Inhoudsopgave 1 Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen 8Dovnload 1.01 Mb.
Pagina1/28
Datum25.08.2016
Grootte1.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28Aardwetenschappen en geoarcheologie
Bachelorgids 2005/2006Inhoudsopgave

1 Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen 8

2 School for Earth and Environmental Sciences 19

3 Bacheloropleiding Aardwetenschappen 52

4 Programmabeschrijving van de bacheloropleiding 61

5 Examenonderdelen 69

6 Bijlagen 116

7 Vakkentabel op vakcode 122
1Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen

1.1Organisatie van de faculteit
1.1.1Doelstelling van de faculteit


De Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (FALW) is eind 2001 ontstaan door het samengaan van de faculteit Aardwetenschappen, de faculteit Biologie en het Instituut voor Milieuvraagstukken.

De missie van de faculteit der Aard- en Levenswetenschappen bestaat uit het

verzorgen van kwalitatief hoogwaardige wetenschappelijke opleidingen op het

gebied van de Aardwetenschappen, de Hydrologie, de Geoarcheologie, de Milieuwetenschappen en de Levenswetenschappen en uit het verrichten van kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op deze terreinen.

De opleidingen van de faculteit zijn ondergebracht in twee ‘Schools’. Binnen

de ‘School for Earth and Environmental Sciences’ en de ‘School for Life Sciences’ worden studenten opgeleid, die op academisch niveau kunnen functioneren in deze vakgebieden.


In de bacheloropleidingen krijgen studenten theoretische en praktische basiskennis en vaardigheden op het gekozen vakgebied. Na afronding van de bacheloropleiding zijn zij - afhankelijk van het gekozen studiepad - in staat een masteropleiding in de Aardwetenschappen, de Hydrologie, de Milieuwetenschappen, de Geoarcheologie of de Levenswetenschappen te volgen. Ook kunnen zij met een bachelordiploma toetreden tot de arbeidsmarkt.

Met een afgeronde masteropleiding moeten afgestudeerden in staat zijn tot een zelfstandige beroepsuitoefening of in aanmerking komen voor een vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker, of kunnen functioneren als leraar of communicatiedeskundige op het vakgebied. Afgestudeerden moeten kunnen concurreren op de internationale arbeidsmarkt, voor functies binnen

het bedrijfsleven en (semi-) overheid en binnen tweede fase-opleidingen aan

(inter)nationale wetenschappelijke instellingen en instituten.

De opleidingen richten zich, in het licht van de snelle en voortdurende

veranderingen die zich binnen maatschappij en wetenschap voordoen, op het

leren studeren en het zich eigen maken van een instelling die gericht is op

een leven lang studeren. In het onderwijs wordt aandacht besteed aan de

individuele en maatschappelijke ontplooiing van de student, ondermeer door

het stimuleren van zelfstandigheid en onafhankelijkheid en het aanleren van

communicatief gedrag en samenwerking. Tot de doelstellingen van de

opleidingen hoort ook het verkrijgen van inzicht in het belang van de

discipline in een brede historische, wijsgerige en maatschappelijke

context. De opleidingen stimuleren bewustwording met betrekking tot de morele en ethische dimensies van wetenschappelijk onderzoek en de toepassing daarvan.

De doelstellingen van de opleidingen zijn nader gedefinieerd in eindtermen

op het gebied van kennis, vaardigheden en inzicht. Deze eindtermen zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregelingen van de opleidingen.

Specifieke doelstellingen op cursusniveau zijn te vinden in de beschrijvingen van de studieonderdelen in het hoofdstuk Examenonderdelen.

1.1.2Bestuur van de faculteit


De faculteit heeft een bestuur en een aantal medezeggenschapsorganen. Dit is geregeld in het Statuut van de Vrije Universiteit in aansluiting op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).
Het faculteitsbestuur is onder meer belast met:

 • algemene leiding van de faculteit,

 • bestuur en inrichting van de faculteit voor het onderwijs en de wetenschapsbeoefening,

 • het vaststellen van de onderwijs- en examenregelingen en de regelmatige beoordeling daarvan,

 • het vaststellen van de algemene richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening,

 • het vaststellen van het jaarlijkse onderzoekprogramma van de faculteit,

 • het houden van toezicht op de uitvoering van de onderwijs- en examenregelingen en op het jaarlijks onderzoekprogramma.

Samenstelling faculteitsbestuur • Decaan: prof.dr.ir. P. Vellinga

 • Portefeuillehouder onderzoek: prof.dr. B. Oudega

 • Portefeuillehouder onderwijs: prof. dr. J.F. Vandenberghe

Een adviserende stem in de vergaderingen van het faculteitsbestuur hebben: • dr. J.M.R.M. Neutelings (directeur bedrijfsvoering)

 • mw. W. Koot (lid ondersteunend personeel)

 • de heer M. de Kuster (student)

 • voorzover het onderwijs- of onderzoeksaangelegenheden betreft: het hoofd van de School for Life Sciences, het hoofd van de School for Earth and Environmental Sciences of de directeuren van de facultaire onderzoeksinstituten.

Voor meer informatie en de oorspronkelijke regelingen: • WHW, artikelen 9.23 tot en met 9.28;

 • Statuut VU, artikelen 6.2 tot en met 6.7;

 • Faculteitsreglement;

 • MUB: de Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (wijziging WHW), artikelen 9.11 tot en met 9.49;

 • URVU (het Universiteitsreglement van de Vrije Universiteit);

 • RMS (de Regeling Medezeggenschap Studenten);

 • WOR (de Wet op de Ondernemingsraden).

1.1.3MedezeggenschapsorganenFacultaire studentenraad

De facultaire studentenraad bestaat uit negen gekozen student-leden met een zittingstermijn van één jaar, ingaande op 1 september. De taken en bevoegdheden van de studentenraad zijn vastgelegd in de ‘Regeling Medezeggenschap Studenten’. Deze omvat onder meer: adviseren over beleid met betrekking tot studentenaangelegenheden, dienstverlening aan en faciliteiten voor studenten, en arbozaken.

Voor vragen of opmerkingen is de facultaire studentenraad bereikbaar via fsr@falw.vu.nl en op kamer M-112.

Facultaire onderdeelcommissie

De facultaire onderdeelcommissie is ingesteld door de ondernemingsraad en bestaat uit negen gekozen personeelsleden. De taken en bevoegdheden van de ondernemingsraad en voor de facultaire onderdeelcommissie zijn vastgelegd in de ‘Wet op de Ondernemingsraden’. Deze omvat onder meer regelingen inzake sociaal beleid en bepaalde arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen (arbozaken, werkoverleg en ander personeelsbeleid).


De onderdeelcommissie bestaat uit:

drs. M. Groen (voorzitter), mw. dr. N. Harms (secretaris), dhr. L. Bouwer, dr. K. Beets, mw. dr. M.H. Donker, dr. J. van Minnen, dr. H. Stel, dr. J. Verkleij, mw. dr. R. van Walraven, dr. K.F. van der Woerd, dhr. F. Wolff.


Facultaire Gezamenlijke Vergadering

De facultaire Gezamenlijke Vergadering bestaat uit alle leden van de facultaire onderdeelcommissie en facultaire studentenraad. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het Statuut VU en omvatten onder meer: instemmingsrecht op het faculteitsreglement, op onderdelen van de onderwijs- en examenregeling en op systemen van kwaliteitszorg en adviesrecht op de begroting/jaarrekening.


1.1.4Facultaire dienstenBureau van de faculteit

Het bureau van de faculteit biedt ondersteuning aan het bestuur van de faculteit bij de uitvoering van haar taken. De directeur bedrijfsvoering heeft de leiding over dit bureau.


Directeur bedrijfsvoering:

Dr. J.M.R.M. Neutelings


Secretariaat en bestuursondersteuning

tel. (020) 598 7001, kamer F-148.

Onderwijsbureau

Hoofd: mw. dr. A.M. Wagner, tel. (020) 598 7167, kamer E-119

Personeel en Organisatie

Hoofd: mr. C.L.M. van Veenendaal, tel. (020) 598 7244, kamer A-054

Financiële Zaken

Hoofd: J. Roos, tel. (020) 598 7234, kamer A-043

Voorlichting en Werving

Hoofd: dr. B. Andeweg, tel (020) 598 7339, kamer C-154.


Onderwijsbureau

De medewerkers van het onderwijsbureau houden zich bezig met de logistieke onderwijszaken zoals: coördinatie en organisatie van het onderwijs binnen de opleidingen, roostering, de onderwijsadministratie, ondersteuning van onderwijs- en examencommissies, studiebegeleiding en –voorlichting, en de kwaliteitsbewaking.

Binnen het Onderwijsbureau werken de volgende personen:


 • Hoofd Onderwijsbureau: mw. dr. A.M. Wagner, tel. (020) 598 7167, kamer E-119;

 • Studieadviseurs (opleidingen Levenswetenschappen); mw. drs. G.J.M. Dirksen-de Tombe, tel. (020) 598 6987, en drs. H. Eenhoorn, tel. (020) 598 7012, kamer C-148 (via infotheek).

 • Onderwijscoördinatoren: mw.dr. P.A.C.M. de Boer, kamer C-124, tel. (020) 598 7011, en mw. drs. A.L. Tasseron, kamer C-124, tel. (020) 598 7257 (opleidingen Levenswetenschappen); dr.ir. M. Bergwerff, kamer C-124, tel. (020) 598 7401; (opleidingen Aardwetenschappen)

 • Studiesecretaresses: mw. A. Kist en mw. A.E. Jansen (opleidingen Levenswetenschappen), tel. (020) 598 7010, kamer C-118b; mw. A. Percival (opleidingen Aardwetenschappen), tel. (020) 598 7350, kamer C-118a;

 • Coördinator ICT en Onderwijs: mw. drs. E.J.M. van de Grint, tel. (020) 598 6987, kamer F-114, ICT-applicatie-ondersteuning, mw. K. van der Wilt, tel. (020) 598 6937, kamer F-114.
  Bureau Voorlichting en Werving

 • Hoofd bureau Voorlichting en Werving: dr. B. Andeweg (tevens voorlichting opleidingen Aardwetenschappen), tel. (020) 598 7339, kamer C-154; mw. drs. C.I.E.A. van 't Klooster (voorlichting opleidingen Levenswetenschappen), tel. (020) 598 7190, kamer C-154: mw. A. Blanksma (voorlichting Gezondheids- en Levenswetenschappen, (Windesheim) en coördinator scholennetwerk), tel. (020) 598 5579, kamer F-122.

 • Coördinator Internationalisering: mw. drs. E. Salomé, tel. (020) 598 7301, kamer F-122;

 • Hoofdredacteur facultaire website: P. Strik, tel. (020) 598 9944, kamer C-154.


Technische en ondersteunende dienstverlening

De laboratoria zijn ondergebracht binnen het Instituut voor Aardwetenschappen, en vallen onder de leiding van het hoofd Centrale Laboratoria, dr. A.C. Lankreijer tel (020) 598 7264, kamer F-346.

Het Fysisch Laboratorium


 • Lab. Sedimentanalyse, hoofd: ing. M. Konert, tel. (020) 598 7378, kamer M-420;

 • Veldwerkmagazijn, hoofd: drs. M.M.A. Groen, tel (020) 5987266, kamer D-004;

 • Gesteentebewerking, hoofd: mw. W. Koot, tel. (020) 598 7344, kamer F-421.

Het Chemisch Laboratorium, hoofd: W.J. Lustenhouwer, tel (020) 589 7346, kamer F-327;

 • Lab. Geochemische analyse,

 • Lab. Microanalyse,

 • Massaspectrometrie.

Hiernaast wordt gewerkt aan het opbouwen van een Laboratorium voor Geomodellering, voorzitter van de gebruikerscommissie Dr. W.W.W. Beekman, tel (020) 598 9801, kamer C-220. In dit laboratorium worden in ieder geval de volgende faciliteiten verenigd:

 • Teclab, coordinator: dr. D. Sokoutis, tel (020) 598 9801; kamer C-220

 • Numlab coordinator: dr. W.W.W. Beekman, tel (020) 598 9801; kamer C-220

In de Instumentele Dienst zijn de niet aan de (wetenschappelijke) afdelingen verbonden technische en administratieve medewerkers opgenomen. Zij ressorteren onder de directeur bedrijfsvoering van de faculteit.

 • Computerafdeling, hoofd: ing. R. Mars, tel. (020) 598 9976, kamer F-238;

 • Instrumentele Dienst, hoofd: M.L.J. van Vilsteren, tel. (020) 598 7019, kamer C-046b.

1.1.5Convent van afdelingshoofden


Het Convent van Afdelingshoofden is een adviesorgaan voor het faculteitsbestuur. Het bestaat uit de hoofden van de wetenschappelijke afdelingen.

1.1.6Afdelingen


Het onderwijs van de opleidingen wordt verzorgd door verschillende afdelingen binnen de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen. Een afdeling verzorgt het onderwijs en het onderzoek in een bepaald vakgebied. Zij bestaat uit wetenschappelijk personeel, ondersteunend en beheerspersoneel, die bijdragen aan het onderwijs- en/of onderzoekprogramma van de afdeling. Een afdeling wordt geleid door het afdelingshoofd; dit is vrijwel altijd een hoogleraar. Het wetenschappelijk personeel van een afdeling heeft een taak als onderzoeker en als docent. Een aantal van deze docenten overlegt in de curriculum- en opleidingscommissies met de studenten over het onderwijs. Daarnaast zit een aantal docenten in de examencommissie.
De faculteit der Aard- en Levenswetenschappen heeft de volgende afdelingen:

Biologie en Samenleving

Hoofd: mw. prof.dr. J.F.G. Bunders, tel. (020) 598 7030, kamer A-068Chemie en Biologie

Hoofd: prof.dr. A. Brouwer, tel. (020) 598 9535, kamer C-529Dieroecologie

Hoofd: prof.dr. N.M. van Straalen, tel. (020) 598 7070, kamer B-027Ecologie en Ecofysiologie van Planten

Hoofd: dr. J.A.C. Verkleij, tel. (020) 598 7054, kamer A-217Economie en Technologie

Hoofd: dr. M.W. Hofkes (a.i.), tel. 020-598 9563, kamer C-530Experimentele Neurofysiologie

Hoofd: prof. dr. A.B. Brussaard, tel (020) 598 7098, kamer B-338Functionele Genoomanalyse

Hoofd: prof.dr. M. Verhage, tel. (020) 598 6936, kamer A-435Genetica

Waarnemend hoofd: Dr. A.R. Stuitje, tel (020) 598 7138, kamer M-554Geoarcheologie

Hoofd: prof.dr. H. Kars, tel. (020) 598 6438, kamer O-439Hydrologie en Geo-Milieuwetenschappen

Hoofd: prof.dr. A.J. Dolman, tel. (020) 598 7358, kamer F-464Isotopengeochemie

Hoofd: prof.dr. P.A.M. Andriessen, tel. (020) 598 7340, kamer H-325Milieubeleidsanalyse

Hoofd: prof.dr. F. Biermann, tel. (020) 598 9959, kamer C-522Moleculaire Celfysiologie

Hoofd: prof.dr. H.V. Westerhoff, tel. (020) 598 7230, kamer M-236Moleculaire en Cellulaire Neurobiologie

Hoofd: prof.dr. A.B. Smit, tel (020) 598 7121, kamer C-340Moleculaire Microbiologie

Hoofd: prof.dr. B. Oudega, tel. (020) 598 7177, kamer M-548Paleoklimatologie en Geomorfologie

Hoofd: prof.dr. J.F. Vandenberghe, tel. (020) 598 7368, kamer F-414Petrologie

Hoofd: prof.dr. G.R. Davies, tel (020 598 7329, kamer F-030Ruimtelijke Analyse en Beleid

Hoofd: dr. R. Janssen (a.i.), tel. (020) 598 9512, kamer A-570Sedimentologie

Hoofd: dr. A.R. Fortuin (a.i.), tel. (020) 598 7351, kamer E-237Structuurbiologie

Hoofd: prof.dr. H. Lill, tel. (020) 598 7146, kamer M-538Systeemecologie

Hoofd: prof.dr. M.A.P.A. Aerts, tel. (020) 598 7211, kamer A-154Tektoniek

Hoofd: prof.dr. S.A.P.L. Cloetingh, tel. (020) 598 7341, kamer E-160Theoretische Biologie

Hoofd: prof.dr. S.A.L.M. Kooijman, tel. (020) 598 7130, kamer B-121Voeding en Gezondheid

Hoofd: prof. dr.ir. J.C. Seidell, tel. (020) 598 6995, kamer O-552Wetenschapscommunicatie

Hoofd; prof. dr. J.T.J.M. Willems, tel. (020) 598 7034, kamer B-029.


Uitgebreide beschrijvingen van onderzoek en onderwijs van de afzonderlijke afdelingen, dan wel verwijzingen naar de afdelingswebsites zijn terug te vinden in het volgende hoofdstuk, voor zover relevant voor de opleiding(en) in deze studiegids.

: studiegidsen -> Archief -> Studiegidsen%202005%20-%202006
Studiegidsen%202005%20-%202006 -> Communicatie- en informatiewetenschappen Studiegids 2005/2006
Studiegidsen%202005%20-%202006 -> Inhoudsopgave 1 Facultaire informatie 9
Studiegidsen%202005%20-%202006 -> Oudheidkunde Studiegids 2005/2006
Studiegidsen%202005%20-%202006 -> Duitse taal en cultuur Studiegids 2005/2006
Studiegidsen%202005%20-%202006 -> 6 Bacheloropleiding Engelse taal en cultuur English Language and Culture (Ma) Letterkunde (MPhil) Professionele master ict en vertalen Leraar vo 1e graad Engels Inhoudsopgave
Studiegidsen%202005%20-%202006 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 8
Studiegidsen%202005%20-%202006 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen 6
Studiegidsen%202005%20-%202006 -> Exacte wetenschappen Bachelorgids 2005/2006
Studiegidsen%202005%20-%202006 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9
Studiegidsen%202005%20-%202006 -> Franse taal en cultuur Studiegids 2005/2006


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina