Inhoudsopgave 1 Faculteit der Geneeskunde 7


Praktische regels ten aanzien van de opleidingDovnload 473.01 Kb.
Pagina3/12
Datum20.08.2016
Grootte473.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   122Praktische regels ten aanzien van de opleiding

2.1Advies en Begeleiding

De studieadviseurs helpen bij het oplossen van problemen die de studie hinderen. Je kunt bij hen terecht bij onzekerheid over de manier van studeren, met planningsproblemen, examenangst, motivatieproblemen of twijfels over de juiste studiekeuze, of voor meer praktische vragen, bijvoorbeeld over vrijstellingen en studeren in het buitenland. Studenten kunnen ook met privé-omstandigheden die het studeren beïnvloeden of bijvoorbeeld studievertraging veroorzaken terecht bij de studieadviseurs. De studieadviseur draagt zorg voor regelingen op het gebied van functiebeperkingen (waaronder dyslexie), deeltijd co-schappen op basis van zwangerschap of kindzorg en topprestaties.


2.2College en Practicumrooster

Het college- en practicumrooster 2006/2007 is vanaf 1 augustus 2006 verkrijgbaar bij het servicepunt van de Medische Faculteit. De practicumgroepsindeling is 31 augustus 2006 bekend.


2.3Kwaliteitsbewaking

Aan het einde van iedere onderwijseenheid vindt naast de schriftelijke studentenevaluaties een mondelinge evaluatie plaats. Bij de evaluatie zijn aanwezig de voorzitter, de docenten van de onderwijseenheid, de vertegenwoordigers van de jaargroep en de onderwijscoördinator. Bij dit evaluatiegesprek wordt doorgaans gebruikgemaakt van:  • resultaten van een schriftelijke vragenlijst die bij de studenten direct na het schriftelijk tentamen is afgenomen;

  • een studentverslag dat volgens bepaalde richtlijnen door de jaarvertegenwoordigers is gemaakt.

Bij alle afdelingen is een stagecoördinator aangesteld, die de kwaliteit van de wetenschappelijke stages binnen de eigen afdeling bewaakt. Ook de stages worden schriftelijk geëvalueerd. Van de co-assistentschappen bestaat een schriftelijke evaluatie die iedere co-assistent na afloop van een co-assistentschap geacht wordt in te vullen. De co-assistentschapplaatsen worden eens in de vijf jaar bezocht door een visitatiecommissie van het VU medisch centrum. Bij de visitatie worden inhoud en kwaliteit van het betreffende co-assistentschap getoetst aan de eisen zoals die in het reglement van de co-assistentschappen is vastgelegd. Het onderwijs wordt op basis van de evaluaties voortdurend aangepast.


2.4Vaccinatie Hepatitis B

In de opleiding krijg je al snel te maken met oefensituaties om vaardigheden te leren. Het VU medisch centrum hecht veel waarde aan de veiligheid van studenten, medewerkers en patiënten. Daarom is het hepatitis B vaccinatiebeleid van het VU medisch centrum in overeenstemming met de landelijke richtlijnen van de inspectie voor de Gezondheidszorg. Dit betekent dat alle studenten van het VU medisch centrum moeten aantonen dat zij gevaccineerd zijn tegen hepatitis B. Als je hier niet aan voldoet ben je verplicht de richtlijnen te volgen die voor de verschillende situaties gelden (zie verder website en folder).


2.5Studie in het buitenland

Het is mogelijk voor studenten een deel van de studie in het buitenland te volgen. Een studie in het buitenland kan tot doel hebben een gezondheidssysteem in een andere sociaal-culturele omgeving te leren kennen, kennis te maken met andere ziektebeelden, of verdieping van de kennis op een bepaald gebied waarop een zusterfaculteit in het buitenland een goede naam heeft. Op dit moment kunnen het keuzevak, de wetenschappelijke stage, enkele reguliere, keuze en oudste co-assistentschappen in het buitenland gevolgd worden. Studeren in het buitenland moet goed voorbereid worden. Het is daarom aan te bevelen een jaar voor de gewenste vertrekdatum te beginnen met het zoeken van een studie-/ stagemogelijkheid in het buitenland, het leggen van de nodige contacten en het zoeken van fondsen. Verdere informatie is te verkrijgen via international@vumc.nl en op de website.


Naast het facultaire aanbod organiseert de studentenorganisatie IMFSA-VU (www.ifmsa.nl) korte onderzoeks- en klinische stages in het buitenland voor medische studenten. Wil een student deze stage mee laten tellen als keuzevak dan dient daartoe vooraf en zeker drie maanden van tevoren een verzoek te worden ingediend bij de examencommissie. De examencommissie beoordeelt de kwaliteit van de stage en of deze voldoet aan de eisen die aan een keuzevak worden gesteld.

2.6Studievoortgangscontrole

De opleiding bestaat uit onderwijseenheden. De studielast van elke onderwijseenheid wordt in studiepunten (EC's) uitgedrukt, dit zijn studiepunten die binnen de Europese gemeenschap worden gehanteerd. Deze worden vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Elke student krijgt elk jaar omstreeks maart, en vervolgens vóór 1 oktober bericht over zijn studievoortgang op grond van de voor de opleiding bij het onderwijssecretariaat geregistreerde studieresultaten. In het bericht wordt aangegeven dat de student beroep kan aantekenen ingeval zijn studieresultaten niet of onjuist zijn geregistreerd. Van studenten die niet de norm van de studievoortgang hebben behaald die in de Wet op de Studiefinanciering is vastgelegd, wordt vóór 1 november de naam doorgegeven aan de Informatie Beheer Groep. De betrokken studenten worden hierover vóór 1 november geïnformeerd door de afdeling Studentenadministratie en Onderwijsvoorlichting, namens het College van Bestuur. Hierbij wordt aangegeven wat de consequenties zijn voor de in het voorafgaande jaar ontvangen studiefinanciering en welke beroepsgang openstaat.


2.7Onderwijs en Examenreglement/Regels en Richtlijnen

De opleiding geneeskunde kent een Onderwijs- en Examenregeling, kortweg OER genoemd en Regels en Richtlijnen.

De OER omvat naast de doelstelling van de opleiding ook alle regels met betrekking tot de benodigde vooropleiding, de invulling van het onderwijs, het afleggen van tentamens en examens, het verkrijgen van vrijstellingen, de studievoortgang en de studiebegeleiding. De OER wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur van het VU medisch centrum.

De Regels en Richtlijnen worden jaarlijks vastgesteld door de examencommissie.

De OER en RR voor het studiejaar 2006-2007 staan op de website: www.med.vu.nl /onderwijsinstituut/OER en RR.


: studiegidsen -> Archief -> Studiegidsen%202006%20-%202007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie faculteit 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Kunst en Cultuur Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene gezondheidswetenschappen (BSc) 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Inleiding 8 2 Organisatie van de faculteit 10
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Faculteit Exacte wetenschappen 8
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Organisatie van de faculteit 11
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Algemene informatie voor bachelorstudenten 9
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 School for Earth and Environmental Sciences, bacheloropleiding Aardwetenschappen 7
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Moderne Talen en Culturen Studiegids 2006/2007
Studiegidsen%202006%20-%202007 -> Inhoudsopgave 1 Biologie (BSc) 8


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina