Inhoudsopgav eDovnload 226.49 Kb.
Pagina1/2
Datum22.07.2016
Grootte226.49 Kb.
  1   2I N V E N T A R I S


F A M I L I E A R C H I E F


C A N N E M A N
Den Haag

Bijgewerkt tot december 2012

I N H O U D S O P G A V E.

INLEIDING blz 4.

GENEALOGISCHE STAAT 5.

INVENTARIS


Persoonlijk Gedeelte

A. Geslacht Canneman in het algemeen 7.

B. Verschillende leden der familie
I. Johannes Canneman (1727 1775) x Aaltje van Zuylichem 7.

II. Gerrit Canneman (1741 1784) x Gesina Alida van der Souw (1755 1830),

die hertr. Gerardus Abraham Sevenhuysen (1755 1836) 7.

a. Personalia

b. Ingekomen Stukken

c. familie van der Souw

d. familie Sevenhuysen

III. Hilletje Canneman (1775 1855) x Johannes Bouman (1741 l824) 8.

IV. Elias Canneman (1777 l861) x Geertruy Antonia van Vloten (1773 1827) 8.

a. Personalia

b. Correspondentie

c. Openbare functies

d. Financiële stukken

e. Functies in het verenigingsleven

f. Herdenkingen november 1813

g. familie van Vloten

V. Johanna Canneman (1781 1826) x Johannes van Bemmel (1778 1822) 11.

VI. Gerrit Abraham Canneman (1800 1855) x Maria Cornelia Philipse (1801 1891) 11.

a. Personalia

b. Openbare functies

c. Ingekomen stukken

d. Financiële stukken

e. familie Philipse

VII. Abraham Canneman (1804 1867) x

1. Petronella Johanna van Hoek (1817-­l839) en

2. Catharina Gerardina van Hoek (1826 1873) 12.

a. Personalia

b. Ingekomen Stukken

VIII. Anna Maria Canneman (1806 1885) x Abraham François Jean Romswinc­kel (1789 1844) 12.

IX. Anthony Elias Canneman (1808 1821) 13.

X. Dirk Wernard Canneman (1811 1845) 13.

XI. Lidia Christine Adelaïde Canneman (1813 1881) x Johannes Dijck­mees­ter (1808 1850) 13

a. Personalia

b. Ingekomenstukken

c. familie Dijckmeester

XII. Geertruy Antonia Canneman (1814 1867) x Marinus Clarinus Jan Pie­pers (1817 1908) 14.

XIII. Gabrielle Theodora Johanna Canneman (1818 1867) x Frederik Wilhelm Fabius (1810 1863) 14.

XIV. Jacoba Maria Canneman (1834 1862) 14.

XV. Elias Anthony Canneman (1837 1929) x

1. Geertruy Antonia Dijckmeester (l838 1886) en

2. Geertruida Anna Adriana Hasselman (1840 1911) 14.

a. Personalia

b. Ingekomen stukken

c. familie Hasselman

XVI. Maria Johanna Canneman (1840 1907) 15.

XVII. Willem Cornelis Canneman (1843 1847) 15.

XVIII Herman Frederik Marinus Canneman (1755 1880) 15.

XIX. Maria Catharina Canneman (1861 1923) x Lodewijk Willem van Hoek (1851 1934) 15.

XX. Elias Canneman (1872 1948) x Cathérine Jeannette Françoise Hasselman (l872 1955) 15

a. Personalia

b. Ingekomen stukken

c. familie Hasselman

XXI. Maria Cornelia Canneman (1874 1928) x Willem Hasselman (1870 1950) 17.

XXII. Gertrude Cathérine Canneman (1901-1987) 17.

a. Personalia

b. Ingekomen stukken

XXIII. Maria Cornelia Canneman (1902-1985) x

Mr Johannes Cornelis de Bruyn Ouboter (1894-1983) 18.

XXIV. Elias Anthony Canneman (1905-1987) 18.

XXV. Benjamin Richard Canneman (1909-1982) x Digna Adrienne Boland (1912-2003) 18

a. Personalia

b. Correspondentie, ontvangen en verzamelde stukken

c. Openbare functies

d. Financiële stukken

e. Stukken afkomstig van D.A.Canneman-Boland

f. (Foto) albums

g. familie Boland

XXVI. Gerrit Abraham Canneman (1911-1973) x Maria Elisabeth Houck (*1913) 22.


Zakelijk Gedeelte 23.
I. Ambachtsheerlijkheid de Mijle

II. Huizen te Den Haag

III. Hartestein bij Oosterbeek

IV. Begraafplaats "Ter Navolging" te Scheveningen

V. Grafkelder te De Bilt

VI. Graf te Leiden

VII. Kasteel Wadestein te Herwijnen

VIII. Graf te Gorssel


Foto’s en kopieen van archiefstukken in het Nationaal Archief te Den Haag 24
A. Collectie Canneman

B. Memorie van Successie Zuid-Holland

C. Collectie Gogel
BIJLAGEN 25.

I. Lijst van afzenders van brieven aan Elias Canneman (inv.nr 33) 25.

II. Brieven en kopieën van brieven verzonden aan Elias C.(inv.nr. 34) 25.

III. Uitnodigingen voor feestelijkheden aan Elias C. in de tijd

dat deze in Parijs werkzaam was (inv.nr 35) 26.

IV. Uitnodigingen aan Elias C. voor feestelijkheden aan het Hof (inv.nr 36) 26.

V. Omnummering 1e editie naar 2e editie van deze inventaris 26.

VI. Collectie BOLAND 27.

VII. Inventarissen van de Collectie Canneman in het Nationaal Archief 31.


I N L E I D I N G.

De hier beschreven collectie vindt zijn oorsprong in het bewaren van vele stukken door de Staatsraad Elias Canneman (1777 1861). Voor zover zijn stukken van groter belang waren, kwamen ze in 1904 in het Algemeen Rijksar­chief te Den Haag terecht (Verslagen 1904, Aanwinsten LXVIII, blz 71 79). In 1930 werd de collectie Canneman in het Algemeen Rijksar­chief nog aangevuld door aan­kopen (Inventarissen van Rijksarchieven 1930, XIII, blz 264 266) en door schenking van mijn grootvader Elias Canneman (1872 1948) (Verslagen 1930, Aanwin­sten X, blz 48 49). De meeste van deze stukken zijn in fotokopie in het familie ar­chief aanwe­zig.


De in dit archief overgebleven stukken zijn derhalve voorname­lijk van per­soonlij­ke aard en als zodanig gerangschikt. De in­ventaris bevat voorlo­pig 5 generaties Cannelieden en loopt van 1773 1955.

De genealogische staat vermeldt alleen personen, waarvan stukken bewaard zijn gebleven. Een uitgebreide genealogie kan men vinden in het Nederland's Patriciaat 28e jaargang 1942.

Na de inventaris bevatten de bijlagen een opgave van de corres­pondentie van Elias Canne­man (1777 1861) en de bibliotheek enige gedrukte werken over familieleden.

Deze collectie is geregistreerd in het Centraal Register van Familiear­chieven onder nr. 1050.


Hoorn, 1971.

Bij de tweede editie.
Behoudens het aanvullen van de collectie gedurende 25 jaar zijn thans tevens de stukken beschreven afkomstig van de laatste generaties. Stukken van levende personen zijn niet beschreven.

Vanaf nr. 138 is voorts gekozen voor een omnummering van de stukken.

De stukken afkomstig van leden van de familie Boland zijn in een separate inventaris beschreven.

Er is een actueel bijgewerkte genealogie bij de archiefbeheerder ter beschikking.


Den Haag, 1996.
Bij de “dynamische” editie
Door het overlijden van een generatie is het aantal archivalia (vanaf nr 223) uitgebreid. De collectie stukken afkomstig van de familie Boland is als bijlage VI aan deze inventaris toegevoegd. Inmiddels verscheen in de 82e jaargang van het Nederland’s Patriciaat in 1999 een bijgewerkte genealogie.

Verdere informatie is te vinden op de website: www.canneman.nl

Den Haag, augustus 2008
Mr E.W.Canneman

G E N E A L O G I S C H E S T A A T

van personen, waarvan stukken bewaard zijn gebleven.


I. JAN CANNEMAN, ged. Kampen 19 oktober 1704, begr. ald. 2 oktober 1779, tr. Kampen 1 mei 1726 HILLIGJEN VAN DER KAMP, geb. Bentheim, begr. Kampen, 7 november 1767.

Uit dit huwelijk o.a:

1. Johannes, volgt IIa.

2. Gerrit, volgt IIb.


IIa. JOHANNES CANNEMAN, geb. Kampen 1 maart 1727, st. Den Haag 25 november 1775 tr. Den Haag 5 februari 1747 AELTJEN VAN ZUYLIGHEM, geb. Waar­denburg en Neer­ijnen; zij hertr. Den Haag 1 mei 1781 HEN­DRIK CORNELIS VAN ECHTEN.
IIb. GERRIT CANNEMAN, geb. Kampen 16 maart 1741, st. Amsterdam 27 october 1784, tr. Steenwijk 23 mei 1774 GESINA ALIDA VAN DER SOUW, geb. Zwartsluis 17 mei 1755, st. de Bilt 9 oktober 1830, dr. van Elias en Lidia ten Hoven, zij hertr. Sloterdijk 20 november 1785 GERARDUS ABRAHAM SEVENHUYSEN, geb. St. Philipsland 13 febr. 1755. st. Maars­sen 15 maart 1836, zn. van Gerardus en Aletta Maria van Rouveroij.

Uit het huwelijk o.a:

1. HILLETJE CANNEMAN, geb. Amsterdam 21 aug. 1775, st. Maarssen 4 sept 1855, tr. Amersfoort 25 dec 1815 JOHANNES BOUMAN, ged. Am­sterdam 14 dec 1746, st. Zeist 16 aug 1824, zn van Egbertus en Geertrui Milaan.

2. ELIAS CANNEMAN, volgt III.

3. JOHANNA CANNEMAN, geb. Amsterdam 21 maart 1781, st. ald. 3 april 1826, tr. Amsterdam 6 oktober 1801 JOHANNES VAN BEMMEL, geb Amster­dam 21 maart 1778, st. ald. 26 juli 1822, zn van Steven en Wijntje de Vries.
III. ELIAS CANNEMAN, heer van De Mijle, geb. Amsterdam 25 januari 1777, st. Oosterbeek 6 oktober 1861, tr. Maarssen 10 november 1799 GEERTRUI ANTONIA VAN VLOTEN, geb Amsterdam 26 november 1773, st. Den Haag 27 augustus 1827, dr. van Abraham en Anna Maria Meteler­kamp.

Uit dit huwelijk o.a:

1. GERRIT ABRAHAM CANNEMAN, volgt IVa.

2. ABRAHAM CANNEMAN, volgt IVb.

3. ANNA MARIA. CANNEMAN, geb. Den Haag 24 maart 1806, st. Wagenin­gen 16 jan. 1885, tr. Den Haag 24 juni 1829 Mr. ABRAHAM FRANCOIS JEAN ROMSWINCKEL, geb. Leiden 25 maart 1789, st. Den Haag 1 juli 1844, zn. van Joost en Henriette Geertruy Verster.

4. ANTHONY ELIAS CANNEMAN, geb. Den Haag 4 feb 1808, st. Utrecht 3 juni 1821.

5. Mr. DIRK WERNARD CANNEMAN, geb. Amsterdam 16 aug. 1811, st. Maarssen 16 december 1845.

6. LIDIA CHRISTINE ADELAIDE CANNEMAN, geb. Den Haag 7 feb 1813, st. ald. 1 juni 1881, tr. Den Haag 27 mei 1835 Mr. JOHANNES DIJCKMEES­TER, geb. Tiel 29 juli 1808, st. Den Haag 10 juni 1850 zn. van Mr Herman Jacob en Anna Elsabé des H.R.R. Barones van Omphal.

7 GEERTRUY ANTONIA CANNEMAN, geb. Den Haag 1 oct. 1814, st. ald 10 oct. 1867, tr. Den Haag 24 dec. 1845 MARINUS CLARINUS JAN PIE­PERS, geb. Den Haag 7 jan 1817, st. ald. 28 april 1908, zn. van Willem Johan­nes en Hendrica Clara Haringman.

8. GABRIELLE THEODORA JOHANNA CANNEMAN, geb. Den Haag 23 juli 1818, st. Arnhem 29 jan 1867, tr. Den Haag 9 november 1842 FREDERIK WILHELM FABIUS geb. Amsterdam 27 juni 1810, st. ald. 14 mei l863, zn. van Mr Jan en Anna Maria Heem­skerk.


IVa. Mr GERRIT ABRAHAM CANNEMAN, geb. Den Haag 31 juli 1800, st. ald. 25 febr. 1855, tr. Den Haag 29 juni 1831 MARIA CORNELIA PHILIPSE, geb. Middelburg 12 oktober 1801, st. Den Haag 25 augustus 1891, dr. van Mr. Anthoni Willem en Anna Johanna van Lemzeele.

Uit dit huwelijk o.a:

1. JACOBA MARIA CANNEMAN, geb. Den Haag 21 april 1834, st. ald. 28 april 1862.

2. ELIAS ANTHONY CANNEMAN, volgt V.

3. MARIA JOHANNA CANNEMAN, geb. Den Haag 7 maart 1840, st. Gorssel 13 nov 1907.

4. WILLEM CORNELIS CANNEMAN, geb. Den Haag 10 dec 1843, st. ald 25 juni 1847.


IVb. ABRAHAM CANNEMAN, geb. Den Haag 1 dec 1804, st. Arnhem 9 febr. 1867, tr. 1. Oostburg 17 mei 1838 PETRONELLA JOHANNA VAN HOEK, geb. Oost­burg 22 mei 1817, st. ald. 24 juli 1839, dr. van Christiaan Marinus en Maria Catha­rina van Valken­burg, tr. 2. Amersfoort 14 oct. 1849 CATHARINA GERARDINA VAN HOEK, geb. Oostburg 5 jan 1826, st. Middelburg 29 dec 1873, zuster zijner eerste echtgenote.

Uit het tweede huwelijk o.a:

1. HERMAN FREDERIK MARINUS CANNEMAN, geb. Hellevoetsluis 27 juli 1855, st. Leiden 3 mei 1880.

2. MARIA CATHARINA CANNEMAN, geb. Venlo 10 febr. 1861, st. Den Haag 11 jan 1923, tr. Middelburg 28 april 1844 LODEWIJK WILLEM VAN HOEK, geb. Amster­dam 20 aug 1851, st. Den Haag 3 maart 1934, zn. van Sander Adrianus en Petronella Louise van den Broecke.


V. ELIAS ANTHONY CANNEMAN, geb. Den Haag 6 april 1837, st. ald. 23 febr. 1929 tr. 1. Arnhem 18 oktober 1866 GEERTRUIDA ANTONIA DIJCKMEESTER, geb. Gorin­chem 10 feb 1838, st. Den Haag 21 aug. 1886, dr. van Mr. Johannes en Lidia Christine Adelaide Canneman (zie III,6), tr. 2. Tiel 9 mei 1888 GEERTRUIDA ANNA ADRIANA HASSEL­MAN, geb. Buitenzorg 24 dec 1840, st. Den Haag 10 okt. 1911 dr. van Johannes Jerphaas en Catharina Johanna Steyn Parvé.

Uit het eerste huwe­lijk o.a:

1. ELIAS CANNEMAN, volgt VI.

2. MARIA CORNELIA CANNEMAN, geb. Den Haag 2 oktober 1874, st. ald. 4 novem­ber 1928, tr. ald. 16 febr. 1899(door echtscheiding ontbonden Arr.Rb. Den Haag 3 april 1928) WILLEM HASSELMAN, geb. Tiel 3 oktober 1870, st. Den Haag 1950, zn. van Benjamin Richard Ponninck en Ger­tru­de Jeanne Marie Tydeman.


VI. ELIAS CANNEMAN, geb. Den Haag 6 juli 1872, st. Den Haag 2 oktober 1948, tr. Tiel 23 november 1899 CATHERINE JEANNETTE FRANC0ISE CHARLOTTE HASSELMAN, geb. Tiel 8 januari 1872, st. Den Haag 30 maart 1955, dr. van Benja­min Richard Ponninck en Gertrude Jeanne Marie Tydeman.

Uit dit huwelijk:

1. GERTRUDE CATHERINE CANNEMAN, geb. Den Haag 5 mei 1901, overl. ald. 1 mei 1987.

2. MARIA CORNELIA CANNEMAN, geb. Den Haag 3 aug.1902, overl. Bloemendaal 16 juni 1985, tr. Den Haag Mr JOHANNES CORNELIS DE BRUIJN OUBOTER, geb. Hulst 7 juli 1894, overl.Bloemendaal 31 aug. 1983, zn. van Rudolf en Cornelia Gerardina Jager.

3. ELIAS ANTHONY CANNEMAN, geb. Den Haag 12 juli 1905, overl. Houten 25 nov. 1987, tr. Den Haag 20 febr. 1934 MARIA ELISABETH PHILIPSE, geb. Dordrecht 4 dec. 1909, overl. Houten 8 aug. 1987, dr. van Herman en Armanda Jacoba Wttewaal.

4. Mr Dr BENJAMIN RICHARD CANNEMAN, geb. Den Haag 13 aug. 1909, overl. ald. 28 okt. 1982, tr. Den Haag 15 juni 1936 DIGNA ADRIENNE BOLAND, geb. Den Haag 10 nov. 1912, overl. ald. 12 februari 2003, dr. van Dr Gerrit Willem en Adrienne Françoise Gelinck.

5. Mr GERRIT ABRAHAM CANNEMAN, geb. Den Haag 17 aug. 1911, overl. Den Haag 9 jan. 1973, tr. Den Haag 4 juni 1943 MARIA ELISABETH HOUCK, geb. Deventer 25 juni 1913, dr. van Egbert Cornelis Christi­aan en Isabella de Josselin de Jong.
Voor een uitgebreidere genealogie zie men o.a. Nederland's Patrici­aat, 1999, jrg. 82, blz 119 ev. en informatie op: www.canneman.nl.

I N V E N T A R I S.

P E R S O O N L I J K G E D E E L T E

A. GESLACHT CANNEMAN IN HET ALGEMEEN.

1. Genealogie van de familie Canneman, geïll. 's Gravenhage, 1886, 1 deel.

[N.B: Manuscript bijgehouden tot 1982. Het begin is gelijk aan het artikel van M.A. van Rhede van der Kloot: "Het geslacht Canne­man" in de Neder­landsche Leeuw, 1905: 81].
2. Genealogische  en familieaantekeningen van Elias Canneman (1777 1861), 1 omslag.
3. Brieven van de erven majoor Robert te Hasselt over glas in lood ruiten met familiewapen Canneman uit 1698 (verm. aan Elias C.) 1851, 3 stukken. N.B: bijgevoegd afschrift van een der brieven door Abraham C. De glas in lood ruiten zijn in bezit van de archiefbeheerder].
4. Nota met brief van F.A.Ebbinge Wubbe, notaris te Staphorst over de familie Canneman te Hasselt, 1866, 2 stukken. [N.B: deze nota is opgenomen in Ned.Leeuw. 1905].
5. Genealogische aantekeningen door Elias Anthony C., n.a.v. de publi­catie van M.A.van Rhede van der Kloot in Ned.Leeuw 1905, 1 stuk. [N.B: Zie ook Ned. Leeuw 1906, 90].
6. Losse genealogische aantekeningen, 1 omslag. [N.B: zie ook inv.nrs. 119 en 151].

B. VERSCHILLENDE LEDEN DER FAMILIE.
I. JOHANNES CANNEMAN (1727 1775) getr. met AALTJE VAN ZUYLIGHEM.
7. "Lijktranen voor Johannes Canneman" door H. van der Burch, 1775, 1 katern.

[N.B: met aantekening van Elias C.].II. GERRIT CANNEMAN (1741 1784) getr. met GESINA ALIDA VAN DER SOUW (1755 1830), die hertr. GERARDUS ABRAHAM SEVENHUYSEN (1755 1836).

a. Personalia
8. Stukken betreffende het huwelijk van Gerrit C. met Gesina Alida van der Souw, 1774, 2 stukken.
8A. “Cijfferinge..[bundel berekeningen financiële rekenkunde].Door Gerrit Canneman Tot Campen”, nov.1753-1754, 1 deel
9. Overlijdensbericht van Gerrit C., 1784, 1 stuk.
10. Stukken betreffende ondertrouw en huwelijk van Gesina Alida van der Souw, wed.G.Canne­man met Gerardus Abraham Sevenhuysen, 1785, 3 stukken.
11. Uittreksel uit het overlijdensregister van Zeist betr. Gesina Alida van der Souw, 1833, 1 stuk.

b. Ingekomen Stukken.
12. Nieuwjaarswens van de Amsterdamse Ratelwacht, 1773, 1 stuk.
13. "Aan mijnen waardigen en veel geliefden zoon Gerrit C. op zijn Ed. 34e jaardag, den 16de van Lentemaand 1776", ode door Lidia van der Souw ten Hoven, 1776, 1 katern.
14. "Moederlijke liefdegroet aan Gesina Alida Canneman" door Lidia van der Souw  ten Hoven, 1775, 1 katern.
15. Felicitatiebrief met gedicht bij de geboorte van Elias C. door H. van der Burch aan Gerrit C., 1777, 1 stuk. [N.B: Van der Burch was dichter van diverse gedichten over familie C.].
16. Stukken ingekomen bij G.A. Sevenhuijsen, 1814 1836, 3 stukken.

Af­zen­ders: M. Sevenhuysen(1814) en Elias Canneman (1835 36).c. familie Van der Souw.
17. Overlijdensannonces van Lidia van der Souw ten Hoven en Ds.Elias van der Souw, Steenwijk 1779 80, 2 stukken.
18. Dichtwerken van Lidia van der Souw ten Hoven, 1775, 3 stukken.
19. Uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand en annon­ces betreffende doop, huwelijk en overlijden van de afstammelingen van het echtpaar Van der Souw-ten Hoven, 1820 1855. 1 omslag.
d. familie Sevenhuijsen.
20. Uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand en annonces betreffende huwelijk en overlijden van leden van de familie Seven­huijsen, 1803-1806, 1 omslag.
21. Brieven ingekomen bij mej. A.M.J. Sevenhuysen, 1826 36, 2 stuk­ken.

Afzenders: Elias Canneman (1826) en Abraham Canneman (1836).III. HILLETJE CANNEMAN (1775 1855) getr. met JOHANNES BOUMAN (1741 1824).

22. Stukken betreffende het huwelijk van J. Bouman en Hilletje C. , 1815, 3 stukken.

[NB: vermoedelijk was Elias C. ceremoniemeester].
23. Overlijdensannonce van Johannes Bouman, 1824, 2 stukken.
24. Brief ontvangen door H. Bouman Canneman van Elias C. over zijn reis, 1842. 1 stuk.

IV. ELIAS CANNEMAN (1777 1861) getr.met GEERTRUY ANTHONIA VAN VLOTEN (1773 1827)
a. Personalia.
25. Stukken betreffende huwelijk van Elias C. met G.A. van Vloten, 1799, 1 omslag.

[NB: met lijst van familieleden van G.A. van Vloten].


26. Overlijdensbericht en  advertentie met lakafdruk van gecombi­neerd wapen van Elias C., 1861, 2 stukken.
27. Overlijdensbericht en stukken betr. de begrafenis van G.A.Canneman   van Vloten, 1827, 1 omslag.
27A. Agenda van Elias Canneman, 1855, 1 deel.

[N.B: Deze agenda heeft gezien de vele aantekeningen het karakter van een memoriaal].


28. Curriculum vitae van Elias C. tot 1853, 1 katern.

[NB: waarschijn­lijk door hem zelf geschreven. Toegevoegd enige kopieën].


29. Bladzijde uit Frans biografisch woordenboek over E.C. (tussen 1816 1818), 1 stuk.
30. Krantenknipsels houdende levensschetsen van Elias C., 1861, 2 stukken.
31. Stukken m.b.t. de nalatenschap van Elias C., 6 stukken.
b. Correspondentie.
32. Correspondentie tussen Elias C. en zijn vrouw, 1824-27, 2 stuk­ken.

[N.B: Op de achterkant van de brief uit 1827 een van Gerrit Abraham aan zijn vader].


33. Stukken ingekomen bij Elias C. en G.A.Canneman van Vloten, 1800- 1848, 1 pak.

[N.B: zie bijlage I van deze inventaris].


34. Stukken uitgegaan van Elias Canneman, 1841 1842, 3 stukken.

[N.B: zie bijlage II van deze inventaris].


35. Uitnodigingen voor feestelijkheden in Parijse tijd, 1814 1816, 6 stukken.

[N.B: zie bijlage III van deze inventaris].


36. Uitnodigingen voor feestelijkheden aan het Hof van resp. Koning Lo­dewijk Na­poleon, Keizer Napoleon I, de Koningen Willem I en Willem II, en de wed. Prins Willem V, 1807 1840, 6 stukken. [N.B: zie bijlage IV van deze inventaris].
37. Toegangsbiljet voor de Pieterskerk te Leiden, waar de huldiging van de Leidse Jagers, teruggekeerd van de 10 daagse veldtocht plaats­vindt, 1831, 1 stuk. [N.B: zie ook inv. nr 96.].
38. "Uittreksel van brieven van Papa (Elias C.) gedurende zijne reis.. naar Berlijn..in gezel­schap van Gertrude en Lidie", 1845, 1 stuk.
39. Gecalligrafeerde hommage en naambordje aan Elias C. met brief door F.J.Guyking, dessina­teur, 1859, 3 stukken.
40. Nieuwjaarsgroet met portret van onbekende, 1861, 2 stukken.
c. Openbare Functies.

[zie tevens het hoofdstuk: Foto’s en Kopieën, nrs 600 e.v.]


41. Gedrukte wapens van Lodewijk Napoleon en Napoleon in gebruik bij hogere ambtenaren, 1 omslag
41A. Aankondiging van besluiten door de Koning van Holland [Lodewijk Napoleon] over omwisseling en uitgifte van Patenten[vestigingsvergunning] aan de provincie Drenthe resp. Schout van Maarseveen en Westbroek, 1806, 2 stukken.
41 B. Correspondentie met de Raad van de Prefecture over een geschil omtrent grondbelasting, Den Haag, 1812/3, 1 stuk.
42. Extract van het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 29 nov. 1813, gepubliceerd in Staatscourant 1813, nr.l, 1 stuk. [NB: Betreft een kopie in handschrift van Elias C.(1872 1948)].
43. Ontwerpen van muntstukken , 1814, 3 stukken.

[NB: Originele tekeningen, waarvan 1 op perkament].


44. Aantekening betreffende staatslening april 1841, 1 stuk.
44 A. Statuten van de Ned. Mij. Tot vervaardiging van vensterglas te Zwijndrecht. [Elias C. was medeoprichter en commissaris], Dordrecht, 1842, 1 deel.
d. Financiële Stukken.
45. Francijn Grootboek Publieke Schuld ten name van Elias C., 1 stuk.
46. Huurcedullen , Amsterdam 1808 1809, 2 stukken.
47. Rekeningen uit periode dat Elias C. in Parijs onderhandelingen voerde, 1816-1818, 1 pak.
48. Kasboek van Elias C., 1828-1841, 1 deel.
49. "Huishoudelijke Uitgaven", 1835, 1 deel.
50. "Huishoudelijke Uitgaven", 1842, 1 deel.
51. Grootboek, 1853, 1 deel.
52. Rekeningen, aantekeningen en declaraties van reisonkosten, 1823-1851, 1 pak.
53. Lijst van meubilaire verkopingen van de boedel van E.C. op 7 april 1862 te Den Haag met toegangsbiljet, 2 stukken.

[NB: Zie ook nota's van wederin­koop door M.C.Canneman Philipse, nr 83].


e. Functies in het verenigingsleven.
54. Dichtwerken en gelegenheidsgedichten t.b.v. bijeenkomsten van het "Zaterdagsge­zel­schap", omstr.1804, 1 omslag. [NB: Een album met afschrif­ten bevindt zich in het archief Geertse­ma, Rijksarchief te Groningen (1803-1805)].
55. Ledenlijst van het "Maandagsgezelschap", 1785 1857, 1 stuk.
56. Stukken betreffende een feestmaal aangeboden aan de Gouverneur Gene­raal de Kock op 3 dec. 1830 door het "Maandagsge­zel­schap", 1 omslag. [N.B: vermoedelijk georganiseerd door Elias C.].
f. Herdenkingen van november 1813.
57. Stukken betreffende de herdenking in 1863, 1 omslag.

[N.B: bijge­voegd brief van prins Frederik der Nederlanden aan E.A.Canneman].


58. Stukken betreffende de onthulling van een gedenknaald te Scheve­ningen, 1865, 5 stukken.
59. Stukken betreffende de onthulling van het gedenkteken op het Plein 1813 te Den Haag, 1869, 7 stukken.
g. Familie Van Vloten.
60. Genealogie van Vloten, 1 katern. [N.B: zie ook nr. 25 (lijst fami­lieleden)].
61. Huwelijks  en overlijdensannonces familie Van Vloten, 1832 1906,1 omslag.
62. Contract van een levensverzekering van Abraham van Vloten, afgesloten t.b.v. zijn vrouw A.Metelerkamp, 1769, 1 katern.
63. Overlijdensbericht van A.M.van Vloten Metelerkamp, 1805, 1 stuk.
64. Brief aan Abraham van Vloten van A.L.Haeck betr. peterschap over Geer­trui Antonia van Vloten, 1773, 1 stuk.
65. Brief aan Abraham van Vloten van Jacob Teijssen, houdende een huwelijksaanzoek aan Geertrui Antonia, 1792, 1 stuk.
66. "Voorrede" aan Van Vloten door R.H.A(rntzenius), 1804, 1 stuk. [N.B: zie ook nr. 54].

V. JOHANNA CANNEMAN (1781 1826) getr. met JOHANNES VAN BEMMEL (1778 1822).
67. Uitnodiging voor viering huwelijk van Bemmel Canneman, 1801, 1 stuk.
68. Overlijdensbericht Johanna Canneman, 1826, 1 stuk.

VI. GERRIT ABRAHAM CANNEMAN (1800 1855) getr. met MARIA CORNELIA PHILIP­SE (18­01 ­18­91)
a. Personalia.
69. Inschrijvingsbewijzen en bullen Academiae Groningae, 1819 25, 1 omslag.
70. "Theses Iuridicae", verdedigd door G.A.Canneman aan de Gronin­ger Universiteit, 1824, 2 katernen. [N.B: Zie ook: G.A.Canneman, "De Furto Nocturno", dissertatie, in Biblio­theek].
71. Liber Amicorum door Mrs H.L.Wichers en R.T.Guyot bij de promotie Groningen, 1824, 3 katernen. [N.B: idem].
72. Stukken betreffende het huwelijk Canneman Philipse, 1831, 1 omslag.
73. Overlijdensberichten van G.A.Canneman (1855) en M.C.Philipse (1891), 2 stukken.
74. Uittreksel overlijdensregister van M.C.Philipse, 1891, 1 stuk.
b. Openbare Functies.
75. Akte, waarbij Gerrit Abraham C. wordt beëdigd als advocaat, 1825,1 stuk.
76. Akten, waarbij G.A.C. wordt benoemd tot rechter te Alkmaar, 1831,2 stukken.
77. Stukken betreffende benoeming tot rechter van instructie te Den Haag, 1833, 1 omslag.

[N.B: hierbij gevoegd brief van A.W. Philip­se, waar­bij deze zijn schoon­zoon attent maakt op de open­gevallen plaats en een felici­tatie­brief van Groen van Prinsterer. Zie ook inv.nr. 33,(bijlage I), brief nr 12].


78. Stukken betreffende benoeming tot lid van de Arrondissements­rechtbank te 's Graven­hage, l833, 2 akten.
79. Akte,van benoeming tot lid van de Cie. van administratie voor het burgerlijk en militair huis van verzekering, Den Haag, l838, 1 stuk.
80. Verslag van de zitting van de Rechtbank te Den Haag ter her­denking van Gerrit Abraham Canneman, 1855, 1 stuk.
8l. Akten ter benoeming in de militaire dienst, 1830 33, 3 stukken.
c. Ingekomen Stukken.
82. Uitnodiging voor een bal aan het Hof van Prins Frederik der Neder­lan­den, z.j., 1 stuk.
d. Financiële stukken.
83. Rekeningen van de meubilaire verkoop van de boedel van wijlen Elias Canneman, 1862, 5 stukken. [N.B: Zie ook inv.nr. 53].
83A. Uittreksel uit de boedelscheiding van Elias Canneman t.b.v. de nagelaten betrek­kingen van G.A.Canneman, 1862, 1 deel [N.B: zie ook inv. nr. 53].
e. familie Philipse.
84. Brieven van G.A.Canneman aan de familie Philipse, 1829 1833, 2 stukken.
85. Huwelijks  en overlijdensannonces van de familie Philipse, 1875 1916, 1 omslag.

VII. ABRAHAM CANNEMAN (1804 1867) getr. met resp. PETRONELLA JOHANNA VAN HOEK (1817 1839) en CATHARINA GERAR­DINA VAN HOEK (1826 1873).
a. Personalia.
86. Stuk, waarop Abraham C. in 10 verschillende talen zijn naam heeft ge­schreven, z.j.,

1 stuk.
87. Huwelijksannonce A.Canneman en P.J.van Hoek, Oostburg 1838, 1 stuk.


88. Overlijdensannonce Abraham C., Arnhem 1867, 1 stuk.
b. Ingekomen Stukken.


 1. Stukken ingekomen bij Abraham C., 1830 1855, 4 stukken.
 1. Koninklijke condoléance brieven bij het overlijden van Elias C. gericht aan Abraham C., 1861, 5 stukken.


VIII. ANNA MARIA CANNEMAN (1806-1885) getr. met ABRAHAM FRANCOIS ROMSWINCKEL (1789-1844).
91. Overlijdensannonce Anna Maria Canneman, Wageningen 1885, 1 stuk.
92. Annonces familie Romswinckel, 1864-1916, 1 omslag.

IX. ANTHONY ELIAS CANNEMAN (1808-1821).
93. Doop- en overlijdensakten, 1808-1821, 2 stukken.

X. DIRK WERNHARD CANNEMAN (1811-1845)
94. Geboorte- en doopakten, Amsterdam 1811, 3 stukken.
95. Akte van Inschrijving bij de Comp. Jagers van de Leijdsche Hoog­eschool, 1830, 1 stuk.
96. Ode door zijn vader Elias C. bij de terugkomst van de 10-daagse veldtocht, sept. 1831, 2 stukken. [N.B: zie ook inv.nr 37].
96A. Doctorsbul met zegel, 1839, 1 stuk.
97. Brief van Elias C., 1843, 1 stuk.
98. Stukken m.b.t. overlijden, dec. 1845, 2 stukken.

XI. LIDIA CHRISTINA ADELAIDE CANNEMAN (1813-1880) getr. met

JOHANNES DIJCK­ME­ES­TER (1808-1850)
a. Personalia.
99. Huwelijksannonce, Den Haag 1835, 1 stuk.
100. Overlijdensberichten, 1850-1880, 2 stukken.
b. Ingekomen stukken.
101. Brief van Elias Canneman, 1838, 1 stuk.
c. familie Dijckmeester.
102. Overlijdensbericht van Mr Herman Jacob Dijckmeester, Tiel 1850, 1 stuk.
103. Woorden bij het graf van Mr Johannes en Mr Herman Jacob Dijck­meester, 1850, 1 deel.
103A. Poëziealbum van A.E. de Kempenaer-Dijckmeester (1836-1912), 1859, 1 deel.

[N.B: dit album is haar geschonken door G. en J.Canneman op 20 april 1859 (haar 23e verjaardag). Toegevoegd een brief (z.j.) van A. de Kempenaer (haar dochter) aan G.C.Canneman].


104. Plaat met kwartieren Dijckmeester - Wintgens, t.g.v. 40-jarig huwelijk, Amsterdam 1919.
104A. Kwartierstaat Dijckmeester, overdruk Kwartierstatenboek Ned.Leeuw, 1958.
105. Annonces familie Dijckmeester, 1852-1933, 1 omslag.


XII. GEERTRUY ANTHONIA CANNEMAN (1814 1867) getr. met MARINUS CLARINUS JAN PIEPERS (1817 1908).
106. Overlijdensannonce en levensbericht van M.C.J.Piepers,1908, 2 stukken.

XIII. GABRIELLE THEODORA JOHANNA CANNEMAN (1818 1867) getr. met FREDERIK WILHELM FABIUS (1810 1863)
107. Dichtwerk t.g.v. den ondertrouw, ong.1842, 2 katernen.
108. Annonces familie Fabius, 1865 1926, 1 omslag.

XIV. JACOBA MARIA CANNEMAN (1834 1862)
109. Geboorte  en overlijdensakten en overlijdensannonce, 1834 1862, 3 stukken.

XV. ELIAS ANTHONY CANNEMAN (1837 1929) getr. met resp. GEERTRUY ANTONIA DIJCKMEESTER (1838 1886) en GEERTRUIDA ANNA ADRIANA HASSELMAN (1840 1911).
a. Personalia.
110. Stukken m.b.t. geboorte Elias Anthony C., Den Haag 1837, 3 stukken.
111. Overlijdensadvertentie E.A.C., Den Haag 1929, 1 stuk
112. Stukken m.b.t. de nalatenschap van E.A.C., 1929, 1 omslag.
113. Huwelijksaankondiging en  akte van E.A.Canneman en G.A.Dijck­mees­ter, Arnhem 1866, 2 stukken.
114. Geboorteadvertenties van kinderen van het echtpaar Canneman Dijckmees­ter, Den Haag 1870 1874, 1 omslag.
115. Overlijdensadvertentie en  annonce G.A.Dijckmeester, 1886, 2 stukken.
116. Geboorte  en doopakte G.A.A.Hasselman, Buitenzorg 1840 44, 2 stukken.
117. Stukken m.b.t. huwelijk E.A.Canneman met G.A.A.Hasselman, Tiel 1888, 4 stukken.
118. Stukken m.b.t. overlijden G.A.A.Hasselman, Den Haag 1911, 3 stukken.
b. Ingekomen Stukken.
119. Stukken ingekomen bij Elias Anthony C. betreffende genealo­gie, 1875 1918, 7 stukken.
120. Stukken m.b.t. de nalatenschap van J.C.Janse van Zoutelande en Werendijke wed. N. van Willis, 1916, 1 omslag. [NB: relatie via de familie Philipse].
121. Brieven aan Geertruy Anthonia Dijckmeester van haar (groot)ou­ders, 1845 55, 7 stukken.
122. Brief m.b.t. nalatenschap mej. G.A.Canneman(1832-1919) 1919, 1 brief.
123. "Dichtspiegelingen op Geertruida" door J.J.Hasselman, (1840?), 1 stuk.
c. familie Hasselman.
124. Geboorteakte J.J.Hasselman, Nederhemert, 1855, 1 stuk.
125. Stukken m.b.t. overlijden van J.J.Hasselman, Tiel 1895, 4 stukken.
126. Foto J.J.Hasselman met foto tableau van het kabinet Van Zuylen-Heemskerk (1867 68) met in dorso de handtekeningen van de minis­ters, 2 stukken.
127. Overlijdensannonce Katharina Johanna Hasselman Steyn Parvé, Den Haag 1907, 1 stuk.
128. Huwelijksakte echtpaar Hasselman   Steyn Parvé, Buitenzorg, 1839, 1 stuk.
129. Doopakte Herman Adriaan Steyn Parvé, Batavia 1821, 1 akte.
130. Geboorte ,huwelijks en overlijdensannonces en  advertenties van leden van de familie Hasselman, 1897 1944, 1 omslag.

XVI. MARIA JOHANNA CANNEMAN (1840 1907)
131. Geboortebewijs, Den Haag 1840, 1 stuk.
132. Overlijdensadvertentie, Den Haag 1907, 1 stuk. [N.B: Zie ook stukken m.b.t. graf te Gorssel, inv. nr. 509].

XVII. WILLEM CORNELIS CANNEMAN (1843 1847)
133. Geboortebewijs, den Haag 1843, 1 stuk.

XVIII. HERMAN FREDERIK MARINUS CANNEMAN (1855 1880)
134. Overlijdensannonce, Leiden 1880, alsmede kopieën m.b.t. de nalaten­schap, 1 omslag.

[N.B: zie ook graf te Leiden, inv.nr.507].XIX. MARIA CATHARINA CANNEMAN (1861 1923) getr. met LODEWIJK WILLEM VAN HOEK (1853 1934).
135. Huwelijksannonce, 1884, 1 stuk.
136. Overlijdensannonce M.C.van Hoek Canneman, Den Haag 1923, 1 stuk.
137. Overlijdensannonce L.W. van Hoek, Den Haag 1934, 1 stuk

XX. ELIAS CANNEMAN (1872 1948) getr. met CATHERINE JEANNETTE FRANCOISE CHARLOTTE HASSELMAN (1872 1955)
a. Personalia.
138. Geboortebewijs van Elias C., Den Haag, 1872, 1 stuk.
139. Bewijs overlijdensregister van Elias C., Den Haag 1948, 2 stukken.
140. Bewijs geboorteregister van C.J.F.C.Hasselman, Tiel 1872, 1 stuk.
141. Stukken m.b.t. huwelijk van E.Canneman en C.J.F.C.Hasselman, 1889, 5 stuk­ken.
142. Aanstellingen van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en O.K.&W., 1891-1937, 1 omslag.
143. Stukken betreffende benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-­Nassau van Elias C. , Den Haag 1936, 2 stukken.
144. Diploma uitgereikt aan Elias C. als buitengewoon lid van ver­dienste van "Sempre Crescen­do" te Leiden, 1929, 1 stuk. [N.B: Hierbij gevoegd programma's en recensies van concerten 1911-1939, 1 omslag].
145. Stukken m.b.t. het overlijden van Elias C., 1948, 4 stukken.
146. Boedelscheidingsstukken van de nalatenschap van Elias C., Den Haag 1950, 1 omslag.
147. Pensioenbewijs C.J.F.C.Canneman Hasselman, 1948, 1 stuk.
148. Stukken m.b.t. de nalatenschap van C.J.F.C.Canneman Hasselman, 1955, 1 omslag.
b. Ingekomen Stukken.
149. Papieren poppetjes als speelgoed vervaardigd uit visite- en speelkaarten door G.A.Can­neman-Dijckmeester (1838-1886), 1 omslag.
150. Décharge als curator nalatenschap Louisa Catharina Canneman(1857-1906), 1906, 1 stuk.
151. Stukken ingekomen bij Elias C. betreffende genealogie, 1909 43, 1 omslag.
152. Stukken m.b.t. het zilveren huwelijk, 1924, 1 omslag.
153. Courant samengesteld t.g.v. het 40 jarig huwelijk van het echtpaar Canneman Hasselman, 1939, 1 stuk.
154. Menu 65e verjaardag C.J.F.C. Canneman-Hasselman, 1937, 1 stuk.
155. Ganzenbord gemaakt t.g.v. 40 jarig huwelijk, l939, 1 plaat met spel­regels.
156. Stukken m.b.t. het pand Burnierstraat 35 Den Haag, 1925-1950, 1 omslag.
157. Receptenboek "C.Hasselman - Tiel sept.1892", 1 deel.
158. Fotoalbums C.J.F.C.Canneman-Hasselman:

a. 1899-1955, 1 deel.

b. 1902-1925 aangevuld met enige familieadvertenties, 1 deel.
159. Diverse ingekomen stukken bij C.J.F.C.Canneman-Hasselman, 1897-1949, 1 omslag
c. familie Hasselman
160. Correspondentie van het echtpaar Hasselman-Tydeman vanuit Java aan hun ouders Tydeman-Rink, 1857-1958, 15 stukken.
161. Feestzangen en -liederen t.g.v. het huwelijk van B.R.P.Hasselman en G.J.M. Tydeman, 1854, 2 stukken.
162. "Mijn Verzenboek" door G.J.M. Tydeman, 1851, 1 deel.
163. Kopieerboeken van de Staatsraad C.J. Hasselman, 1897-1901 en 1903-1926, 2 delen.
164. Schetsboeken van A.H.Hasselman (en verm. M.Hasselman), 1890-1895, 3 delen.
165. Brief van A.H.Hasselman aan zijn neef, 1892, 1 stuk.
166. Lijst van Lichamelijke roerende goederen behorende tot de nalatenschap van Johanna Neeltje Hasselman, wed. W. van Lookeren Campagne, 1904, 1 stuk.
167. Stukken m.b.t. de familiereunieën van afstammelingen van het echtpaar Hasselman-Tydeman, 1954-1994, 1 omslag.

XXI. MARIA CORNELIA CANNEMAN (1874-1928) getr. met WILLEM HASSELMAN (1870 1950)
168. Stukken m.b.t. nalatenschap van Maria Cornelia C., 1928, 3 stukken.

XXII. GERTRUDE CATHERINE CANNEMAN (1901-1987)
a. Personalia.
169. Bewijs van Nederlandse Nationaliteit, 1923, 1 stuk.
170. "Gedenkboek Nicolaas Beets", data- en poëzieagenda bijgehouden door C.J.F.C.Canne­man-Hasselman en (in grote mate) G.C.Canneman, 1898-1972, 1 deel.
171. Belijdenis voor de Remonstrantse Broederschap met commentaar door Ds Sparnaay, 1920, 1 deel.
172. Reisdagboeken uit 1923 en periode 1933-1964, 2 delen.
173. Stukken m.b.t. het overlijden en de nalatenschap van G.C.Canneman, 2 omslagen:

a. dossier Mr G.W. van Herwaarden, exec.test.

b. dossier Mr E.W.Canneman met foto's van de complete inven­taris 1987-1988.
b. Ingekomen Stukken
174. Correspondentie en (Sinterklaas)gedichten ontvangen en verzonden door G.C.Canne­man, 1901-1987, 1 omslag.
174A Ontvangen correspondentie, vnl m.b.t. Wereldoorlog II en het overlijden van C.J.F.Canneman-Hasselman, 1940-1958, 1 omslag.
175. Fragment dagboek voor G.C. en M.C.Canneman, 1901, 1 deel.
176. Fotoalbums van G.C.Canneman:

a. 1920-21 met veel foto's door W.Hasselman

b. 1921-1922

c. 1922-1930

d. 1929-1939

e. 1931-1942 5 delen.


177. Foto's en correspondentie m.b.t. vacantie te Scharans(Zwitserland) 1956, 1 omslag.
177A Familiekrant t.g.v. 80e verjaardag, 1981. 1 stuk
178. Collectie losse foto's over familieleden Canneman, 1895-1966, 1 omslag.

XXIII. MARIA CORNELIA CANNEMAN (1902-1985) getr. met Mr JOHANNES CORNELIS DE BRUYN OUBOTER (1894-1983).


 1. Stukken m.b.t. het huwelijk, 1932, 2 stukken.

179A. Overlijdensadvertenties, 1983-1985, 1 omslag.XXIV. ELIAS ANTHONY CANNEMAN (1905-1987) getr. met MARIA ELISABETH PHILIPSE (1909-1987)
180. Annonces m.b.t. geboorte, huwelijk en overlijden, 1905-1987, 1 omslag.
181. Zelfontworpen menukaarten, 1934-1965, 1 omslag.
182. Correspondentie ontvangen door E.A.Canneman, 1954-1963, 3 stuk­ken.
183. Eigen foto's Walenburg gebruikt als nieuwjaarswens, plm. 1967-1986, 1 omslag.
184. Documentatie en afbeeldingen over de tuin van Walenburg en andere tuinontwerpen, 1986-1995, 1 omslag.
185. Krantenknipsels over de Walenburg en andere restauratieprojec­ten, 1967-70, 1 omslag.

XXV. Mr Dr BENJAMIN RICHARD CANNEMAN (1909-1982) getr. met DIGNA ADRIENNE BOLAND (1912-2003)
a. Personalia
186. Annonces m.b.t. geboorte, huwelijk en overlijden, 1909 -1982, 1 omslag
187. Getuigschrift Gymnasium en academische bullen, 1929-1938, 1 om­slag.
188. Benoemings- en pensioenbesluiten, 1928-1971, 1 omslag.
188A. Geloofsbelijdenis en preken, 1928-1967, 3 stukken
189. Collectie distributiestamkaarten, 1939-1946, 1 omslag.
190. Bewijzen en permissies gebruikt tijdens 2e Wereldoorlog, 1940-1945, 1 omslag.
190A. Extract uit de dagboeken, overgeschreven door D.A.Canneman-Boland, 32 pag. Hoorn,

1949-1970, 1 omslag.


191. Benoemingsoorkonde Ridder Orde Oranje-Nassau, 1971, 1 stuk.
192. Medische Informatiekaart 1975), Pokkenbriefje (1949), Paspoort (1981) en Vacantielijst (1949-1974), 1 omslag.
193. Feestkranten, 1976 - 1980, 1 omslag.
194. Lijsten van bezittingen met beschrijving, plm. 1980, 2 stukken.
195. Verhalen over de familie(verhoudingen), plm. 1980, 3 stukken.
196. Stukken m.b.t. het overlijden en de nalatenschap van B.R.Canneman, 1982, 2 omslagen.
b. Correspondentie, ontvangen en verzamelde stukken

(van persoonlijke aard)
197. Ontvangen correspondentie, 1917-1936, 1 omslag.
198. Ontvangen (St.Klaas)gedichten, plm tussen 1920-1935, 1 omslag.
199. Programma's, correspondentie en documentatie van de toneelclub "Excelsior", later gewijzigd in T(oneel), P(ing-pong),F(ietsen), 1922-1932, 1 omslag.
200. Verzameling n.a.v. 25-jarig regeringsjubileum Koningin Wilhelmina, 1923, 1 cahier.
201. Menu's, programma's en tijdschriften uit de studententijd, 1929-1931, 1 omslag.
202. Reisbescheiden KLM-vlucht, 1933, 2 stukken.

[N.B: toegevoegd: Extra Editie De Dag over de Uiver-vlucht, 1925].


203. Toegangskaarten Kon.Bibliotheek en Bibliotheek Vredespaleis, 1933-34, 2 stukken.
204. Briefpapier als advocaat, 1935/7, 2 stukken.
205. Correspondentie, drukovereenkomst, en recensies m.b.t. disserta­tie "Represailles", 1935-1937, 1 omslag.
206. Proclamaties, redes en vlugschriften, ontvangen en gekopieerd tijdens de 2e Wereld­oorlog, 1940-1945, 1 omslag.
207. Verzonden uitnodigingen en annonces, 1961-1979, 1 omslag.
208. Correspondentie m.b.t. de Partij van de Arbeid, 1969-1971, 1 omslag.
209. Manuscripten en correspondentie t.b.v. artikelen voor het Hist. Ge­nootschap Oud Westfriesland, 1975-1983, 1 omslag.
c. Openbare functies
209A Receptieboek ambtsaanvaarding Hoorn,1949
210. Nieuwjaarstoespraken t.b.v. de Gemeenteraad en andere redevoe­ringen als burgemees­ter van Hoorn, 1949-1971, 2 omslagen.
210A. Verzamelboeken met correspondentie, redevoeringen, foto’s en krantenknipsels als burgemeester van Hoorn, totaal 5 delen:

a. periodes 1949-1957 en 1970-1971, 1 deel.

b. periode 1958-1964, 1 deel

c. periode 1966-1978, 1 deel

d. Receptieboeken, 2 delen.
211. Krantenknipsels m.b.t. het functioneren als burgemeester van Hoorn, 1949 -1971, 3 omslagen.
212. Stukken m.b.t. het bezoek van H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden aan Hoorn, 1952, 1 omslag.
213. Uitnodigingen, programma's en menukaarten, ontvangen als burge­meester van Hoorn,1954-1971, 1 omslag.
214. Stukken m.b.t. de viering van Hoorn 600 jaar als stad, 1957 met 1 knipsel- en 1 fotoboek, 1 omslag en 2 delen.
215. Geschreven tijdschriftartikelen, 1957-1967, 1 omslag.
216. Stukken m.b.t. het bezoek van H.M. de Koningin aan Hoorn, 1958, 1 omslag.
217. Stukken m.b.t. Vereniging Kaap Hoorn-vaarders, 1961-1982, 1 omslag.
218. Bandopnamen van het afscheid als burgemeester van Hoorn, 1971, 1 spoel.
218A. Fotoboek en –map en receptieboeken bij afscheid als burgemeester, 1971, 4 delen
219. Correspondentie ontvangen n.a.v. het aftreden als burgemeester, 1971-1980, 1 omslag.
d. Financiële stukken
220. Kasboeken 1911-1934 en 1936-1962, 2 delen.
221. Transport en hypotheekakten Louise de Colignylaan 8, Hoorn, 1969, 1 omslag.
222. Accountantsrapporten t.b.v. berekening belastbaar inkomen, 1969-1974, 1 omslag
223. Correspondentie m.b.t. invaliditeitspensioen, 1970-1974, 1 omslag.
e. Stukken afkomstig van D.A.Canneman-Boland


 1. Uittreksel huwelijksregister, trouw- en familieboekje, 1936-1946 , 3 stukken.

225. Aktes, diploma’s en bewijzen 1912-1979, 16 stukken.


225A. Poëziealbum, 1920-1922
226. Stukken jaarclub De Fluitketel en VVSL, Leiden 1932-1986, 1 bundel.
227. Correspondentie ontvangen 1934-2003, t.w.:

   1. 1934

   2. 1934-35 van B.R.Canneman

   3. 1936 van B.R.Canneman

   4. 1936-1940

   5. 1940-1945

   6. 1952-1958

   7. 1966-1967 van A.F.Boland-Gelinck

   8. 1970-1996

   9. 2001 en 2003 9 bundels
 1. Toespraken op het gebied van emancipatie/vrouwenbeweging, 1958-1988, 1 bundel.

229. Mama’s Hondje, door Marietje (=M.C. van Leeuwen-Canneman), plm. 1964, 1 deel
 1. Oorkonden en medailles van verdienste (brons en zilver, Landsteiner) Rode Kruis, 1968, 3 oorkonden en 3 medailles.

231. Sinterklaasgedichten 1969-1990


232. Stukken m.b.t. de brochure De Burgemeestersvrouw, 1970, 1 bundel. [Toegevoegd penning van het Ned. Genootschap van Burgemeesters aan hun vrouwen, 1965].
233. Correspondentie ontvangen van Willen en Iet Canneman-Roos en kinderen, 1968- 1996, 1 bundel.
234. Verhalenboekjes door R.Kist-Boland, 1976,1982,1987, 3 delen
235. Vacantiedagboek, 1981-1990, 1 deel.
236. Stukken m.b.t. verjaardagsvieringen, 1987-1997, 1 omslag
237. Overpeinzingen na 50 jaar, over Assen..op 15 april 1945”, 16 april 1995 plus een bundel aantekeningen voor een levensverhaal 1995-1996, 1 bundel.
238. Oefen schets- en aquarellenboek beginperiode, z.j., 1 deel.
239. Teken- en aquarelwerk voor Arendsdorp, plm 1984, 1 omslag.
240. Aquarellen klein formaat, Schotland 1984, Loire 1985, Crans 1992, onbekend (14 stuks) toegevoegd: 1 ets met plaat, 1 omslag
241. Aquarellen album,1986, 1 deel.
242. Documentatie als aquarelliste 1992-1997, 1 bundel
243. Stukken en recensies aquarellenexpositie Hoorn, 1993, 1bundel.
244. Collectie schetsen en aquarellen, z.j. t.w: twee groot formaat (tot 1999) en 1 kleiner formaat non-figuratief uit laatste periode 1999- 2002, 3 omslagen.


 1. Waardepapieren, 1978- 2002, 1 omslag
 1. Afwikkeling inventaris en verhuizing uit Arendsdorp, Den Haag, 1999, 1 omslag.

247. Stukken m.b.t. het overlijden en de nalatenschap, 2003-2006, 5 omslagen en 2 delen


f. (Foto) albums

[steeds 1 deel, tenzij anders vermeld]
  1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina