Inhoudsopgave 1 1Dovnload 324.64 Kb.
Pagina9/16
Datum20.08.2016
Grootte324.64 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

7. De ouders
7.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders


Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor een goede opvoeding. Uiteraard verloopt de ontwikkeling van de kinderen beter als er een goede samenwerking is tussen ouders en school. Daarom worden er ouderavonden georganiseerd, is er een oudervereniging en een MR waarin ouders worden gevraagd mee te helpen en mee te denken over het onderwijs op basisschool ‘De Stek’. We hopen dat het kind met plezier terug kan kijken op de basisschoolperiode, waarin afgestemd wordt op niveau en beleving van het kind. Een goede communicatie tussen ouders en school is in het belang van het kind.

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school


Op basisschool ‘De Stek’ kennen we verschillende vormen van contactmogelijkheden tussen leerkracht en ouder.

 • De leerkrachten staan altijd open voor een gesprek over het kind. We proberen echter te vermijden dat dit onder de lestijd gebeurt. Vandaar dat we de ouders vragen om korte berichten voor schooltijd schriftelijk of telefonisch door te geven zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. Verwacht u dat het gesprek langer gaat duren, maakt u dan een afspraak na schooltijd. Hierbij merken we op dat de teamvergadering op maandag- of op donderdagmiddag om 15.45 uur begint.

 • Oudergesprekken (2 maal): ouders worden in de gelegenheid gesteld om 10 minuten met de leerkracht over hun kind te spreken. In de praktijk blijkt dat 10 minuten meestal voldoende is. Mocht dit niet zo zijn dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. De eerste twee momenten worden zeer druk bezocht. Van de laatste oudergesprekken wordt weinig gebruik gemaakt. Een derde oudergesprek is mogelijk om nieuwe of bijzondere ontwikkelingen te bespreken. Dit gesprek kan zowel op verzoek van de leerkracht als op verzoek van de ouders plaatsvinden.

 • Voor het schooljaar ontvangt ieder gezin de ‘Schoolgids’ en de ‘Schoolkalender’. Wij vragen u om deze goed te bewaren. Er staan mededelingen in aangaande het hele schooljaar.

 • Daarnaast ontvangen de leerlingen af en toe een brief. Is de inhoud voor alle kinderen, dan krijgt het oudste kind uit het gezin de brief mee naar huis. Is de inhoud voor een deel van de leerlingen bestemd, dan krijgen alleen die leerlingen een brief.

 • Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geeft een voorlichtingsbrochure ‘Het Basisonderwijs’ uit waarin de algemene rechten en plichten met betrekking tot het basisonderwijs staan beschreven. Deze brochure ontvangen de ouders van de gemeente of bij het aanmelden van hun kind.

 • Ouders van kinderen in groep 8 ontvangen de brochure ‘Het Voortgezet Onderwijs’.

 • Aan het begin van het schooljaar is er een algemene ouderavond. Naast de algemene ouderavond zijn er ook avonden over bepaalde onderwerpen.

 • In basisgroep 1 worden de ouders 1 keer per jaar uitgenodigd om samen met hun zoon of dochter een ochtend of middag mee te gaan naar school. De ouders kunnen dan zien wat er op een ochtend of middag in de klas gebeurt en hoe hun kind op school functioneert. De kinderen kunnen vaak moeilijk onder woorden brengen wat ze op school doen. Door kinderen en leerkrachten wordt dit bezoek zeer op prijs gesteld!7.3 Gescheiden ouders en informatieverstrekking


De school vindt het belangrijk, dat alle informatie die de school verstrekt bij beide ouders terecht komt.

Het gaat hier om twee soorten van informatieverstrekking: mondelinge en schriftelijke. 1. Schriftelijke informatie vanuit de school

Beide ouders/verzorgers wonen bijna nooit op hetzelfde adres en praktisch alle schriftelijke informatie vanuit de school wordt via het kind verstrekt. Het kind kan en mag niet verantwoordelijk zijn voor de informatieverstrekking van beide ouders. Daarom de volgende mogelijkheden:

ouder/verzorger ervoor zorgt dat alle schriftelijke informatie ook bij de andere

ouder/verzorger terechtkomt. • De tweede ouder/verzorger kan bij de leerkracht op een vast wekelijks/tweewekelijks tijdstip de informatie ophalen. De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor het ophalen van informatie.

 • De tweede ouder/verzorger zorgt ervoor dat bij de directie/administratie een voldoende aantal gefrankeerde enveloppen liggen waarmee de school de informatie kan verzenden.

Bij aanmelding van uw kind wordt, eenmalig,voor beide ouders een schoolgids meegegeven zodat beide ouders het schoolbeleid inzake informatieverstrekking bekend is.
 1. Mondelinge informatie vanuit de school

Op vastgestelde momenten wordt alle mondelinge informatie aan beide ouders/verzorgers gegeven. Bij mondelinge informatie (bijv. de oudergesprekken) worden beide ouders/verzorgers op een gelijk tijdstip uitgenodigd om die mondelinge informatie te ontvangen.

De met gezag belaste ouder/verzorger is er verantwoordelijk voor dat de uitnodiging voor de mondelinge informatie ook bij de andere ouder/verzorger terecht komt. Als die uitnodiging schriftelijk gebeurt kan het via bovengenoemde procedure.

Ook al is de relatie tussen de ouders verstoord, dan zullen zij toch een uiterste inspanning moeten plegen om samen de informatie te ontvangen.

In een uiterste geval kan een leerkracht beslissen dat het van groter belang is voor het kind en school om beide ouders apart te spreken.

Het belang van het kind staat bij deze afweging voorop.

De gesprekken worden altijd op school gehouden.7.4 Oudergesprekken


De oudergesprekken vinden plaats naar aanleiding van de eerste twee rapportages. Mocht er behoefte zijn, vanuit ouders of leerkrachten, aan een derde gesprek naar aanleiding van de laatste rapportage dan kan dit worden aangevraagd. Deze gesprekken vinden, volgens afspraak, na school plaats.
Na ongeveer zes weken wordt ‘De kijkwijzer’ ingevuld door ouders en leerkrachten. In deze ‘Kijkwijzer’ zijn vragen opgenomen over het welbevinden van uw kind.

De leerkracht vergelijkt en analyseert de lijsten. Op verzoek van ouders of leerkrachten kan er, naar aanleiding van de vergelijking en analyse van ‘De kijkwijzer’ een gesprek volgen.


De data waarop de oudergesprekken plaatsvinden zijn opgenomen in de schoolkalender, die jaarlijks wordt uitgereikt.
Wanneer u voor of na deze oudergesprekken de leerkracht(en) wilt spreken, kan dat natuurlijk altijd. U maakt gewoon even een afspraak. Ook de leerkracht kan, wanneer hij of zij dit nodig vindt om met u over uw kind te praten, tussentijds contact opnemen.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina