Inhoudsopgave 1 1


Het team 6.1 Meerdere leerkrachten in een groepDovnload 324.64 Kb.
Pagina8/16
Datum20.08.2016
Grootte324.64 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

6. Het team
6.1 Meerdere leerkrachten in een groep


Sinds maart 2006 heeft ‘De Stek’ 3 fulltime leerkrachten. Het is echter mogelijk dat leerkrachten afwezig zijn in verband met vergaderingen, opleidingen en cursussen of ADV. Voor de opvang van de groep proberen we, op deze momenten, een passende oplossing te vinden.

6.2 Stagiair(e)s


Ook kunt u op onze school stagiair(e)s tegenkomen. Dat zijn meestal studenten van de ‘De Kempel’ uit Helmond. Hoewel zij al vaak zelfstandig werk verrichten (afhankelijk van het studiejaar waarin zij zitten), blijft de eindverantwoordelijkheid altijd bij de begeleidende leerkracht.

6.3 Extra taken en klassenverkleining


Op school zijn vaker ook meer leerkrachten aanwezig dan er basisgroepen zijn. Dit is verklaarbaar vanuit het feit dat er naast de groepsgebonden taken ook enkele andere taken te vervullen zijn. Te denken hierbij valt aan de intern begeleider, computerbeheer, directietaken e.d. Extra uren worden ook ingezet voor het splitsen van de groepen 3/ 4 op dinsdagmiddag. Dit betekent in de praktijk dat er voor één basisgroep twee leerkrachten beschikbaar zijn. De beide groepen uit zo'n basisgroep zijn op dat moment gesplitst (mogelijk met gebruikmaking van de extra ruimtes) zodat één (kleinere) groep de volledige aandacht krijgt van één leerkracht.

Tijdens deze klassensplitsing legt men, als eerder aangegeven, de zorg van één leerkracht bij één jaargroep. De nadruk in deze lessen ligt op activiteiten die extra aandacht verdienen. Te denken valt aan het extra ondersteunen van het leesproces in groep 3.6.4 Integraal personeelsbeleid: perspectief voor ons personeel en onze school


Wij willen dat uw kind steeds beter onderwijs krijgt. Daarom vinden wij het belangrijk dat de leraren zich steeds verder ontwikkelen. De persoonlijke ontwikkeling van de mensen op onze school moet overeenkomst kennen met de doelen die wij als school hebben. Verder vinden wij het belangrijk dat de leraren bij ons op school met plezier lesgeven en invloed hebben op hun eigen ontwikkeling. Ook vinden wij het van belang dat jonge mensen het beroep van leraar aantrekkelijk vinden en graag voor de klas staan.

Wij vinden het een uitdaging om uw kind steeds beter onderwijs te bieden door aan onze eigen ontwikkeling te werken.

Daarom werken wij de komende jaren, samen met de andere scholen onder ons bestuur, aan Integraal Personeelsbeleid (IPB).
Wat is integraal personeelsbeleid?

Integraal personeelsbeleid is:
 • op de toekomst gericht;

 • de talenten en kwaliteiten van onze mensen gebruiken om de doelen van de school te realiseren;

 • gericht op een verdere groei van de motivatie om de kwaliteit van ons onderwijs beter te maken;

 • gericht op goede werkomstandigheden en een stimulerend werkklimaat, zodat alle personeelsleden het gevoel krijgen dat er naar hen wordt omgekeken.


Hoe werken we aan integraal personeelsbeleid?

Samen met de andere scholen van SPOVenray hebben we een projectplan opgesteld.

We willen bereiken dat:


 • We een beleidsplan hebben waarin alle onderdelen van IPB in samenhang zijn uitgewerkt.

 • De kwaliteiten en de loopbaanwensen van de teamleden bekend zijn en gebruikt worden om ons onderwijs verder te ontwikkelen.

 • De mensen bij ons op school zich ontwikkelen volgens een eigen Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

 • De mensen met plezier werken ( of de mogelijkheid hebben ergens anders te werken).

 • De schoolleiding een goede coach is en de ontwikkeling van de personeelsleden stimuleert.

Het voeren van integraal personeelsbeleid stelt hoge eisen aan de teamleden en de schoolleiding. Om dit te bereiken werken we samen met de PABO en adviesorganisaties zoals BCO Onderwijsadvies.

6.5 Scholing van de leerkrachten


Om het schoolbeleid (zie ook hoofdstuk 8: 'De ontwikkeling van het onderwijs') goed gestalte te kunnen geven, is het noodzakelijk dat er een verantwoorde (na)-scholing plaatsvindt van de leerkrachten. Daarom geven wij leraren de gelegenheid om deel te nemen aan activiteiten, die tot doel hebben de kennis en vaardigheden te verbeteren en aldus de kwaliteit van ons onderwijs.

Jaarlijks kunnen leerkrachten individueel of als (gedeelte van een) team een keuze maken uit het grote aanbod van nascholingscursussen.


6.6 Vervangingsprotocol

Binnen het bestuur van de SPOVenray en regio, waarbij ook onze school hoort, is beleid gemaakt voor het moment dat er in deze tijd van een krapte op de arbeidsmarkt geen vervanger voorhanden is:


Om desondanks het onderwijs aan die leerlingen te continueren is men tot de volgende oplossingen gekomen:

 • het combineren van groepen;

 • het inzetten van ADV-leraren, de leerkrachten vervangen dan hun eigen ADV en krijgen dit betaald;

 • het inzetten van parttimers (tijdelijke uitbreiding);

 • het inzetten van leerkrachten met een speciale taak (remedial teachers, intern begeleider, etc.) voor een maximum van drie dagen per jaar;

 • het inzetten van leraren in opleiding;

 • het inzetten van onderwijsassistenten, die onder toezicht van een bevoegde leraar met groepjes werken;

 • eventuele andere creatieve mogelijkheden benutten zodat het onderwijs op een of andere manier voortgang kan vinden;

 • indien de hierboven opgesomde mogelijkheden zijn uitgeput resteert er slechts één mogelijkheid: het naar huis sturen van leerlingen.

Het bestuur van de SPOVenray en regio heeft er bewust voor gekozen om directeuren niet ter vervanging in te zetten. Zij zijn namelijk belast met de continuïteit van de kwaliteit van het te geven onderwijs en dragen zorg voor de goede gang van zaken in de organisatie.

Daarnaast is het buitengewoon belangrijk dat de speciale zorg aan kinderen doorgaat.

Vandaar dat ook leerkrachten met een speciale taak slechts beperkt ter vervanging worden ingezet.

Er is geen eenduidige procedure aan te geven op basis waarvan het naar huis zenden van leerlingen kan worden gelegitimeerd. Niet elke situatie is gelijk en niet elke oplossing is passend voor elk probleem.

We zullen steeds opnieuw afwegen of het naar huis sturen van een bepaalde groep in de gegeven situatie de enig mogelijke oplossing is. Het naar huis sturen van kinderen mag maximaal 3 dagen per jaar zijn. Om niet alleen de groep van de zieke leerkracht hierdoor gedupeerd te laten zijn, kiezen we ervoor, om indien noodzakelijk, ook andere groepen naar huis te sturen en de betreffende leerkracht in te zetten voor de vervanging. U wordt daarover schriftelijk geïnformeerd. Onze beslissing zullen we dan ook steeds aan u verantwoorden.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina