Inhoudsopgave 1 1


Oudervereniging en MedezeggenschapsraadDovnload 324.64 Kb.
Pagina10/16
Datum20.08.2016
Grootte324.64 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

7.5 Oudervereniging en Medezeggenschapsraad

Het bestuur van de oudervereniging wordt ’ouderraad’ genoemd.


Nadat een leerling bij de school is ingeschreven, worden de ouders / verzorgers automatisch lid van de oudervereniging, tenzij zij schriftelijk te kennen geven dit niet te wensen.

De statuten en het huishoudelijke reglement zijn verkrijgbaar bij de secretaris. Iedere ouder met een kind tot in groep 8 kan zich kandidaat stellen voor de ouderraad en de ouderraad kan zelf ook kandidaten werven. Indien er meer kandidaten dan vacatures zijn, dan zijn er verkiezingen op de jaarvergadering.


De oudervereniging heeft een klankbordfunctie voor ouders en personeel en heeft een achterbanfunctie voor de MR. Allerlei zaken die speciaal met onze school te maken hebben worden tijdens de vergaderingen besproken en/of voorbereid. De ouderraad heeft o.a. tot taak de belangen van de ouders te behartigen, activiteiten te organiseren en ondersteunende werkzaamheden te verrichten.
De ouderraad bestaat uit 11 personen en vergadert minimaal 6 keer per jaar. De taken binnen de ouderraad worden onderling verdeeld. Op ‘De Stek’ hebben we een zeer actieve ouderraad die sterk betrokken is bij school. Op de vergaderingen is steeds een afvaardiging van het team aanwezig nl. de directeur en één van de teamleden. Na elke vergadering worden de notulen in de Schans gepubliceerd. Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom.
Contributie

De contributie van de oudervereniging is:

groep 1 t/m 4: € 10 (€ 2,- algemeen/kosten, € 8,- voor het uitstapje)

groep 5 t/m 7: € 20 (€ 2,- algemeen/kosten, € 18,- voor de schoolreis)groep 8: € 90,- (€ 2,- algemeen/kosten, € 18,- voor de schoolreis, € 70,- voor het schoolkamp)

Op de jaarvergadering wordt de contributie definitief vastgesteld.

De gelden voor het uitstapje, de schoolreis en het schoolkamp worden aan de school overgedragen. Het team coördineert deze zaken.

De contributie wordt in oktober, van het lopende schooljaar, geïnd. Desgewenst kan in twee gelijke termijnen worden betaald (oktober en maart).


Verder wordt van de ouders verwacht dat zij gemiddeld één keer per jaar een ochtend/middag hand- en spandiensten verrichten op school (tuinonderhoud) en één keer oberen in het gemeenschapshuis de Wis (meestal alleen groep 8). De hand- en spandiensten op school vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van de leerkrachten. De uitgespaarde kosten voor hand- en spandiensten op school komen volledig ten goede aan onze school, en dus ten goede van het onderwijs aan onze kinderen. De opbrengst van het oberen gaat naar de oudervereniging, waarmee activiteiten voor de kinderen gefinancierd worden. Deze vorm van ouderbijdrage is officieel niet verplicht maar we gaan ervan uit dat iedere ouder zijn verantwoordelijkheid neemt en zijn noodzakelijke bijdrage levert.
De oudervereniging organiseert o.a. de volgende activiteiten/werkzaamheden:

 • brigadieren coördineren

 • TSO (tussenschoolse opvang)

 • de organisatie rondom Sinterklaas in ‘De Wis’ en op school

 • kerstviering op school mede verzorgen

 • schoolcarnaval mede verzorgen

 • versieren bij de Eerste Heilige Communie

 • sinaasappel schenken op koninginnedag

 • collecteren voor het Rode Kruis

 • vervoer regelen voor uitstapjes van de kinderen

 • shirtjes beheren en wassen

 • schema opstellen voor tuinwerk en oberen

 • seizoensversieringen maken op de school

 • attenties verzorgen bij verjaardagen


De medezeggenschapsraad

Elke school is wettelijk verplicht een MR te hebben, die meepraat en meebeslist over belangrijke beslissingen die op school genomen worden. Dit kunnen o.a. onderwijskundige ontwikkelingen of bestuurlijke-, financiële -, materiële- of personele zaken zijn.

De MR praat mee over deze zaken en kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Voor een aantal zaken is instemming van de MR vereist, voor andere zaken geldt een adviesrecht. Een en ander is geregeld in het MR-reglement, dat op school ter inzage aanwezig is.

Het werk van de MR bestaat vooral uit veel lezen en vergaderen. Agenda’s, notulen, strategische beleidsstukken, onderwijskundige veranderingen binnen de school en jaarverslagen staan regelmatig op de agenda van de MR-vergadering.

Het aantal leden dat in de MR zitting heeft is afhankelijk van de grootte van de school.

Voor onze school zitten twee personen namens de ouders en twee personen namens het personeel in de MR. Een MR-lid wordt telkens voor 3 jaar gekozen.

(In het groene gedeelte achter in de schoolgids zijn de persoonsgegevens opgenomen.)

SPOVenray heeft sinds januari 1997 een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die bovenschoolse onderwerpen en gemeenschappelijke belangen bespreekt. Elke school heeft een afgevaardigde in deze GMR.

De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar. De directeur is bij deze vergaderingen als adviseur aanwezig. De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar. De agenda en de notulen zijn op school ter inzage. De vergaderdata zijn in ‘De Schans’ te lezen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: de GMR. Zij behartigt zaken die voor alle 21 scholen van gemeenschappelijk belang zijn.

Voor onze school zit er 1 afgevaardigde in de GMR.7.6 Ondersteunende werkzaamheden door ouders


Bij ons op school worden bij de volgende activiteiten hulp van ouders gevraagd:

excursies, onderhoud in en om de school, projecten e.d.

Een en ander vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de school.

Mochten er zich problemen voordoen dan wordt samen met de groepsleerkracht of, indien nodig, de directeur een oplossing gezocht.

Wanneer de school of een bepaalde groep hulp nodig heeft, dan kan het zijn dat u door een van de leden van de ouderraad wordt benaderd of door een van de leerkrachten.

Wij gaan ervan uit dat ouders die kinderen vervoeren in het kader van een schoolactiviteit een inzittendenverzekering hebben afgesloten.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina