Inhoudsopgave 1 1


De organisatie EN WERKWIJZE van ONS onderwijsDovnload 324.64 Kb.
Pagina3/16
Datum20.08.2016
Grootte324.64 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

4. De organisatie EN WERKWIJZE van ONS onderwijs
4.1 De organisatie van de school


Werkwijze

Wij vinden het belangrijk dat kinderen het fijn vinden om naar school te gaan. We doen ons best hen een plezierige schooltijd te bezorgen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er prestaties geleverd worden.

Wij kiezen voor werkvormen die kinderen activeren, zoals zelfstandig werken en samenwerkend leren.

Zelfstandig werken is binnen onze school en voor de toekomstmogelijkheden van de kinderen zeer belangrijk. Wanneer de ene groep instructie krijgt, verwerkt de andere groep leerstof zelfstandig. Het is onze taak het onderwijs zo te organiseren, dat elk kind optimale kansen krijgt om op zijn/haar niveau zoveel mogelijk te leren. Uitgangspunten hierbij zijn de wettelijk voorgeschreven kerndoelen.

Er zijn differentiatiemogelijkheden om recht te doen aan de individuele verschillen in leerbehoeften bij de leerlingen, al dan niet vastgelegd in een hulpplan (handelingsplan).

De vorderingen van de kinderen worden in kaart gebracht met behulp van een leerlingvolgsysteem, hoofdzakelijk dat van CITO, en andere (eigen) toetsen en testen. Niet alleen om te beoordelen, maar ook om beslissingen te kunnen nemen ten behoeve van de voortgang van het onderwijs.


De samenstelling van de groepen

Basisschool ‘De Stek’ heeft vier basisgroepen; men spreekt ook van combinatiegroepen. Dit betekent dat de jaargroepen steeds twee aan twee gegroepeerd zijn en les krijgen. Natuurlijk is het wel zo dat iedere groep zijn eigen programma heeft.

De groepering van de leerlingen heeft te maken met hun leeftijd/ontwikkeling.

In basisgroep 1, leeftijden van 4, 5, en 6 jaar (soms 7 jaar).

In basisgroep 2, leeftijden van 6, 7, en 8 jaar (soms 9 jaar).

In basisgroep 3, leeftijden van 8, 9, en 10 jaar (soms 11 jaar).

In basisgroep 4, leeftijden van 10, 11, en 12 jaar (soms 13 jaar).

Elk kind brengt twee jaar door in een basisgroep; indien nodig drie jaar. (Dit gebeurt alleen als daarover met de ouders uitvoerig overlegd is, en er toestemming voor gegeven is).

Op dinsdagmiddag wordt basisgroep 2 gesplitst, zodat één jaargroep één leerkracht heeft. De tijd voor klassenverkleining wordt steeds meer ingezet voor hulp aan individuele leerlingen of een aantal leerlingen die dezelfde extra instructie nodig hebben.
Zieke leerlingen

Als blijkt dat uw kind door ziekte niet naar school kan komen dan is het van belang dat u dit, aan de leerkracht kenbaar maakt ( niet via e-mail of fax). Deze kan samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn om het onderwijs aan uw kind voort te zetten.

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de deskundigheid van een consulent voor zieke leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst (BCO onderwijsadvies, Venlo, 077 3519284).

Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat uw kind in die situatie goed contact heeft met de klasgenoten en de leerkracht.

Als u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen dan kunt u informatie vinden op de website van Ziezon, het landelijk netwerk, www.ziezon.nl

4.2 Activiteiten in de groepen


In de groepen 1 en 2 werken we vanuit het principe ‘Basisontwikkeling’, waarbij we voornamelijk aan de hand van projecten en onderwerpen zoveel mogelijk aansluiten bij de belangstelling en belevingswereld van de kinderen.

Veel activiteiten gebeuren vanuit de kring. De taalontwikkeling neemt in de kring een belangrijke plaats in. De kinderen praten met en luisteren naar elkaar, ze leren ervaringen en gevoelens te verwoorden en vergroten zo hun woordenschat. Er wordt gesproken over de wereld om ons heen, rekenactiviteiten komen aan bod en we maken muziek.


Vanuit het planbord start de werkles. Elke week worden er één of meerdere weekopdrachten aangeboden. Dit kunnen opdrachten zijn waar de kinderen zelf voor kunnen kiezen ( ‘magjes’). Dit kunnen echter ook opdrachten zijn die de kinderen opgelegd krijgen (‘moetjes’). De kinderen kiezen zelf wanneer ze aan welke opdracht willen werken binnen een bepaalde vastgestelde tijdspanne. De kinderen zorgen tijdens de werkles zelf voor het benodigde materiaal en leren al spelende. Bij dit alles krijgt de werkhouding veel aandacht.
Vanaf groep 3 gebeurt de aanbieding van de leerstof veelal aan de hele groep, maar de verwerking kan verschillend zijn. Afhankelijk van de gekozen werkvorm kunnen de leerlingen in groepen zitten of apart.

De doorgaande lijn van kleuter naar groep 8 gaat via spel en aanvankelijk leren naar werken met dag- en weektaken, waarbij de klassikale momenten niet worden vergeten.Basisvakken


De vakken lezen, taal, rekenen en schrijven vormen de basisvaardigheden. Het is de basis voor elke verdere ontwikkeling.
Lezen

Groep 1/2: In de loop van de kleuterperiode wordt de interesse gewekt voor letters. Er is een leeshoek waar o.a. leesmateriaal, als voorloper op het materiaal van groep 3, wordt aangeboden.

Groep 3: In groep 3 beginnen de kinderen met methodisch lezen. We werken met de methode: ‘Veilig leren lezen’. Tijdens en na het doorwerken van de methode is er ruimte om op eigen niveau te lezen.

Bavi-lezen: Bavi-lezen betekent plezier beleven aan lezen, rustig ontspannend. Alle leerlingen lezen stil, ook de leerkracht leest. Het niveau en het thema wordt afgestemd op het leesniveau en de beleving van het kind.

Groep 4 t/m 8: In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en studerend lezen te liggen. Hiervoor wordt vanaf groep 4 de methode ‘Goed gelezen’ gebruikt.

Groep 4 t/m 6: In deze groepen wordt tevens aandacht geschonken aan het technisch lezen. Dit gebeurt twee keer per week, via de methode ‘Goed gelezen’.

Daarnaast brengen we met verschillende groepen een bezoek aan de bibliotheek, doen we mee aan de kinderboekenweek en de Nationale Voorleeswedstrijd.


Taal

Groep 1/2: In de kleuterperiode wordt veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling door middel van allerlei “talige”activiteiten. Als bronnenboek wordt ‘Schatkist taal’ gebruikt.

Groep 3: In groep 3 wordt gewerkt met de methode ‘Veilig Leren Lezen’ waarbij ook veel accenten gelegd worden op de taalontwikkeling.

Groep 4 t/ 8: In deze groepen werken we met de methode ‘Taal op Maat’.

Er is veel aandacht voor zowel mondeling als schriftelijk taalgebruik: spelling, taalbeschouwing, taalexpressie, stellen, boekbesprekingen en spreekbeurten.
Rekenen

Groep 1/2: Rekenactiviteiten vinden dagelijks plaats in de kleutergroepen. Zowel tijdens de kringactiviteiten als tijdens de werklessen zijn kinderen bezig met allerlei vormen van tellen en getalbegrip. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van het bronnenboek ‘Pluspunt’.

Groep 3 t/m 8: Vanaf groep 3 wordt voor het rekenonderwijs de methode ‘Pluspunt’ gehanteerd. Leerlingen zijn individueel en/of samen bezig met allerlei reken-activiteiten. Dit kan in het schriftelijk verwerken van werkbladen, maar het kunnen ook opdrachten zijn waar leerlingen al overleggend moeten komen tot een oplossing van het rekenprobleem. Daarbij staat centraal dat er bijna altijd meerdere oplossingsmanieren mogelijk zijn.
Schrijven

Groep 1/2: De ontwikkeling van de grove en fijne motoriek wordt vanaf groep 1 gestimuleerd d.m.v. het werken met ontwikkelingsmaterialen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het rijgen van een kralenketting.

Groep 3 t/m 8: In groep 3 wordt gestart met het methodisch schrijven. In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we de methode ‘Handschrift’.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina