Inhoudsopgave 1 Faculteit der Geneeskunde 7Dovnload 473.01 Kb.
Pagina11/12
Datum20.08.2016
Grootte473.01 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

5.2Overzicht


Vakcode

Vaknaam

Stp.

Periode

310901

ALCO

8,6

Begin cluster 1 waarbij het ALCO vooraf gaat aan de Introductie Kliniek

310902

Introductie kliniek

2,9

2 weken, als eerste co-assistentschap na het ALCO-schap.

310903

Inwendige Geneeskunde

12,9

10 weken

310904

Heelkunde

12,9

10 weken

310905

Neurologie

8,6

6 weken

310906

Dermatologie

2,9

2 weken

310907

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

2,9

2 weken

310908

Oogheelkunde

2,9

2 weken

310909

Verloskunde en Gynaecologie

11,4

8 weken

310910

Kindergeneeskunde

11,4

8 weken

310911

Psychiatrie

8,6

6 weken

310912

Sociale geneeskunde

2,9

2 weken

310913

Huisartsgeneeskunde

8,6

6 weken

310914

Oudste co-schap

11,4

8 weken

310915

Keuze co-schappen

8,6

6 weken

310916

SOO

4,3

12 dagdelen themaonderwijs en ethiek + 8 bijeenkomsten reflectieonderwijs van 2 uur
naam

ALCO

code

310901

coördinator

dr. H.E.M. Daelmans (ALCO, Onderwijsinstituut, tel. (020) 444 8030, e-mail: me.vanpeski@vumc.nl)

voorzitter

prof.dr. Th.M. Starink (afdeling Dermatologie, tel. (020) 444 2819, e-mail: thm.starink@vumc.nl)

studiepunten

8,6

periode

Begin cluster 1 waarbij het ALCO vooraf gaat aan de Introductie Kliniek

doel

Het aanleren en oefenen van voornamelijk algemene en enkele disciplinegebonden vaardigheden. Dit onderdeel is bedoeld om de student in praktische zin voor te bereiden op de overige co-assistentschappen.

werkwijze

Tijdens het ALCO worden vaardigheden getraind die de student in de overige co-assistentschappen toepast en verder leert beheersen. Anamnese, algemeen lichamelijk onderzoek, specieel lichamelijk onderzoek zoals gynaecologisch en andrologisch onderzoek, proces van medisch probleem oplossen en verslaglegging. Bij de training in het ALCO worden de vaardigheden onder begeleiding van docenten geoefend met medestudenten, simulatiepatiënten en getrainde patiënt partners.

toetsing

 • gedurende het ALCO vinden er enkele toetsen plaats.

 • ook wordt het functioneren van de co-assistent mondeling besproken door de docenten met de co-assistent.

 • het ALCO wordt afgesloten met een vaardigheidstoets in de vorm van een stationsexamen.
naam

Introductie kliniek

code

310902

studiepunten

2,9

coördinator

dr. R. Perenboom (afdeling Algemene Inwendige Geneeskunde, tel. (020) 444 4307)

voorzitter

dr. R. Perenboom

periode

2 weken, als eerste co-assistentschap na het ALCO-schap.

doel

 • Het toepassen van algemene vaardigheden in een klinische setting. Voorbereiding op de overige co-assistentschappen.

 • Wennen aan de rol van co-assistent en aan het werken in de kliniek.

werkwijze

Gedurende het co-assistentschap bekwamen studenten zich in de kliniek in het afnemen van de anamnese en in het verrichten van lichamelijk onderzoek. Daarnaast breiden zij hun vaardigheden in medisch probleem oplossen, statusvoering en presenteren van patiënten uit. Dit alles onder intensieve begeleiding van specialisten van de afdelingen Inwendige Geneeskunde van het VUmc, het Sint Lucas-Andreas Ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis in Haarlem.

toetsing

De beoordelingen van het functioneren van de kandidaat gedurende het co-assistentschap is de basis van de eindbeoordeling. Hierbij wordt gebruikgemaakt van observaties van dat functioneren (direct dan wel met behulp van video) en de beoordelingen van status, samenvattingen en patienten presentatie.naam

Inwendige Geneeskunde

code

310903

coördinator

drs. A. Thijs

voorzitter

prof.dr. S.A. Danner (afdeling Algemene Inwendige Geneeskunde, tel. (020) 444 4307 of (020) 444 4315)

studiepunten

12,9

periode

10 weken

werkwijze

Studenten nemen kennis van en doen vaardigheden op van veel voorkomende problemen op het gebied van de inwendige geneeskunde. Medisch-probleemoplossen op basis van een zorgvuldige anamnese en een gedegen lichamelijk onderzoek staat hierbij centraal. Aspecten van aanvullende diagnostiek en therapie krijgen eveneens uitvoerig aandacht. Het co-assistentschap vindt in principe de eerste 6 weken plaats op een verpleegafdeling, de overige weken op de polikliniek. De co-assistenten worden betrokken bij alle werkzaamheden op deze afdelingen, daarnaaast zijn er speciaal voor hen bedoelde onderwijsmomenten, zoals patiëntenbesprekingen en observaties. Bij aanvang wordt een ingangstoets afgenomen, die niet meetelt voor de eindbeoordeling. Tijdens het co-assistentschap wordt gebruik gemaakt van een logboek. In dit logboek staan enerzijds de leerdoelen uitvoerig beschreven, anderzijds kan de co-assistent zijn vorderingen hierin bijhouden. Het co-assistentschap wordt besloten met een beoordeling waarin, mede aan de hand van het logboek, het functioneren van de co-assistent wordt beschreven. Deze beoordeling telt voor de helft mee voor het eindcijfer; de andere helft wordt geleverd door de eindtoets. Het co-assistentschap kan plaatsvinden in het VUmc of in één van de geaffilieerde ziekenhuizen.

toetsing

Het co-schap wordt afgesloten met een schriftelijke toets (25 open casuïstiekvragen). Deze toetsing kan alleen plaatsvinden wanneer de beoordeling van het functioneren tijdens het co-assistentschap tenminste voldoende is.
naam

Heelkunde

code

310904

coördinator

drs N.M. Nettinga (arts)

docent

prof.dr. J.A. Rauwerda (afdeling Heelkunde, tel. (020)4440267)

studiepunten

12,9

periode

10 weken

werkwijze

De student brengt maximaal zes weken door op een algemene heelkundige afdeling, minimaal twee weken in de heelkunde polikliniek en twee weken op de Eerste Hulp.

toetsing

Tijdens het co-schap heelkunde zal gebruik gemaakt worden van het logboek heelkunde. Beoordelingsmomenten tijdens het co-assistentschap heelkunde: observatie van een patiëntencontact, verslaglegging, referaat, patiëntpresentaties, tussentijdse en eindbeoordelingsgesprekken. Bij een voldoende beoordeling van het co-assistentschap Heelkunde zal het artsexamen Heelkunde worden afgelegd in een kliniek elders. Het artsexamen Heelkunde bestaat uit een mondelinge toets op basis van een door de kandidaat uitgevoerde anamnese en lichamelijk onderzoek van meerdere klinische en poliklinische patiënten.
naam

Neurologie

code

310905

coördinator

prof.dr. E.Ch. Wolters (e.wolters@vumc.nl)

voorzitter

prof.dr. J.J. Heimans (afdeling Neurologie, secretariaat tel. (020) 444 2834)

studiepunten

8,6

periode

6 weken

werkwijze

Het co-assistentschap begint met een klinische stage van twee weken, gevolgd door een stage van twee weken bij de consultatieve dienst of op de afdeling neurochirurgie. Het co-assistentschap wordt afgesloten met een poliklinische stage van wederom twee weken.

toetsing

Mondelinge toetsing naar aanleiding van een door de kandidaat onderzochte patiënt. Deze toetsing vindt alleen plaats indien de beoordeling van het functioneren van de kandidaat tijdens het co-assistentschap voldoende is.
naam

Dermatologie

code

310906

coördinator

prof.dr. Th.M. Starink (afdeling Dermatologie, tel. (020) 444 2819, e-mail: thm.starink@vumc.nl)

studiepunten

2,9

periode

2 weken

werkwijze

De student loopt twee weken stage in de polikliniek. Daarnaast wordt een ochtend doorgebracht in de GG&GD geslachtsziekte polikliniek, wordt meegelopen met consulten en worden zaalvisites en verrichtingen bijgewoond. Er zijn ten minste drie middagbesprekingen per week en ruime voorzieningen voor COO-onderwijs en gestructureerde zelfstudie.

toetsing

Zie logboek dermatologie.
naam

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

code

310907

coördinatoren

mw.dr. A.J. Greven (afdeling KNO, tel. (020) 444 0967 / 3690); dr. R. de Bree (afdeling KNO, tel. (020) 444 0967 / 3690); drs. R.N.P.M. Rinkel (afdeling KNO, tel. (020) 444 0967 / 3690, regulier co-schap KNO en contactpersoon bij afwezigheid dr. R. de Bree)

voorzitters

prof.dr. H.F. Mahieu (afdeling KNO, tel. (020) 444 3690); prof.dr. C.R. Leemans (afdeling KNO, tel. (020) 444 3690)

studiepunten

2,9

periode

2 weken

werkwijze

Het co-schap wordt deels op de polikliniek en deels op de verpleegafdeling KNO-heelkunde doorgebracht. Daarnaast loopt de co-assistent stage op de operatiekamers en de subafdelingen audiologie, vestibulologie, foniatrie-logopedie en allergologie.

toetsing

De beoordeling van het functioneren van de co-assistent tijdens het co-schap en een mondeling examen.
naam

Oogheelkunde

code

310908

coördinatoren

prof.dr. B.C.P. Polak (afdeling Oogheelkunde, tel. (020) 444 4795); prof.dr. P.J. Ringens

studiepunten

2,9

periode

2 weken

werkwijze

7 dagen van het co-assistentschap worden op de polikliniek doorgebracht, 3 dagen op de afdeling, waar aandacht besteed wordt aan opnamepatiënten en oogoperaties.

toetsing

De beoordeling van vaardigheden, kennis en het functioneren van de co-assistent tijdens het co-assistentschap.
naam

Verloskunde en Gynaecologie

code

310909

coördinator

drs. K.F. Heins (020 444 3260)

voorzitter

prof.dr. H.P. van Geijn (afdeling Verloskunde en Gynaecologie, tel. (020) 444 3260)

studiepunten

11,4

periode

8 weken

werkwijze

Stage verloskundeafdeling, verloskamers en verloskunde-polikliniek (4 weken), stage gynaecologie/oncologie afdeling, inclusief operatiekamer, polikliniek gynaecologie (3 weken) en stage VEVO/IVF: voortplantingsendocrinologie en vruchtbaarheidsonderzoek/ in vitro fertilisatie (1 week).

toetsing

De toetsing begint met een eindgesprek (beoordeling) in de 8e week, duurt 1,5 uur in aanwezigheid van (een) beginnende co-assistent(en) en omvat:

 • de afgetekende vaardigheden in het logboek

 • de door de co-assistent verzamelde casuistiek aan de hand waarvan hij tijdens het gesprek zijn opgedane overkoepelende kennis kan demonstreren

 • beoordeling van professioneel gedrag middels een conceptformulier ontwikkeld door de commissie Professioneel Gedrag.

Bij onvoldoende beoordeling vindt verlenging van het co-schap plaats.

Bij voldoende beoordeling vindt mondelinge toetsing plaats naar aanleiding van het door de kandidaat verrichte onderzoek bij een of meerdere patienten. (derde cijfer).  Het gemiddelde van deze drie beoordelingen vormt het eindcijfer van de volledige stage.


naam

Kindergeneeskunde

code

310910

coördinatoren

drs. Th.J. Haumann (afdeling Kindergeneeskunde, tel. (020) 444 2408); dr I.J. van Wijk (afdeling Kindergeneeskunde, tel. )020) 4442408)

voorzitter

prof.dr. J.J. Roord (afdeling Kindergeneeskunde, tel. (020) 444 2487)

studiepunten

11,4

periode

8 weken

werkwijze

Het co-assistentschap begint gewoonlijk met een klinische stage van zes weken. Tijdens deze klinische stage worden tevens korte stages gelopen op zuigelingen- en adolescentenafdelingen. Het co-assistentschap wordt afgesloten met een poliklinische stage van 2 weken.

toetsing

Mondelinge toetsing naar aanleiding van het door de kandidaat verrichte onderzoek bij één of meer patiënten. Deze toetsing vindt alleen plaats indien de beoordeling van het functioneren van de kandidaat tijdens het co-assistentschap positief is.


naam

Psychiatrie

code

310911

coördinator

drs. D.J.F. van Schaik (afdeling Psychiatrie, tel. (020) 573 6600)

voorzitter

prof.dr. A.J.L.M. van Balkom (afdeling Psychiatrie, tel. (020) 573 6600)

studiepunten

8,6

periode

6 weken

werkwijze

Het volgen van het co-assistentschap is mogelijk op een klinische-, poliklinische- of consultatieve of ambulante afdeling.

toetsing

Mondelinge toetsing naar aanleiding van het door de kandidaat verrichte onderzoek bij een of meer patiënten. Deze toetsing vindt alleen plaats indien de beoordeling van het functioneren van de kandidaat tijdens het co-assistentschap positief is.
naam

Sociale geneeskunde

code

310912

coördinator

drs. M.B.M. Soethout (afdeling Sociale geneeskunde, tel. (020) 444 8384)

studiepunten

2,9

periode

2 weken

werkwijze

Het co-assistentschap Sociale Geneeskunde omvat een facultaire introductiedag en afsluitingsdag en een praktijkstage bij één van de onderstaande diensten/instellingen.

 • Arbodienst (bedrijfsgezondheidszorg);

 • GGD-instelling (jeugd- en/of algemene gezondheidszorg);

 • UWV-instelling (verzekeringsgeneeskunde);

 • Thuiszorginstelling (Ouder-en-Kindzorg).

toetsing

De beoordeling van het functioneren van de co-assistent tijdens het co-assistentschap en een presentatie tijdens de afsluitende bijeenkomst.
naam

Huisartsgeneeskunde

code

310913

coördinator

drs. H.J.V. Kolstee

secretariaat

mw.drs. G.E. Spin (tel. (020) 444 8244)

studiepunten

8,6

periode

6 weken

doel

Doel van het co-assistentschap is door middel van observatie, reflectie en toepassen van vaardigheden, inzicht te verwerven in de spilfunctie van de huisarts in de gezondheidszorg buiten de muren van het ziekenhuis. Daarnaast gaat het om het geïntegreerd toepassen van in de co-assistentschappen getrainde vaardigheden in de eerstelijnssituatie.

werkwijze

Het co-assistentschap duurt zes weken en vindt plaats nadat de meeste klinische co-assistentschappen zijn gevolgd. Het co-assistenschap vindt plaats in een door de afdeling toegewezen praktijk. De geaffilieerde praktijken maken deel uit van het huisartsennetwerk van het VUmc. Bij uizondering kan de student zelf een praktijk zoeken.Voor meer informatie, zie website http://www.vumc.nl/hag_coschap 

toetsing

Mondelinge toetsing naar aanleiding van door de kandidaat bij drie patiënten verrichte spreekuurconsulten, aan de hand van registratie van intake, diagnostiek, beleid en reflectie daarop. Een referaat en een patiëntbespreking moeten als voldoende beoordeeld zijn. Deze toetsing vindt alleen plaats indien de beoordeling van het functioneren van de kandidaat tijdens het co-assistentschap positief is.
naam

Oudste co-schap

code

310914

coördinator

M.A. Westerhof (ma.westerhof@vumc.nl; 020-444 9626)

studiepunten

11,4

periode

8 weken

werkwijze

Het oudste co-schap vormt de afsluiting van de opleiding tot basisarts. In dit co-schap vindt integratie van de algemene eindtermen en vaardigheden plaats. Daarnaast is het ook met nadruk een co-schap waarin attitude en sociale vaardigheden aandacht kunnen krijgen. Het oudste co-schap is dus niet zozeer toegespitst op het uitbreiden van de kennis maar meer bedoeld om de kennis en vaardigheden opgedaan in de voorafgaande reguliere co-schappen in praktijk te brengen. Er bestaat een grotere eigen verantwoordelijkheid voor het medisch handelen en voor het op eindniveau toepassen van algemene vaardigheden zoals de algemene anamnese, het lichamelijk onderzoek, het opstellen van een beleidsplan en het evalueren van het behandelingsresultaat. De co-assistent treedt op als zelfstandig functionerend arts en draagt als zaalarts de verantwoordelijkheid voor 'eigen' patiënten. Het oudste co-schap wordt als laatste co-assistentschap gevolgd en wordt afgesloten met een beoordeling door begeleider en verpleegkundige toegespitst op de medische competentie. Het onderwijsinstituut beschikt over een lijst van stageplaatsen. Deze plaatsen zijn getoetst aan de hand van een lijst met criteria vastgesteld door de 'Werkgroep oudste co-schap' die de kwaliteit van dit co-schap bewaakt. . Het oudste co-assistentschap wordt als laatste co-assistentschap gevolgd en kan worden gevolgd in de disciplines: Inwendige geneeskunde, Heelkunde, Plastische Chirurgie, Neurologie, Psychiatrie, Kindergeneeskunde, Verloskunde & gynaecologie en Verpleeghuisgeneeskunde.Slechts bij uitzondering kan in overleg met de coördinator klinisch onderwijs afgeweken worden van de lijst van erkende plaatsen op voorwaarde dat de gewenste stageplaats voldoet aan de door de werkgroep gestelde eisen
naam

Keuze co-schappen

code

310915

coördinator

drs. O.N. Twint (Tel.:(020)-444 9833, o.twint@vumc.nl)

studiepunten

8,6

periode

6 weken

werkwijze

De totale omvang van de keuzeco-assistentschappen is minimaal zes weken. De student kan een keuzeco-assistentschap uitsluitend volgen in de perioden buiten de programmadata vermeld op het co-assistentschapprogramma. Een keuzeco-assistentschap kan in de meeste gevallen pas gevolgd worden nadat in elk geval het co-assistentschap Inwendige Geneeskunde gevolgd is, terwijl voor deelspecialistische vakken bovendien eerst het co-assistentschap in het specialisme zelf gevolgd moet zijn. Studenten dienen in principe het keuzeco-assistentschap te volgen in het VUmc of een door de faculteit erkend keuzeco-assistentschap bij en externe instelling of afdeling. De student die een keuzeco-assistentschap wil volgen, dient hiervoor zelf contact op te nemen met de betreffende afdeling. Indien een student een eigen plaats vindt, zal hij hiervoor vooraf toestemming moeten vragen bij de onderwijscoördinator van de afdeling waaronder het desbetreffend co-assistentschap valt. Hiervoor is een formulier verkrijgbaar bij het onderwijssecretariaat. Nadat de afdeling besluit dat de stage voldoet aan de eisen van een keuzeco-assistentschap en het formulier voor accoord tekent, kan de student het keuzeco-assistentschap gaan volgen.

toetsing

De beoordeling van het functioneren van de co-assistent tijdens het co-assistentschap.
naam

SOO

code

310916

coördinatoren

mw. J.W. van Klingeren (Tel. (020)-444 6661; e-mail: soo@vumc.nl); drs. O.N. Twint (tel. 020-444 9833, e-mail: o.twint@vumc.nl)

studiepunten

4,3

 
 

Reflectieonderwijs

coördinator

drs. M.M.A. Jager (Afdeling Medische Psychologie, (020) 444 8227', e-mail: reflectie@vumc.nl)

periode

12 dagdelen themaonderwijs en ethiek + 8 bijeenkomsten reflectieonderwijs van 2 uur

werkwijze

De doelstellingen van het reflectieonderwijs zijn:

 • leren reflecteren op het eigen medisch handelen in de praktijk;

 • inzicht verwerven in de invloed van eigen attitude, normen en waarden op het eigen medisch handelen;

 • Steun ondervinden van groepsgenoten en begeleiders bij het functioneren in de co-schappen.

Tijdens de twee jaar co-schappen komt de (voormalige) ALCO-groep acht keer bij elkaar om onder begeleiding van een arts en een medisch psycholoog (in principe de tutor en de monitor van de ALCO-groep) te reflecteren op eigen casuistiek.
: studiegidsen -> Archief -> Studiegidsen%202006%20-%202007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie faculteit 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Kunst en Cultuur Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene gezondheidswetenschappen (BSc) 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 2 Organisatie van de faculteit 10
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit Exacte wetenschappen 8
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Organisatie van de faculteit 11
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 School for Earth and Environmental Sciences, bacheloropleiding Aardwetenschappen 7
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Moderne Talen en Culturen Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Biologie (BSc) 8


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina