Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Dovnload 0.93 Mb.
Pagina4/19
Datum14.10.2016
Grootte0.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   192Bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie

2.1Algemeen
2.1.1Inleiding


De studie Economie en Bedrijfseconomie is opgezet volgens het bachelor-masterstelsel. Dit stelsel is ingevoerd om de universitaire opleidingen in Europa beter op elkaar af te stemmen en onderling vergelijkbaar te maken. Dit houdt in dat er een driejarige bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie wordt aangeboden, die gevolgd kan worden door een éénjarige masteropleiding in één van de economische disciplines.
De faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde heeft de invoering van het bachelor-masterstelsel benut om haar economische opleiding volledig te herzien en inhoudelijk te vernieuwen. Er is veel tijd ingeruimd voor activerend onderwijs, onderwijs in kleine groepen, aandacht voor academische vaardigheden als rapporteren en presenteren. Ook het aanbrengen van dwarsverbanden tussen vakken komt regelmatig aan de orde.
In deze gids vind je uitgebreide informatie over de bacheloropleiding. Alle zaken die van belang zijn voor je studie zijn hier beschreven. Ook de doorstroom naar de masteropleidingen van de faculteit wordt beschreven. Voor de masterprogramma's zelf verwijzen we naar de studiegids Master Programmes.
Vooral het hoofdstuk Praktische Regels ten aanzien van de studie is belangrijk. Hierin staan als het ware de spelregels bij de studie. Spelregels zijn belangrijk, maar houd er rekening mee dat zij in de tijd veranderen. Aan de informatie in deze studiegids kun je dan ook geen rechten ontlenen . De meest actuele informatie tref je op de facultaire website (www.feweb.vu.nl) aan, op Blackboard en op de mededelingenborden bij het studiesecretariaat. Je krijgt ook wijzigingen en informatie op het e-mailadres dat je van de faculteit krijgt. Raadpleeg dit dus regelmatig!

2.1.2Jaarplanning


De jaarplanning voor collegejaar 2006-2007 is als volgt:
04.09.06 – 13.10.06 college periode 1

16.10.06 – 20.10.06 zelfstudie

23.10.06 – 27.10.06 tentamens periode 1
30.10.06 – 08.12.06 college periode 2

11.12.06 – 15.12.06 zelfstudie en hertentamens periode 1

18.12.06 – 22.12.06 tentamens periode 2
08.01.07 – 02.02.07 practicum I (periode 3)
05.02.07 – 16.03.07 colleges periode 4

19.03.07 – 23.03.07 zelfstudie en hertentamens periode 2 en periode 3

26.03.06 – 30.03.07 tentamens periode 4
02.04.07 – 14.05.07 colleges periode 5

15.05.07 – 23.05.07 zelfstudie en hertentamens periode 4

24.05.07 – 01.06.07 tentamens periode 5
04.06.07 – 29.06.07 practicum II (periode 6)

02.07.07 – 06.07.07 (her)tentamens periode 5 en 6


De volgende dagen zijn college- en tentamenvrij:

25 december 2006 - 5 januari 2007: Kerstvakantie

vrijdag 6 april: Goede Vrijdag

maandag 9 april: Pasen

maandag 30 april: Koninginnedag

donderdag 17 en vrijdag 18 mei: Hemelvaart

maandag 28 mei: Pinksteren

15 juli - 3 september: Zomervakantie


2.2De opleiding
2.2.1Programmabeschrijving


De bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie is een driejarige opleiding. Na afronding van deze opleiding kun je een masteropleiding volgen of gaan werken. Een masteropleiding duurt een jaar. Voor sommige studenten is het mogelijk om een tweejarige onderzoeksmaster te volgen.
In de eerste twee jaar van je studie economie en bedrijfseconomie krijg je een brede algemene economische vorming. Natuurlijk komen onderwerpen uit de bedrijfseconomie en de algemene economie aan de orde, maar er wordt ook aandacht besteed aan vakken als ruimtelijke economie, geschiedenis van de economische instituties, recht, filosofie, ethiek en communicatie. Het derde cursusjaar bied je de mogelijkheid je kennis verder te verdiepen en te verbreden.
Elk jaar heeft een programma met een studielast van 60 ects (European Credit Transfer System) punten. De eerste twee cursusjaren bestaan elk uit vier perioden van acht weken en twee practicumperioden van vier weken. Elke periode van acht weken is opgebouwd uit een collegeperiode van zes weken, één week voor tentamenvoorbereiding c.q. het doen van herkansingen en één week voor tentamens.
Elke periode kent een eigen typering, bijvoorbeeld Consument en bedrijf, Markt en overheid, of Geld en kapitaal. Per periode worden telkens vier vakken gegeven die passen bij de typering van de periode. Op deze manier wordt de nadruk gelegd op de dwarsverbanden tussen de vakken, en wordt de samenhang in de opleiding zichtbaar gemaakt. Per periode is een coördinator aangesteld, die verantwoordelijk is voor de onderlinge afstemming van de vakken.
Het derde jaar is het jaar waarin je je oriënteert op de arbeidsmarkt of een vervolg- masteropleiding. Het programma bestaat uit verplichte vakken, kernvakken en keuzevakken. Daarnaast moet je een werkcollege volgen en een scriptie schrijven. In het derde jaar is het mogelijk een stage te doen of een deel van je studie in het buitenland te volgen.
Wanneer je je bachelor en businessopleiding met goed gevolg afsluit, mag je de titel Bachelor of Science (BSc) in Economics voeren. Deze titel is internationaal erkend. Met een bachelordiploma in je bezit kun je gaan werken of doorstromen naar een masteropleiding aan onze faculteit of aan een andere universiteit. De masteropleiding wordt afgesloten met het internationaal erkende diploma Master of Science gevolgd door de specialisatie, bijvoorbeeld MSc in Finance, MSc in Marketing etc. Het masterdiploma is de opvolger van het doctoraaldiploma.
Zowel in de basisopleiding als in het derde bachelorjaar wordt veel aandacht besteed aan onderzoeksvaardigheden. Deze komen met name in practicumperioden aan de orde. Ook worden ze ondersteund door het vak kwantitatieve methoden, dat is afgestemd op de vakken die binnen een bepaald periode worden aangeboden.

2.2.2De leerdoelstellingen


Bij de inrichting van het onderwijsprogramma is veel aandacht besteed aan de integratie van de leerstof. Verder staan in het programma centraal de academische vorming en –vaardigheden, disciplinaire kennis en praktijkvaardigheden. De bacheloropleiding heeft de volgende leerdoelstellingen:


  • Het bijbrengen van een gedegen vakinhoudelijke kennis en inzicht in de discipline

  • Het aanbrengen van vaardigheden als kritisch lezen, op wetenschappelijk niveau schrijven en in het openbaar presenteren van onderzoeksresultaten

  • Het bijbrengen van een kritisch, analytisch en associatief denkkader: economische problemen moeten kunnen worden geabstraheerd en geanalyseerd. Het kunnen zien van dwarsverbanden en het creatief omgaan met kennis en kritisch kunnen evalueren van oplossingen

  • Het aanreiken van voldoende, op de economie toegepaste kwantitatieve methoden van onderzoek en wetenschapsfilosofie ter ondersteuning van te ontwikkelen onderzoeksvaardigheden

  • Het ontwikkelen van een bewustzijnskader met betrekking tot de economische wetenschappen en de historische ontwikkeling daarin

  • Het bijbrengen van het besef dat internationalisering zich bij uitstek manifesteert in de economische wetenschappen. In dat kader wordt kennis genomen van de internationale literatuur en de internationale economische vraagstukken

  • Het aanbrengen van vaardigheden om te kunnen werken met de modernste informatie- en communicatietechnologie

2.2.3De werkvormen


In de eerste twee jaar krijg je hoorcolleges, activerende werkvormen en practica. De practica worden in de volgende paragraaf uitgebreid beschreven.
In de hoorcolleges behandelt de docent de hoofdlijnen uit de stof. Tevens geeft hij of zij - waar mogelijk - praktische en actuele voorbeelden. Hoorcolleges worden gegeven in grote groepen. Dit betreft in de meeste gevallen alle studenten van het studiejaar.
Om de stof goed te verwerken en te oefenen, bieden we in jaar één en twee bij elk vak een activerende werkvorm (awv) aan. Dit is een intensieve werkvorm waarbij in kleine groepen geoefend wordt met de stof. Het accent ligt hierbij op het verwerken en toepassen van de leerstof. Dit gebeurt onder andere door oefeningen en opdrachten zoals cases en een bedrijfsspel. Deze zul je soms alleen, soms in groepjes moeten maken en van te voren in moeten leveren. De activerende werkvormen bieden een goede voorbereiding op de tentamens. Elk tentamen bevat naast theorievragen ook – voor zover dat mogelijk is – opdrachten of cases waarin je de aangereikte theorie moet toepassen. Anders gezegd: het gaat niet alleen om kennisvragen, maar ook om toepassingsvragen.
Een activerende werkvorm telt voor elk vak drie bijeenkomsten. Elke week heb je voor twee vakken een awv. Deze zijn om de twee weken gepland. Dit betekent dat je elke week voor twee vakken aan een opdracht werkt. Een uitzondering op deze regel wordt gevormd door het vak Kwantitatieve Methoden. Dit vak kent zes activerende werkvormen, elke week één.
Je kunt alleen deelnemen aan de awv’s als je je daar van tevoren voor hebt ingeschreven. We gaan er vanuit dat als je je inschrijft, je ook meedoet. Deelname aan een awv kent dus een participatieplicht én een prestatieplicht. Voor elk met goed resultaat gevolgd awv krijg je één bonuspunt. Dit punt wordt opgeteld bij het eerstvolgende tentamen dat je aflegt voor dat vak. De bonuspunt geldt tevens voor de eerste herkansingsmogelijkheid voor het vak. Daarna vervalt de bonuspunt. Als je je niet of niet op tijd hebt ingeschreven, kun je in principe niet deelnemen aan de awv. Je kunt in elk geval geen bonuspunt meer krijgen.
In het derde jaar kennen vakken verschillende werkvormen. De kernvakken in jaar drie kennen een awv, maar deze is van een andere opzet dan in jaar één of twee, dit ter keuze van de docent. De meeste vakken zullen echter gedoceerd worden via hoorcolleges. Verder zal in kleine groepjes of individueel aan een essay of paper worden gewerkt. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de werkvormen wordt verwezen naar de vakomschrijvingen.

2.2.4De practicumperioden


In de basisopleiding nemen de practicumperioden een bijzondere plaats in. Deze practicum-perioden zijn vierweekse perioden in januari en juni van het eerste en tweede jaar. De practicumperioden hebben een tweeledig doel. Je moet je bijzondere vaardigheden eigen maken en je moet oefenen in integratief denken en op basis daarvan besluiten nemen.
De bijzondere vaardigheden die aan bod komen zijn algemene onderzoeksvaardigheden als vaardigheden op het gebied van informatie-verzameling en –bewerking, rapporteren, presenteren en het interpreteren van statistisch materiaal. Deze vaardigheden zullen vooral in het eerste jaar aan bod komen. Maar ook het vermogen om afstand te nemen van waar je mee bezig bent, en om kritische vragen te stellen, moet ontwikkeld worden. Daarom is in het tweede jaar plaats ingeruimd voor wijsgerige en ethische reflectie.
Het vermogen tot integratief denken en daarvan afgeleid handelen wordt getraind door in elke practicumperiode groepsgewijs werkstukken te schrijven die geordend worden binnen een bepaald thema. Een thema is een tamelijk breed aandachtsgebied, zoals Transport en logistiek, Werken en wonen, De intelligente onderneming, enzovoort. Binnen een thema zijn verschillende deelonderwerpen te onderscheiden. In de practicumperiode werk je in groepen van drie studenten een deelonderwerp uit. Je schrijft hier een werkstuk over en je presenteert en verdedigt dit ten overstaan van je medestudenten. Tijdens presentaties van anderen zul je een bijdrage moeten leveren aan de discussie bijvoorbeeld door een stelling aan te vallen of deel te nemen aan een paneldiscussie. De herkenbaarheid van je individuele inbreng is van belang. Maar daarnaast is het net zo belangrijk dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gehele prestatie is.
Bij de practicumperioden is deelname van de studenten verplicht. Tenslotte moeten alle studenten de tijdens de practica onderwezen vaardigheden leren beheersen. Bovendien is er veelal geen afsluitend tentamen. Bij een onvoldoende voor een practicum-onderdeel kan een aanvullende opdracht worden gegeven maar bij ernstig tekortschieten zul je opnieuw moeten deelnemen. Dit kan pas een jaar later.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina