Inhoudsopgave 1 1Dovnload 324.64 Kb.
Pagina2/16
Datum20.08.2016
Grootte324.64 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

1. EEN WOORD VOORAF
1.1 voorwoord


Voor u ligt de schoolgids van basisschool ‘De Stek’ uit Castenray.

Deze gids geeft u informatie over zaken, die voor u als ouder/verzorger van belang zijn om te weten, bijvoorbeeld: • de doelstelling van onze school

 • ontwikkeling en organisatie van het onderwijs

 • de zorg voor de kinderen

 • contacten met de ouders/verzorgers

Samen met de kalender en de informatie van ‘De Stek’ in het dorpsblad ‘De Schans’, zorgt deze schoolgids voor een zo zorgvuldig mogelijke informatievoorziening over de activiteiten van basisschool ‘De Stek’.

Mochten er van uw kant nog vragen of opmerkingen zijn over deze schoolgids, dan horen wij dat graag van u.
De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met deze schoolgids.
Met vriendelijke groet,
mede namens team basisschool ‘De Stek’,
Femke van de Laar,

directeur
1.2 Het college van bestuur


Per 1 augustus 2007 is er binnen SPOVenray sprake van een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

Mevrouw Y. Raaijmakers vormt het College van Bestuur.

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de

21 scholen en is werkgever van alle medewerkers SPOVenray.

Het College van Bestuur wordt hierbij bijgestaan door drie stafleden: voor onderwijskundige zaken, materiële zaken en WSNS de heer J. Brouwer, voor financiële zaken dhr. J.Hendriks, voor personele zaken de heer C. van Hout en de dames van het secretariaat, mevrouw M. Koch en mevrouw J. Arts.

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden die zijn voorgedragen uit de drie zuilen: openbaar, protestants-christelijk en rooms-katholiek onderwijs.

De voorzitter is mevr. M. Boersma (RK), de overige leden zijn dhr. H. van der Locht (OO), en dhr. K. van Soest (RK), mevr. E. Smits (RK), mevr. N. Kleijwegt (OO) en dhr. W. Palmen (PC).

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van bestuur of die de kwaliteit van het onderwijs op een goede wijze bevordert en het werkgeverschap zorgvuldig vorm geeft.


Voor u als ouder blijft de school uiteraard het aanspreekpunt voor alle zaken die uw kind of de school aangaan. De directie draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. Het College van Bestuur is verheugd dat het onderwijs op haar scholen van goede kwaliteit is. Ook al weten we dat het nooit goed genoeg kan zijn.
Het belang van ouderparticipatie en de medezeggenschap neemt toe. Via de medezeggenschapsraad (M.R.) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.) wordt deze inbreng gewaarborgd. De school streeft ernaar om ouders optimaal te betrekken bij de ontwikkeling van de school. Zij legt daartoe verantwoording af aan ouders middels deze schoolgids. Dit is het gevolg van de invoering van de kwaliteitswet. In deze wet wordt ook geregeld dat er klachtenregelingen zijn m.b.t. klachten over de gang van zaken op school. In deze schoolgids kunt u hierover meer lezen.
De school is er voor de kinderen.

Directie, team en alle andere geledingen willen samen met u, ouders, de school tot een steeds betere school maken met een prettig en veilig werkklimaat en goede resultaten.

Wij wensen u allen en vooral de kinderen weer een fijn schooljaar toe.

Yvonne Raaijmakers,

College van Bestuur,

Eindstraat 42, 5801 CR Venray

Tel: 516215 / Fax: 516214

e-mail: bmt@spovenray.nl

website: www.spovenray.nl

2. ONZE SCHOOL

Basisschool 'De Stek' is een relatief kleine school met een katholieke signatuur. Er zitten gemiddeld negentig tot honderd leerlingen op onze school. Zij zijn verdeeld over vier basisgroepen. Alle groepen zijn gecombineerd, zodat we de combinaties 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 hebben.

Naast de uren voor de leerkrachten die de verantwoordelijkheid hebben voor het onderwijs in de groepen, worden er extra uren ingezet voor splitsing van groep 3/4 en interne begeleiding.
De naam 'De Stek' staat symbool voor:
'Het jonge leven dat, mits met zorg omringd, tot volle wasdom zal komen', en

'De veilige, geborgen plek waar men zich thuis voelt'.


3. Waar staan we als school voor?
3.1 Onze missie


Na het verlaten van basisschool ‘De Stek’, willen we dat onze kinderen kunnen zeggen:
Op ‘De Stek’

had iedereen een fijne plek.

Iedereen werd gewaardeerd

en we hebben veel geleerd.”


3.2 Onze visie


De ontwikkeling van elk kind is een uniek meesterwerk. Wij willen het beste in het kind naar boven halen en zorgen voor een maximale ontplooiing van elk kind. Dit doen wij door af te stemmen op belangstelling, talent en vaardigheid van het kind op een actieve, plezierige en stimulerende manier in een veilige, prettige en ordelijke sfeer.

3.3 Onze afspraken met elkaar


 • We behandelen elkaar, zoals we zelf behandeld wensen te worden’.

Dit is de ‘Gouden Regel’ van onze school, die met hoofdletters wordt geschreven.

 • We hebben respect voor een ander, ook al denkt of doet hij/zij anders dan wij of ziet hij/zij er anders uit.

 • Als we samen zijn, zorgen we voor een gezellige en leuke sfeer.

 • We pesten niemand, sluiten niemand buiten, doen niemand pijn, lachen en schelden

niemand uit en roddelen over niemand. (zie afspraken STOP-methode blz. 13)

 • We gaan er van uit dat iedereen een of meer dingen goed kan. Het is beter daar naar te kijken dan naar dingen die iemand niet goed kan.

 • We proberen elkaar zoveel mogelijk te helpen, zeker als een ander daar om vraagt.

 • Het is geven en nemen in het leven. Hou dus rekening met een ander.

 • Niet zonder toestemming aan andermans spullen zitten.

 • Niet iedereen is gediend van brutaal gedrag, dus we houden rekening met ons taalgebruik en ons gedrag.

 • Iedereen is aanspreekbaar op hetgeen hierboven staat.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina