Inhoudsopgave 1 1


Richtlijnen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens van leerlingen en personeelDovnload 324.64 Kb.
Pagina12/16
Datum20.08.2016
Grootte324.64 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

7.13 Richtlijnen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens van leerlingen en personeel

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) schrijft voor dat persoonsgegevens alleen met toestemming van de betrokkenen gebruikt mogen worden. Binnen een organisatie is dit ook toegestaan zonder toestemming, wanneer er gerechtvaardigd belang mee gemoeid is. Zo’n belang kan voortvloeien uit de doelstelling van de organisatie. In de praktijk zijn zoveel verschillende situaties denkbaar dat het geven van precieze richtlijnen voor al die situaties ondoenlijk is. In situaties, waar bovenstaande regel duidelijk van toepassing is, moet gewerkt worden in de geest van de wetgeving. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het volgende:


  • In veel gevallen is een inschatting van de gevoeligheid van de gegevens nodig. Gebruik van persoonsgegevens, die niet (gemakkelijk) in openbare bronnen terug te vinden zijn, ligt in het algemeen gevoelig. Een voorbeeld daarvan is de door de leerling behaalde cijfers.

  • Een combinatie van verschillende gegevens ligt altijd gevoeliger dan die gegevens afzonderlijk.

Foto’s, waarop personen staan afgebeeld, moeten ook als persoonsgegevens worden beschouwd, omdat het een momentopname betreft en de foto de betrokkenen in het algemeen laat zien in een bepaalde context.


Algemeen

Bij de inschatting van de gevoeligheid van persoonsgegevens van leerlingen en personeel dient het personeel van SPOVenray zich terughoudend op te stellen. Dat wil zeggen dat in geval van twijfel altijd toestemming moet worden gevraagd aan de betrokken persoon/personen.

Bij het vragen van toestemming dien een personeelslid van SPOVenray zich bewust te zijn van de afhankelijke positie waarin de ouder of leerling zich bevindt. Er mag op geen enkele wijze druk worden uitgeoefend om de toestemming te verkrijgen.

Wanneer het om bekendmaken van uitgebreide, privacygevoelige informatie gaat, is bij alle leerlingen ( jonger dan 16 jaar) toestemming van de ouders/opvoeders nodig. Zo’n toestemming kan altijd weer ingetrokken worden.


Gegevens vastleggen en inzien

De school mag alleen gegevens over leerlingen vastleggen, die nodig zijn voor de doelstelling van de organisatie. Ouders en leerlingen hebben er recht op te weten welke gegevens er worden vastgelegd.

In het verlengde hiervan geldt dat het personeel alleen die gegevens mag inzien, die voor het uitoefenen van zijn/haar speciale taak in de organisatie nodig zijn. De school heeft de verplichting al het mogelijke te doen om inzage van de gegevens door anderen (ook personeel dat voor zijn/haar taakuitoefening geen inzage nodig heeft) onmogelijk te maken.

In de volgende gevallen mogen foto’s zonder toestemming vooraf gepubliceerd worden:  • Foto’s van personeel en/of leerlingen bij optredens voor publiek (bijv. jubilea, musicals, sportdagen etc.).

  • Foto’s van personeel en/of leerlingen bij spreken in openbaar ( bijv. aankondigingen, speeches etc.).

  • Foto’s van personeel en/of leerlingen in normale schoolse situaties ( bijv. tijdens een les of schoolactiviteit).

Bij alle foto’s van personen, waarbij het denkbaar is dat deze niet akkoord gaan met publicatie, is publicatie niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk toestemming voor de publicatie is gegeven. Voorbeelden hiervan zijn:  • Foto’s waarop herkenbare personen duidelijk onflatteus staan afgebeeld.

  • Foto’s waarbij de situatie of de combinatie van afgebeelde personen aanleiding kan geven tot een verkeerde interpretatie van de foto.

  • Foto’s van personen die een intieme relatie tonen.

Daarnaast is het altijd mogelijk voor afgebeelde personen om achteraf bezwaar te maken tegen publicatie op de website. De foto zal dan verwijderd worden.


Wanneer foto’s van personen worden gecombineerd met namen, anders dan bij foto’s van min of meer openbare optredens, zoals de musical, dient altijd toestemming te worden gevraagd. Dat geld ook voor het gebruik van alleen voornamen, al zal dat in het algemeen als minder privacygevoelig worden ervaren, dan het gebruik van volledige namen. Als gevolg daarvan zal gemakkelijker toestemming worden gegeven.
N.B.: Daar waar personeel staat: lees stagiaires, hulpouders, andere vrijwilligers, die onder supervisie van leerkrachten actief zijn op school.

7.14 Aanname, verwijdering en schorsing van leerlingen


Het bestuur van de SPOVenray en regio heeft, met in acht neming van de wettelijke bepalingen in deze, beleid ontwikkeld voor wat betreft aanname, verwijdering en schorsing van leerlingen.

Hoewel onze school in principe open staat voor alle leerlingen in de basisschoolleeftijd, kunnen er zich situaties voordoen waarin niet zonder meer tot toelating overgegaan wordt. Hierbij valt te denken aan kinderen uit andere dorpen of wijken van de gemeente Venray, kinderen vanuit de speciale school voor basisonderwijs, kinderen met een handicap, ruimtegebrek door een groot aantal leerlingen op school, etc.

In zo'n situatie volgt altijd overleg tussen ouders, directeuren van de betrokken scholen en, indien nodig, de Leerling Aanname Commissie van het bestuur die, na alle betrokkenen en eventueel inspectie gehoord te hebben, een voorstel kan doen naar het bestuur.

In andere voorkomende gevallen wordt gehandeld volgens de nota van het SPOVenray: ‘Aanname, verwijdering en schorsing van leerlingen’. Een exemplaar is op onze school aanwezig ter inzage.7.15 Voor- en naschoolse opvang


Met ingang van 1 augustus 2007 moeten scholen, als ouders daarom vragen, de mogelijkheid bieden tot opvang. Na overleg met de medezeggenschapsraad heeft SPOVenray besloten deze opvang uit te besteden aan een professionele organisatie voor kinderopvang.

Voor de voor- en naschoolse opvang (VNO) heeft SPOVenray een samenwerkingsovereenkomst gesloten met SSK-Venray. Het staat ouders uiteraard vrij om gebruik te maken van een andere organisatie, zoals bijvoorbeeld Nissehoff of

Kinderopvang De Poehbeer.

Informatie over de opvangmogelijkheden en tarieven bij SSK kan op de school worden opgevraagd. Hier zijn ook de aanmeldingsformulieren verkrijgbaar.

De opvang is niet gratis, zoals soms gedacht wordt. Wel kunnen ouders via de belastingsdienst een zogenaamde toeslag krijgen, waardoor de voor-en naschoolse opvang voor werkende ouders een stuk interessanter wordt.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina