Inhoudsopgave 1 1Dovnload 324.64 Kb.
Pagina5/16
Datum20.08.2016
Grootte324.64 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

4.4 Voorzieningen in het schoolgebouw


  groepslokalen: - leslokaal

 gemeenschappelijke ruimte:

- voor lichamelijke oefening van basisgroep 1 en 2

- extra leslokaal

- voor vieringen

- voor ouderavonden

 handenarbeidruimte:

- lessen handenarbeid

- extra lesruimte

- voor TSO

 computerruimte en bibliotheek:

- verzamelcentrum voor leesboeken en informatieboeken

- extra lesruimte

- computereiland (computernetwerk)


 personeelskamer: - koffiekamer voor het team

- vergaderruimte team

- orthotheek (verzameling boeken, toetsen en extra materialen voor (zorg)leerlingen)

 spreekkamer:

- ruimte voor de intern begeleider

 directeurskamer

 3 toiletgroepen

 opbergruimte voor leermiddelen en verbruiksmaterialen

 zolder (technische ruimte en bergruimte)

5. De zorg voor de leerlingen
5.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school


Uw kind kan naar de instroomgroep ( groep 0) of naar groep 1 als het 4 jaar is. Vanaf die dag is het hele dagen welkom op onze school.

Medio maart worden ouders, waarvan het kind in het volgende schooljaar 4 jaar wordt, in de gelegenheid gesteld hun kind te komen aanmelden voor onze basisschool.

De precieze datum wordt te zijner tijd in het Castenrayse weekblad ‘De Schans’ vermeld.

Kinderen die in oktober tot en met december ingestroomd zijn worden in groep 1 geplaatst. Komen ze na 1 januari voor het eerst naar school dan starten ze in de instroomgroep ( groep 0). Natuurlijk zorgen wij ervoor dat we uw kind goed volgen en tijdig aangeven of uw kind kan doorstromen of verlenging nodig heeft.


Tot een maand voor de zomervakantie worden leerlingen die 4 jaar geworden zijn tot de school toegelaten. Leerlingen die binnen een maand voor de zomervakantie 4 jaar worden, komen in principe na de zomervakantie voor het eerst op school.

Met ouders die toch willen dat hun vierjarig kind de school gaat bezoeken, zal intensief overleg worden gevoerd. Hierbij zal vooral gekeken worden naar het belang van het kind.

Er kunnen zwaarwichtige argumenten zijn, waardoor op een school van deze algemene

SPOVenray regel wordt afgeweken. Dat kan pas na uitvoerig overleg en instemming van de betrokken ouders.


De Wet op het Primair Onderwijs geeft de mogelijkheid van zo genaamde ‘schoolgewenning’. Dat houdt in dat kinderen van 3 jaar en 10 maanden, gedurende ten hoogste 5 dagdelen, reeds op school kunnen worden toegelaten om alvast te wennen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Tevens wordt dan afgesproken wanneer het kind definitief op school komt.

De Wet op het Primair Onderwijs bepaalt ook dat kinderen in ongeveer acht jaar de school moeten doorlopen, maar dat zij in elk geval de basisschool dienen te verlaten aan het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt.5.2 Aanmelden bij een school voor voortgezet onderwijs


Wanneer uw kind de basisschool heeft doorlopen dient er een keuze te worden gemaakt voor een school voor voortgezet onderwijs. Op een speciale ouderavond over het voortgezet onderwijs vertellen we de leerlingen en hun ouders welke mogelijkheden er zijn. Bij de keuze spelen drie aspecten een rol:

1. de wens van het kind/de ouders

2. het advies van de basisschool

3. de uitslag van een onafhankelijke test

Ook dit schooljaar zal dit de ‘Cito Eind toets’ zijn. Deze toets wordt op school afgenomen en de uitslag hiervan zal worden meegewogen bij de schoolkeuze. Aan deze toets zijn voor de ouders geen extra kosten verbonden. Het voortgezet onderwijs hecht in steeds grotere mate waarde aan de uitslag van de Cito-toets.

Uiteraard is ook het advies van de leerkracht(en) van het kind belangrijk. Zij zullen in een persoonlijk gesprek de ouders ondersteunen bij het maken van de juiste keuze.


5.3 Het verstrekken van onderwijskundige rapporten


Onderwijskundige rapporten worden verstrekt aan schoolverlaters. Als leerlingen tussentijds de school verlaten, wordt voor de ontvangende school een onderwijskundig rapport opgesteld. Ook worden onderwijskundige rapporten gemaakt t.b.v. onderzoeken in het kader van de zorgverbreding. Dit gebeurt in samenspraak met de ouders. Zij ondertekenen dit rapport.


5.4 Toetsen en rapportage


Behalve de hierboven genoemde Cito-toets maakt het Cito heel veel toetsen, voor alle groepen van de school en voor allerlei vakken. Een aantal van deze toetsen wordt op onze

school gebruikt om de vorderingen van het individuele kind en de gehele groep vast te stellen.


Binnen één schooljaar ontvangt een kind drie maal een rapportage over zijn of haar voortgang op school. Deze rapportage wordt allereerst kort toegelicht aan het kind zelf. Het kind krijgt op deze wijze een totale indruk over zijn of haar presteren over een bepaalde periode.

Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek. Deze oudergesprekken vinden plaats naar aanleiding van de eerste twee rapportages. Mocht er behoefte zijn, vanuit ouders of leerkrachten, aan een derde gesprek naar aanleiding van de laatste rapportage dan kan dit worden aangevraagd. U kunt uiteraard ook altijd een afspraak maken met de leerkracht(en) van uw kind wanneer u hen buiten deze oudergesprekken om wilt spreken.


We vinden het van groot belang dat uw kind zich ook op sociaal emotioneel gebied goed ontwikkelt. Dit moet als het ware in balans zijn met de ontwikkeling op het cognitieve gebied.

Daarom vinden wij het essentieel om ook dit aspect in kaart te brengen met behulp van ‘De Kijkwijzer’. Na ongeveer zes weken vragen wij aan u om ‘De kijkwijzer’ voor uw kind in te vullen. De leerkracht van uw kind vult deze ook in en vergelijkt de uitkomsten met elkaar. Mocht er naar aanleiding van deze analyse behoefte zijn aan een gesprek dan kan dit, vanuit beide partijen, worden aangevraagd.


Aan het begin van het schooljaar is er een algemene ouderavond waarop o.a. het reilen en zeilen op school en in de groepen aan de orde komt en waarvoor de ouders van alle leerlingen worden uitgenodigd. Deze data kunt u vinden op de schoolkalender, die jaarlijks wordt uitgereikt. Tevens zal er een uitnodiging verschijnen in ‘De Schans’.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina