Inhoud: Inleiding Uitgangspunt Drie groepen van oorzaken voor uitblijven van genezing: Gebrek aan kennis van Gods Woord Twijfel Rebellie Geloof gevolgd door aktie Verkeerd zaaien in het vlees Principes Van de vertalerDovnload 111.17 Kb.
Pagina1/2
Datum21.08.2016
Grootte111.17 Kb.
  1   2
Oorzaken waarom mensen niet genezen

(Een samenvatting van 2 tapes van een serie van zes)

Andrew Wommack
Inhoud:


 1. Inleiding

 2. Uitgangspunt

 3. Drie groepen van oorzaken voor uitblijven van genezing:

 1. Gebrek aan kennis van Gods Woord

 2. Twijfel

 3. Rebellie

 1. Geloof gevolgd door aktie

 2. Verkeerd zaaien in het vlees

 3. Principes


Van de vertaler

Op tapes van Andrew Wommack, Colorado Springs, Colorado, USA wordt een overzicht gegeven van redenen en oorzaken van het uitblijven van genezing, en van het weer teruglopen van een eenmaal ontvangen genezing. Deze tapes heb ik vertaald en bijna integraal weergegeven, zodat de lezer die moeite heeft met dit fenomeen, of het wellicht niet helemaal begrijpt, hoop kan putten uit de uitleg van deze gezalfde man van God. Zodat wij niet - wat zo vaak gebeurt - de armen in wanhoop omhoog steken en verzuchten: "God is niet te volgen, soms werkt het wel, soms werkt het niet." Of nog erger: "God wil me waarschijnlijk een lesje leren."


De Bijbel zegt: "door zijn striemen genezing is ons geworden", en dat "God dezelfde is gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid", en dat "er geen onderscheid des persoons is". Dus wat Jezus deed toen Hij hier op aarde rondliep, is nog steeds voor ons weggelegd.

Dat er dan toch nog genezing uitblijft voor bepaalde mensen, of eenmaal ontvangen weer tenietgedaan wordt, ligt niet aan God. Dus moeten wij de reden of oorzaak bij onszelf zoeken.


T.B. Joshua

Ik heb dit zelf ook altijd een moeilijk fenomeen gevonden. Niet omdat ik mijn twijfels over de genezing had die God wil en kan geven, van welke ziektes dan ook, maar wel omdat ik het niet altijd kon uitleggen aan mensen. Het bezoek aan 'The Synagogue Church' van Prophet T.B. Joshua heeft mij de ogen geopend en aan de hand van talloze genezingen voor mijn ogen duidelijk gemaakt, dat niets voor God onmogelijk is. Het bracht me opnieuw in herinnering dat ik een tijd geleden het onderwijs van Andrew Wommack had gehoord over genezingen en het soms uitblijven of teruglopen daarvan. Die tapes heb ik opnieuw beluisterd. Andrew Wommack heeft naar mijn overtuiging helder en uitputtend een en ander duidelijk gemaakt.

Herman S.J. Pot. 20-10-2001
1. Inleiding
In andere tapes van Andrew Wommack worden de principes van goddelijke genezing uitgebreid uiteengezet. Ook wordt aandacht besteed aan zaken als 'de doorn in het vlees' van Paulus, wat voor sommige mensen aanleiding is geweest om te veronderstellen dat het niet altijd Gods wil is dat mensen genezen.
Het is wél Gods wil, zie 3 Joh. 2: "Geliefde, ik bid, dat het u in alles wél ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wél gaat." Dat moet een fundament zijn van onze gebeden, wij móeten weten dat het Gods wil is dat we genezen!
Toch zij er vele situaties waarin mensen geloven dat het Gods wil is om te genezen, terwijl ze de genezing niet ontvangen. Daar zijn een aantal redenen voor en die worden in het onderstaande behandeld.

2. Uitgangspunt
Efziërs 3: 20: "Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen."

Dit vers zegt dat het niet alleen God is die ons geneest. Als het nl. alleen maar aan God zou liggen of we genezing ontvangen of niet, dan zou iedereen genezen. Het is immers niet Gods wil dat iemand ziek is. Dat is echter niet het beste wat God met ons voor heeft.

God werkt door ons heen en dat gebeurt volgens "de kracht die in ons werkt".

Dus als wij niet genezen is dat niet omdat God zegt dat Hij ons niet wíl genezen. De bijbel zegt in 1 Petrus 2: 24: " ….en door zijn striemen zijt gij genezen." Dat is voltooid verleden tijd, God heeft al in de genezing van iedereen voorzien. Net zo als Hij behoud voor iedereen die dat wil al heeft voorzien.


Wij moeten daarop slechts handelen, wij moeten daarmee overeenstemmen en de genezing komt dan tot ons door "de kracht die in ons werkt." Die kracht is het Woord van God, of liever: ons geloof dat komt door dat Woord van God.

Vaak heeft Jezus tegen de mensen gezegd: "U geschiedde naar uw geloof." Jezus voerde genezingen bij mensen uit in overeenstemming met hun geloof. Geloof is er heel nadrukkelijk bij betrokken.

Dus, God is in elk geval niét de reden waarom mensen niet genezen. Het is Gods wil dat we genezen. Gebreken en onvolkomenheden in ons zijn de vijanden die tegen ons vechten en we weten niet hoe die te overwinnen.
3. Drie groepen van redenen voor uitblijven van genezing

Er is eigenlijk te veel om op te noemen. Het moet nadrukkelijk gezegd worden, dat alles wat er in het leven van een christen gebeurt, al het andere wat uit het woord van God geleerd kan worden, heeft effect op de vraag of we genezing ontvangen. Bijvoorbeeld onze vrede, onze vreugde, ons geduld met andere mensen, het in liefde omgaan met andere mensen, etc. Alles heeft er mee te maken, alles heeft verband met elkaar. Hoe meer we met God wandelen in elk deel van ons leven, hoe meer we genezing gemanifesteerd zullen zien in ons leven. Het betekent dat nooit alles wat met genezing te maken zou kunnen hebben, in welke tape-serie dan ook tegelijk te behandelen is.

Maar een aantal hoofdgroepen zijn te onderscheiden.


 1. Gebrek aan kennis van Gods woord.

 2. Twijfel

 3. Rebellie


3a. Gebrek aan kennis van Gods Woord

Vaak zijn deze hoofdgroepen met elkaar verweven en zijn soms niet strikt van elkaar te scheiden. Zo is twijfel niet altijd een kwestie van bewust niet geloven dat God geneest, maar bijv. een zaak van onvoldoende kennis van Gods woord.


2 Petrus 1: 2,3: "genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. (3) Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht."

Alles wat '"tot leven en godsvrucht strekt" komt door de kennis van God. Die kennis komt tot ons door het Woord van God. In vers 4 staat voorts dat wij door dat woord met "kostbare en zeer grote beloften zijn begiftigd".

Dus is ook genezing absoluut een onderdeel van ons leven hier op aarde en een voorbeeld van "godsvrucht". Het is iets wat God voor ons bestemd heeft.

En in de bovenstaande tekst staat dat dat direct gerelateerd is aan onze kennis van Gods woord.Ook Hosea 4: 6 zegt hierover: "Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis."

Genezing komt niet als we de verkeerde dingen denken; wij moeten ons denkpatroon veranderen. De meesten van ons hebben twijfels en ongeloof t.a.v. genezing, de meeste mensen hebben ziektes en kwalen geaccepteerd als iets normaals.


Gebrek aan kennis is een groot obstakel bij het ontvangen van genezing. Het kan zijn dat mensen wel eens genezen zijn, bijv. omdat ze in grote nood waren, er ergens een genezingsdienst was en men "voor die gelegenheid" het geloof ontwikkeld had om genezing te ontvangen. Dat wil echter niet zeggen dat men de volledige kennis van Gods woord heeft om altijd in optimale gezondheid te (blijven) wandelen.
Gebrek aan kennis is dus een belangrijke oorzaak van het niet ontvangen van genezing. Heel veel mensen die weliswaar geloven in genezing, ook dat het Gods wil is om ook hén te genezen, ontvangen het niet. Zij weten niet hóe God het doet, welke rol zij daar zélf bij moeten spelen. Dus "gaat men te gronde" (Hos.4:16).
In vroeger tijden zijn er vele opwekkingen geweest, vele krachtige genezingsbedieningen waarbij mensen op de meest wonderbaarlijke manieren genezen werden, niet slechts genezingen van ziektes, maar bijvoorbeeld ook dat ontbrekende ledematen aangroeiden, doden werden opgewekt etc. Men zag het, geloofde het, ontving het en geloofde dat het Gods wil was om te genezen. Maar diezelfde mensen die in die situaties door bijzonder gezalfde dienaren genezen werden, konden daarna weer ziek worden om nooit meer te genezen. Tót de volgende gelegenheid zich voordeed en de man of vrouw Gods met een gezalfde genezingsbediening langskwam en men opnieuw genezing ontving.
Het is niet Gods wil dat het op die manier gebeurt. Genezen worden, weer ziek worden en opnieuw genezen worden etc. De reden: men stortte zich nooit in het woord van God en kreeg dus niet zélf die kennis van het Woord. Men heeft even geprofiteerd van die bovennatuurlijke gave die even aan de kerk werd gegeven, maar men heeft niet de kennis vergaard om te weten hoe ze Gods Woord in deze, zelf in hun eigen leven moeten toepassen.
Zo is het ook met het behoud van mensen. Hoe kunnen mensen behouden worden, als ze niet eerst Gods Woord daarover gehoord en dus geloofd hebben?! (Rom. 10: 17). Ons geloof is dus direct gerelateerd aan onze kennis. Hebben we verkeerde kennis en/of onvoldoende kennis, dan zal ons geloof dat weerspiegelen. De vader van Andrew Wommack, werd in 1952 uit de dood opgewekt. Dat moest men wel geloven want het gebeurde 'gewoon'. Er was een groep baptisten langsgekomen, die met de man gebeden hadden en het wonder gebeurde. Maar men verbond daaraan de gedachte dat God zo nu en dan iemand genas of uit de dood opwekte, maar dat je er geen peil op kon trekken en dat het puur 'toeval' of 'geluk' was dat zoiets gebeurde. Men wist niet hoe het geloof daarin ontwikkeld kon worden.
Men had dus niet noodzakelijkerwijs het verkeerde onderwijs over goddelijke genezing ontvangen; er was gewoon gebrek aan onderwijs op dat terrein.

Maar verkeerd onderwijs, verkeerde kennis is er óók. En dat is eigenlijk nog veel erger. Een 'blanco' iemand, die tot nu toe niets wist over gebedsgenezing, is gemakkelijker te overtuigen dan iemand die jarenlang het verkeerde onderwijs daarover heeft gehad.

Zoals de ideeën dat God niet altijd en niet iedereen geneest, dat God de mensen met ziekte iets wil leren, dat God ziekte als straf gebruikt, dat God vindt dat sommigen genezing niet verdienen etc. Dat is allemaal verkeerde kennis.

Ons geloof is direct gerelateerd aan de kennis die wij hebben. Dus hebben we verkeerde kennis, dan zullen we ook verkeerd geloof hebben, negatief geloof, oftewel twijfel.


De kennis die wij in ons hebben moet dus Gods kennis zijn. Het moet een weerspiegeling zijn van de manier waarop God over genezing denkt. Willen we in genezing wandelen, dan moeten we Gods gedachten over genezing ons eigen maken. Het kan niet genoeg benadrukt worden.

De wereld voedt ons continu met informatie die aangeeft dat ziekte normaal is. Zoals men bijv. zegt dat het seizoen van de griep er aan komt en men elkaar vraagt of men de griepprik al gehad heeft. Dat is een voorbeeld van verkeerde kennis. Dat is niet Gods visie op de zaak; Hij zegt immers in Zijn Woord: "…door zijn striemen zijn wij genezen." Dat slaat niet slechts op griep gedurende een bepaalde tijd van het jaar, maar op kanker, op welke ziekte dan ook.


Wij moeten ons richten op Gods kennis en ons dus distantiëren van de gedachten van de wereld, die ons verkeerde kennis geven. Familieleden, kennissen, collega's die allerlei dingen zeggen die niet kloppen met Gods visie op genezing. Men zegt dan bijv.: "Reumatiek komt met ouderdom, dat gebeurt gewoon." Of men zegt zelfs: "Wacht maar tot je zo oud bent als ik, dan krijg je ook last van dit soort kwalen."

Dat is niet wat Gods Woord zegt. Deut. 33: 25: "uw sterkte moge zijn als uw levensduur."

Dat betekent dat als u 100 jaar wordt, God u de kracht zal geven om optimaal te functioneren in dit leven. Mozes was 120 jaar oud en zijn gezichtsvermogen was prima en zijn kracht was niet verminderd.

En wat Mozes had is helemaal geen 'heerlijkheid' is nog niks in vergelijking met wat wij hebben gekregen overeenkomstig 2 Cor. 3. Als Mozes' zijn gezichtsvermogen prima was en zijn kracht niet verminderd toen hij 120 jaar oud was, hoeven wij voor onszelf niet met minder genoegen te nemen! Als we ons met dát soort gedachten bezig houden, is het niet moeilijk om daarin ook geloof te ontwikkelen.

Maar als wij satan toelaten de verkeerde gedachten in ons te doen postvatten, zullen wij nooit, nooit de genezing of de schragende kracht van God op onze oude dag ervaren. "Want als iemand zijn eigen plannen maakt, zo is hij", Spreuken 23: 7. Statenvertaling: "Want gelijk hij bedacht heeft in zijn ziel, alzo zal hij tot u zeggen.". In de NKJ: "For as he thinks in his heart, so is he."
Dit kan niet genoeg benadrukt worden. Er zijn veel mensen die zich bepaalde leringen over genezing hebben eigen gemaakt, en dan in de genezing proberen te gaan staan, maar daarbij niet hun eigen gedachten disciplineren en dus nog steeds dezelfde gedachten van twijfel en ongeloof koesteren. Bijv. de uitspraken als: "Ouderdom komt met gebreken."

Als we aan dat soort gedachten waarde blijven hechten, zal het onmogelijk zijn om het geloof in genezing in werking te zetten.

Gebrek aan kennis, of verkeerde kennis is dus een groot obstakel voor het ontvangen van genezing. Veel mensen geloven dat God kan genezen maar luisteren tegelijkertijd naar allerlei onzin als: "Ja, God kan wel genezen, maar wil ons soms een lesje leren." Enz.

1 Cor. 15: 33: "Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden."
Dus als u beweert dat u naar twijfel en ongeloof kunt luisteren, of de verkeerde uitspraken steeds kunt aanhoren, zonder dat het invloed op uw geloof heeft, bent u misleid!
De moeder van een vriend van Andrew Wommack lag in het ziekenhuis en werd op gebed wonderbaarlijk genezen. Later werd ze weer ziek, haar zoon hoorde er van, maar vóórdat hij ter plekke was, was ze al overleden. De zoon zat daar echt mee, kon het niet rijmen. Hij bleef vaak 's nachts op, trachtte maanden achtereen een antwoord van God hierover te krijgen. Hij twijfelde er niet aan dat het Gods wil was dat ze zou genezen, hij gaf God niet de schuld, maar hij begreep niet hoe satan in staat was geweest de genezing van haar weg te roven. Uiteindelijk sprak God door iemand anders; het kwam er op neer dat de kerk waar deze vrouw toe behoorde, met name hun verkeerde leer over genezingen, de oorzaak was van het wegvallen van de genezing.

De vrouw had geloofd dat God haar kon genezen en dat ook daadwerkelijk deed. Maar het voortdurend aanhoren van bijvoorbeeld de overtuiging in haar kerk dat goddelijke genezing met de apostelen 'verdwenen' was, of dat God niet iedereen geneest etc., deed haar de das om. Ze bleef daar naar luisteren, en was dus misleid in haar denken dat ze de genezing kon vasthouden, terwijl ze continu de verkeerde leer aanhoorde. Dat kán eenvoudig niet. Wat je weet, wat je aan kennis opdoet en vergaart, zal invloed hebben op je geloofsleven.Matth. 6: 22: "De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn." M.a.w. als je steeds met je gedachten voor 100 % gericht blijft op Gods Woord, dan zal je hele lichaam verlicht zijn, d.w.z. er zal geen 'duisternis' in je lichaam zijn. Vers 23: "Maar als uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn.." Dus als uw oog niet 100 % op Gods Woord gefocust is, zult u niets van God ontvangen.

Zie ook Jacobus 1: 5,6,7: "Indien echter iemand van u wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden." (6) Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. (7) Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen."


Als we om wijsheid hebben gebeden, moeten we geloven dat we het ontvangen. En niet de volgende dag de minste of geringste tegenstand ons standpunt verlaten. We moeten onszelf disciplineren. Conform Romeinen 8: 6: "Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede," zullen we 'leven en vrede' hebben, als we 'geestelijk gezind' zijn. Dus een gedachtepatroon dat overeenstemt met het Woord van God. Joh. 6: 63: "De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven."

Of de twee teksten gecombineerd: een gedachtenpatroon overeenkomstig Gods Woord geeft 'leven en vrede'.

Gefocust blijven op het Woord, geeft leven en vrede, geeft gezondheid.

Slechts bezig blijven met enkele op zich staande gevallen van genezing, toe te geven dat ze waar zijn, er zo nu en dan over praten, maar de rest van de tijd met de verkeerde leringen omgaan, is niet goed genoeg. Dan zal genezing niet blijvend zijn. We moeten ons toewijden aan genezing, mediteren op wat het Woord erover zegt, dan zullen we resultaten hebben overeenkomstig het Woord! De juiste kennis is van vitaal belang. Het gebrek er aan is één van de hoofdoorzaken waarom mensen niet genezen, dan wel niet genezen blijven.

Andersom: als mensen voortdurend ziek zijn, niet in optimale gezondheid verkeren, dan zijn hun gedachten wat dat betreft niet juist op God gericht. Zulke mensen moeten daarop mediteren en God vragen te openbaren, waar satan erin geslaagd is de aandacht af te leiden van Gods Woord.

Nogmaals: geestelijk gezind zijn, dus gericht blijven op Gods Woord, geeft leven en vrede.3b. twijfel
Twijfel is verkeerd gericht geloof. Wat gevoed kan zijn door verkeerde kennis, of door rebellie.

Adam en Eva zijn geschapen als geloofsmensen.

Ook een atheïst heeft geloof, maar het is geloof tegen het bestaan van God.
Zie Marcus 11: 23: "Voorwaar Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden." Je moet dus een punt bereiken, waarop je niet twijfelt. Twijfel zal er voor zorgen dat je de dingen van God niet ontvangt.
Romeinen 14: 23: "Maar wie twijfelt, wanneer hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En al wat niet uit geloof is, is zonde."

Twijfel en geloof zijn elkaars tegenpolen.

Geloof en ontvang, twijfel en krijg niks.

("Believe and receive, doubt en go without")

Zie Matt. 17: 14-21.
Jezus was net van de berg afgekomen, waar God de Vader aan Hem verschenen was en Zijn kleren straalden licht uit. Hij had drie van zijn discipelen bij Zich en terwijl ze afdaalden, kwam er een man op hen af, die klaagde over het uitblijven van de genezing van zijn zoon.

Jezus bestrafte de discipelen: "O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoelang moet Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen?" (Matt. 17: 17) Hij wilde dat zíj het hadden opgelost, God heeft ons toegerust om deze dingen te doen! Laat satan je nooit denken: "Ja, maar dat was Jezus. Jezus genas mensen, maar ik ben niet Jezus." Nee, maar Jezus woont binnen in ons, en Jezus gaf ons dezelfde autoriteit, hetzelfde gezag, Zijn Naam. Hij heeft gezegd dat wij dezelfde dingen zouden doen en nog grotere. (Joh. 14: 12). Want Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader en bidt voor ons.


Daarna (in vers 19), nadat Jezus de jongen had genezen, vroegen de discipelen waarom zij dat niet hadden kunnen doen.

Zie Matt. 10, waar Jezus de discipelen de opdracht had gegeven er op uit te trekken, de zieken te genezen, de doden op te wekken, de melaatsen te reinigen en de boze geesten uit te drijven. In vers 1 had Jezus de discipelen alle macht gegeven om alle onreine geesten uit te drijven en alle ziektes en kwalen te genezen. Dat hadden ze daarna dan ook gedaan. Zie bijv. in Lucas 10: 17: "…Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam."

Maar in het onderhavige geval van de maanzieke jongen, lukte het dus niet. Ze vroegen zich af waarom ze het niet hadden kunnen doen, dus kennelijk lukte het normaal gesproken wél. Als de uitdrijvingen maar bijv. in 20 % van de gevallen lukten, hadden ze Jezus waarschijnlijk niet lastig gevallen met die vraag, maar kennelijk was het een uitzondering dat het deze keer niet lukte.

Dit lijkt op wat veel mensen overkomt; men zegt bijv.: "Ik ben eerder wel genezen. Maar waarom nu niet?!" Ook de discipelen vroegen zich af: "We hebben dezelfde dingen eerder gedaan, maar waarom hebben we nu niet dezelfde resultaten?"

Het antwoord van Jezus in Matt. 17: 20: "Vanwege uw kleingeloof." Hun kleingeloof hield de manifestatie van Gods kracht tegen om deze demonische macht te overwinnen. Hij zei niet: "Door uw gebrek aan geloof."
Dit is heel belangrijk. Er was geloof aanwezig, maar hun 'kleingeloof' stond in de weg. Geloof en 'kleingeloof' tegelijkertijd aktief. Veel mensen hebben dit niet door. Ze denken dat als er 'kleingeloof' in het spel is, er geen geloof is. Dat is niet het geval. Zie bijv. Marcus 5, waar het dochtertje van Jaïrus ziek is. Hij vroeg Jezus om zijn dochter te genezen. Terwijl Jezus naar het huis van Jaïrus onderweg is, komen mensen naar Jaïrus en zeggen: "Uw dochter is gestorven, waarom valt u de Meester nog lastig?" (vers 35)

Maar Jezus luisterde er niet naar en zei tegen Jaïrus: "Wees niet bevreesd, geloof alleen."

Er was hier sprake van vrees, een vorm van twijfel en Jezus zei: "Geloof alleen." Het woord 'alleen' geeft aan dat er weliswaar geloof was, maar tegelijkertijd ook twijfel en ongeloof.
Vergelijk dat met een groot, zwaar object, dat aan een zware tractor wordt verbonden. Die tractor zou dat zware geval zonder probleem vlot kunnen trekken. Maar als je aan de andere kant óók een tractor zou vastmaken en die zou exact dezelfde kracht in tegenovergestelde richting uitoefenen, dan zou dat object gewoon op z'n plaats blijven.

Dat gebeurt dus soms: we zetten ons geloof in werking, we kennen de waarheid, zoals: "Door zijn striemen zijn wij genezen." We verwachten genezing, het gebeurt niet en dan zijn we teleurgesteld omdat we niet de juiste resultaten zien. De reden is dan dezelfde die Jezus gaf aan de discipelen: door hun 'kleingeloof'. Hij bestrafte hen niet voor het niet hebben van geloof, dat hadden ze immers al getoond in alle eerdere wonderen, die ze in Zijn Naam hadden verricht. Ze pasten datzelfde geloof toe op de maanzieke jongen, met echter het verschil dat ze deze keer naast geloof, ook twijfel en ongeloof hadden. Zie Matt. 17: 20, waarin Jezus uitlegt dat het geloof als een mosterzaadje genoeg is om een berg te verplaatsen. Jezus gebruikt dit beeld om aan te geven dat je niet zoveel geloof nodig hebt, dat het dus niet méér geloof vereist om deze demon uit te werpen, dan al die andere keren.


Dus aan het geloof lag het niet. Er was echter 'kleingeloof' in het spel.

(Engels: 'faith' tegenover 'unbelief')


Romeinen 12: 3: "Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld."
Dit wordt bevestigd door Paulus en Petrus in Galaten 2: 20 en 2 Petrus 1: 1.

Wij hebben al het geloof dat we nodig hebben. Wij groeien in het gebruik van dat geloof. Als we ons denken vernieuwen en Gods Woord, Gods kennis in ons gedachteleven toelaten, komt het geloof door het horen van dat woord. (Rom. 10: 17)

Het geloof komt uit onze geest en in onze ziel zullen we beter toegang hebben tot dat geloof en het beter kunnen toepassen. Ons geloof is direct gerelateerd aan onze kennis. Ook al hebben we die door God gegeven mate van geloof in ons hart, als onze ziel nog vol zit met de verkeerde kennis, zal dat geloof nooit gemanifesteerd worden in ons leven. Naarmate we onze gedachten meer vernieuwen met het Woord van God, naarmate de kennis van God meer functioneel wordt in ons leven, des te meer geloof manifest zal worden in ons leven.
Ja, we moeten dus onze kennis vergroten, ja we moeten groeien in dat geloof.

Maar vaak schenkt men geen aandacht aan het fenomeen van twijfel en ongeloof. Men bouwt het geloof op, maar laat de gebieden in het leven waar nog twijfel en ongeloof heerst, onberoerd.

Jezus zei in essentie tegen de discipelen: "Jullie hebben op zich voldoende geloof, maar er is nog twijfel en ongeloof dat jullie in de weg zit." Ze geloofden het woord van Jezus dat door Gods kracht duivels uitgedreven konden worden, zieken konden genezen etc. En ze hadden dat vaak zien gebeuren.

Ze hadden dus geloof. Maar hun twijfel kwam van hun zintuigen. Wij hebben geleerd hoe we naar onze zintuigen moeten handelen. Het is echter nooit Gods bedoeling geweest dat we door onze gedachten en emoties gedomineerd zouden worden. Het was niet de bedoeling dat we zó fysiek georiënteerd zouden zijn. Het was Gods plan dat we door onze geest gedomineerd zouden worden.

Bij onze geboorte waren we gescheiden van God. Maar enkelen hebben God op een zeer jonge leeftijd leren kennen. Velen hebben dus door 'religie' de verkeerde dingen geleerd en niet bijv. hoe te wandelen in geloof. Het is dus niet verwonderlijk dat voor de meeste van ons hetgeen we zien, meer realiteitswaarde heeft dan wat we niet zien. Wat we bijv. zien met onze ogen, beschouwen we als een feit. En wat Gods Woord zegt, vindt men dan theorie of fictie. Dat is dus verkeerde kennis, die we ons eigen hebben gemaakt.
De discipelen waren te gevoelig voor hetgeen ze met hun zintuigen waarnamen. Ze zagen die epileptische jongen, waarschijnlijk rollend over de vloer, schuimbekkend, schreeuwend etc. Hun ogen werden door satan gebruikt om hen te intimideren en te zeggen: "Dit keer zal het niet lukken. Kijk maar!". En hun oren zeiden hen: "Nee, het klinkt niet alsof hij bevrijd wordt!"

Ze waren dus meer onder de indruk van wat ze zagen en hoorden, dan van wat ze geloofden. Daar kwam hun twijfel en ongeloof vandaan. Daarom zei Jezus in vers 21: "Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten." Het probleem van de discipelen was dat ze slechts tegen natuurlijke dingen streden, het was gewoon moeilijk om bij dit soort manifestaties in het bovennatuurlijke bezig te zijn. Het lichaam, de ziel is getraind op 'natuurlijke' wijze te reageren. Het gelooft de dingen die het ziet en hoort etc. meer dan de bovennatuurlijke zaken. De enige manier waarop dit soort zintuiglijke reacties op fysieke manifestaties onder controle gebracht kan worden, is door gebed en vasten. Dat is dé manier om het 'vlees' te disciplineren. Het lichaam wil eten, maar wij zeggen vanuit de geest: "Nee, lichaam je kunt me wat. Ik ga me concentreren op Gods Woord en je legt je daar bij neer." Op die manier is de geest de baas, en niet het lichaam.

Daarom was vasten en gebed zo belangrijk om van die twijfel en dat ongeloof af te komen.

Geloof hadden de discipelen wel, maar door wat ze zagen en hoorden, waren ze gaan twijfelen. Zie Jacobus 1: 6,7: bij twijfel moeten we niet verwachten dat we iets van de Here zullen ontvangen!


Veel mensen hebben geloof voor genezing, maar ze verdiepen dat geloof niet opdat het in hen meer kracht krijgt dan hun vleselijke kennis. Ze nemen de tijd niet om geworteld te worden in het Woord, zodat ze niet meer geraakt worden door al die negatieve kennis van 'goedbedoelende' kennissen en familieleden. Aan de ene kant moeten we dus geloof opbouwen, aan de andere kant moeten we de twijfel en het ongeloof vernietigen! We moeten onszelf afscheiden van de toegangen die satan gebruikt om twijfel en ongeloof in ons leven te injecteren.

Twijfel en ongeloof komen op dezelfde manier tot ons als geloof, nl. door het horen. Men twijfelt niet aan iets, tenzij daar aanleiding toe is. Satan zal de verkeerde kennis op ons pad brengen en als we daar over gaan nadenken, zullen we er uiteindelijk geloof aan hechten en verkeerd gaan geloven en gaan twijfelen.

Zie Hebreeën 11: 15: "En als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland, dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid hebben gehad terug te keren." Dat was de gelegenheid om terug te keren naar het land waar Abraham door God vandaan was geroepen. Dus een gelegenheid om te twijfelen aan hetgeen God gedaan had en gezegd had te zullen doen, en het op te geven en terug te keren naar het land waar ze vandaan kwamen. Er is een direct verband tussen enerzijds de gelegenheid om God niet te geloven en anderzijds waar ze aan dachten. Je kunt het vers omdraaien en stellen: omdat ze niet gedacht hadden aan het land dat ze achtergelaten hadden, hadden ze niet de gelegenheid om terug te keren.

Ze kwamen dus niet eens in de verleiding om tegen de dingen van God in te gaan. Hun hele wezen was zo totaal gericht op de belofte die God gegeven had, dat ze helemaal geen gedachten koesterden die twijfel zouden kunnen voortbrengen. Ze hadden dus geen probleem met twijfel.

Zie 2 Cor. 10: 4,5: "…want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken. (5) zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus."
We zijn niet volmaakt, we worden nog steeds blootgesteld aan veel dingen, we leven in een werelds systeem, waardoor twijfel en ongeloof tot ons komen. Maar we moeten weten hoe we die gedachten kunnen overwinnen. En 90 % daarvan kúnnen we overwinnen door er eenvoudig weg niet over te denken, door de bronnen waar twijfel en ongeloof vandaan komen af te sluiten!

Mijd kerken en mensen waar verkeerde gedachten geuit worden, zoals: "God geneest vandaag de dag niet meer." Gedachten die je geloof aantasten. Die krachten moeten aangepakt worden.


Twijfel en ongeloof bij de ander

Tot nu toe is er vooral gesproken over het feit dat wij, wijzelf, de juiste kennis vergaren; dat wijzelf het juiste geloof ontwikkelen, dat wijzelf niet twijfelen.

Maar als wij iemand met genezing dienen, gaat het niet alleen om óns geloof, maar ook om de twijfel en het ongeloof van andere mensen die het ontvangen van genezing kunnen tegenhouden. De belangrijkste illustratie hiervan is Jezus Zélf: Matt. 13: 57,58 waar verteld wordt van Jezus in Nazareth. Jezus wilde daar mensen genezen, maar Hij kón het niet door hun ongeloof. Zie ook Marcus 6: 1-6; Jezus verwonderde Zich over hun ongeloof! Men kan dus het ongeloof van andere mensen niet negeren.

Men kan dus ook niet zomaar de ziekenhuizen legen. Het zou fantastisch zijn. Maar men moet beseffen dat niet iedereen in dat ziekenhuis geloof zal hebben voor genezing. De zieken hebben daarin een vrije keus. God zal niemand tegen zijn of haar wil genezen. Men moet met God voor genezing overeenstemmen. Wij moeten samenwerken met God, zoals in de eerder genoemde tekst van Efeze 3: 20: "Hem, die blijkens de kracht die in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen."

God werkt altijd door ons heen en ons geloof is er nadrukkelijk bij betrokken. Genezing van onszelf hebben we dus in zekere zin in eigen hand. In zekere zin, want ook hier zal de twijfel en het ongeloof van mensen om je heen je geloof kunnen aantasten en zelfs genezing kunnen tegenhouden. Groei in ons eigen geloof zal ons in staat stellen die twijfel en dat ongeloof van andere mensen te overwinnen.


Maar het bedienen van genezing aan andere mensen is anders. Dan is het niet altijd mogelijk de twijfel en het ongeloof bij hen weg te nemen. En het verging zelfs Jezus niet anders, zie Marcus 6: 5! Jezus, die perfect functioneerde, die absoluut zonder zonde was, die in geen enkel opzicht faalde, kon zelfs niet de twijfel en het ongeloof van de mensen die Hij diende, overwinnen!

Andere voorbeelden: zie Marcus 8. Jezus nam een blinde mee het dorp uit en bad voor hem. De reden waarom Hij dat deed: de twijfel en het ongeloof in die plaats. [na de genezing zegt Jezus dan ook tegen de man: "Ga zelfs het dorp niet in!" (Marcus 8: 26)]


Zie ook Lucas 10: 13,14: "Wee u, Chorazin, wee u, Betsaïda, want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij, in zak en as gezeten, zich bekeerd hebben. (14) Doch het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in het oordeel dan voor u."

Betsaïda was dus één van de meest verdorven plaatsen, vol van twijfel en ongeloof. Het was dus geen toeval dat Jezus die blinde man uit het dorp moest leiden om genezen te worden! Om hen uit die sfeer van ongeloof en twijfel weg te halen. En zelfs toen moest Jezus tot twee keer toe Zijn handen op de man leggen om de genezing volkomen te maken!


Velen hebben absoluut geen begrip van dit fenomeen. Ze redeneren: "Als het Gods wil is om te genezen, is het een fluitje van een cent om genezing te ontvangen." Zo simpel is het dus niet. Er zijn krachten die tegen onze genezing werken. Immers zelfs Jezus, de Zoon van God, kon die krachten niet negeren! Twijfel en ongeloof moeten overwonnen worden!
En het hoeven geen enorme 'hoeveelheden' twijfel en ongeloof te zijn. Net zo als een mosterdzaadje geloof bergen kan verzetten, zo kan een beetje twijfel en ongeloof het weer ongedaan maken. Immers, twijfel / ongeloof is gewoon 'negatief geloof', 'geloof in de verkeerde richting'.
Je hoeft dus niet persé volledig in beslag genomen te worden door twijfel en ongeloof. Je gelooft wellicht de juiste dingen, maar je moet jezelf reinigen totdat je op het punt komt waar je alleen maar gelooft.

Zie Marcus 5, waar Jezus het dochtertje van Jaïrus genas. Maar toen Jezus er aankwam zeiden de mensen tegen Jaïrus (vers 37): "Waarom valt gij de Meester nog lastig?!" en zij lachten Jezus nota bene uit (vers 40)

Maar Jezus stuurde al die mensen weg en ging alleen met drie discipelen en de vader en moeder van het kind naar binnen en wekte het meisje op uit de dood.
Waarom stuurde Jezus die mensen weg? Het zou toch een prachtige getuigenis en demonstratie geweest zijn als Jezus het meisje temidden van de spotters had opgewekt? Maar Jezus stuurde ze weg wegens hun twijfel en ongeloof. Jezus was Zich bewust van de krachten die tegen kunnen werken, zoals ook in Nazareth later blijkt. Ook Hij moest daar rekening mee houden. Het had niets met Jezus Zelf te maken, maar louter met de mensen om Hem heen.

Je kunt dus niet ongeloof en twijfel in andere mensen negeren.


Ongeloof en twijfel in je zelf zul je zeker moeten aanpakken, maar als andere mensen diezelfde negatieve krachten in je proberen te leggen, kun je er tegen in gaan en ze overwinnen, maar negeren kun je ze niet.

In het omgaan met zieke mensen, wordt met dit fenomeen veelal onvoldoende rekening gehouden. Men redeneert vaak in de trant van: "God zegt, dat als ik mensen de handen opleg, ze zullen genezen." Daarna hoort men getuigenissen als: "De kracht en de zalving van God stroomde werkelijk door mij heen. Ik heb echt met geloof gebeden, ik weet dat ze genezen zijn." En dan blijkt de zieke te overlijden of ziek te blijven.

Het veroorzaakt dan veel verwarring en mensen vragen zich af: "Waarom, waarom??"
We moeten beseffen dat wij wellicht geloof hadden, maar was er twijfel en ongeloof bij de zieke en anderen, dat ons eigen geloof kon 'neutraliseren'?

Als God ons een bovennatuurlijke gave geeft, bijv. een woord van kennis in de trant van: "Bid voor de mensen en je zult zien dat ze allemaal zullen genezen", dan kunnen we vrijmoedig zijn en tegenover de mensen met stelligheid zeggen: "U zult genezen."

Want God zou het niet openbaren als de omstandigheden er niet naar waren en met eventueel twijfel en ongeloof al was afgerekend, dan wel dat wat er nog aan twijfel en ongeloof zou zitten door ons eigen geloof overwonnen kon worden.
We kunnen wel zeker weten dat het Gods wil is dat mensen genezen, maar tenzij God een openbaring geeft, kunnen we niet zeker weten wat de reactie van de mensen zal zijn. In een dergelijke situatie moeten we de mensen het Woord brengen en door hun reacties kunnen we dan onderscheiden of er twijfel en ongeloof is, of er familieleden zijn die twijfel en ongeloof uiten. Als dat het geval is, moeten we dat aanpakken, niet om moeilijkheden te maken, maar simpel omdat die negatieve krachten de manifestatie van Gods kracht kunnen tegenhouden. (zie Jezus in Nazareth, waar hij nauwelijks iets kon doen, door het daar heersende ongeloof: Marcus 6: 5 en Matt. 13: 58).

Dit verklaart ook waarom we niet zomaar een ziekenhuis kunnen 'legen'.

Wij zullen eerst met ongeloof moeten afrekenen. Het kan gewoon onbekendheid met het evangelie zijn, maar hoe het ook zij, het effect is negatief geloof. God heeft ons mensen een vrije wil gegeven en God gaf Jezus net zo min het recht om de vrije keus van mensen te overrulen. Ook wij kunnen en moeten dat ook niet doen.  1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina