Inhoud: Innovatiefonds van 12 miljoen grote black boxDovnload 68.51 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte68.51 Kb.


Opiniebrief nr. 13

19 oktober 2012


Inhoud:

 • Innovatiefonds van 12 miljoen grote black box

 • NOEK

 • Margriet / Oost Boswinkel vervolg…

 • Cultuurinstellingen, zoek samenwerking en creativiteit!

 • Margriet / Vliegveld

 • Scholingsboulevard

 • Kunst omdat het leuk is, niet omdat het moet

 • AdressenInnovatiefonds van 12 miljoen grote black boxEén van de speerpunten van het coalitieakkoord was innovatie. Om dit kracht bij te zetten wilde het college van Enschede een innovatiefonds waaruit geïnvesteerd kon worden in innovatieve ideeën. Het doel van deze investeringen is meer arbeidsplaatsen, bedrijvigheid en efficiency te realiseren. Dit gebeurt door te investeren in gevestigde of te vestigen ondernemingen met innovatieve oplossingen op het gebied van zorg, veiligheid en duurzaamheid. Deze innovaties dienen echter wel gericht te zijn op de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en de vergroting van efficiëntie van gemeentelijk beleid.
Dit innovatiefonds met een bedrag van €12 miljoen is dit jaar formeel opgericht. In het oorspronkelijke voorstel had de gemeenteraad nog veel in te brengen en was het de bedoeling dat ze al in in februari 2011 geïnformeerd zou worden over de projecten. In april 2011 zou de raad de eerste projecten die ondersteund zouden worden vanuit het innovatiefonds bekrachtigen.
Het jaar 2012 is al bijna voorbij en we hebben nog geen enkel project gezien. Wij weten dus niet in welke projecten geïnvesteerd gaat worden. De raad heeft pas aan het einde van het proces wat in te brengen in de vorm van eisen en bedenkingen. Dit betekent dat je investeringsvoorstellen, waarbij het hier om 12 miljoen gaat, dus niet meer kan afkeuren. Hier hebben we uiteraard ook als raad mee ingestemd in een later voorstel. Het CDA had hier al grote moeite mee, maar we zijn uiteindelijk hiermee akkoord gegaan om het proces van de aanvraag en de uitvoering van projecten niet onnodig te belemmeren en om tegemoet te komen aan de eisen van vertrouwelijkheid van behandeling van een investeringsvoorstel. Op zich hoeft dat niet erg te zijn als je van tevoren een duidelijk kader mee hebt gegeven als raad en het investeringsfonds hier ook goed mee omgaat. Maar dat kunnen we op dit moment niet beoordelen, want we hebben tot nu toe geen enkel project gezien en kunnen dus niet toetsen op het kader wat wij vastgesteld hebben. En nog erger, we weten niet wat er met de miljoenen gebeurt.
Nu blijkt bij de begrotingsstukken van 2013 dat er een greep wordt gedaan uit het fonds van 2 miljoen ter dekking van de begroting. Geld dat in 2015 weer terug moet vloeien naar datzelfde fonds. Heeft het college dan haar ambities laten varen? Recent hebben we grote verliezen moeten incasseren bij het grondbedrijf, de Scholingsboulevard en het Stedelijk Lyceum. Met deze problemen in ons achterhoofd vraagt het CDA zich af of het verstandig is om als raad achteraf pas aan bod te zijn bij de investeringen van deze miljoenen. Dit gevoel sterkt ons nog meer omdat we nog niets gezien hebben aan investeringsprojecten, terwijl er nog maar 1,5 jaar resteert voor deze collegeperiode. Het CDA komt bij de behandeling van de programmabegroting met een motie waarin wordt gevraagd om nog eens kritisch te kijken naar de rol van de raad bij de toekenning van en toezicht op deze gelden. Maar ook naar de risico’s die we als gemeente kunnen lopen.
De wethouder had ons tijdens een informatiebijeenkomst begin dit jaar beloofd na de zomer, in september, met de eerste projecten te komen. Het is nu medio oktober, maar wij hebben nog niets gezien. Het CDA zal daarom voorafgaande aan de begrotingsbehandeling het college vragen welke projecten al zijn ingediend, op welke sector ze betrekking hebben en wat het de gemeente heeft opgeleverd. Daarnaast vragen wij op welke manieren de gemeente communiceert over dit fonds richting de ondernemers. Voor het CDA is het innovatiefonds op dit moment één grote black box!
Ayfer Koç

a.koc@enschede.nl
weblog

terug
NOEKVroeger speelde ik vaak games als Sim City. Je begon met een leeg vierkant, om er uiteindelijk een complete stad te doen verrijzen. In latere edities had je adviseurs tot je beschikking. Deze gaven bijvoorbeeld aan dat een bepaalde weg verstopt raakte. Als je de financiën goed beheerd had, dan ging je met een shovel over de bestaande weg en eventueel aangrenzende strook land waar huizen opstonden en maakte je ruimte voor een 2x tweebaansweg of een snelweg. Nog een strook huizen weghalen om er bomen op te planten en het welzijn van de sims (virtuele mensen) leidde er niet al te veel onder.
Het is een simulatiespel en probeert dan ook de realiteit zo veel mogelijk te benaderen, maar hoe anders is nog steeds de werkelijkheid! Afgelopen maandag was een volgende fase voor de Noordelijke Ontsluiting Enschede-Kennispark, ofwel de NOEK, thema van debat in de stedelijke commissie. Een aantal varianten blijkt op basis van een maatschappelijke kosten/baten analyse positieve resultaten te brengen. Dus vraagt het college of de raad ermee in kan stemmen dat een Milieu Effecten Rapportage (MER) wordt opgesteld. Omdat ik verschillende signalen van bewoners in Enschede noord ontvangen heb, wil ik eerst nog met een aantal van hen in gesprek gaan om hun beleving goed te kunnen begrijpen; één zin hierover in het voorstel is voor mij niet voldoende.
Hiernaast bestaan er grote vraagtekens rondom de werkelijke kosten. In de analyse waren bijvoorbeeld nog niet meegenomen de kosten voor geluidsschermen, oversteekplaatsen en andere maatregelen die genomen moeten worden. De MER kan ons hier meer inzicht in geven. Hierom zullen we nog wel in kunnen stemmen met het voorstel, maar we zullen de voorwaarde stellen dat de kosten/baten verhoudingen na de MER opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. Verder zijn een aantal andere zaken nog niet zeker. Met name de doorstart van het vliegveld en een mogelijke aansluiting op de A1 kunnen verschillende effecten hebben op de NOEK en andere wegen in de gemeente. Een definitief oordeel over de NOEK hoort daarom wat ons betreft in samenhang met deze twee ontwikkelingen genomen te worden. 
De wereld is gelukkig geen computerspel en regels en procedures zijn er juist omdat vooral ingrijpende gebeurtenissen niet zomaar ongedaan kunnen worden gemaakt en verstrekkende gevolgen kunnen hebben. De wereld kun je dan ook niet volledig op papier voorspellen en vormen, dus zullen we alle aspecten rondom dit dossier zorgvuldig wegen alvorens tot een definitief oordeel te komen.
Erwin Ilgün

e.ilgun@enschede.nl

weblog
terug
Margriet / Oost Boswinkel vervolg…Vorige week hebben de raadsleden van alle partijen, behalve VVD en BBE een gesprek gehad met de wethouder, ambtenaren en de directeuren van De Woonplaats en Ons Huis. Het gesprek ging over de samenwerkingsovereenkomst die in november wel met De Woonplaats wordt getekend, maar niet met Ons Huis. Jarenlang zijn de corporaties samen opgetrokken en nu lukt het niet met Ons Huis. Ik kan mij er iets bij voorstellen. De corporaties zijn risicodragend. Zij investeren voor ongeveer 40 miljoen in het gebied Oost Boswinkel. De gemeente eist dat er 2/3 grondgebonden woningen worden gebouwd en 1/3 appartementen. Ook worden er ongeveer 200 woningen minder gebouwd, terwijl de straten en groenstructuur hetzelfde blijven. De openbare ruimte komt voor rekening van de gemeente en daar is geen geld meer voor. Ooit was er geld beschikbaar, maar dat is in het tekort van het grondbedrijf gestort.
Mijn vorige bijdrage in het CDActief over Oost-Boswinkel is in de Zuidwester gepubliceerd. Daarop kreeg ik diverse reacties van bewoners. Klachten over de staat van de woningen. Ik begrijp dat als een woning op de nominatie staat om gesloopt te worden er niet alles meer aan wordt gedaan. Maar het kan niet zo zijn dat mensen zich maanden niet kunnen wassen omdat de leidingen bevroren zijn, de luchtkwaliteit slecht is, ramen niet goed sluiten en/of het niet warm te krijgen is. Deze mailtjes heb ik doorgestuurd naar Ons Huis en de wethouder. Begin november is er een voorlichtingsavond voor de bewoners, waarvan sommigen al vanaf 2008 wachten op het verloop van de herstructurering. Als gemeente moet je kunnen samenwerken met je partners, moet je kunnen ondersteunen en blij zijn dat er in deze tijd nog corporaties willen investeren. Niet doorschuiven naar 2015 om dan pas weer gesprekken te voeren met Ons Huis. Dan zit er een nieuw college met misschien ook nieuwe mensen. Het moet mogelijk zijn om nu afspraken te maken over de herstructurering. Het kan niet zo zijn dat de huurders tussen wal en schip vallen. Zij hebben recht op duidelijkheid.
Margriet Visser-Voorn

m.visser-voorn@enschede.nl

weblog
terug
Cultuurinstellingen, zoek samenwerking en creativiteit!Zelfstandige Cultuurinstellingen

In mijn eerste twee termijnen zijn wij als raad druk bezig geweest om een cultuurvoorziening tot stand te brengen. Uiteindelijk na lang wieken en wegen is het ons gelukt. Het (Nationale) Muziekkwartier is ontstaan. Wij waren ambitieus en het Muziekkwartier paste daar goed bij. In het Muziekkwartier werd mogelijk dat diverse cultuurinstellingen onder een dak samen konden werken, nationaal, regionaal en stedelijk niveau. Dat gebeurde ook!

Wij waren er wel van bewust dat zo’n voorziening extra kosten met zich mee zou brengen. Daarom werd het cultuurbudget in de loop der jaren aanzienlijk verhoogd, bijna verdubbeld. Tot zover niets bijzonders. Ambities kosten doorgaans extra inspanningen, zowel materieel als immaterieel. Maar waar trekken wij de grens? Hoe lang kunnen wij doorgaan om de ontstane gaten in de begrotingen te dichten? Willen wij als overheid cultuur eindeloos financieel steunen?

Wat ons betreft is de grens al bereikt. De cultuurinstellingen moeten zelf zorgen voor extra middelen die zij nodig hebben. Zij horen ondernemerskracht te tonen zoals dat ook in de Cultuurnota “Enschede, Culturele Hotspot van het Oosten” wordt genoemd. Het hand ophouden bij de gemeente voor elk tekort maakt de organisaties afhankelijk. Bovendien krijgen wij als raad het gevoel dat wij bezig zijn met het dichten van een bodemloze put. In plaats van bij de gemeente aankloppen zouden zij innovatief te werk kunnen gaan door publiek private samenwerkingsverbanden aan te gaan. Door bijvoorbeeld het Nationale Muziekkwartier open te doen voor cultuurgebonden activiteiten. Nodig bobo’s als Joop v/d Ende, Henny v/d Most, v/d Valk uit om de mogelijkheden te bespreken. Zoek samenwerking met Kennishuis. Van mijn part mogen zij de muziekafdeling van de bibliotheek ook onderbrengen in het (Nationale) Muziekkwartier. Mogelijkheden genoeg zou ik haast zeggen! Hierdoor krijgt het Muziekkwartier meer bekendheid en bovendien worden er extra inkomsten gegenereerd. Dat vraagt wel enige mate van flexibiliteit, maar dat mag je wel verwachten van deIn mijn eerdere raadsperioden zijn wij als raad druk bezig geweest om een cultuurvoorziening tot stand te brengen. Uiteindelijk, na lang wikken en wegen, is het ons gelukt: het (Nationale) Muziekkwartier is ontstaan. Wij waren ambitieus en het Muziekkwartier paste daar goed bij. In het Muziekkwartier werd het mogelijk dat diverse cultuurinstellingen onder een dak samen konden werken op nationaal, regionaal en stedelijk niveau. Dat gebeurde ook!
Wij waren ons er wel van bewust dat zo’n voorziening extra kosten met zich mee zou brengen. Daarom werd het cultuurbudget in de loop der jaren aanzienlijk verhoogd, bijna verdubbeld. Tot zover niets bijzonders. Ambities kosten doorgaans extra inspanningen, zowel materieel als immaterieel. Maar waar trekken wij de grens? Hoe lang kunnen wij doorgaan met het dichten van ontstane gaten in de exploitaties? Willen wij als overheid cultuur eindeloos financieel steunen?
Wat het CDA betreft is de grens al bereikt. De cultuurinstellingen moeten zelf zorgen voor extra middelen die zij nodig hebben. Zij horen ondernemerskracht te tonen, zoals dat ook in de Cultuurnota “Enschede, Culturele Hotspot van het Oosten” wordt genoemd. De hand ophouden bij de gemeente voor elk tekort maakt de organisaties afhankelijk. Bovendien krijgen wij als raad het gevoel dat wij bezig zijn met het dichten van een bodemloze put. In plaats van bij de gemeente aan te kloppen, zouden zij innovatief te werk kunnen gaan door publiek private samenwerkingsverbanden aan te gaan. Door bijvoorbeeld het Nationale Muziekkwartier open te stellen voor cultuurgebonden activiteiten. Nodig bobo’s zoals bijvoorbeeld Joop v.d Ende, Henny v.d Most en v.d Valk uit om tot creatieve oplossingen te komen. Zoek samenwerking met het Kennishuis. Voor mijn part mogen zij de muziekafdeling van de bibliotheek ook onderbrengen in het (Nationale) Muziekkwartier. Mogelijkheden genoeg zou ik haast zeggen! Hierdoor krijgt het Muziekkwartier meer bekendheid en bovendien worden er extra inkomsten gegenereerd. Dat vraagt wel enige mate van flexibiliteit, maar dat mag je wel verwachten van de betrokkenen vind ik.
Suat Arı

s.ari@enschede.nl

weblog
terug
Margriet / VliegveldBegin volgend jaar komt het bestemmingsplan voor het vliegveldterrein in de raad aan de orde. Een gigantische klus, alleen al omdat sinds 1 januari 2012 het cultureel erfgoed in bestemmingsplannen moet zijn opgenomen. En dat is nogal wat in dit gebied. Vorige week was er in de fractievergadering een presentatie van een cultuur-historicus, gespecialiseerd in militair erfgoed en landschap. Hij hield een bevlogen verhaal over het vliegveld. Een presentatie die zeker ook voor andere partijen interessant zou zijn. Zijn boodschap was: probeer het terrein te begrijpen, want een gebied met deze omvang is in Nederland uniek. Een gebied met oude houtwallen, singels, weilanden, landbouw en militaire gebouwen, waar renovatie en nieuwbouw prima passen, maar dan wel op een goede manier.
Begin dit jaar heb ik een rondleiding gehad over het terrein, omdat ik in de wandelgangen vragen had gesteld aan de wethouder. Ik maakte mij zorgen over de aanpak van de nieuwbouwplannen. Wat ik zag was verloedering, een ratjetoe aan naambordjes, rotzooi, enz. In het verleden is er veel gesloopt. Wat staat er nu nog op de nominatie om gesloopt te worden? Toch niet de oude boomgaard? Zo mooi zie je ze nog zelden. Het transformatorhuisje is een uiterst zeldzaam gebouw. Ooit is uit nieuwsgierigheid de mooie eiken deur opengebroken. Toen kreeg men de deur niet meer dicht en nu klappert het in de wind en hangt daar te verkommeren.
Afgelopen zomer hebben er rondleidingen plaatsgevonden. Bijna 2500 mensen hebben de moeite genomen om te gaan kijken. Ooit is er een vliegveldmuseum geweest. Waar is het materiaal gebleven? Het terrein biedt talloze mogelijkheden voor toerisme, want wat we daar hebben is zeldzaam binnen Twente, zelfs in Nederland. Het nieuwe bestemmingsplan is van grote betekenis en daarbij moet alles uit de kast worden gehaald om dit unieke gebied op een goede manier in te vullen, want de mogelijkheden zijn er wel.
Margriet Visser-Voorn

m.visser-voorn@enschede.nl

weblog
terug
ScholingsboulevardEr is al veel gezegd en geschreven over de Scholingsboulevard Enschede (SBE). Het was al duidelijk dat de besturen van de Scholingsboulevard er een zooitje van hebben gemaakt. Maar de desbetreffende verantwoordelijke wethouders hebben ook steken laten vallen bij de oprichting van de Scholingsboulevard en ook begin 2010 toen de eerste financiële problemen van de SBE bekend werden.
Wat er vorige week naar boven kwam uit het aanvullend onderzoek van de gemeenteraad, is dat de huidige wethouder Jeroen Hatenboer ook het nodige te verwijten valt. Hij heeft de raad namelijk bij de vaststelling van het toezichtsmodel slechts één model voorgeschoteld terwijl er juridisch drie modellen mogelijk waren. We zijn ervan uitgegaan dat er maar één wettelijk model was; zo werd het gepresenteerd. Achteraf blijkt dus dat er meerdere modellen waren en dat wij het meest vergaande alternatief kregen voor wat betreft het op afstand zetten van het toezicht. De raad is dus door de wethouder niet volledig geïnformeerd. Hij geeft aan dat dit model gekozen was omdat het bij Consent goed werkte. Toen ik hem vroeg waarom hij dat niet als argument had opgenomen in het voorstel, kreeg ik een vaag antwoord.
Wat ook uit het aanvullende onderzoek naar boven kwam, was het feit dat wij een raadsvoorstel kregen om het openbaar voortgezet onderwijs financieel te helpen, zonder een verordening. Dit is in strijd is met de wet. Wij kunnen namelijk alleen een (openbaar) onderwijsinstelling financieel helpen als hier een verordening aan ten grondslag ligt. Wij begrijpen niet waarom dit niet gebeurd is. Elk raadsvoorstel wordt verondersteld juridisch getoetst te zijn. Op mijn vraag of dit voorstel dan niet juridisch getoetst was, kreeg ik ook een vaag antwoord. De wethouder verwees naar allerlei stukken, wat hij vaker doet en dan blijkt het niet in de stukken te staan.
Al dit gedoe heeft ertoe geleid dat de stemmen van de ouders, de leraren en de Medezeggenschapsraad van Het Stedelijk Lyceum (HSL) en de Scholingsboulevard verwaarloosd zijn. En daar moet een einde aan komen. Wij hopen dat er snel gewerkt gaat worden conform de voorwaarden die we in de verordening gaan opnemen om HSL weer in het gareel te krijgen. En dat zo snel mogelijk alle energie aan de kwaliteit van het onderwijs gegeven wordt. Want laten we niet vergeten, het gaat uiteindelijk om onze kinderen die goed onderwijs verdienen en hen mogen we niet in de steek laten.
Ayfer Koç

a.koc@enschede.nl
weblog

terug
Kunst omdat het leuk is, niet omdat het moetAls man uit de bouw met een commerciële, technische achtergrond ben ik niet erg ontwikkeld op kunstgebied. Natuurlijk door opleiding en mijn vak heb ik altijd interesse gehad voor architectuur, stedenbouw en vormgeving, voor esthetica  in het algemeen. Voor oude auto’s heb ik een zwak vanwege hun vormgeving en allure. Natuurlijk heb ik ook wel oog  voor vrouwelijk schoon. Muziek en een mooie tekst kan mij ook aanspreken en zelfs ontroeren. Ik heb het idee dat de kunstgevoeligheid bij de gemiddelde inwoner van Enschede niet veel verder gaat dan die bij mij. Wel weet ik dat allerlei kunstuitingen goed kunnen helpen bij het beleven en uiten van gevoelens en gedachten en het relativeren van dagelijkse zaken. Ook heeft het een historische, een bewustmakende, zo u wilt een pedagogische  functie. Uit de zuilentijd is ook de kunst als verheffing van het volk ingezet. Dit laatste is niet meer van deze tijd als het op de neerbuigende elitaire manier gebeurt als toen. Hier moest ik ook aan denken toen ik de belerende teksten op de muren van het rijksmuseum zag. Kunst is ook altijd gebruikt voor status, pronk, macht, aanzien en belegging. We hebben een goede traditie met de AKI, waar vormgeving en functionaliteit goed samengaan.  Maar het kan ook trots, plezier, vertier, amusement, binding, relativering, creativiteit, inspiratie enzovoort brengen. Dat zie je bij de verschillende festivals, kunst bij Prismare, kunst in het Volkspark, in de zomer de optredens op de markt (waaronder ons orkest), onze musea en muziektempels, maar ook bij volkskunst en folklore, de blaas kapellen in Lonneker op het plein, het Kozakkenkoor, enzovoort, enzovoort. Veel mensen hebben een zwak voor de jaren 30 bouw, landschapschilderijen, André Rieu. Dat is niet minderwaardig, maar er is meer! Grote en kleine kunst zonder dikdoenerij  met de waardering die het verdient. Ik wens de raad en wethouders veel sterkte toe bij het bepalen van het kunstbeleid in deze tijd van bezuinigingen.
Wim Wijfjes, afdelingsvoorzitter CDA Enschede

voorzitter@cda-enschede.nl
terug
AdressenDigitale bereikbaarheid van onze fractieleden en wethouder:

Fractieleden:


 1. Suat Arı, s.ari@enschede.nl

ga naar het weblog van Suat Arı


 1. Erwin Ilgün, e.ilgun@enschede.nl

ga naar het weblog van Erwin Ilgün


 1. Ayfer Koç, a.koc@enschede.nl
  ga naar het weblog van Ayfer Koç
 1. Gerrit Jan van der Veen, g.vd.veen@enschede.nl

ga naar het weblog van Gerrit Jan van der Veen


 1. Margriet Visser-Voorn, m.visser-voorn@enschede.nl

ga naar het weblog van Margriet Visser-Voorn
Wethouder:


 1. Patrick Welman, wethouder Werk en Inkomen

en stadsdeelwethouder Enschede West

p.welman@enschede.nl

ga naar het weblog van Patrick Welman
terug

22 t/m 26 oktober -

herfstreces
29 oktober -

Raadsvergadering
30 oktober -

Stadsdeelcommissie

West
1 november -

Volgende CDActief
2 november -

Fractievergadering


Klik hier om u af te melden
www.cda-enschede.nl

© 2012 | www.cda-enschede.nl

Voor vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar cda@enschede.nl.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina