Inhoudsopgave 1 1


Tussenschoolse opvang (TSO)



Dovnload 324.64 Kb.
Pagina11/16
Datum20.08.2016
Grootte324.64 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

7.7 Tussenschoolse opvang (TSO)


Sinds oktober 2006 is er een TSO op onze basisschool. Kinderen kunnen tussen de middag overblijven onder toezicht van vrijwilligere overblijfkrachten. Er is TSO op maandag, dinsdag en donderdag. De TSO wordt georganiseerd door de oudervereniging. De kinderen nemen zelf de boterhammen en het drinken mee.
Om het overblijven goed en duidelijk te organiseren is er een:

 • reglement voor de Tussenschoolse Opvang,

 • huishoudelijk reglement TSO.

 • afsprakenlijst TSO voor de leerling

 • aanmeldingsformulier TSO

Deze staan op de website van de school (http://castenray.dorpenvenray.nl/destek) en zijn ook verkrijgbaar bij de overblijfkrachten en de overblijfcoördinator
Aanmelden/afmelden overblijven

 • Voor elk kind dient een aanmeldingsformulier TSO en afsprakenlijst TSO voor de leerling volledig ingevuld, ingeleverd te zijn bij de overblijfcoördinator. Deze formulieren zijn verkrijgbaar op school bij de overblijfkracht en staan op de website van de school.

 • Structurele aan- en afmeldingen dienen altijd schriftelijk te gebeuren bij de overblijfcoördinator.

 • Incidenteel aan- en afmelden kan op maandag, dinsdag en donderdag (als er TSO is) van 12.00 tot 13.30 uur. Dit kan schriftelijk, persoonlijk of telefonisch (06-12035663) bij de overblijfkracht op school. Indien er op vrijdag ook TSO georganiseerd wordt, dan kan er op vrijdag ook op bovengenoemde tijden aan- en afgemeld worden. Op dit moment is dit nog niet gerealiseerd.

 • De kinderen die overblijven, moeten altijd van tevoren aangemeld zijn.

 • Indien er niet van tevoren afgemeld wordt, dan is de ouderbijdrage-TSO verschuldigd.

 • Bij ziekte: Het kind wordt ’s morgens ziek gemeld bij het team. Tevens geeft de ouder/verzorger aan of de andere kinderen uit het gezin overblijven. Het team geeft dit door aan de overblijfkracht. Voor het ziek kind en de andere kinderen uit hetzelfde gezin die niet overblijven wordt geen ouderbijdrage-TSO gevraagd.

De kosten (ouderbijdrage-TSO) zijn €2,-- per kind per keer. De ouders houden zelf ook de verschuldigde bedragen bij. We schrijven geen rekeningen uit. Na elke vierde kalenderweek (week 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52) betaalt de ouder/verzorger de ouderbijdrage-TSO binnen 10 dagen op

rekeningnr: 1387.03.930

ten name van: OV basisschool De Stek

omschrijving: TSO wk .. t/m .. naam kind (voor- en achternaam)

Als er meerdere kinderen van een gezin overblijven, dan één totaalbedrag overmaken.

Overblijfcoördinator: Marly Steeghs

Overblijfkrachten Annemie Duijkers


Mariet Strijbos
Tilly Versteegen
Riet Wismans

7.8 Verzekeringen


Voor bepaalde gelegenheden is er voor alle kinderen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.

Deze verzekering dekt het ongevallenrisico tijdens:

 het rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd;

 het verblijf op school;

 door school georganiseerde activiteiten onder leiding van de leerkrachten, resp. door het schoolbestuur of de ouderraad aangewezen personen.

De verzekering keert een bedrag uit bij overlijden en blijvende invaliditeit ten gevolgen van het ongeval.

De ongevallenverzekering is geen WA -verzekering. Een ongevallenverzekering vergoedt schade die de verzekerde zelf lijdt ten gevolge van een ongeval. Ze keert dus niet uit voor materiële schade, zoals schade aan fiets, kleding, bril, e.d. De premiekosten voor genoemde verzekering worden door het schoolbestuur gedragen.

7.9 Verkeersbrigadiers


Sinds maart 1986 is er aan onze school een verkeersbrigade verbonden.

Deze verkeersbrigade bestaat uit volwassen brigadiers en kinderen uit de hoogste basisgroep. Alle brigadiers hebben, voordat ze bevoegd zijn om te brigadieren, een theoretische opleiding van de politie gehad.

De brigadiers staan 4x per dag, elke keer een kwartier, bij de oversteekplaats aan de Horsterweg. Dat wil dus zeggen dat ze er ‘s morgens vanaf kwart over acht en ‘s middags vanaf kwart over één staan.

Hierbij een verzoek aan de ouders om hun kinderen dan ook niet te vroeg naar school te sturen.

Met het uitgaan van de school staan de brigadiers er tot maximaal 15 min. na schooltijd!

7.10 Bestrijding hoofdluis


Een werkgroep bestaande uit een aantal actieve ouders zet zich in om hoofdluis te helpen bestrijden door middel van controle bij de kinderen.

Deze controle op hoofdluis zal zijn op de eerste maandag na elke vakantie.

Als ouders zelf hoofdluis constateren bij hun kind(eren) dienen zij dat te melden op school bij de directeur.

In geval dat tussentijds hoofdluis geconstateerd wordt, kan besloten worden om twee extra controles te houden.

De controlerende leden van de werkgroep melden niet aan de kinderen of zij wel of geen hoofdluis hebben. Bij constatering van hoofdluis en/of neten worden de ouders benaderd.

7.11 Vangnetregeling schoolzwemmen


Het schoolzwemmen is afgeschaft per 1 augustus 2006.

Hiervoor in de plaats is door de gemeente een vangnetregeling opgezet.

De kinderen, die in groep 5 zitten en nog geen diploma A hebben, komen voor deze regeling in aanmerking. Deze regeling maakt het mogelijk dat ouders van deze kinderen de kosten van de zwemles vergoed krijgen van de gemeente.

Deze zwemlessen vinden buiten schooltijd plaats in de Sprank.

Een aanvraagformulier voor deze vergoeding kunt u op school verkrijgen.

7.12 Gedragscode, Klachtenregeling, Interne contactpersoon en machtsmisbruik


Gedragscode

Alle scholen van SPOVenray beschikken over een klachtenregeling welke onder andere aangeeft hoe er met name door ouders gehandeld kan worden als zij een klacht hebben over de handelwijze van de school of van de leerkracht. In het kader van deze klachtenregeling zijn de scholen aangesloten bij de Stichting KOMM. Deze organisatie zal de ouders, indien nodig, bijstaan in de verdere afhandeling van hun klacht.

Om duidelijkheid te scheppen in wat de scholen nu wel of juist niet dienen te accepteren in het gedrag van het personeel, de leerlingen en de ouders, is het nodig om gedragsregels te hebben. Dit protocol moet aan iedereen duidelijkheid verschaffen over wat door de scholen als respectvol en als onwenselijk wordt gezien en aan welke regels eenieder zich dient te houden.
Doel van de gedragsregels:


 • Als iedereen weet wat wel en niet mag, dan kun je beter voorkomen dat er misverstanden of problemen ontstaan.

 • Een gedragscode levert een bijdrage aan het scheppen van een schoolklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig kan voelen.

 • Wordt er toch een fout gemaakt, dan kan daar gemakkelijker iemand op worden aangesproken.

 • Als er daadwerkelijk een klacht wordt ingediend, dan kan de klachtencommissie deze regels ook betrekken in haar onderzoek naar de klacht.

 • De scholen maken door middel van gedragsregels naar buiten toe duidelijk hoe er met alle betrokkenen dient te worden omgegaan.


Klachtenregeling

Hier willen we u informeren over wat u kunt doen als u een klacht heeft over onze school of iemand op onze school.

Basisschool ‘De Stek’ is aangesloten bij de Stichting KOMM (Klachten Over MachtsMisbruik) en heeft daarmee ook de klachtenregeling van de stichting overgenomen. Hieronder leest u wat dat betekent als u een klacht heeft. Dit is slechts een beschrijving. Wilt u een klacht indienen, dan kunt u om de volledige klachtenregeling en toelichting vragen.

Deze klachtenregeling is gericht op de verbetering van de kwaliteit in de breedste zin van het woord. Op deze wijze wordt de rol van de ouders binnen de school versterkt. Klachten worden veeleer gezien als gratis adviezen en niet als bedreiging van het eigen gelijk. Daarom is het ook belangrijk dat klachtenbeleid laagdrempelig is, in het belang van ouders, kinderen en school.

Vaak komt het voor dat een klacht in eerste instantie terechtkomt bij een leerkracht, zeker als de 'psychologische afstand' tot de directeur en/of interne contactpersoon als groot wordt ervaren. Vaak wordt de klacht opgelost voordat ze de directeur of de interne contactpersoon bereikt.
Aard van de klacht

In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en

‘overige klachten’.

Onder machtsmisbruik verstaan we seksuele intimidatie, discriminatie, agressie / geweld.

De overige klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, de schoolorganisatie, etc.
Klachtenregeling ‘Overige klachten’

We gaan ervan uit dat u met een klacht in eerste instantie naar de betrokkene(n) gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. Bent u nog niet tevreden, dan kunt u het bevoegd gezag (het bestuur) inlichten. Namens het bestuur zal de algemeen directeur, Yvonne Raaijmakers, samen met u zoeken naar een bevredigende oplossing.

Komt u er samen dan niet uit, dan wordt de klacht voorgelegd aan een klachtencommissie. Deze klachtencommissie bestaat uit:


 • de algemeen directeur van de SPOVenray en regio;

 • een lid uit de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad;

 • een onafhankelijke voorzitter van de Stichting KOMM.

De commissie zal naar uw verhaal luisteren en naar het verhaal van degene waarover u een klacht heeft. De commissie zal een voorstel doen om te komen tot een oplossing van het conflict. Het bestuur van de school neemt uiteindelijk op basis van dit advies een besluit.
Klachtenregeling ‘Machtsmisbruik’

De interne contactpersoon:

Soms is er sprake van ernstige klachten, over een vorm van machtsmisbruik. U kunt daarbij denken aan seksuele intimidatie, discriminatie, agressie/ geweld. Het is belangrijk om deze klachten niet binnen de school zelf af te handelen, maar daarvoor onafhankelijke, externe deskundigen in te schakelen. De klachtenregeling van de Stichting KOMM voorziet hierin.

Wanneer u een klacht heeft over machtsmisbruik kunt u daarvoor in eerste instantie terecht bij de interne contactpersoon van de school. U vindt de interne contactpersoon met adresgegevens achter in deze schoolgids.

De interne contactpersoon zal naar uw verhaal luisteren en samen met u bekijken wat er moet gebeuren. De interne contactpersoon gaat niet zelf aan de slag met uw klacht, maar gaat met u samen de te bewandelen weg zoeken.

Per 1 juli 1999 is de meld- en aangifteplicht bij seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs van toepassing.
De externe vertrouwenspersoon:

Voor de basisscholen in de gemeente Venray zijn twee externe vertrouwenspersonen aangezocht die deskundig zijn op het terrein van machtsmisbruik en de gevolgen ervan voor kinderen of onderwijsgevenden. De naam van de externe vertrouwenspersonen vindt u achter in deze schoolgids.

De externe vertrouwenspersoon zal met u over uw klacht praten en kijken welke stappen wenselijk zijn. U beslist daarbij welke stappen u wilt zetten, de vertrouwenspersoon ondersteunt u desgewenst daarbij.

Indien u geen vertrouwen heeft in de interne contactpersoon, dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon.


De klachtencommissie:

Mocht u een officiële klacht willen indienen, dan komt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Stichting KOMM. De commissie bestaat uit drie leden, die deskundig zijn op het gebied van machtsmisbruik, onderwijs en recht, t.w. een jurist en twee gedragsdeskundigen. De klachtencommissie zal u, de aangeklaagde en mogelijke getuigen uitnodigen voor een hoorzitting. Als het wenselijk is om jonge kinderen te horen zullen de gedragsdeskundigen het kind interviewen en hiervan video-opnamen maken.


Wanneer de commissie haar onderzoek heeft afgerond, doet zij een uitspraak of de klacht wel of niet gegrond is. Bij een gegronde klacht wordt het bestuur van de school geadviseerd over te nemen maatregelen. Het bestuur beslist uiteindelijk wat zij met dat advies doet. Als het advies niet opgevolgd wordt, dient het bestuur dit uitvoerig toe te lichten.

Indien wenselijk kan de (ambtenaren-)rechter vaststellen of het besluit van het bestuur juist geacht kan worden.






1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina