Inhoudsopgave 1 1Dovnload 324.64 Kb.
Pagina13/16
Datum20.08.2016
Grootte324.64 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

7.16 Veiligheid op school


SPOVenray en de school waar uw kind zit, hechten groot belang aan het gevoel van veiligheid dat uw kind moet kunnen hebben voor de tijd dat het onder onze hoede is. Ook de medewerkers van de school moeten in een veilige omgeving kunnen werken. Om deze veiligheid inhoud te geven beschikken alle scholen van SPOVenray over een preventiemedewerker, bedrijfshulpverleners en een interne contactpersoon.

In een aantal documenten is vastgelegd langs welke weg de veiligheid op scholen wordt nagestreefd. SPOVenray beschikt hiertoe o.a. over een gedragscode. Hierin staat beschreven welk gedrag er van leerlingen, ouders en medewerkers verwacht wordt. Er is tevens in opgenomen welk gedrag niet getolereerd wordt en welke maatregelen genomen worden als men zich hieraan niet houdt.

Daarnaast hebben we een overeenkomst gesloten met enkele partners waarin staat beschreven hoe we elkaar zullen helpen de veiligheid op en rond de school te bevorderen. Dit document heeft de naam “Convenant De Veilige School”. We hebben met de partners vastgelegd wanneer er bijvoorbeeld melding of aangifte van misdragingen bij de politie zal worden gedaan. Bij de politie zijn twee ambtenaren speciaal belast met de contacten met de scholen. Onze partners binnen dit convenant zijn: de gemeente, Bureau Halt, Raaylandcollege, Gilde-opleidingen en de politie Venray.

Zowel de Gedragscode als het Convenant De Veilige School liggen op school ter inzage voor de ouders.8. De ontwikkelingen van het onderwijs op onze school
8.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school


Op een aantal manieren werken we aan verdere kwaliteitsverbetering: werken met moderne lesmethoden, bekwaam personeel en het consequent volgen van de resultaten van de leerlingen.

Beleidsvoornemens voor de komende jaren ( schoolplan 2007-2011)

8.2 Zorg voor de relatie school en omgeving


De school heeft contacten met en werkt samen met andere scholen en instellingen.

Zo is er op bestuurlijk niveau al een samenwerking met de andere scholen. Veel beleid wordt ontwikkeld voor alle scholen onder het bestuur van de SPOVenray. Een duidelijk te noemen voorbeeld hiervan is de inzet van personeel. De leerkrachten zijn niet meer in dienst van één school, maar van het bestuur. Zij kunnen dus op alle scholen onder het bestuur ingezet worden.

Ook de ‘Speciale School voor Basisonderwijs’ in de gemeente Venray valt onder het bestuur van de SPOVenray. Deze school zorgt mede voor hulp bij begeleiding van zorgleerlingen. Natuurlijk kan een leerling van onze school, na een uitvoerige procedure (zie ook hoofdstuk 5) ook overgeplaatst worden naar deze school.

Daarnaast heeft de school relaties met: • Scholen voor voortgezet onderwijs: bij de overgang van de leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs vindt overleg plaats. Ook over leerlingen die onze school reeds verlaten hebben, vindt overleg plaats.

 • Bibliotheek: voor bezoeken, maar ook voor het lenen van boeken voor de kinderen of voor projecten op school.

 • BCO Onderwijsadvies: een adviesdienst die de school begeleidt bij de ontwikkeling van haar onderwijs. Ook bij de begeleiding van en hulp aan zorgleerlingen komt zij in beeld, zeker als er het vermoeden bestaat dat er hulp gevraagd moet worden aan de Speciale school voor Basisonderwijs.

 • Inspectie voor Basisonderwijs: samen met de inspectie wordt zorg gedragen voor de kwaliteit van het onderwijs op onze school.

 • GGD: de schoolarts en de logopedist, onderzoek,voorlichting en het lenen van materialen.

 • PABO: de opleidingsschool voor leerkrachten basisonderwijs. De meeste stagiaires die u op onze school treft, studeren aan deze school.

 • School Maatschappelijk Werk: schoolmaatschappelijk werk is er voor kinderen met problemen op school waarbij de thuissituatie een rol kan spelen.

 • REC ( Regionale Expertise Centra) : zij verzorgen speciaal onderwijs in de regio en bieden ambulante begeleiding aan reguliere scholen waar kinderen met een handicap les krijgen. Daarnaast verzorgt het REC de indicatiestelling via de Commissie voor de Indicatiestelling (Cvl's) en bepaalde vormen van diagnostiek en verlengde diagnostiek (bv. observatie).

 • PCL ( Permanenete Commissie Leerlingenzorg): de PCL beoordeelt, na aanmelding van een leerling door de ouders, of een leerling toelaatbaar is tot een speciale school voor basisonderwijs, of met de nodige begeleiding op de basisschool kan blijven.

 • Peuterspeelzaal: er vindt twee keer per jaar een vergadering plaats met de leiding. De leerkracht van basisgroep 1 bezoekt een speelmorgen van de peuterspeelzaal.

Voorts is er incidenteel contact met:

 • Bureau Jeugdzorg;

 • Politie;

 • De kindertelefoon;

 • De CAD (Centrum voor Alcohol en Drugs; geeft voorlichting);

 • Staatsbosbeheer;

 • Het HALT-bureau;
 • Jeugdnatuurwacht: De leerlingen van basisgroep 4 kunnen er lid van worden (of blijven). Deze organisatie stelt zich ten doel de jeugd liefde en bewondering voor de natuur bij te brengen en vooral ook een ‘milieubewust’ gedrag aan te kweken bij de leden zelf.


Zij doet dit door het opzetten van diverse activiteiten gedurende het schooljaar. Vrijwel wekelijks kunt u hierover wel iets lezen in ‘Peel en Maas’. Van de ouders wordt een kleine bijdrage gevraagd bij inschrijving. Nadere informatie krijgen de leerlingen mee naar huis.

 • Rigg-ting: de Rigg-ting is een onderdeel van de Mutsaersstichting. Zij biedt behandeling, begeleiding, verzorging, onderzoek en onderwijs aan kinderen en jeugdigen tot en met zeventien jaar met psychiatrische stoornissen, gecombineerd met hulp aan hun gezinnen.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina