Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9Dovnload 0.93 Mb.
Pagina6/19
Datum14.10.2016
Grootte0.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

2.4Programma tweede jaar

Het tweede jaar van de bacheloropleiding bestaat eveneens uit vier perioden van elk acht weken en twee practicumperioden van elk vier weken. Elke periode bestaat uit zes weken college, de zevende week is bestemd voor zelfstudie en het afleggen van hertentamens, in de achtste week worden de tentamens van de periode afgenomen.


Net als in het eerste jaar krijg je per achtweekse periode vier vakken van elk 3 ects. De totale studielast van een periode is dus 12 ects. Per vak krijg je zes hoorcolleges en drie activerende werkvormen (awv's). De hoorcolleges worden elke week gegeven, de awv's om de twee weken. Een uitzondering hierop is het vak Kwantitatieve methoden, dat zes activerende werkvormen telt, elke week één. Je hebt dus elke week vier hoorcolleges en twee of drie awv's. In totaal heb je in het eerste jaar circa twaalf tot veertien uur college per week.
De twee practicumperioden kennen elk een studiebelasting van 6 ects. De totale studielast van het tweede jaar is 60 ects.
Aan het begin van elke periode krijg je een studiewijzer. Hierin vind je uitgebreide informatie over de doelstellingen, werkwijze en inhoud van de periode. De uitgebreide beschrijvingen van de vakken vind je in het volgende hoofdstuk.

In onderstaand schema staat de indeling van het tweede studiejaar. Daarna wordt van elke periode een beschrijving gegeven.
Periode 1

(sept-okt)Organisatie en besturing van bedrijfsprocessen

Informatiesystemen 2.1

Management accounting 2.1

Management en organisatie 2.1

Micro-economie 2.1

3 ects


3 ects

3 ects


3 ects

Periode 2

(nov-dec)Bedrijfsinformatie en analyse

Financieel modelleren 2.2

Financiering 2.2

Informatiesystemen 2.2

Marketing 2.2

3 ects


3 ects

3 ects


3 ects

Periode 3:

(januari)Practicum

Bedrijvenspel 2.3

Economische filosofie en wetenschapsleer 2.3

3 ects


3 ects

Periode 4

(febr-mrt)Economische ontwikkeling

Inleiding vermogensrecht 2.4

Internationale economie 2.4

Macro-economie 2.4

Ruimtelijke economie 2.4 (regionale economie)

3 ects


3 ects

3 ects


3 ects

Periode 5

(apr-mei)Internationaal ondernemen en management

Financiering 2.5

Kwantitatieve methoden 2.5

Management en organisatie 2.5

Ontwikkelingslanden en opkomende markten 2.5

3 ects


3 ects

3 ects


3 ects

Periode 6

(juni)


Practicum

Ethiek 2.6

Thema 2.6

3 ects


3 ects

2.4.1Korte omschrijving perioden tweede jaarPeriode 2.1: Organisatie en besturing van bedrijfsprocessen

In deze periode staat de opzet van de organisatie en besturing van interne bedrijfsprocessen centraal. Sturing van de activiteiten en procesbeheersing zijn noodzakelijke voorwaarden voor effectieve doelrealisatie. In deze periode wordt ingegaan op het ontwerp van de meest passende organisatiestructuur voor een bedrijf, de interne werking van de bedrijfsorganisatie en het functioneren van de mens daarbinnen. Beheersing van bedrijfsprocessen en besturing van bedrijfsactiviteiten vereisen goede organisatie voor informatieverwerking, betrouwbare informatiesystemen en tijdige informatievoorziening. Gebruik van managementinformatie ten behoeve van planning en control in de bedrijfsorganisatie komt aan de orde bij management accounting. Prijsstelling in relatie tot marktvormen en marktmacht wordt vanuit micro-economisch perspectief behandeld. Vakken in deze periode zijn: Management en organisatie 2.1, Informatiesystemen 2.1, Management accounting 2.1 en Micro-economie 2.1.


Periode 2.2: Bedrijfsinformatie en analyse

Deze periode vormt een verdere verdieping van periode 1.2 Consument en Bedrijf. Stond in periode 1.2 het begrip van processen (zowel bij consument als bij bedrijf) centraal, in deze periode wordt een nadere analytische invulling aan die processen gegeven. Technieken en instrumenten gericht op het uitvoeren van analyses en het begrijpen van de voorgenoemde processen staan hier centraal. Dit betekent enerzijds dat aandacht wordt geschonken aan het verkrijgen van relevante bedrijfsinformatie uit de markt middels marktonderzoek (Marketing). Anderzijds wordt aandacht geschonken aan methoden en technieken om bedrijfsprocessen te analyseren (Informatiesystemen) alsook om belangrijke bedrijfsbeslissingen, zoals investeringsbeslissingen, voor te bereiden (Financiering en Financieel Modelleren). Vakken die aan de orde komen zijn: Financiering 2.2, Informatiesystemen 2.2, Marketing 2.2 en Financieel modelleren 2.2.


Periode 2.3: Practicum

In practicumperiode 2.3 zal in plaats van werken aan een thema een bedrijvenspel worden gespeeld. Dit is een computerondersteunde simulatie van bedrijfsprocessen. Het doel hiervan is om een aantal kernaspecten van de (bedrijfs)economie concreet te maken en in hun onderlinge samenhang te laten zien. Hierbij moeten verschillende invalshoeken met elkaar verbonden worden om tot besluitvorming binnen een bedrijf te komen. Naast dit spel krijg je onderwijs in wetenschapsleer en economische filosofie. Toetsing hiervan vindt plaats aan de hand van opdrachten of een tentamen.


Periode 2.4: Economische ontwikkeling

In deze periode wordt aandacht besteed aan de beschrijving en verklaring van economische verschijnselen op macro-niveau. Hierbij zal met name stil worden gestaan bij de bepalende factoren voor productiviteit en economische groei, en de rol die technologische ontwikkelingen en innovatie daarbij spelen. De te behandelen stof is voornamelijk vanuit het perspectief van de omgevingsanalyse van belang voor studenten die vooral in de bedrijfseconomische sfeer werkzaam willen zijn. Vakken in deze periode zijn: Macro-economie 2.4, Internationale economie 2.4, Ruimtelijke economie 2.4 (regionale economie) en Inleiding vermogensrecht 2.4.


Periode 2.5: Internationaal ondernemen en management

In deze periode komen de internationaal opererende ondernemingen aan de orde. Dit gebeurt in de eerste plaats door aandacht te besteden aan de internationale omgeving waarin ondernemingen functioneren en dan vooral aan die landen die belangrijke verschillen vertonen met westerse economieën. Binnen twee disciplines (Management & Organisatie en Financiering) worden de gevolgen van het internationaal opereren nader uitgewerkt. In deze periode wordt hoofdzakelijk vanuit een corporate perspectief gewerkt, dat wil zeggen dat de meeste aandacht uitgaat naar zaken die spelen aan de top van internationale ondernemingen. Vakken in deze periode zijn: Ontwikkelingslanden en opkomende markten 2.5, Management en organisatie 2.5, Financiering 2.5 en Kwantitatieve methoden 2.5.


Periode 2.6: Practicum

In practicumperiode 2.6 is ruimte gereserveerd voor ethische bezinning, waarbij zowel aan marktethiek als organisatie ethiek wordt gedacht. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij onderwerpen die in periode 2.5 en periode 2.6 aan de orde zijn geweest.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina