidariteitskas

Jaarlijks wordt aan de lidmaten van de gemeente een bijdrage gevraagd voor de z.g.n.

Solidariteitskas. Dit is een solidariteitsfonds voor alle Hervormde gemeenten. Gemeenten met financiële problemen, bijv. met kerkbouw e.d. kunnen een beroep doen op dit fonds.

De bijdrage is gesteld op € 10,00 per lidmaat. Dit is een verplichte bijdrage.Voor lidmaten die deze bijdrage niet betalen, moet het College van Kerkrentmeesters dit bedrag betalen.


Verjaardagfonds

In onze gemeente bestaat een verjaardagfonds. Gemeenteleden van 18 jaar en ouder,

wordt op of na de verjaardag door een vrijwilliger van het verjaardagfonds, namens de

kerk een felicitatie aangeboden.

In het bijgevoegde envelopje kunt u een gift uit dankbaarheid aan betreffende

vrijwilliger meegeven.


Kerkradio

Voor gemeenteleden die niet of moeilijk de kerkdiensten kunnen bijwonen is er de

mogelijkheid voor kerkradio. Na aanvraag krijgt u een “kastje” welke geschikt is voor het beluisteren van de kerkdienst vanuit zowel de Dorpskerk als de Maranathakerk. Momenteel zijn er in onze gemeente circa 160 “kastjes” in omloop. Omdat er verder niets aangelegd en aangevraagd hoeft te worden is dit systeem ook geschikt voor die gemeenteleden die voor een “kortere” tijd niet in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De uitzendingen via de kerkradio zijn als volgt geregeld: Naar eigenvoorkeur kunt u op de eredienst uit de Dorpskerk of de Maranathakerk afstemmen. Alle rouw- en huwelijksdiensten worden uitgezonden. Op woensdag- en zaterdagavond wordt er een kerkzangdienst uitgezonden. Na de zangdienst op woensdagavond wordt een kerkdienst vanuit de Maranathakerk uitgezonden. De ene week van wijk 1, de andere week van wijk 2. Vanuit zorgcentrum “De Hullen” kan elke morgen de dagopening om 8.00 uur worden beluisterd, en vrijdagsavonds om 19.00 uur de weeksluiting.

De minimale bijdrage voor de kerkradio bedraagt momenteel € 6,-- per maand en dienen bij voorkeur per automatisch incasso betaald te worden. Bij een hoger bedrag zal het meerdere gezien worden als een gift voor het kerkenwerk.

Contactpersonen: E. Boeve, van Asch van Wijcklaan 29P, tel. 631383.

G. J. Wolf, Oude Dijk 19A, tel 632484.
Collectemunten

Voor de collecten in de erediensten, maar ook voor andere kerkelijke giften, kunt u gebruik maken van collectemunten. Er zijn munten verkrijgbaar met de volgende waarde: € 0,30; € 0,60; € 0,90; € 1,25; € 2,50 , € 5,00 en €10,00.

De uitgifte is: 1e woensdag van de maand van 19.00 uur – 20.00 uur in Het Open Huis

3e woensdag van de maand van 19.00 uur – 20.00 uur in de Maranathakerk.

Door het gebruik van collectemunten ontvangt u een aantoonbaar bewijs voor uw belastingaangifte inzake aftrek voor giften.

Diaconie

Voorzitter: H.(Henk) van Olst, Mheneweg-Zuid 22, tel. 633162, e-mail holst@nuborgh.nl.

Secretaris: G. (Gerrit) Wolf, Petuniastraat 5, tel. 632582, e-mail diaconie@hervormdoldebroek.nl

Penn.meester: R. (Robert) Rozeboom, Wederik 9, tel. 630431, e-mail rwrozeboom@kpnplanet.nl.

Bankrekening: 3484.01.612.
De taken van de diaconie kunnen als volgt worden samengevat.
● De zorg voor de algemene diaconale belangen van de centrale gemeente.

● Het behartigen van onderling dienstbetoon.

● Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat uit diaconaal oogpunt behoeven.

● Het bijeenbrengen van de benodigde gelden voor de uitoefening van het diaconaat in binnen en in buitenland (o.a. werelddiaconaat).

● Het dienen van de kerk in haar taak om overheid en samenleving te wijzen op haar roeping en ten aanzien van sociale vraagstukken de gerechtigheid te betrachten.

● Het verrichten van andere taken op diaconaal terrein.

● Jeugddiaconaat heeft twee kanten:
HET JEUGDDIACONAAT IN ONZE GEMEENTE

Het jeugddiaconaat binnen de gemeente wordt onderverdeeld in twee vormen, namelijk in diaconaat dóór jongeren en diaconaat vóór jongeren. Onder de vorm jeugddiaconaat dóór jongeren wordt de diaconale opvoeding en de vorming van de jongeren van de gemeente gerekend. We leren de kinderen en jongeren in deze vorm van jeugddiaconaat wat ‘dienen’ inhoud. Jongeren leren het beste dienstbaar te zijn voor anderen door iets zelf te doen. De vorm jeugddiaconaat vóór jongeren is een jeugdzorg, namelijk de zorg van de christelijke gemeente voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. De diaconale jeugdzorg zal zich vooral richten op het voorkomen van problemen, de preventie, maar ook directe hulp aan jongeren in de harde maatschappij is zeker denkbaar. Eén keer peer jaar zal voor de jongeren een (catechese)avond worden georganiseerd waarop er een onderwerp (bijv. alcohol, drugs, roken, zelfvertrouwen, computergebruik, e.d.) zal worden behandeld. Deze onderwerpen komen ook terug in een rubriek in het kerkblad. Jongeren die in een knelsituatie terecht zijn gekomen worden door verwezen naar christelijke maatschappelijke hulp. Er is binnen de diaconie voor iedere wijkgemeente één jeugddiaken vrijgesteld om invulling te geven aan het totale pakket van het jeugddiaconaat.


DIACONALE JEUGDZORG

Jongeren groeien op in een tijd waarin hoge eisen aan hen worden gesteld. Hierdoor komen er veel jongeren in problemen zoals: depressies, negatief zelfbeeld, verslaving, geldproblemen, enz. Als er jongeren zijn die vastlopen, kunnen zij gerust contact opnemen met één van de beide jeugddiakenen. Dat zijn Bertil Jansen (tel. 06-20990542) en Jaap ten

Hove (tel. 633 963). Bij hen kunnen jongeren hun verhaal kwijt en dat blijft uiteraard vertrouwelijk. Eventueel wordt er gezocht naar professionele hulp.
DIACONAAL WINTERPROJECT

Elk winterseizoen heeft de gemeente een financieel project voor een nader te bepalen diaconaal doel. Iedere maand wordt u van de lopende acties op de hoogte gehouden in de jeugdrubriek van Hervormd Oldebroek. Het diaconaal winterproject wordt gecoördineerd door de diaconale projectcommissie. Het rekeningnummer van het diaconaal winterproject is 3484.17.128. Uw giften zijn zeer welkom! Voor vragen, opmerkingen of ideeën, kunt u gerust contact opnemen met één van de jeugddiakenen: Jaap ten Hove (633 963) of Bertil Jansen (06-20990542).


Diaconale Commissie Samen Bouwen [in Oost Europa]
Voorzitter: Frank Bosch, Zuiderzeestraatweg 176, tel. 0525-631207

e-mail: e.port1@kpnplanet.nl.

Secretaris Marrie van Oene, Rustenburgsweg 92, tel. 0525 632672

e-mail: oenemv@live.nl

Penn. Meester: Aalt Wensink, Morelissenstraat 8, tel. 0525-632908
e-mail: a.wensink1@kpnplanet.nl.

Bankrekeningnr: 3484.25. 880.


Onze missie:

We zetten ons in voor onze medemens in Oost Europa vanuit de opdracht die we verwoord vinden in de Bijbel. Als opdracht hebben we God lief te hebben boven alles en vanuit die liefde hebben we ook de opdracht de naaste te helpen. Deze opdracht brengen we onder andere in praktijk door het dienstbaar zijn aan de minder bedeelde medemens in Oekraïne, Roemenië en Servië en mogelijk ook in andere Oost Europese landen.

We zijn een onderdeel van de diaconie van de Hervormde Gemeente te Oldebroek.
Doelstellingen:

We willen ons inzetten voor de verbetering van de levensomstandigheden van onze medemensen die leven in extreme armoede.

Met ons werk willen we bereiken dat organisaties, instellingen, scholen, stichtingen en kerkelijke gemeenten zelfstandig kunnen functioneren in hun maatschappij en vrijwilligerswerk bevorderen.

We richten ons met name op minderheden (Hongaarse enclaves, zigeuners), of mensen die in zich in een sociaal zwakkere positie bevinden: (wees)kinderen, bejaarden, gehandicapten, weduwen.

We werken vooralsnog in Oekraïne, Roemenië en Servië.

Onze hulpverlening bestaat uit het planmatig samenwerken met de plaatselijke bevolking. We geven daarbij adviezen, financiële middelen en indien nodig ook materiële middelen.

Indien mogelijk willen we de mensen ook geestelijk toerusten. Dit vindt plaats in de protestantse/ reformatorische gemeenten, maar we proberen ook in ‘neutrale’ instellingen de geestelijke nood te ledigen. Dit doen we door het aanbieden van geestelijke lectuur.

Jeugdraad

Jeugdouderling wijk 1: J. Wolf, Vierschotenweg 28/1, tel. 631547.

Jeugdouderling wijk 2: R.Hein, Klocklaan 10, tel. 632431.

Jeugdouderling wijk 2: R. van ’t Slot, Van Asch van Wijcklaan 39, tel. 631091.

Jeugddiaken wijk 1: J. ten Hove, Broekerenk 27, tel 0525-633963

Jeugddiaken wijk 2: B. Jansen, Grotewoldweg 72, tel. 654699

Jeugdwerkadviseur: Mw. E. Slendebroek, tel. 038 – 3335597.


Zendingscommissie

Voorzitter : F. Bosch, Zuiderzeestraatweg 176, tel. 631207.

Secretaris : D. Fobbe, Middenweg 29, tel. 633463.

Penningmeester : Mw. B. Amperse - de Groot, Mheneweg Zuid 44, tel. 633088.

Bankrekeningnummer van Stichting Kerkelijk Geldbeheer : 2253.54.950 t.n.v. zendingscommissie N.H. Kerk onder vermelding van GZB, IZB.

De leden worden benoemd door de beide kerkenraden.

Door het organiseren van zendingsdiensten en deelnemen in zendingsprojecten proberen wij de gemeente bewust te doen zijn van hun taak als zendingsgemeente.

Door ledenwerving, kerkelijke collecten en speciale acties in samenwerking met de jeugdraad draagt onze gemeente bij aan het werk van de G.Z.B. en de I.Z.B.


Evangelisatiecommissie

Voorzitter evangelisatiecommissie: J.Lensen, Balk 8, Genemuiden;

Tweede voorzitter: Jan Morren, Oude dijk 22, 0525-632121

Secretaris; Gerdien van Doorn,Vierschotenweg 18, 8095 PP ’t Loo-Oldebroek, 0525-795023.


De Evangelisatiecommissie van onze Hervormde Gemeente bestaat uit 10 personen waarvan de helft wordt benoemd door wijkgemeente 1 en de andere helft door wijkgemeente 2. Zij verrichten verschillende activiteiten, zowel toerusting aan de gemeente als naar buiten gerichte acties. Daarnaast is de evangelisatiecommissie betrokken bij de koffieochtenden en de sing-in.

De Evangelisatiecommissie maakt deel uit van de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie, tesamen met een afvaardiging van de Gereformeerde kerk, Luctor et Emergo, en de Vrije Evangelische Gemeente. Deze commissie draagt o.a. zorg voor de wekelijkse diensten op het Landal park in ’t Loo.


Ouderencommissie

De ouderencommissie organiseert in de winterperiode maandelijks een donderdagmiddag voor de ouderen in onze gemeente. Deze middagen worden gehouden in 't Open Huis en duren van 14.00 tot 16.30 uur.

Afwisselend wordt een inleiding verzorgd door een predikant of wordt er een diapresentatie gehouden. De donderdagmiddag voorafgaand aan het Kerstfeest wordt afgesloten met een gemeenschappelijke maaltijd. De donderdagmiddag voor de Pasen houden we een middag die in het teken staat van het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus. In mei of juni wordt het jaarlijkse ouderenreisje georganiseerd.

De commissie bestaat o.m. uit onderstaande gemeenteleden:

ds. D.J.W. Kok, adviserend lid tel. 656951

dhr. A. Grootkarzijn, penningmeester tel. 631639.

dhr. S. v.d. Veen, secretaris tel. 631806.
Commissie Kerk en Israël

In de gemeente is een commissie Kerk en Israël ingesteld. De commissie heeft tot taak de gemeente te informeren over haar relatie met Israël en na te denken over de mogelijkheden om de betrekkingen te verdiepen.

De commissie zal proberen de Bijbelse visie op Israël in de gemeente te verbreiden door het geven van voorlichting over de relatie met het volk van Israël via artikelen in het kerkblad; het regelmatig organiseren van voorlichtingsavonden, eventueel in overleg met andere kerkelijke organen; aandacht vragen voor Israël in de prediking, het gebed en de voorbede. Met deze activiteiten willen wij de gemeente meer bewust maken van de Bijbelse beloften voor het volk van Israël en de omliggende volken.

Leden van de commissie: oud. H. van ’t Hof, V. Dragt (wijk 1); Berends (wijk 2, secr.), vacature (wijk 2)Kerkdiensten
De kerkdiensten worden gehouden in de Dorpskerk en in de Maranathakerk. Aanvangstijden voor beide kerken: om 9.30 uur en om 14.30 uur. Wijk 2 heeft na de afsluiting van het Winterwerk (laatste zondag van maart) tot de Startzondag (3e de zondag van september) avonddiensten, die om 18:30u beginnen.

De beide wijken hebben op een zondag gebruik van beide kerken. In de regel ligt de verantwoordelijkheid voor de morgendienst in de Dorpskerk bij wijk 2 en de verantwoordelijkheid van de middagdienst bij wijk 1. In de Maranathakerk ligt de verantwoordelijkheid van de morgendienst bij wijk 1 en de middag-/avonddienst bij wijk 2.
Dorpskerk

Maranathakerk

Morgendienst (9.30u)

wijk 2

Wijk 1

Middagdienst (14:30u)

wijk 1

Wijk 2Wisselzondag (3e zondag van de maand)
Op de 3e zondag van de maand is in de regel de wisselzondag. Dan valt de morgendienst in de Dorpskerk onder verantwoordelijkheid van wijk 1 en de avonddienst onder verantwoordelijkheid van wijk 2.
In 2012 gaat het om de zondagen: 23 september, 21 oktober, 11 november (in november de 2e zondag i.v.m. de aangepaste dienst van wijk 2 in de middagdienst), 16 december.
In 2013 om de zondagen van: 20 januari, 17 februari, 17 maart, 21 april, 12 mei, 16 juni, 21 juli, 18 augustus, 22 september, 20 oktober, 10 november (in november de 2e zondag i.v.m. de aangepaste dienst van wijk 2 in de middagdienst), 15 december .

Wisselzondag
(3e zondag)


Dorpskerk

Maranathakerk

Morgendienst (9.30u)

wijk 1

Wijk 2

Middagdienst (14:30u)*

Wijk 2*

Wijk 1

* Wijk 2 heeft na de afsluiting van het Winterwerk (laatste zondag van maart) en de Startzondag (3e zondag van september) avonddiensten, die om 18:30 uur beginnen.Viering Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt bediend in de morgendienst. In de middagdienst (of voor wijk 2 in de zomerperiode: de avonddienst) vindt er dankzegging en nabetrachting plaats. Op de zondag voorafgaande aan de avondmaalszondag wordt er voorbereiding gehouden.
Censura morum vindt plaats op maandagavond vóórafgaande aan de avondmaalsdienst, van 19.30-20.00 uur in de consistorie van de Dorpskerk.
In de regel wordt op de donderdagavond voorafgaande een bezinning gehouden van 20.00-21.00 uur. Informatie hierover wordt gegeven in Hervormd Oldebroek.
Bij de viering van het Heilig Avondmaal is wijk 2 verantwoordelijk voor de beide diensten in de Dorpskerk en wijk 1 verantwoordelijk voor de diensten in de Maranathakerk.


Viering Heilig Avondmaal

Dorpskerk

Maranathakerk

Bediening (9.30u)

wijk 2

Wijk 1

Dankzegging / Nabetrachting (14:30u)*

Wijk 2*

Wijk 1

* Wijk 2 heeft na de afsluiting van het Winterwerk (laatste zondag van maart) en de Startzondag (3e zondag van september) avonddiensten, die om 18:30 uur beginnen.Datum van de Avondmaalsdiensten:
Het Heilig Avondmaal wordt in 2012 bediend op: 9 september en 2 december
In 2013 op: 10 februari, 2 juni, 29 september, 1 december.

Avondmaalsdiensten Zorgcentrum “De Hullen”
In de Hullen wordt op dezelfde zondag Heilig Avondmaal gehouden als in de Hervormde Gemeente. Deze diensten beginnen om 16.15 uur en duren een half uur tot drie kwartier. Deze diensten worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de Gereformeerde Kerk, de Vrije Evangelische Gemeente en de beide wijken. Deze diensten zijn bedoeld voor inwoners van De Hullen. Ook gemeenteleden die niet kunnen deelnemen aan de viering in de kerkdienst zijn welkom in deze diensten.
Doopdiensten
Eén keer in de maand vindt de bediening van de Heilige Doop plaats, waarbij de verantwoordelijkheid voor de doopdienst afwisselend bij één van beide wijken berust. In 2013 zijn alle doopdiensten in een morgendienst gepland. Doopdiensten worden in de regel in de Dorpskerk gehouden.
Ouders die hun kind willen laten dopen, dienen zich aan te melden bij de scriba van de wijk, die verantwoordelijk is voor de desbetreffende dienst.Doopdiensten

2012

2013

Wijk 1

28 okt*. , 16 dec.

17 febr, 21 apr, 16 juni, 20 okt, 15 dec

Wijk 2

23 sept*, 18 nov

13 jan,10 mrt,5 mei,7 juli,13 okt, 17 nov

* De doopdienst op 23 sept 2012 en 28 okt 2012 vindt plaats in de middagdienst (14:30 uur).Bijzondere dienstenBijzondere diensten

Verantwoordelijkheid

Datum


Kerkgebouw

School en kerk-dienst

Beide wijken

Laatste zondag van januari

Beide

Evangelisatiedienst

Beide wijken

nog niet gepland

Beide

Biddag

Beide wijken

2e woensdag van maart

Beide

Afsluiting Winterwerk

Beide wijken

laatste zondag van maart

Beide

Afsluiting VBW

Wijk 2

laatste zondag van de zomervakantie

Dorpskerk

Startzondag

Beide wijken

3e zondag van september

Beide

Israëlzondag

Beide wijken

1e zondag van oktober

Beide

Zendingszondag

Beide wijken

laatste zondag van oktober

Beide

Reformatiezondag

Beide wijken

1e zondag van november

Beide

Dankdag

Beide wijken

1e woensdag van november

Beide

Aangepaste dienst

Wijk 1
Dorpskerk

Aangepaste dienst

Wijk 2

2e zondag in november (middagdienst)

Dorpskerk

Dovendienst

Wijk 1

Najaar (middagdienst)

Maranathakerk

Dovendienst

Wijk 2

Voorjaar (middagdienst)

Maranathakerk


Kinderdiensten: Wijk 2 heeft elk jaar enkele kinderdiensten. Deze kinderdiensten worden tijdig bekend gemaakt in Hervormd Oldebroek.
Samenkomsten op Landgoed ‘t Loo:

Op Landgoed ’t Loo wordt iedere zondagmorgen om 10.00 uur een samenkomst georganiseerd door de 4 samenwerkende evangelisatiecommissies van Luctor et Emergo, Vrije Evangelische Gemeente, Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente. Genoemde kerken organiseren deze diensten bij toerbeurt.


Collecten

Tijdens de erediensten worden er twee collectes in één rondgang gehouden voor het zingen voor de preek. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie welke al of niet bestemd is voor een bepaald doel. De tweede rondgang is voor het Kerkenwerk (algemeen). Aan de uitgang wordt een deurcollecte gehouden voor het Kerkenwerk welke meestal bestemd is voor een bepaald doel. Een aantal keren per jaar is de deurcollecte bestemd voor GZB en IZB.


Huwelijksinzegening

Huwelijksinzegening vindt in principe plaats in de wijk waar de bruid woont.

De dienst valt onder verantwoording van die wijk. De collecte tijdens de huwelijksdienst is

bestemd voor het Kerkenwerk.


Kinderoppas

Tijdens de ochtenddiensten is er in beide kerkgebouwen kinderoppas aanwezig.

U kunt daar uw kinderen van 0 tot 4 jaar onderbrengen, terwijl u de kerkdienst bijwoont.

Contactpersonen Dorp: voor de 0-2,5 jaar groep: Rianne van `t Slot, Van Asch van Wijcklaan 39, tel. 631091 en voor de 2,5+groep: Diana Rozeboom, Wederik 9, tel. 630431.

Contactpersoon ’t Loo: Monique Wensink, Morelissenstraat 8, tel. 632908. 
Afkondigingen

Wanneer u dringende berichten heeft die tijdens de diensten afgekondigd moeten worden, dienen deze voor zaterdagmorgen 10.00 uur bij de predikant te worden aangemeld.


Organisten:

Dhr. B.Gelderman (hoofdorganist) tel. 038-4446209.

Dhr. H.Doorneweerd

Mw. M.van Ittersum

Dhr. G. Koele,

Dhr. G.Kunst

Dhr. M van der Knijff,

Dhr. B.Monster

Mw. M. van Oort,

Dhr. M.van Doleweerd (res)

Dhr. C.Hengeveld (res)

Vorming en toerusting / Tevens Jeugdrubriek
Catechese

Catechisaties worden per wijk door de predikanten en/of kerkelijk werker gehouden. Aanvangstijden van de groepen staan hieronder vermeld.

Ds. D.J.W. Kok, H. van Olst, ds. M.J. Schuurman en J .Lensen
Uren verdeling wijk l.
Maandagavond in Het Open Huis:

18.30 – 19.15 uur 12 - 15 jarigen

19.20 – 20.05 uur 16 jaar en ouder

Dinsdagavond Maranathakerk:

18.45 – 19.30 uur 12 – 15 jaar o.l.v. een ambtsdrager

18.45 – 19.30 uur 16 + o.l.v. ds. Kok
Belijdeniscatechese

Maandagavond 20.15 – 21.30 uur in ’t Open Huis.


Belijdenis doen?!

Je bent gedoopt….maar (nog) geen belijdenis gedaan. Wat een geweldige gebeurtenis in je leven: ‘gedoopt te zijn’. De Heere sprak woorden van genade aan uw/jouw adres. Hij claimde met Zijn liefde uw/jouw leven. Hij stak zelfs Zijn hand naar u/jou uit. Maar nog geen belijdend antwoord gegeven? Nog niet uw/jouw hand in Zijn hand gelegd in het uur van uw belijdenis? Door allerlei omstandigheden kan het er nog niet van gekomen zijn. U ziet misschien allerlei obstakels voor u om de stap naar belijdeniscatechese te zetten. Daarom: een uitnodiging! Ik nodig u en jou, die nog geen belijdenis deden, uit voor D.V. de eerste avond, maandag 17 september. Dat zal een oriënterende bijeenkomst zijn. De bedoeling? Elkaar ontmoeten om vragen rondom belijdeniscatechese met elkaar te delen. En toelichting te krijgen hoe de opzet van belijdeniscatechisatie is. Uw/jouw komst naar het Open Huis verplicht niet tot deelname aan de belijdeniscatechisatie. Trouwens: wie aan belijdeniscatechese begint, wordt niet verplicht tot het doen van geloofsbelijdenis. Daar moet je persoonlijk aan toe zijn! Echtgenoten (die al belijdenis deden) zijn ook van harte welkom!

Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact met mij op. Graag tot ziens op maandag 17 september, vanaf 20.00 uur inloop met koffie in het Open Huis! ds. D.J.W. Kok, Spronksweg 1, tel. 656951, dskok@hervormdoldebroek,nl

Uren verdeling wijk 2:Maandagavond in Het Open Huis:

18.15 – 19.00 uur groep 8

18.15 – 19.00 uur 12 – 13 jarigen

19.05 – 19.50 uur 14 – 15 jarigen

19.05 –19.50 uur 16 – 17 jarigen

Woensdagavond in Het Open Huis:

18.15 – 19.00 uur 15 – 17 jarigen

19.05 – 19.50 uur 12 – 14 jarigen

19.05 – 19.50 uur 18 jaar en ouder


Belijdeniscatechisatie
De belijdeniscatechisatie volgt het concept van de AlphaCursus: eerst wordt er begonnen met een gezamenlijke maaltijd en daarna het onderwerp van die avond. De avond begint om 18:30 uur en wordt gehouden in ’t Open huis. Deze avonden worden geleid door ds. M.J. Schuurman.
De Belijdeniscatechisatie staat open voor jongeren en ouderen, die nadenken over de vraag of zij belijdenis willen doen. Het is mogelijk om deze avonden ‘op proef’ bij te wonen: wie over belijdenis nadenkt, maar nog niet zeker weet of hij of zij ook daadwerkelijk belijdenis zal doen is welkom om gewoon eens enkele avonden mee te maken.
De Belijdeniscatechisatie start op woensdagavond 19 september 2012 om 18:30 uur.
Aangepaste Catechisatie

Regionaal wordt er aangepaste catechisatie verzorgd voor hen die moeilijk of onmogelijk de gewone catechisatie kunnen volgen. Voor de organisatie van deze catechisatie is een werkgroep in het leven geroepen. In deze werkgroep hebben mensen uit Elburg, ‘t Harde, Oldebroek, Oosterwolde, Hattemerbroek en Wezep zitting. Deze catechisatie is dus bedoeld voor mensen uit de eerder genoemde gemeenten.

De catechisatie wordt op donderdagavond gegeven in “De Hoeksteen” te Hattemerbroek (eens in de veertien dagen). Er zijn twee groepen. De ene begint om 19.00 uur en de andere om 20.00 uur.

Er is ook een bijbelkring voor hen die belijdenis hebben gedaan.

Iedereen, die in staat is om eenvoudige Bijbelse liederen te leren en te luisteren naar mooie verhalen uit de Bijbel is van harte welkom.

Iedereen die deze catechisatie of bijbelkring al bezocht, wordt dit jaar natuurlijk ook weer verwacht.

Inlichtingen: De heer en mevrouw Van de Streek, tel: 038-3763784.

Zondagsscholen
- Zondagsschool Dorp “JAFETH”

 Wij zijn de zondagsschool op het dorp en komen bijna elke zondagmorgen bij elkaar in de “Regenboogschool” en beginnen om half tien. Er komen al veel kinderen uit beide wijken bij ons op de zondagsschool. En jij kunt er ook nog wel bij. Dus kom gerust als je tussen de 4 en 11 jaar bent.

 

Wie doen er mee?

Wij, de jufs en de meesters, zijn een enthousiast team. Wij gaan proberen om nog meer kinderen op de zondagsschool te krijgen want een aantal groepen zijn wel erg klein. We gaan de komende seizoenen werken met persoonlijke uitnodigingen. Dus kom en doe met ons mee.

 Wat doen we eigenlijk?

We beginnen met zingen en bidden en luisteren dan naar een bijbelverhaal. Daarna maken we een werkje wat bij het verhaal past of doen een quiz of een leuk spel. Het is altijd reuze gezellig en je leert ontzettend veel uit de bijbel.Wat nog meer?

Samen vieren wij het kerstfeest als zondagsschool in de Dorpskerk. Daar mag jij een gedicht, een schriftlezing doen of een lied zingen. Dit is altijd weer het hoogte punt in het seizoen. Verder houden wij een leuke spelmiddag aan het eind van het seizoen.

 Krijg ik nog iets?

Jazeker. Als je jarig bent krijg je een mooie plaat met stickers. Leer jij je psalmversje/lied en of tekst goed dan krijg je als beloning een prachtig album met plaatjes. O ja, verlaat je na zeven jaar de zondagsschool dan krijg je een getuigschrift en een psalmboekje. Werkelijk prachtig.

 Wie ontmoet ik er?

Wij hopen de Heere Jezus. Over Hem en om Hem gaat het elke keer. Hij geeft jou een nieuw hartje. Een hartje dat van Hem houdt. Hij maakt ons écht gelukkig. Hij neemt onze zonden weg. Nog diep, diep, dieper dan de zee is Jezus liefde voor jou.

 Wil je nog meer weten?

Misschien heb je nog meer vragen en wil je nog graag iets weten, bel dan gerust naar Attie van de Berg (685721). Hij kan je nog veel meer vertellen en ook dingen laten zien. Tot op de zondagsschool.- Zondagsschool Maranatha “laat de kinderen tot Mij komen
Ben jij tussen de 4 en 11 jaar dan ben je van harte welkom op de zondagsschool op het ‘t Loo. Wij beginnen om 9.30 uur (vanaf 9.10 uur is er leiding aanwezig) en wij eindigen om 10.45 uur. Er is een pleinwacht aanwezig. Hij of zij wacht totdat alle kinderen opgehaald zijn.

In het kerkblad en in het informatieboekje (krijgen de kinderen met kerst) kun je lezen op welke data er zondagsschool is.

De zondagsschool wordt gehouden in de Looschool.
Als team van de zondagsschool willen wij graag de kinderen vertellen over de dingen die staan geschreven in Gods woord, de Bijbel.

Wij kunnen met elkaar hier veel van leren. Wij bidden met elkaar en zingen met elkaar psalmen en liederen. Daarna maken wij een werkje/kleurplaat, of doen een quiz, een spel of een puzzel, maar het kan ook heel iets anders zijn…


Het kerstfeest vieren wij samen als zondagsschool in de Maranathakerk.

Daar nemen wij dan ook afscheid van de kinderen van groep 8. Zij krijgen dan een bijbeltje en getuigschrift mee.

Net voordat de zomervakantie begint hebben wij een gezellige dag met elkaar.
Nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust.

Hopelijk tot ziens!

Info Anita Smit-Doornwaard (632289) of Gerriëtte Plender (633662)

  1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina