Inhoud huishoudelijk reglement dmlDovnload 141.1 Kb.
Pagina1/2
Datum16.08.2016
Grootte141.1 Kb.
  1   2
INHOUD HUISHOUDELIJK REGLEMENT – DML

INHOUD .................................................................................................................. Blz 1

ADRESSEN en FUNCTIELIJST BESTUURSLEDEN “ DML “ .......... Blz 2

HR 1 : COMPETITIE –AANSLUITINGS – en WAARDERINGSKAART ……… Blz 3

HR 2 : COMPETITIE + NEVENCOMPETITIE - PROMOTIE - DEGRADATIE... Blz 3 – 4

HR 3 : HET BILJART.................................................................................................. Blz 4 – 5

HR 4 : TER BESCHIKKING STELLEN VAN HET BILJART -

AANWEZIGHEID IN HET LOKAAL – AANVANGSUUR – TRAINEN Blz 5

HR 5 : TWEE MAAL OPSTELLEN VAN SPELERS............................................... Blz 6

HR 6 : DUBBEL SPELEN ……………………………………………………..… Blz 6

HR 7 : LOTING EN VOLGORDE van de SPELERS................................................ Blz 6

HR 8 : FORFAIT........................................................................................................... Blz 7 – 8

HR 9 : UITSTEL - VERVROEGEN............................................................................. Blz 8

HR 10 : AANVRAAG NUTRALE WEDSTRIJDLEIDER OF TOEZICHTER ...... Blz 8 – 9

HR 11 : INVULLEN WEDSTRIJDBLADEN EN MELDEN UITSLAG Blz 9 – 10

HR 12 : SPELERSLIJST.................................................................................................. Blz 10

HR 13 : BASISSPELERS - KENMERK........................................................................ Blz 10 - 11

HR 14 : PRIJZEN EN DEELNEMINGSGELDEN......................................................... Blz 11

HR 15 : TESTWEDSTRIJDEN....................................................................................... Blz 11 - 12

HR 16 : TOMBOLA'S..................................................................................................... Blz 12

HR 17 : ALGEMENE VERGADERING....................................................................... Blz 13

HR 18 : BEVOEGDHEID VAN HET BESTUUR......................................................... Blz 13 - 14

HR 19 : BELEDIGING BESTUURSLEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEID... Blz 14

HR 20 : OMKOPERIJ OF POGING TOT OMKOPING............................................... Blz 14

HR 21 : HET INDIVIDUEEL GEWESTKAMPIOENSCHAP..................................... Blz 14 – 15

HR 22 : BEKERCOMPETITIE ...................................................................................... Blz 15 - 16

HR 23 : JAARLIJKS BAL .............................................................................................. Blz 16

HR 24 : SCHOTEL voor de BESTE SPELER PER AFDELING ................................. Blz 17

HR 25 : OVERGANGEN................................................................................................ Blz 17

HR 26 : SPELEN ZONDER RECHTMATIG AANGESLOTEN TE ZIJN................. Blz 17

HR 27 : CLUB DIE IN ONTBINDING GAAT.............................................................. Blz 18

HR 28 : FUSIE VAN 2 OF MEERDERE CLUBS......................................................... Blz 18

HR 29 : VERANDERING VAN LOKAAL - NAAM VAN DE CLUB........................ Blz 18

HR 30 : BELANGRIJKE MEDEDELINGEN................................................................ Blz 18

HR 31 : KLACHTEN....................................................................................................... Blz 18

HR 32 : SANCTIES.......................................................................................................... Blz 19

HR 33 : BRIEFWISSELING ........................................................................................... Blz 19

HR 34 : FINANCIEEL BEHEER ................................................................................... Blz 19

HR 35 : ALGEMENE REGEL VOOR HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT........ Blz 20

HR 36 : NABESCHOUWINGEN.................................................................................... Blz 20GOLFBILJARTGEWEST “ D.M.L. “

E- MAIL : m.nies@skynet.be


Website : www.golfbiljart-dml.be

ADRES- en FUNCTIELIJST VAN DE BESTUURSLEDEN 2008-2009.VOORZITTER ONDERVOORZITTER :

BROCKMANS Louis LEMMENS Theo

Gerhaegenstraat 32 Schrikheidestraat 47

3980 TESSENDERLO 3582 BERINGEN

Tel : 013/ 66 11 94 Tel : 011/ 43 43 60


Fax : 013/ 67 37 72

SECRETARIS / BOEKHOUDER

NIES Mathieu Dreefstraat 17 3540 HERK- DE-STAD Tel : 013 / 44 22 57 GSM Nr. 0475 -30 94 98E-Mail : m.nies@skynet.be

LEDEN :

SCHUERMANS Theo - Spaarzaamheidstraat 13- 3500 HASSELT - Tel : 0494/ 59 48 36
BANKREKENING : 954 - 3052774 - 35

P/A GOLFBILJARTGEWEST “ DML”

Dreefstraat 17

3540 HERK DE STADHUISHOUDELIJK REGLEMENT GEWEST "D.M.L."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HR 1 - COMPETITIEKAART - AANSLUITINGS­KAART - WAARDERINGSKAART.

a) Jaarlijks wordt er een competitiekaart opgesteld door het gewestbestuur. Deze competitiekaart vermeld

naast naam - voornaam en geboortedatum, het nummer van de lid­kaart, club, waarde­rings­letter en

het kenmerk. De clubs met meer dan 1 ploeg ontvangen een spelerslijst. Aan de hand van deze lijst

moeten de clubs hun ploegen samenstellen en krijgen zij een kenmerk toegekend. Kenmerk 1 wordt

toegekend aan de 1ste ploeg, 2 aan de tweede ploeg, 3 aan de derde ploeg enz…

De competitiekaart wordt uitgereikt aan iedere speler die in het bezit is van een NGB Lidkaart en NGB

waarderingskaart. Bij verlies of andere kan men een nieuwe bekomen, kostprijs 2.50 €.

b) Aansluitingsformulieren kan men zoveel als nodig, gratis bekomen op het gewest­secreta­riaat. Deze

dienen om achteraf een lidkaart te kunnen opmaken. Voor een aansluiting wordt 7 € lidgeld

aangerekend. Adresverandering is gratis.

c) De waarderingskaart dient als vergunning en is verplicht voor elke speler om te kunnen deelnemen aan NATIONALE - PROVINCIALE inrichtingen.

De waarderingskaart van de spelers MOETEN door het clubbestuur overhan­digd worden aan hun leden.

Zij worden jaarlijks hernieuwd, met ingang vanaf 01 juli.

Spelen onder een valse naam heeft als gevolg : schorsing voor de resterende duur van de aan gang zijnde competitie, met een minimum van 10 speeldagen, alsook wordt hij of zij uitgesloten voor het Individueel gewestkampioenschap, Provinciaal - en het Nationaal kampioenschap.

Bij verlies of andere, kan men een nieuwe bekomen, prijs 2.50 €.

Voor a - b -c zie ook NATIONAAL LEDENADMINISTRATIE art. 1 - 2 - 3 en 4
HR 2 - COMPETITIE + NEVENCOMPETITIE - PROMOTIE - DEGRADATIE.


 1. De zaterdagcompetitie begint in september en de nevencompetitie (vrijdagreeks ) begint naargelang het aantal ingeschreven ploegen.

Er wordt gespeeld volgens de kalenderformule opgesteld door het gewestbestuur.

Ingeval er een nevencompetitie is ( vrijdagreeks ) wordt deze gespeeld in ploegen van 5 spelers. Spelers welke spelen in deze nevencompetitie, mogen ook nog spelen in de zaterdagcompetitie.

Alle manchepunten van de nevencompetitie tellen en worden op het wedstrijdblad ingevuld. Na

invulling van de 5de wedstrijd worden alle manchepunten samengeteld en in de einduitslag vermeld. 1. Men behaalt twee punten voor een gewonnen ontmoeting en één punt voor een gelijk spel. Het gewest- bestuur stelt wekelijks een rangschikking op. Wanneer twee of meer ploegen eenzelfde aantal punten

bekomen, zullen zij gerangschikt worden volgens het aantal gewonnen wedstrijden. Ook voor stijgen

en dalen zal de ploeg met de meest gewonnen wed­strijden in geval van gelijkheid van punten eerst

gerangschikt worden.

Ingeval het aantal punten, en het aantal gewonnen wedstrijden gelijk zijn zullen voor het behalen van de kampioenstitel en voor het bepalen om te dalen, testwedstrijden gespeeld worden.
 1. Het gewestbestuur bepaalt het aantal afdelingen. In principe promoveren de eerste twee en degraderen de laatste twee ploegen van elke afdeling. Een eindrangschikking van afgelopen de competitie bepaalt de reeksindeling voor het volgend competitiejaar. Indien een ploeg zodanig verslapt is zal er rekening gehouden worden om te dalen vanaf het ogenblik er 3 basisspelers uit een ploeg wegvallen van het vorig seizoen en zij zich niet terug hebben versterkt. Indien een volledige club wegvalt, zal een ploeg minder dalen.

 2. Het gewestbestuur wijzigt het aantal promoveringen en degradaties indien dit nodig is ingevolge een herindeling van de afdelingen.

 3. In iedere reeks zullen er evenveel ploegen ingedeeld worden. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden om in zoveel reeksen als mogelijk is, een even aantal ploegen te hebben teneinde de “ VRIJ “ zoveel mogelijk te vermijden. Er worden maximum 2 ploegen van een club toegelaten in één reeks. Ingeval de kampioen niet hoger mag spelen zal één ploeg minder dalen.

 4. De ploegen die staan om te dalen ( 2 per reeks ) komen in de juist lagere reeks te staan. De laatste ploeg halfweg en de voorlaatste ploeg tussen de 4de en de 5de plaats, dan worden de ploegen genomen volgens rangschikking, die in aanmerking komen voor die reeks. Nieuwe ploegen worden in principe op het laatst bijgevoegd, eventuele afwijkingen , worden onderzocht door het gewestbestuur.

 5. Spelers die betrapt worden met dubbel te spelen op dezelfde dag in competitieverband in een

nevenverbond, worden onmiddellijk geschorst voor de aan gang zijnde competitie en krijgen een boete

van 75 €. De ploegen die zulke spelers met medeweten hebben opgesteld krijgen forfait van alle

gespeelde wedstrijden waarin hij/zij optrad en betalen na onderzoek een boete van 75 € (HR.8).
HR 3 - HET BILJART.


 1. Voor de aanvang der competitie zal elke club het CONTROLE­BLAD BILJARTS dienen in te vullen en

deze lijst op de vast­gestelde datum op het secretariaat van het gewest terug in te sturen.

Boete van 7.50 € bij nalatigheid.

Normaal gebeurd er geen controle door het bestuur, tenzij erom gevraagd wordt of indien er door een tegenstrever klacht ingediend werd. De kosten van deze controle zijn 15 €

Zelfs tijdens de competitie kan het bestuur overgaan tot een nieuwe keuring van het biljart en indien nodig de club verplichten het biljart opnieuw in orde te zetten.

Evenwel kan het bestuur indien zij het nodig vinden tot een algemene controle van de biljarts overgaan voor aanvang nieuw seizoen.


 1. De kleur der doelen en de punten van de aanvangspositie en kaderlijnen moeten steeds duidelijk zichtbaar zijn. Wanneer door het bestuur wordt vastgesteld dat de lijnen niet meer duidelijk

zichtbaar zijn, wordt de club boete met 12,50 €. De stootlijnen zijn steeds volle lijnen.

N.B.: Trek dunne LIJNEN .

 1. Er moet rondom het biljart in alle richtingen een vrije ruimte zijn van diepte gelijk aan de normale lengte van een biljartstok, zo niet verliest de betrokken club alle thuiswedstrijden met 6-0 tot er aan deze toestand verholpen is. Lokalen met een vaste hindernis, dienen zich te voorzien van een

aangepaste biljartstok, zodat er ongehinderd kan gestoten worden.

Voor nieuwe lokalen en voor lokalen van nieuwe clubs zal deze ruimte rond het biljart, gemeten vanaf de binnenzijde van de band, minimum 1.40 m zijn en tussen twee biljarts minimum 1.80 m. Bij een aanvraag van opname van een nieuwe club zal eerst het lokaal en het biljart gekeurd worden.
 1. De INSTEEK wordt steeds gedaan door de thuisploeg.

 2. Indien het biljart of het lokaal niet voldoen aan deze vereisten voor een regelmatig spel, kan ingeval van klacht de thuisclub of thuisspeler verloren verklaard worden. Deze klacht wordt nochtans niet aangenomen als de bezoekers gespeeld hebben met kennis van de toe­stand.

 3. De clubs zijn verplicht een DOEL - en LIJNMETER te bezitten in het lokaal.

 1. In elk lokaal dient de laatst uitgegeven reglementenboek ter beschikking te zijn dat op elk verzoek van de tegenstrever dient voorgelegd.

 2. Voor de standaardisering van het biljart zie het N.G.B. Innerlijk Reglement – standaardiseringnormen.

HR 4 - TER BESCHIKKING STELLEN VAN HET BILJART - AANWEZIGHEID IN

HET LOKAAL – AANVANGSUUR - TRAINEN.


 1. De thuisploeg heeft de verplichting het biljart uitsluitend ter beschikking te stellen voor de bezoekers een half uur voor aanvang van de wedstrijd. Op dit uur moet het biljart voldoen aan alle vereisten.

De ballen waarmede de wedstrijden gespeeld worden, moeten ½ uur voor aanvang op het biljart

aanwezig zijn. Aanmerkingen op het biljart of de ballen moeten gemaakt worden minstens 15 minuten

voor aanvang van de wedstrijd.

De thuisploeg heeft dan de tijd om aan deze toestand te verhelpen. Indien op dat ogenblik aan het

euvel niet werd verholpen kunnen de bezoekers een bestuurslid vragen ( telefoneren)om de toestand

te komen vaststellen, kostprijs 15 € + 0.15 € per km. Verplaatsingkosten voor de verliezer.

Bij weigering aan een bestuurslid om het euvel te herstellen verliest de thuisploeg de wedstrijd met

forfait ( 0-6 ) en krijgt een boete van 25 €. De club wordt verbod opgelegd verdere

competitiewedstrijden te spelen tot zolang het euvel hersteld is. Wanneer het euvel wel wordt

hersteld, hebben de bezoekers die willen nog het recht een kwartier te oefenen. 1. De thuisploeg heeft de verplichting een tafel met minimum zes plaatsen voor te behouden voor de bezoekers met zicht op het biljart.

 2. Een ontmoeting in de zaterdagcompetitie bestaat uit 6 individuele partijen en begint voor de Ere

afdeling om 19.00 uur en de andere afdelingen om 19.30 uur. Een ontmoeting in de vrijdagcompetitie

bestaat uit 5 individuele partijen en begint om 20.00 uur. Een ander aanvangsuur kan onderling

overeengekomen worden. De 5de en 6de speler in Ere afdeling dient aanwezig te zijn in het lokaal

respectievelijk 4 en 4,5 uur na het begin uur. Voor de overige afdelingen is dit 3,5 en 4 uur nahet begin uur. In de vrijdagcompetitie geldt dit enkel voor de 5de speler die aanwezig moet zijn

3 uur na het begin uur. Indien de vijfde en/of zesde speler op het vastgestelde uur niet aanwezig is,

moet er onmiddellijk FORFAIT opgetekend worden dit in overleg met beide ploegkapiteins.

Als een speler te laat komt en de forfait is niet ingevuld, dan heeft deze speler het recht om zijn partij normaal te spelen.


 1. Men is verplicht met minstens 2 spelers van elke ploeg aanwezig te zijn vanaf de start van de

wedstrijd tot het einde. Indien er minder dan 2 spelers aanwezig zijn, betaalt de club een boete van

25 €. De wedstrijden moeten gespeeld worden zonder onderbreking behalve de 5de en 6de partij. De

twee aanwezige spelers moeten niet als 1 en 2 ingevuld worden op het wedstrijdblad, maar 1 of 2 kanNOOIT forfait zijn. Heeft 1 of 2 wel forfait is er forfait voor de ganse ploeg.

 1. De bezoekers mogen trainen een ½ uur voor aanvang van de wedstrijd. Er zijn slechts TWEE SPELERS toegelaten om te trainen. Het is verboden RUW SPEL TE MAKEN. Voor aanvang van elke partij

krijgen beide spelers ( thuisspeler + bezoeker ) nog enkele minuten inspeeltijd.

Zij die zich niet houden aan deze regels kunnen ingeval van KLACHT gestraft en / of beboet worden.
HR 5 - TWEE MAAL OPSTELLEN VAN SPELERS op dezelfde competitiedag.

a. Een NGB speler mag per competitiedag in eigen gewest slechts 1 keer opgesteld worden.

Indien een speler in 2 ploegen wordt opgesteld op dezelfde competitiedag verliezen zij beide wedstrijden, de speler wordt geschorst voor TIEN speeldagen en loopt een boete op van 50 €.

Een club die een speler met medeweten 2 keer opstelt zal als volgt bestraft worden : • verliezen beide ploegen hun wedstrijd met 6-0 of 0-6.

 • betaalt de forfaitboete van 50 € voor aanvang van de volgende competitiewedstrijd.

b. Dopingcontrole en sancties ( zie N.G.B. Innerlijk Reglement art. 19 ).

HR 6 - DUBBEL SPELEN .Dubbel spelen in verschillende verbonden of gewesten is toegelaten, maar niet op dezelfde geprogram-

meerde speeldag. Dit geldt voor de competitiewedstrijden vrijdag of zaterdag en voor de bekerwedstrijden

van zaterdag. Ingeval van overtreding wordt de speler(s) geschorst voor één jaar op datum en loopt een

boete op van 75 €. Zijn eventueel gewonnen punten worden verloren verklaard. Ingeval het met

medeweten van de club is, verliest deze ploeg alle wedstrijden waar zulk een speler werd opgesteld met

6-0 of 0-6 en krijgt een boete van 75 €. Als bewijsvoering wordt aangenomen heterdaad, wedstrijdblad,

G.B.I. blad , NGB Bondsblad, verbonden en Internet.

HR 7 - LOTING en VOLGORDE van de SPELERS. 1. De loting gebeurd 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd, met de lidkaart en competitiekaart van de twee eerste spelers van beide ploegen. Vervolgens wordt er kaart per kaart afgegeven.

Zolang er spelers aanwezig zijn is er geen forfait mogelijk. 4 uur na het begin van een wedstrijd in Ere afdeling, moeten er 5 spelers aanwezig zijn of geweest zijn en 4 ½ uur na het begin van een wedstrijd moeten er 6 spelers aanwezig zijn of geweest zijn. Voor de overige afdelingen is dit 3 ½ uur en 4 uur na het begin van een wedstrijd. Wanneer na 4 uur in Ere of 3 ½ uur in de andere afdelingen de 4de partij nog bezig is moet men de lidkaart van de aanwezige spelers die in aanmerking komen voor de 5de partij op het gestelde uur afgegeven worden en dient men na 4 ½ in Ere en 4 uur voor de overige afdelingen de lidkaart van de aanwezige spelers die in aanmerking komen voor de 6de partij op het gestelde uur afgegeven worden. In de vrijdagreeks is dit 3 uur na het begin van een wedstrijd moet de laatste speler ( 5e ) aanwezig zijn of geweest zijn. Indien de vijfde speler in de vrijdagreeks op het vastgestelde uur niet aanwezig is, moet onmiddellijk forfait worden ingevuld. Wanneer geen forfait op het gestelde uur is ingevuld en de speler komt te laat binnen, dan heeft deze het recht zijn partij normaal te spelen.

 1. Indien een ploeg of club algemeen forfait geeft na het samenstellen van de kalender ( 1 juli ) zal de club een eenmalige boete van 65 € betalen.

 2. In elke ploeg moeten minstens 4 spelers met hun kenmerk worden opgesteld, zo niet verliest men de wedstrijd met 6-0 of 0-6 en krijgt men wedstrijdforfait ( 50 € ) aangerekend. In de vrijdagreeks moeten clubs met meerdere ploegen 3 spelers met hun kenmerk worden opgesteld, zoniet verliest men de wedstrijd met 6-0 of 0-6 en krijgt men wedstrijdforfait ( 50 € ) aangerekend.

HR 8 - FORFAIT. 1. Een individuele forfait is niet mogelijk zolang er spelers aanwezig zijn. Wanneer de 5de of 6de speler niet aanwezig is op het voorziene uur, is een forfait wel mogelijk.

Het wedstrijdblad wordt ingevuld als volgt :

 • 1ste manche : FF - 2de manche : FF - Uitslag : invullen met 1 of 2 .

Als beide spelers ontbreken :

 • 1ste manche : 0 - 2de manche : 0 - Uitslag : 0

Er is geen forfait mogelijk in de eerste twee partijen van een wedstrijd. Indien er forfait moet ingevuld

worden in de eerste twee partijen verliest de ganse ploeg met 6 - 0 of 0 - 6 en een boete van 50 €. 1. Een tegenwoordige speler die zijn partij weigert te betwisten, kan geschorst worden van 2 tot 6 weken en bij herhaling voor gans het seizoen. Melding moet gemaakt worden op het wedstrijdblad.

 2. Indien een ploeg meer dan twee individuele forfait oploopt, verliest zij de ontmoeting door een ploegenforfait met 0 - 6 of 6 - 0 en krijgt de forfaitboete.

 3. Een ploeg die wegens onvoorziene omstandigheden te laat komt, verliest met 6-0 of 0-6 en wordt beboet met 40 € ( 25 €. Voor de ploeg en 15 €. Voor het gewest ).

Indien toch met de ontmoeting wordt aangevangen, kan naderhand geen klacht meer ingediend worden wegens te laat aanvangen van de wedstrijd.

 1. Een ploeg met één individuele forfait krijgt een boete van 7 € ( 5 € voor de benadeelde en 2 € voor het gewest.

Een ploeg met twee individuele forfait krijgt een boete van 15 € ( 10 € voor de benadeelde en 5 € voor

het gewest.

Een ploeg met drie individuele forfaits wordt beschouwd als een volledige forfait.

Bij forfait dient op het wedstrijdblad vermeld : • De spelers die aanwezig zijn.

 • Het uur waarop zij aanwezig waren.

 • Het wedstrijdblad moet getekend zijn door al de aanwezige spelers van de forfait gevende ploeg.

 1. Een ploeg die forfait geeft, dient aan de gewestkas een bedrag van 65 € te betalen waarvan 50 € ten

goede komt aan de tegenstrever van bedoelde competitiedag.

Het bedrag van 65 € moet betaald zijn ten laatste VOOR de volgende competitiewedstrijd. In geval van

niet betaling krijgt de ploeg automatisch ALGEMEEN FORFAIT. De gewestsecretaris

verwittigt tijdig de tegenstrever. Een club die een forfait geeft voor een bekerwedstrijd of testwed­strijd, dient eveneens de forfait­som te betalen aan de gewestkas. Indien er forfait gegeven wordt door de thuisploeg blijft de volledige forfaitboete in het gewest. 1. Een club die ALGEMEEN FORFAIT geeft met een van haar ploegen is verplicht eerst de ploeg af te

schrijven die in de laagste afdeling speelt. Met de hoogste ploeg kan men NOOIT forfait geven. In dit geval wordt de laagste ploeg afgeschreven om spelers vrij te maken om de eerste ploeg te vervolledigen, ook al is de eerste ploeg hierdoor sterk verzwakt.

Indien een club echter kan bewijzen dat b.v. 3 basisspelers van een hogere ploeg de clubovereenkomst niet meer hebben getekend en dat er geen nieuwe evenwaardige spelers zijn bij gekomen, dat het logisch zou zijn dat een andere dan de laagste ploeg zou wegvallen, kan het gewestbestuur beslissen dat de club een andere dan de laagste ploeg mag afschrijven. 1. Indien een ploeg(en) tijdens de aan gang zijnde competitie ALGEMEEN FORFAIT geeft, zal rekening worden gehouden of dit gebeurde in de HEEN of TERUG ronde, dit voor het al dan niet toekennen van de 2 punten. Indien de ALGMENE FORFAIT gebeurde in de terugronde zullen de behaalde punten van de eerste ronde behouden blijven. In de terugronde worden alle behaalde punten verbeurd verklaard.

i. Indien een ploeg of club algemeen forfait geeft na het samenstellen van de kalender ( 1 juli ), zal de club een eenmalige boete van 65 € betalen. Gebeurd de algemene forfait na het samenstellen van de kalender en voor aanvang van de competitie, ontvangt men het inschrijvingsgeld niet terug.
HR 9 - UITSTEL - VERVROEGEN.

a. Ingeval van slecht weder of andere onvoorziene omstandigheden ( bv. sterfgeval van een familielid in 1e rang van de lokaalhouder of waar meerdere spelers van die club bij betrokken zijn ) kan een ploeg uitstel bekomen voor een bepaalde ontmoeting. De thuis­ploeg kan geen uitstel bekomen voor weersomstandigheden. 1. Indien een uitstel moet aangevraagd worden, moet men het dagelijks bestuur telefonisch verwittigen, zijnde :

NIES Mathieu : Telefoonnummer 013-442257 - GSM 0475 - 30 94 98.

LEMMENS Theo : Telefoonnummer 011-434360.

c. Het dagelijks bestuur velt oordeel over de gegrondheid van de aanvraag. 1. De datums van de uitgestelde wedstrijden worden door het gewest­bestuur bepaald wanneer deze worden gespeeld.

 2. Er kan geen wedstrijd uitgesteld worden, wel mag men de wedstrijd vervroegen. Het wedstrijdblad

dient opgestuurd op de datum dat er normaal diende gespeeld te worden.

f. Bij een onderling akkoord tussen twee clubs om de wedstrijd te vervroegen komt het bestuur niet tussen. Ingeval voor vervroeging van een wedstrijd de voorziene formulieren werden opgemaakt, zal

door het gewestbestuur hiermee wel rekening worden gehouden.

Deze formulieren zijn te verkrijgen op het gewestsecretariaat.

g. Gaat de tegenstrever niet akkoord en meent de club een grondige reden te hebben om te vervroegen, dan moet zij minstens vier weken op voorhand een brief schrijven naar het secretariaat, met de reden waarom zij op die datum niet kan spelen en tevens vermelden dat er geen akkoord met de tegenstrever kon bekomen worden.

Het bestuur zal dan oordelen of de reden gegrond is of niet. Indien de reden gegrond is, zal de tegenstrever een andere datum en uur moeten voorstellen. Na goedkeuring van het bestuur moet de aanvrager op de voorgestelde datum en uur spelen.Het bestuur doet een oproep tot alle clubs om zoveel mogelijk in de geest van vriendschap en

sportiviteit en met wederzijds akkoord datum wijzigingen door te voeren.

ZIE OOK ARTIKEL 20 § 4 VAN HET NATIONAAL INNERLIJK REGLEMENT.


HR 10 - AANVRAAG NUTRALE WEDSTRIJDLEIDER OF TOEZIENER

 1. Een neutrale wedstrijdleider of toeziener kan aangevraagd worden bij het gewestbestuur. Er zullen twee wedstrijdleiders aangeduid worden, de eerste zal de eerste 3 wedstrijden leiden en de 2de de laatste drie of eventueel beurtelings. Gebeurlijk zal men moeten wachten om de 4de partij aan te vangen tot de 2de wedstrijdleider is toegekomen.

De 2de wedstrijdleider zal in zijn club bij de eerste twee spelen. De 1ste wedstrijdleider zal in zijn club steeds het recht hebben om zijn partij te spelen. Indien hij niet terug is, wanneer hij normaal moest spelen, mag de partij overgeslagen worden en zal later op de avond gespeeld worden.

De 1ste wedstrijdleider speelt in zijn ploeg in de laatste twee.

De aanvragende club betaalt onmiddellijk 15 € vermeerderd met 0.15 € per km. als verplaatsingkosten

na de 3de en 6de wedstrijd aan elke wedstrijdleider.

De wedstrijdleiders tekenen voor ontvangst op de keerzijde van het wedstrijdblad.

Bij aanvraag van een toeziener voor de hele avond zal de aanvragende club onmiddellijk 25 €

vermeerderd met 0.15 € per km.als verplaatsingskosten na de 6de partij betalen. De toeziener

tekent voor ontvangst op de keerzijde van het wedstrijdblad.

c. Een aanvraag voor het bekomen van neutrale wedstrijdleider of een toeziener moet minstens drie weken voor de wedstrijd op het secretariaat toekomen.

d. Indien er moet gemeten worden, dient dit te gebeuren volgens TITEL XI : METEN van het Nationale Spelreglement.

e. Indien bij een controleerbare fase de wedstrijdleider en de toeziener of speler niet tot een akkoord komen, en ook de kapi­teins van de twee ploegen geen oplossing vinden, zal de kapi­tein van de thuisploeg een lid van het dagelijks bestuur opbel­len. De beslissing van het bestuurslid is bindend ( zie Tel. dagelijks bestuur).

De verliezende partij betaald het bestuurslid 15 € en 0.15 € per km.als verplaatsingskosten. 1. De secretaris van het gewest is steeds bereikbaar tijdens de competitiewedstrijden via zijn GSM

nummer : 0475 - 30 94 98.
HR 11 - INVULLEN WEDSTRIJDBLADEN EN MELDEN VAN DE UITSLAG.

 1. Elke club ontvangt per ploeg een boekje met wedstrijdbladen. De thuisploeg maakt het wedstrijdblad op 5 min. voor aanvang en laat het na de wedstrijd ondertekenen door de kapiteins van beide ploegen. Niet tekenen van het wedstrijdblad wordt beboet met 5 €. De beide kapiteins dienen de ganse avond tegenwoordig te zijn en moeten op het wedstrijdblad als speler voorkomen. Boete voor de ploeg van 25 € indien dit niet het geval is Zij zorgen voor een sportief verloop van de wedstrijd en zijn beide verantwoordelijk.

Een bundel bestaat uit 3 wedstrijdbladen. Het EERSTE (origineel) moet toekomen op het SECRETARIAAT ten laatste de WOENSDAG­MIDDAG na de wedstrijd. Het 2de blad is voor de bezoekers en het 3de blad is voor de thuisploeg.

Een boete van 2.50 € zal aangerekend worden voor laattijdige inzendingen.

Een bijkomende boete van 2.50 € zal aangerekend worden voor elke week vertraging. Ook voor

onvolledig of slecht ingevulde wedstrijdbladen zal een boete van 2.50 € aangerekend worden.Gebruik de briefomslagen van het gewest voor het opsturen van de wedstrijdbladen.
b. MELDEN VAN DE UITSLAG, GEWESTELIJK EN NATIONAAL

De thuisploeg meldt de uitslag van de ontmoeting ONMIDDEL­LIJK NA DE WEDSTRIJD telefonisch door op het nummer 013/44.22.57.

Dit gebeurd via een automatisch antwoordapparaat. Wacht steeds tot na de bieptoon om uw uitslag te melden. Geef in volgorde eerst de AFDELING, daarna BEIDE PLOEGEN en tenslotte

de UITSLAG DOOR.. Indien u geen verbinding krijgt, bel dan naar het GSM nr. : 0475 – 30 94 98.

Bij een forfait dient na de uitslag nog vermeld " FORFAIT ".

Verzuim of foute gegevens worden beboet met 10 €. 1. Spelers waarvan de competitiekaart gekenmerkt is met het cijfer 1- 2 of 3, moet dit cijfer ingevuld worden op het wedstrijdblad in het vak kenmerk. Het lidnummer moet eveneens in het juiste vak van iedere speler aangeduid worden.

Bij niet invulling zal een boete van 2,50 € worden aangerekend.

d. Het wedstrijdblad kan gebeurlijk ondertekend worden met de vermelding "ONDER VOORBEHOUD. ZONDER DEZE VERMELDING ZAL GEEN KLACHT MEER AANVAARD WORDEN met

betrekking tot de wedstrijd. De tegenstrever MOET alle vermeldingen laten opschrijven die de andere partij aan het bestuur wenst mede te delen, onmiddellijk na het voorval tijdens de wedstrijd.

Indien de tegenstrever weigert deze vermelding te laten optekenen zal een boete van 15 € aangerekend

worden.


 1. Het wedstrijdblad moet de hele wedstrijdavond ter inzage liggen van elkeen die een lidkaart bezit, zonder dat het evenwel mag aangeraakt worden. Het is aangeraden dat slechts 1 persoon per avond het wedstrijdblad zou invullen en liefst nog de ploegkapitein. Indien de ploegkapitein het lokaal verlaat moet er een nieuwe aange­duid worden.

 2. Een ploeg die het wedstrijdblad vervalst wordt beboet met 50 € en verliest de ontmoeting met 6 - 0. Indien de vervalsing met akkoord van de tegenpartij geschied is hun boete eveneens 50 € en verliezen zij eveneens met 0 - 6 ( m.a.w. de 2 punten worden niet toegekend ).

HR 12 - SPELERSLIJST. 1. Jaarlijks wordt door het secretariaat aan de clubs welke meer dan één ploeg hebben in de gewest-

competitie een spelerslijst opgestuurd met al hun spelers erop. Aan de hand van deze lijst moeten de

clubs hun ploegen samenstellen. In het vak " KENMERK" vullen zij welke hun 1ste - 2de - 3de - 4de

ploeg is, dit naargelang zij ploegen hebben. Zij dienen hun eerste ploeg in te vullen met het cijfer 1, hun

tweede ploeg met het cijfer 2, hun derde ploeg met het cijfer 3, en hun vierde ploeg met het cijfer 4

enz. Aan de hand van deze lijsten zal jaarlijks de COMPETITIEKAARTEN worden opgemaakt. Alleen

deze spelers zijn tot de competitie toegelaten.

Voor elke ploeg dienen minimum 6 basisspelers ingevuld te worden met hetzelfde kenmerk, behalve clubs met één ploeg of de laatste ploeg hebben geen kenmerk. Indien er tijdens het lopend seizoen spelers wegvallen, moeten ze worden aangevuld door een andere speler.

De spelerslijst dient tijdig op de voorziene datum binnen te zijn. Voor het te laat indienen loopt men een boete op van 7.50 €. CLUBS MET 1 PLOEG ONTVANGEN GEEN SPELERSLIJST.


HR 13 - BASISSPELERS - KENMERK

ALGEMENE REGEL.


  1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina