Inhoudsopgave 1 1Dovnload 324.64 Kb.
Pagina6/16
Datum20.08.2016
Grootte324.64 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

5.5 Weer Samen Naar School


Velen van u zullen ongetwijfeld in de afgelopen jaren het een en ander gelezen of gehoord hebben over WSNS: Weer Samen Naar School. In 1991 ging dit onderwijsvernieuwings-

proces van start met als doel:

- Kwaliteitsverbetering van het onderwijs en een zo intensief mogelijke hulpverlening

aan leerlingen met problemen.

- Een halt toeroepen aan de groei van scholen voor speciaal onderwijs.

Sindsdien is het onderwijs voortdurend in beweging en is er veel veranderd. Er is een samenwerkingsverband ontstaan van alle basisscholen van de gemeenten Venray en de speciale school voor basisonderwijs in Venray. Het doel van deze samenwerking is: een zo groot mogelijke groep kinderen ‘zorg op maat’ bieden in het gewone basisonderwijs. Voor een kleine groep leerlingen blijft de opvang in een speciale school voor basisonderwijs de aangewezen voorziening.5.5.1 Leerlinggebonden financiering / de “rugzak”


Met ingang van het schooljaar (2003-2004) is de wet op de Leerling Gebonden Financiering (LGF) in werking getreden. Meer dan voorheen kunnen ouders van leerlingen met een handicap kiezen voor plaatsing van hun kind in het gewone (reguliere) basisonderwijs of voor plaatsing op een speciale school. Een kind met een stoornis of handicap krijgt wat extra middelen die nodig zijn om onderwijs te volgen, deze extra middelen gaan als het ware in een “rugzak” met het kind mee naar school. De school kan deze middelen gebruiken voor extra begeleiding en voor het aanschaffen van speciale leer- of hulpmiddelen. Daarnaast is er de ondersteuning van de REC-school (Regionale Expertise Centra).

Op onze school zijn kinderen met een handicap, die een positieve beschikking van de Commissie van Indicatiestelling (CvI) hebben, in principe welkom.

Bij aanmelding van een leerling zal per situatie bekeken worden of deze leerling al dan niet bij ons geplaatst kan worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de hulpverleningsvoorstellen zoals die geformuleerd zijn door een REC-school in samenspraak met de ouders. De vraag is steeds: welke hulp heeft dit kind nodig en kan onze school deze hulp bieden.

5.5.2 Zorgplan WSNS


Het samenwerkingsverband waaraan onze school deelneemt stelt jaarlijks een eigen zorgplan op. In dit zorgplan wordt ook het beleid voor de komende jaren aangegeven. Onze school houdt rekening met dit beleid en probeert er ‘de vruchten van te plukken’. In eendrachtige samenwerking levert dit zorgplan mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs op ‘De Stek’.

5.6 ‘Normale’ zorg


Voor wat onze school betreft proberen we iedere leerling de zorg en aandacht te geven die hij/zij nodig heeft.

Allereerst is er de algemene zorg van de leerkracht voor de groep. Zij/hij richt het onderwijs zo in dat problemen zoveel mogelijk worden voorkomen, o.a. door goed klassenmanagement, een positief werkklimaat en deskundigheid in de verschillende leerdoelen en methodes.

De leerkracht observeert en signaleert regelmatig of de vorderingen van de leerlingen naar verwachting verlopen. In de groepen 1 en 2 gebeurt dit voornamelijk door middel van het ‘Kijk’ observatie en registratiemodel. Voor de groepen 1 tot en met 8 worden hiervoor diverse toetsen gebruikt, zowel toetsen uit de methode als uit het Cito-leerlingvolgsysteem. De toetsen worden door de klassenleerkracht(en) besproken met de intern begeleider. Deze toetsgegevens worden opgeslagen in het leerlingendossier en de hele schoolloopbaan bewaard. Na het verlaten van onze school worden de gegevens nog vijf jaar bewaard.

5.7 Extra zorg binnen de groep


Indien de gegevens daartoe aanleiding geven wordt tot extra zorg overgegaan. Deze extra zorg wordt gegeven door de leerkracht en omvat o.a.:

- meer gerichte leer- en instructietijd

- extra begeleiding van de leerling

- inzet van extra didactische materialen

- nemen van pedagogische maatregelen

- aanpassen van de groepsorganisatie5.8 Extra zorg: de intern begeleider


Als deze extra zorg niet het gewenste resultaat oplevert wordt de leerling aangemeld bij de coördinator leerlingenzorg, die gemiddeld 1 dag per week als zodanig werkzaam is. De coördinator leerlingenzorg stelt samen met de leerkracht en eventueel in overleg met een externe hulpverlener, meestal de schoolbegeleider van BCO Onderwijsadvies een ‘handelingsplan’ op. Hierin worden extra zorgactiviteiten beschreven die de leerkracht en/of de intern begeleider een vastgestelde periode gaan/gaat uitvoeren. Deze speciale zorg wordt geëvalueerd en op grond hiervan worden verdere maatregelen genomen. Mogelijkheden zijn:

- dat het probleem grotendeels is opgelost;

- dat de leerling verdere speciale zorg binnen of buiten de groep nodig
heeft;

- dat hulp van externe hulpverleners wenselijk is.

De ouders spelen in deze procedure een belangrijke rol. Voor iedere stap wordt met hen overlegd en om toestemming gevraagd. Ze hebben inzage in het handelingsplan. Indien extra zorg geboden is, wordt in overleg met ouders, leerkracht, intern begeleider en eventueel externe hulpverlener een handelingsplan opgesteld voor een bepaalde tijd. Na uitvoering en evaluatie van dit handelingsplan wordt een voortgangsbeslissing genomen.

Dit kan zijn: - doorgaan met de begeleiding in de speciale zorg;

- einddoelen van de leerling aanpassen aan zijn/haar mogelijkheden;

- leerling aanmelden bij Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL).


“Omgaan met kinderen met lees- en spellingsproblemen, dyslexie.”

De interne begeleiders van de Venrayse basisscholen hebben, met ondersteuning van een begeleider van BCO Onderwijsadvies een notitie opgesteld, waarin beschreven wordt hoe omgegaan wordt met kinderen die lees- en spellingsproblemen ( evt. dyslexie) hebben. Deze notitie wordt op alle scholen van SPOVenray en regio gehanteerd, dus ook op onze school.

In deze schoolgids worden nu enkele kernpunten beschreven uit deze notitie. Voor de gehele notitie kunt u terecht op onze school.


  • Op onze school wordt ingezet op de behandeling van alle leesproblemen. Het betreft dus beduidend meer kinderen dan alleen de kinderen met dyslexie.

  • Als bij een leerling lees- en spellingsproblemen gesignaleerd worden, wordt tot en met groep 7 alleen ingezet op behandeling op school zonder dyslexie-onderzoek.

  • Een dyslexieverklaring krijgt pas een meerwaarde vanaf de CITO-eindtoets en in het voortgezet onderwijs ( testen op band, meer tijd, vergroot lettertype enz.). Tot groep 8 zijn er voldoende goede behandelprogramma’s, die begeleiding van kinderen met lees- en spellingsprogramma’s mogelijk maken.

  • Alle gesignaleerde kinderen met hardnekkige lees- en spellingsproblemen worden onderzocht op de basisschool.

  • Het moment van onderzoek is vastgesteld voor alle kinderen van alle Venrayse basisscholen op eind groep 7. Dossiers van kinderen, die in aanmerking komen voor dyslexie-onderzoek, worden getoetst door een leerlingbegeleider van BCO Onderwijsadvies op de mogelijkheid van dyslexie.

  • Alleen de kinderen waarbij gedacht wordt aan deze diagnose, worden voor onderzoek aangemeld.

  • Er zal communicatie met ouders zijn gedurende dit traject.

  • Het onderzoek geschiedt in een zo beperkt mogelijke tijd.

  • Eind groep 8 wordt overeengekomen dat voor alle kinderen met leesproblemen het dossier meeverhuist naar het voortgezet onderwijs. Aan ouders wordt hiervoor toestemming gevraagd.

Indien ouders om persoonlijke redenen het toch wenselijk vinden eerder een dyslexie-onderzoek te doen omwille van een verklaring voor verzekering of anderszins, is dat voor rekening van de ouders.

Onze school erkent alleen onderzoeken gedaan door gezondheidspsychologen, conform het dyslexieprotocol.
De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)

De PCL beoordeelt, na aanmelding van een leerling door de ouders, of een leerling toelaatbaar is tot een speciale school voor basisonderwijs, of met de nodige begeleiding op de basisschool kan blijven. De PCL adviseert over de manier waarop de basisschool tegemoet kan komen aan de speciale hulpvraag van de leerling.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina